<< (முன்னைய மாதம்) மே 2022(அடுத்த மாதம்) >>
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
பாஸ்க்கா காலம்
3ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம். 5:27-32, 40-41

திருத்தூதர் யோவான் எமுதிய திருவெளிப்பாட்டிலிருந்து வாசகம். 5:11-14

யோவான் எழுதிய தூய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்: 21: 1-19
2
பாஸ்க்கா காலம்
3ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 8-15யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 22-29
3
பாஸ்க்கா காலம்
2ஆம் வாரம்
புனிதர்கள் பிலிப்பு, யாக்கோபு விழா

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 15: 1-8யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 6-14
4
பாஸ்க்கா காலம்
3ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 8: 1b-8+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 35-40
5
பாஸ்க்கா காலம்
3ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 8: 26-40யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 44-51
6
பாஸ்க்கா காலம்
3ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 9: 1-20+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 52-59
7
பாஸ்க்கா காலம்
3ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 9: 31-42+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 60-69
8
பாஸ்கா காலம்
4ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 13:14.43-52

திருவெளிப்பாடு நூலிலிருந்து வாசகம் 7:9, 14-17

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10:27-30
9
பாஸ்க்கா காலம்
4ஆம் வாரம்
புனிதர்கள் பங்கிராஸ் நெரேயு அக்கலேயு

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 11: 1-18யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 11-18
10
பாஸ்க்கா காலம்
4ஆம் வாரம்
தூய பாத்திமா அன்னை

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 11: 19-26யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 22-30
11
பாஸ்காகாலம்
4ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 12: 24 - 13: 5யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 44-50
12
பாஸ்க்கா காலம்
4ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 13: 13-25+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 16-20
13
பாஸ்க்கா காலம்
4ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 13: 26-33+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 1-6
14
பாஸ்க்கா காலம்
4ஆம் வாரம்
தூய மத்தேயாஸ் அப்போஸ்தலர்

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 15-17, 20-26யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15;9-17
15
பாஸ்கா காலம்
5ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம்14:21-27

திருவெளிப்பாடு நூலிலிருந்து வாசகம் 21:1-5

+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13:31-35
16
பாஸ்க்கா காலம்
5ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 14: 5-18+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 21-26
17
பாஸ்க்கா காலம்
5ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 14: 19-28+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 27-31b
18
பாஸ்க்கா காலம்
5ஆம் வாரம்
புனித கிறிஸ்தோப்பர் மெகாலன்

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 15: 1-6யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15: 1-8
19
பாஸ்க்கா காலம்
5ஆம் வாரம்
புனித லூயிமொன்போட் வியான்னி

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 15: 7-21யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15: 9-11
20
பாஸ்க்கா காலம்
5ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 15: 22-31+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15: 12-17
21
பாஸ்க்கா காலம்
5ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 16: 1-10+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15: 18-21
22
பாஸ்கா காலம்
6ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம்15;1-2,22-29

திருவெளிப்பாடு நூலிலிருந்து வாசகம் 21:10-14,22-23

+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14:23-29
23
பாஸ்க்கா காலம்
6ஆம் வாரம்
புனிதபிலிப்புநேரி

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 16: 11-15+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15: 26 - 16:4
24
பாஸ்க்கா காலம்
6ஆம் வாரம்
புனித அகுஸ்தீன்

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 16: 22-34யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 27-31
25
பாஸ்க்கா காலம்
6ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 17: 15,22 - 18: 1+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 12-15
26
பாஸ்க்கா காலம்
6ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 18: 1-8யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 16-20
27
பாஸ்க்கா காலம்
6ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 18: 9-18+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 20-23
28
பாஸ்காகாலம்
6ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 18: 23-28யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 23-28
29
பாஸ்கா காலம்
7ஆம் வாரம்
ஆண்டவரின் விண்ணேற்பு விழா

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 1;1-11

தூய பவுல் எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து இரண்டாம் வாசகம் - 9;24-28 10;19-23

லூக்கா 24: 46-53
30
பாஸ்க்கா காலம்
7ஆம் வாரம்
புனிதர்கள் மருசலீன் பீட்டர்

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 19: 1-8+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 29-33
31
பொதுக்காலம்
8ஆம் வாரம்
கன்னிமரியாள் எலிசபேத்தைச் சந்தித்தல்

செப்பனியா 3;14-18லூக்கா 1;39-56