ஞாயிறு வானொலி மஞ்சரி


2017-12-10
யேர்மன் ஆன்மீகப்பணியகத்தினால் தயாரிக்கப்பட்டு ஐரோப்பிய தமிழ் ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாபனத்தில் ஒலிபரப்பாகும் இவ் ஞாயிறு நற் சிந்தனையினை, ஞாயிறு காலை 8.30 மணி முதல் அடுத்த ஞாயிறு காலை 8.30 மணி வரை கேட்கலாம்.