தொடுவானம்ஆசிரியர் குழு


ஆசிரியர்

அருட்பணி. நிரூபன் தார்சீயஸ்

துணையாசிரியர்கள்

திரு.திருசெல்வம். அ
திரு.ஸ் ரீபன் செ.றொ
திரு.கமிலஸ் துரைசிங்கம்
திரு.மைக்கல் அஞ்சலோ. ஆ
திரு.யூட் மரியதாசன்
திருமதி. கெலன் நோபேட்


தொடுவானம் பத்திரிகையின் ஆக்கங்கள் மற்றும் சந்தா சார்ந்த அனைத்து தொடர்புகளுக்கும்
(உள்ந்நாடு, வெளிநாடு)


Pastor. Niruban Tarsicius
Tamilen Seelsorgeamt
Laurentiusberg 1
45276 Essen
Tel.: (02 01) 4 39 76 02
Fax: (02 01) 4 39 76 03
E-Mail: thoduvaanam@hotmail.com
வருடச் சந்தா 10 யூறோ

Bank:
Konto Nr.: 78000180
BLZ: 360 602 95
BIC : GENODED1BBE
IBN : 69 3606 0295 0078 000 180
Bank: Bank im Bistum Essen