அருட்பணி ஜோசப் விக்ரர்

Rev. Fr. A. Joseph Victor JDH
Jesus the Divine Healer Retreat House.
Divine Healer Nagar,
Viralipatty, Thavasimedai P.O.,
Dindigul – 624 304
Tamil Nadu, India.

TP: :+91 9840510553, +91 94871 89668
Email: fr.josephvictor@gmail.com


தெய்வீக குணமளிக்கும் இயேசு துறவுறசபை பற்றிய விபரணம்

தெய்வீக குணமளிக்கும் இயேசு தியான இல்லப்பாடல்கள்

Please Install Flash Player


திருப்பலிகளும் குணமாக்கல் வழிபாடுகளும்

குணமாக்கல் வழிபாடு எசன்
30-03-2014

குணமாக்கல் வழிபாடு பிறேமன்
31-03-2014குணமாக்கல் வழிபாடு பீலபெல்ட்
29-03-2014குணமாக்கல் வழிபாடு டோட்முண்ட்
27-03-2014குணமாக்கல் வழிபாடு லேவகூசன்
நெறிப்படுத்தல் அருட்பணி.ஜோசப் விக்ரர்
30-10-2014குணமாக்கல் வழிபாடு வில்லிங்கன் சுவெலிங்கன்
நெறிப்படுத்தல் அருட்பணி.ஜோசப் விக்ரர்
01-11-2014குணமாக்கல் வழிபாடு பிராங்க்போர்ட்
நெறிப்படுத்தல் அருட்பணி.ஜோசப் விக்ரர்
02-11-2014குணமாக்கல் வழிபாடு கெம்ரன்
நெறிப்படுத்தல் அருட்பணி.ஜோசப் விக்ரர்
07-11-2014குணமாக்கல் வழிபாடு நியுரன்பேர்க்
நெறிப்படுத்தல் அருட்பணி.ஜோசப் விக்ரர்
08-11-2014குணமாக்கல் வழிபாடு முன்சன்
நெறிப்படுத்தல் அருட்பணி.ஜோசப் விக்ரர்
09-11-2014

ஒலிப்பதிவுகள்

ஒலிப்பதிவு கேட்க தரவிறக்கம் செய்ய
லேவகூசன் பகுதி - 1
லேவகூசன் பகுதி - 2
லேவகூசன் பகுதி - 3
லேவகூசன் முழுமையாக
வில்லிங்கன்-சுவெலிங்கன் பகுதி - 1
வில்லிங்கன்-சுவெலிங்கன் பகுதி - 2
வில்லிங்கன்-சுவெலிங்கன் - முழுமையாக
பிராங்க்போர்ட் பகுதி - 1
பிராங்க்போர்ட் பகுதி - 2
பிராங்க்போர்ட் பகுதி - 3
பிராங்க்போர்ட் முழுமையாக
கெம்ரன் பகுதி - 1 (அறிமுகம்)
கெம்ரன் பகுதி - 2 (பேதுருவின் அழைப்பு)
கெம்ரன் பகுதி - 3 (மன்னிப்பு வழிபாடு)
கெம்ரன் பகுதி - 4 (நற்கருணை ஆராதனை)
கெம்ரன் பகுதி - முழுமையாக
நியுரன்பேர்க் பகுதி - 1 (அறிமுகம்)
நியுரன்பேர்க் பகுதி - 2 (கானாவூர் திருமணம்)
நியுரன்பேர்க் பகுதி - 3 (மன்னிப்பு )
நியுரன்பேர்க் பகுதி - 4 (நற்கருணை ஆராதனை)
நியுரன்பேர்க் முழுமையாக
முன்சன்

நிழல்படங்கள்

குணமாக்கல் வழிபாடு பீலபெல்ட்
அருட்பணி.ஜோசப் விக்ரர்
29-03-2014
குணமாக்கல் வழிபாடு எசன்
அருட்பணி.ஜோசப் விக்ரர்
30-03-2014
குணமாக்கல் வழிபாடு பிறேமன்
அருட்பணி.ஜோசப் விக்ரர்
31-03-2014
லேவகூசன்
30-10-2014
வில்லிங்கன் சுவலிங்கன்
01-11-2014
பிராங்க்போர்ட்
02-11-2014
கெம்ரன்
07-11-2014
நியுரன்பேர்க்
08-11-2014
முன்சன்
02-11-2014