<< (முன்னைய மாதம்) பிப்ரவரி 2019(அடுத்த மாதம்) >>
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
பொதுக்காலம்
3ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 10:32-39மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4:26-34
2
பொதுக்காலம்
3ஆம் வாரம்
ஆண்டவரைக் காணிக்கையாக அர்ப்பணித்தல்

மலாக்கி நூலிலிருந்து வாசகம் 3:1-4

எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2:22-40

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2:22-40
3
பொதுக்காலம்
4ஆம் வாரம்


எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 1:4-5, 17-19

கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதலாம் நிருபத்திலிருந்து வாசகம் 12:31 - 13:13

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4:21-30
4
பொதுக்காலம்
தூய அருளானந்தர்0

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 11: 32-40மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 1-20
5
பொதுக்காலம்
4ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 12:1-4மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5:21-43
6
பொதுக்காலம்
4ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 12:4-7 11-`5மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:1-6
7
பொதுக்காலம்
4ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 12:1-4மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:7-13
8
பொதுக்காலம்
4ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 13:1-8மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:14-29
9
பொதுக்காலம்
4ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 13:15-17,20-21மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:30-34
10
பொதுக்காலம்
5ஆம் வாரம்


எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 6:1-8

கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதலாம் நிருபத்திலிருந்து வாசகம் 15:1-11

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5:1-11
11
பொதுக்காலம்
5ஆம் வாரம்
புனித லூர்து அன்னை

தொடக்கநூலிலிருந்து வாசகம் 1:1-19மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:53-56
12
பொதுக்காலம்
5ஆம் வாரம்


தொடக்கநூலிலிருந்து வாசகம் 1:20-2:4மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7:1-13
13
பொதுக்காலம்
5ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 4b-9,15-17மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 14-23
14
பொதுக்காலம்
5ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 18-25மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 24-30
15
பொதுக்காலம்
5ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 1-8மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 31-37
16
பொதுக்காலம்
5ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 9-24மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 1-10
17
பொதுக்காலம்
6ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 17: 5-8

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 15: 45-49

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 17, 20-26
18
பொதுக்காலம்
6ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 4: 1-15,25மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 11-13
19
பொதுக்காலம்
6ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 5-8; 7: 1-5, 10மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 14-21
20
பொதுக்காலம்
6ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 8: 6-13, 20-22மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 22-26
21
பொதுக்காலம்
6ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 9: 1-13மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 27-33
22
பொதுக்காலம்
6ஆம் வாரம்
தூய பேதுருவின் தலைமைப்பீடம்

திருத்தூதர் பேதுரு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 1-4மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 13-19
23
பொதுக்காலம்
6ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 11: 1-7மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 2-13
24
பொதுக்காலம்
7ஆம் வாரம்


சாமுவேல் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 26: 2, 7-9, 12-13, 22-23.

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 15: 45-49

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 27-38
25
பொதுக்காலம்
7ஆம் வாரம்


சீராக்கின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 1-10மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 14-29
26
செவ்வாய்க்கிழமை
7ஆம் வாரம்


சீராக்கின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 1-11மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 30-37
27
புதன்கிழமை
7ஆம் வாரம்
வியாகுல அன்னையின் தூய கபிரியேல்

சீராக் 4: 11-19மாற்கு 9;38-40
28
பொதுக்காலம்
7ஆம் வாரம்


சீராக்கின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 5: 1-8மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 41-50