<< (முன்னைய மாதம்) ஜூன் 2019(அடுத்த மாதம்) >>
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
பாஸ்கா காலம்
6ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 18;23-28யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16;23-28
2
பாஸ்கா காலம்
7ஆம் வாரம்
ஆண்டவரின் விண்ணேற்பு விழா

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 1;1-11

தூய பவுல் எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து இரண்டாம் வாசகம் - 9;24-28 10;19-23

லூக்கா 24: 46-53
3
பாஸ்கா காலம்
7ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 19;1-8>யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16;29-33
4
பாஸ்காகாலம்
7ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 20: 17-27யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17: 1-11
5
பாஸ்கா காலம்
7ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 20;28-38யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17;11-19
6
பாஸ்கா காலம்
7ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 22;30,23;6-11யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17;20-26
7
பாஸ்கா காலம்
7ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 25;13-21யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21;15-19
8
பாஸ்கா காலம்
7ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 28;16-20,30-31யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21;20-25
9
பொதுக்காலம்
10ஆம் வாரம்
தூயஆவி பெருவிழா

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 2;1-11

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்: 8:8-17

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்: 14:15-16,23-26
10
பொதுக்காலம்
10ஆம் வாரம்


2கொரிந்தியர்1;1-7மத்தேயு5;1-12
11
பொதுக்காலம்
10ஆம் வாரம்
புனித பர்னபா

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம்11;21-26,13;1-3மத்தேயு10;7-13
12
பொதுக்காலம்
10ஆம் வாரம்


2கொரிந்தியர் 3;4-11மத்தேயு 5;17-19
13
பொதுக்காலம்
10ஆம் வாரம்
புனித அந்தோனியார் திருநாள்

புனித பவுல் 2கொரிந்தியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3;15,4;1,3-6புனித மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியில் இருந்து வாசகம் 5;20-26
14
பொதுக்காலம்
10ஆம் வாரம்


2கொரிந்தியர்4;7-15மத்தேயு5;27-32
15
பொதுக்காலம்
10ஆம் வாரம்


2கொரிந்தியர்5;14-21மத்தேயு5;33-37
16
பொதுக்காலம்
11ஆம் வாரம்
பரிசுத்த தம திருத்துவம் பெருவிழா

நீதிமொழிகள் 8;22-31

தூய பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து இரண்டாம் வாசகம் - 5;1-5

+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16:12-15
17
பொதுக்காலம்
11ஆம் வாரம்


புனித பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதியஇரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 6;1-10புனித மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியில் இருந்து வாசகம் 5;38-42
18
பொதுக்காலம்
11ஆம் வாரம்


புனித பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்8;1-9புனித மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5;43-48
19
பொதுக்காலம்
11ஆம் வாரம்


புனித பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 9;6-11புனித மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6;1-6,16-18
20
பொதுக்காலம்
11ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 11: 1-11மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 7-15
21
பொதுக்காலம்
11ஆம் வாரம்
புனித கோன்சாகா அலோசியஸ்

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 11:18,21-30புனித மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6;9-23
22
பொதுக்காலம்
11ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 12: 1-10மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6;24-34
23
பொதுக்காலம்
12ஆம் வாரம்
கிறிஸ்துவின் திருவுடல் திருஇரத்தப்பெருவிழா

தொடக்கநூலில் இருந்து வாசகம் 14;18-20

புனித பவுல் 1கொரிந்தியருக்கு எழுதிய நிருபத்திலிருந்து வாசகம்11;23-26

புனித லூக்காஸ் எழுதிய நற்செய்தியில் இருந்து வாசகம் 9;11-17
24
பொதுக்காலம்
12ஆம் வாரம்
புனித திருமுழுக்கு யோவானின் பிறப்பு

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 49: 1-6

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 13: 22-26

+லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 57-66, 80
25
பொதுக்காலம்
12ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 13: 2,5-18மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 6,12-14
26
பொதுக்காலம்
12ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 15: 1-12,17-18மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 15-20
27
பொதுக்காலம்
12ஆம் வாரம்
புனித சிறில் ஆயர்

தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 16: 1-12,15-16மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 21-29
28
பொதுக்காலம்
9ஆம் வாரம்
யேசுவின் திருஇருதயப்பெருவிழா

எசேக்கியேல் ஆகமத்திலிருந்து வாசகம் 34;11-16

புனித பவுல் உரோமையரருக்கு எழுதிய நிருபத்திலிருந்து வாசகம் 5;5-11

புனித லூக்காஸ்எழுதிய நற்செய்தியில் இருந்து வாசகம் 15;3-7
29
பொதுக்காலம்
12ஆம் வாரம்
புனிதர்கள் பேதுரு பவுல்

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 12: 1-11

திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 6-8, 17-18

+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 13-19
30
பொதுக்காலம்
13ஆம் வாரம்


1அரசர்கள் ஆகமத்திலிருந்து வாசகம் 19;16,19-21

தூய பவுல் கலாத்தியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்5;1,13-18

புனித லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9;51-62