<< (முன்னைய மாதம்) ஜூலை 2023(அடுத்த மாதம்) >>
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
பொதுக்காலம்
12ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 18: 1-15மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 5-17
2
பொதுக்காலம்
13ஆம் வாரம்


2அரசர் நூலிலிருந்து வாசகம்: 4:8-11, 14-16a

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்: 6:3-4,8-11

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்: 10:37-42
3
பொதுக்காலம்
13ஆம் வாரம்
புனித தோமா - திருத்தூதர்விழா

திருத்தூதர் பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 19-22யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20: 24-29
4
பொதுக்காலம்
13ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 19: 15-29மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8:23-27
5
பொதுக்காலம்
13ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 21:5, 8-20மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 28-34
6
பொதுக்காலம்
13ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 22: 1-19மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 1-8
7
பொதுக்காலம்
13ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 23:1-4, 19; 24: 1-8, 62-67மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 9-13
8
பொதுக்காலம்
13ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 27: 1-5, 15-29மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 14-17
9
பொதுக்காலம்
14ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் செக்கரியா நூலிலிருந்து வாசகம் 9: 9-10

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 8: 9,11-13

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 25-30
10
பொதுக்காலம்
14ஆம் வாரம்


தொடக்கநூலில் இருந்து வாசகம் 28:10-12மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9:18-26
11
பொதுக்காலம்
14ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 32:22-32மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 32-38
12
பொதுக்காலம்
14ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 41: 55-57; 42: 5-7,17-24மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 1-7
13
பொதுக்காலம்
14ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 44: 18-21,23-29; 45: 1-5மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 7-15
14
பொதுக்காலம்
14ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 46: 1-7,2 8-30மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 16-23
15
பொதுக்காலம்
14ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 49: 29-32; 50: 15-26மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 24-33
16
பொதுக்காலம்
15ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 55: 10-11

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 8: 18-23

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 1-23
17
பொதுக்காலம்
15ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 8-14, 22மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10:34-11:1
18
பொதுக்காலம்
15ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 1-15மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 20-24
19
பொதுக்காலம்
15ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 1-6, 9-12மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 25-27
20
பொதுக்காலம்
15ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 13-20மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 28-30.
21
பொதுக்காலம்
15ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 11: 10-12: 14மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 1-8
22
பொதுக்காலம்
15ஆம் வாரம்
புனித மகதலா மரியா

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 14-17யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20: 1, 11-18
23
பொதுக்காலம்
16ஆம் வாரம்


சாலமோனின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 12: 13,16-19

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 8: 26-27

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 24-43
24
பொதுக்காலம்
16ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 14: 5-18மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 38-42
25
பொதுக்காலம்
16ஆம் வாரம்
புனித யாக்கோபு - திருத்தூதர்விழா

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 7-15மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20: 20-28
26
பொதுக்காலம்
16ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 16;1-5,9-15மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13;1-9
27
பொதுக்காலம்
16ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 19: 1-2, 9-11, 16-20மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 10-17
28
பொதுக்காலம்
16ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 20: 1-17புனித மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 18-23
29
பொதுக்காலம்
16ஆம் வாரம்
நற்செய்தி வாசகம் புனிதர்கள் மார்த்தா, மரியா, இலாசர் நினைவுக்கு உரியது.

விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 24: 3-8யோவான் எழுதிய தூய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 19-27
30
பொதுக்காலம்
17ஆம் வாரம்


அரசர்கள் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 5, 7-12

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 8: 28-30

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 44-52
31
பொதுக்காலம்
17ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 32: 15-24, 30-34மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 31-35