<< (முன்னைய மாதம்) மார்ச் 2023(அடுத்த மாதம்) >>
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
தவக்காலம்
1ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் யோனா நூலிலிருந்து வாசகம் 3:1-10லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 29-32
2
தவக்காலம்
1ஆம் வாரம்


எஸ்தர் நூலிலிருந்து வாசகம் எஸ் (கி) 4: 17மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 7-12
3
தவக்காலம்
1ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசேக்கியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 18: 21-28மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 20-26
4
தவக்காலம்
1ஆம் வாரம்


இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம் 26: 16-19மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 43-48
5
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 12: 1-4

திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 8b-10

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17: 1-9
6
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 9: 4b-11aலூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:36-38
7
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 10, 16-20மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 23: 1-12
8
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 18: 18-20மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20: 17-28
9
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 17: 5-10லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 19-31
10
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 37:3-4,12-13,17-28மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21:33-43, 45-46
11
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் மீக்கா நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 14-15, 18-20லூக்கா எழுதிய தூய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15: 1-3, 11-32
12
தவக்காலம்
3ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 17: 3-7

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம். 5:1-2, 5-8

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4: 5-42
13
தவக்காலம்
3ஆம் வாரம்


அரசர்கள் இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம் 5: 1-15லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4: 24-30
14
தவக்காலம்
3ஆம் வாரம்


தானியேல்(இணைப்பு) நூலிலிருந்து வாசகம் 1:2, 11-19மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 18:21-35
15
தவக்காலம்
3ஆம் வாரம்


இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம் 4:1, 5-9மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5:17-19
16
தவக்காலம்
3ஆம் வாரம்


எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 7:23-28லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11:14-23
17
தவக்காலம்
3ஆம் வாரம்


ஓசேயா நூலிலிருந்து வாசகம் 14:1-9மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12:28-34
18
தவக்காலம்
3ஆம் வாரம்


ஓசேயா நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 1-6லூக்கா எழுதிய தூய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 18: 9-14
19
தவக்காலம்
4ஆம் வாரம்


சாமுவேல் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம். 16:1,6-7,10-13

திருத்தூதர் பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5:8-14

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 1-41
20
தவக்காலம்
4ஆம் வாரம்
புனித யோசேப்பு மரியாளின் கணவர்

சாமுவேலின் இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம் 7:4-5, 12-14, 16

உரோமையருக்கு எழுதிய நிருபத்தில் இருந்து வாசகம் 4:13,16-18,22

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1:16, 18-21,24
21
தவக்காலம்
4ஆம் வாரம்


எசேக்கியல் நூலிலிருந்து வாசகம் 47:1-9,12யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5:1-3, 5-16
22
தவக்காலம்
4ஆம் வாரம்


ஏசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 49:8-15யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5:17-30
23
தவக்காலம்
4ஆம் வாரம்


விடுதலைப்பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 32:7-14யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5:31-47
24
தவக்காலம்
4ஆம் வாரம்


சாலமோனின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 1ய,12-22யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 1, 2, 10, 25-30
25
தவக்காலம்
4ஆம் வாரம்
கிறிஸ்து பிறப்பின் அறிவிப்பு பெருவிழா

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 10-14; 8: 10

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 10: 4-10

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 26-38
26
தவக்காலம்
5ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசேக்கியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 37: 12-14

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 8: 8-11

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 1-45
27
தவக்காலம்
5ஆம் வாரம்


தானியேல் (இணைப்பு) நூலிலிருந்து வாசகம் 2:1-9,15-17, 19-30, 33-62யோவான் எழுதிய தூய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 1-11
28
தவக்காலம்
5ஆம் வாரம்


எண்ணிக்கை நூலிலிருந்து வாசகம் 21: 4-9யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 21-30
29
தவக்காலம்
5ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 14-20, 24-25, 28யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 31-42
30
தவக்காலம்
5ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 17: 3-9யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 51-59
31
தவக்காலம்
5ஆம் வாரம்


எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 20:10-13யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10:31-42