2018-07-15
வத்திக்கான் வானொலி தினமும் வழங்கும் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குப் புகழ் நற்சிந்தனை.