<< (முன்னைய மாதம்) மார்ச் 2020(அடுத்த மாதம்) >>
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
தவக்காலம்
1ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 7-9, 3: 1-7

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 12-19

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4: 1-11
2
தவக்காலம்
1ஆம் வாரம்


லேவியர் நூலிலிருந்து வாசகம் 19: 1-2, 11-18



+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 25: 31-46
3
தவக்காலம்
1ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 55: 10-11



+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 7-15
4
தவக்காலம்
1ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் யோனா நூலிலிருந்து வாசகம் 3:1-10



+லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 29-32
5
தவக்காலம்
1ஆம் வாரம்


எஸ்தர் நூலிலிருந்து வாசகம் எஸ் (கி) 4: 17



+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 7-12
6
தவக்காலம்
1ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசேக்கியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 18: 21-28



+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 20-26
7
தவக்காலம்
1ஆம் வாரம்


இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம் 26: 16-19



+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 43-48
8
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 12: 1-4

திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 8b-10

+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17: 1-9
9
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்
புனித பேட்ரிக்

இறைவாக்கினர் தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 9: 4-11



லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 36-38
10
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்
எருசலேம் நகர் புனித சிரில்

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 10, 16-20



+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 23: 1-12
11
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 18: 18-20



மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20: 17-28
12
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 17: 5-10



+லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 19-31
13
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 37: 3-4, 12-13, 17-28



மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21: 33-43, 45-46
14
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் மீக்கா நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 14-15, 18-20



லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15: 1-3, 11-32
15
தவக்காலம்
3ஆம் வாரம்


விடுதலைப்பயண நூல் 17:3-7

தூய பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5:1-2, 5-8

தூய யோவான் எழுதிய நற்செய்தி 17:5-42
16
தவக்காலம்
3ஆம் வாரம்


அரசர்கள் இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம் 5: 1-15



+லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4: 24-30
17
தவக்காலம்
3ஆம் வாரம்


தானியேல்(இணைப்பு) நூலிலிருந்து வாசகம் 1:2, 11-19



மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 18:21-35
18
தவக்காலம்
3ஆம் வாரம்


இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம் 4:1, 5-9



மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5:17-19
19
தவக்காலம்
3ஆம் வாரம்
புனித யோசேப்பு மரியாளின் கணவர்

சாமுவேலின் இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம் 7:4-5, 12-14, 16

உரோமையருக்கு எழுதிய நிருபத்தில் இருந்து வாசகம் 4:13,16-18,22

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1:16, 18-21,24
20
தவக்காலம்
3ஆம் வாரம்


ஓசேயா நூலிலிருந்து வாசகம் 14:1-9



மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12:28-34
21
தவக்காலம்
3ஆம் வாரம்


ஓசேயா நூலிலிருந்து வாசகம் 6:1-6



லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 18:9-14
22
தவக்காலம்
4ஆம் வாரம்


குறிப்பேடு இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம் 36: 14-16,19-23

திருத்தூதர் பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 4-10

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3: 14-21
23
தவக்காலம்
4ஆம் வாரம்


ஏசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 65:17-21



யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4:43-54
24
தவக்காலம்
4ஆம் வாரம்
புனித பற்றிக்

எசேக்கியல் நூலிலிருந்து வாசகம் 47:1-9,12



யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5:1-3, 5-16
25
தவக்காலம்
4ஆம் வாரம்
கிறிஸ்து பிறப்பின் அறிவிப்பு பெருவிழா

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 10-14; 8: 10

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 10: 4-10

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 26-38
26
தவக்காலம்
4ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 32: 7-14



யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 31-47
27
தவக்காலம்
4ஆம் வாரம்
புனித இசிதோர்

சாலமோனின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 1ய,12-22



+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 1, 2, 10, 25-30
28
தவக்காலம்
4ஆம் வாரம்
புனித வின்சென்ற் பெரர்

இறைவாக்கினர் எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 11: 18-20



+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 40-53
29
தவக்காலம்
5ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசேக்கியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 37: 12-14

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 8: 8-11

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 1-45
30
தவக்காலம்
5ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் தானி (இ) 2: 1-9,15-17,19-30,33-62



யோவான் 8:1-11
31
தவக்காலம்
5ஆம் வாரம்


எண்ணிக்கை நூலிலிருந்து வாசகம் 21: 4-9



+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 21-30