<< (முன்னைய மாதம்) ஆகஸ்ட் 2023(அடுத்த மாதம்) >>
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
பொதுக்காலம்
17ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 33: 7-11; 34: 5-9, 28மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13:36-43
2
பொதுக்காலம்
17ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 34: 29-35மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 44-46
3
பொதுக்காலம்
17ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 40: 16-21, 34-38மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 47-53
4
பொதுக்காலம்
17ஆம் வாரம்


லேவியர் புத்தகத்திலிருந்து வாசகம் 23: 1, 4-11, 15-16, 27, 34b-38மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13:54-58
5
பொதுக்காலம்
17ஆம் வாரம்


லேவியர் நூலிலிருந்து வாசகம் 25: 1, 8-17மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 1-12
6
பொதுக்காலம்
18ஆம் வாரம்
ஆண்டவரின் தோற்றமாற்றம் விழா

இறைவாக்கினர் தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 9-10,13-14

திருத்தூதர் பேதுரு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 16-19

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17: 1-9
7
பொதுக்காலம்
18ஆம் வாரம்


எண்ணிக்கை நூலிலிருந்து வாசகம் 11: 4b-15மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14:13-21
8
பொதுக்காலம்
18ஆம் வாரம்


எண்ணிக்கை நூலிலிருந்து வாசகம் 12: 1-13மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 22-36
9
பொதுக்காலம்
18ஆம் வாரம்


எண்ணிக்கை நூலிலிருந்து வாசகம் 13: 1-2,25-33, 14: 1,26-30,34-35மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15: 21-28
10
பொதுக்காலம்
18ஆம் வாரம்
புனித லாரன்ஸ் - திருத்தொண்டர், மறைச்சாட்சி

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 9: 6-10யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 24-26
11
பொதுக்காலம்
18ஆம் வாரம்


இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம். 4:32-40மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16:24-28
12
பொதுக்காலம்
18ஆம் வாரம்


இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 4-13மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17:14-20
13
பொதுக்காலம்
19ஆம் வாரம்


அரசர்கள் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 19:9a, 11-13a

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 9: 1-5

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14:22-33
14
பொதுக்காலம்
19ஆம் வாரம்


இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம் 10: 12-22மத்தேயு எழுதிய தூய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17: 22-27
15
பொதுக்காலம்
19ஆம் வாரம்
தூய கன்னி மரியாவின் விண்ணேற்பு பெருவிழா

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய திருவெளிப்பாட்டி லிருந்து வாசகம் 11: 19a; 12: 1-6, 10ab

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 15: 20-26

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 39-56
16
பொதுக்காலம்
19ஆம் வாரம்


இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம் 34: 1-12மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 18:15-20
17
பொதுக்காலம்
19ஆம் வாரம்


யோசுவா நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 7-10, 11, 13-17மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 18: 21 - 19: 1
18
பொதுக்காலம்
19ஆம் வாரம்


யோசுவா நூலிலிருந்து வாசகம் 24: 1-13மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 19: 3-12
19
பொதுக்காலம்
19ஆம் வாரம்


யோசுவா நூலிலிருந்து வாசகம் 24: 14-29மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 19: 13-15
20
பொதுக்காலம்
20ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 56: 1,6-7

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 11: 13-15, 29-32

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15: 21-28
21
பொதுக்காலம்
20ஆம் வாரம்


நீதித் தலைவர்கள் நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 11-19மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 19: 16-22
22
பொதுக்காலம்
20ஆம் வாரம்


நீதித் தலைவர்கள் நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 11-24மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 19: 23-30
23
பொதுக்காலம்
20ஆம் வாரம்


நீதித்தலைவர்கள் நூலிலிருந்து வாசகம் 9: 6-15மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20: 1-16
24
பொதுக்காலம்
20ஆம் வாரம்
புனித பர்த்தலமேயு - திருத்தூதர்

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய திருவெளிப்பாட்டிலிருந்து வாசகம் 21: 9b-14யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 45-51
25
பொதுக்காலம்
20ஆம் வாரம்


ரூத்து நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 1,3-6, 14b-16, 22மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 22: 34-40
26
பொதுக்காலம்
20ஆம் வாரம்


ரூத்து நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 1-3, 8-11; 4: 13-17மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 23: 1-12
27
பொதுக்காலம்
21ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 22: 19-23

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 11: 33-36

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 13-20
28
பொதுக்காலம்
21ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 1-5, 8-10மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 23: 13-22
29
பொதுக்காலம்
21ஆம் வாரம்
புனித திருமுழுக்கு யோவானின் பாடுகள் நினைவு

திருத்தூதர் பவுல் தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 1-8மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 17-29
30
பொதுக்காலம்
21ஆம் வாரம்


புனித பவுல் தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 9-13மத்தேயு எழுதிய தூய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 23: 27-32
31
பொதுக்காலம்
21ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 7-13மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 24: 42-51