இதோ! ஓநாய்களிடையே ஆடுகளை அனுப்புவதைப்போல நான் உங்களை அனுப்புகிறேன். எனவே பாம்புகளைப்போல முன்மதி உடையவர்களாகவும் புறாக்களைப்போலக் கபடு அற்றவர்களாகவும் இருங்கள்.
(மத்தேயு 10:16)

திருப்பலி பாடல்கள்

உங்கள் ஆலயங்களில் நடைபெறும் திருப்பலிகளில் பயன்படுத்துவதற்காக இப் பகுதி தரவேற்றம் செய்யப்படுகின்றது.

ஆண்டு மாதம் பாடல்கள் விபரம் மேலும்
2022ஏப்பிரல்மாதாந்த திருப்பலிப் பாடல்கள்
2022பெப்ரவரி மாதாந்த திருப்பலிப் பாடல்கள்
2022ஜனவரிமாதாந்த திருப்பலிப் பாடல்கள்
2021ஆகஸ்ட்மாதாந்த திருப்பலிப் பாடல்கள்
2021ஜூலைமாதாந்த திருப்பலிப் பாடல்கள்
2020புரட்டாதி மாதாந்த திருப்பலிப் பாடல்கள்
2020ஆவணி மாதாந்த திருப்பலிப் பாடல்கள்
2020யூலைமாதாந்த திருப்பலிப் பாடல்கள்
2020மார்ச்மாதாந்த திருப்பலிப் பாடல்கள்
2020ஜனவரி மாதாந்த திருப்பலிப் பாடல்கள்
2019டிசம்பர் மாதாந்த திருப்பலிப் பாடல்கள்
2019நவம்பர் மாதாந்த திருப்பலிப் பாடல்கள்
2019ஒக்டொபர் மாதாந்த திருப்பலிப் பாடல்கள்
2019செப்டம்பர்மாதாந்த திருப்பலிப் பாடல்கள்
2019ஆகஸ்ட் மாதாந்த திருப்பலிப் பாடல்கள்
2019ஜுலை மாதாந்த திருப்பலிப் பாடல்கள்
2019ஏப்பிரல்மாதாந்த திருப்பலிப்பாடல்
2019மார்ச்மாதாந்த திருப்பலிப் பாடல்கள்
2019பெப்ரவரி திருப்பலிப்பாடல்கள்
2019ஜனவரிதிருப்பலிப்பாடல்கள்
2018டிசம்பர்மாதாந்தத்திருப்பலிப்பாடல்கள்
2018நவம்பர்-மாதாந்தத்திருப்பலிப்பாடல்கள்
2018ஒக்டொபர்மாதாந்தத்திருப்பலிப்பாடல்கள்
2018செப்டெம்பர்மாதாந்தத்திருப்பலிப்பாடல்கள்
2018ஆகஸ்ட் மாதாந்த திருப்பலிப் பாடல்கள்
2018ஆடிமாதாந்த திருப்பலிப் பாடல்கள்
2018ஜூன்மாதாந்த திருப்பலிப் பாடல்கள்
2018மேமாதாந்த திருப்பலிப்பாடல்கள்
2018ஏப்பிரல் மாதாந்தத்திருப்பலிப்பாடல்கள்
2018ஏப்பிரல்உயித்தஞாயிறுத்திருப்பலிப்பாடல்கள்
2018மார்ச்ஆண்டவருடைய திருப்பாடுகளின் பெரிய வெள்ளி
2018மார்ச்புனித வியாழன் திருப்பலிப்பாடல்கள்
2018மார்ச்குருத்தோலை ஞாயிறு திருப்பலிப்பாடல்கள்
2018மார்ச்மாதாந்த திருப்பலிப்பாடல்கள்
2018பெப்ரவரிமாதாந்த திருப்பலிப்பாடல்கள்
2018ஜனவரிமாதாந்த திருப்பலிப்பாடல்கள்
2017டிசம்பர்மாதாந்த திருப்பலிப் பாடல்கள்
2017நவம்பர் மாதாந்த திருப்பலிப் பாடல்கள்
2017ஒக்டொபர் மாதாந்த திருப்பலிப் பாடல்கள்
2017செப்டெம்பர்மாதாந்த திருப்பலிப் பாடல்கள்
2017ஜூலைமாதாந்த திருப்பலிப் பாடல்கள்
2017ஜூன்மாதாந்த திருப்பலிப் பாடல்கள்
2017மேமாதாந்த திருப்பலிப் பாடல்கள்
2017ஏப்பிரல் புனித சனி திருப்பலிப் பாட்ல்கள்
2017ஏப்பிரல் உயித்த ஞாயிறு திருப்பலிப் பாடல்கள்
2017ஏப்பிரல்ஆண்டவருடைய திருப்பாடுகளின் பெரிய வெள்ளி
2017ஏப்பிரல் புனித வியாழன் திருப்பலிப் பாடல்கள்
2017ஏப்பிரல்குருத்தோலை ஞாயிறு திருப்பலிப் பாடல்கள்
2017ஏப்பிரல்மாதாந்த திருப்பலிப் பாடல்கள்
2017மார்ச் மாதாந்த திருப்பலிப் பாடல்கள்
2017பெப்ரவரிமாதாந்த திருப்பலிப் பாடல்கள்
2017ஜனவரிமாதாந்த திருப்பலிப் பாடல்கள்
2016டிசம்பர்மாதாந்த திருப்பலிப் பாடல்கள்
2016 நவம்பர் மாதாந்த திருப்பலிப் பாடல்கள்
2016ஒக்டொபர் மாதாந்த திருப்பலிப் பாடல்கள்
2016செப்டெம்பர்மாதாந்த திருப்பலிப்பாடல்கள்
2016ஜூலை மாதந்த திருப்பலிப் பாடல்கள்
2016ஜூன்மாதந்த திருப்பலிப் பாடல்கள்
2016மேமாதந்த திருப்பலிப் பாடல்கள்
2016ஏப்பிரல்மாதாந்த திருப்பலிப் பாடல்கள்
2016மார்ச்ஆண்டவரின் திருப்பாடுகளின் வெள்ளி
2016மார்ச் உயிர்த்த ஞாயிறு திருப்பலிப்பாடல்கள்
2016மார்ச்புனித சனி திருப்பலிப் பாடல்
2016மார்ச் புனித வியாழன் திருப்பலிப்பாடல்கள்
2016மார்ச்ஆண்டவருடைய திருப்பாடுகளின் குருத்து ஞாயிறு
2016பெப்ரவரிமாதாந்த திருப்பலிப் பாடல்கள்