<< (முன்னைய மாதம்) ஏப்ரல் 2020(அடுத்த மாதம்) >>
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
தவக்காலம்
5ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 14-20, 24-25, 28+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 31-42
2
தவக்காலம்
5ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 17: 3-9+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 51-59
3
தவக்காலம்
5ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 20: 10-13+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 31-42
4
தவக்காலம்
5ஆம் வாரம்


எசேக்கியல் நூலிலிருந்து வாசகம் 37:21-28யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11:45-57
5
தவக்காலம்
ஆண்டவருடைய திருப்பாடுகளின் குருத்து ஞாயிறு

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 50: 4-7

திருத்தூதர் பவுல் பிலிப்பியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 6-11

மத்தேயு எழுதியபடி நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் திருப்பாடுகள் 26:14 - 27:66
6
புனிதவாரம்

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 42: 1-7+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 1-11
7
புனிதவாரம்

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 49: 1-6+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 21-33, 36-38
8
புனிதவாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 50: 4-9ய+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 26: 14-25
9
புனிதவாரம்
இயேசு - ”குருத்துவம்” மற்றும் ”நற்கருனண” ஏற்படுத்திய நாள் கடைசி இரா உணவுத் திருப்பலி

விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 12: 1-8, 11-14

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 11: 23-26

+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 1-15
10
புனித வாரம்
திருப்பாடுகளின் வெள்ளி

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 52:13 - 53:12

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4:14-16; 5:7-9

யோவான் 18:1 - 19:42
11
புனிதவாரம்

தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம்: 1:1-2:3

விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம்: யாத் 14:15-15:1

இரண்டாம் வாசகம்: ஆபிரகாமின் பலி: தொடக்க நூல் 22:1-18
12
பாஸ்காக் காலம்
ஆண்டவர் இயேசுவின் உயிர்ப்பு பெருவிழா

இறைவாக்கினர் திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 10:34, 37-43

திருத்தூதர் பவுல் கொலோசையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3:1-4

+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20: 1-9
13
பாஸ்க்கா எண்கிழமையில் திங்கட்கிழமை
புனித ஆன்சலம்

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 14, 22-33+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 28: 8-15
14
பாஸ்க்கா எண்கிழமையில் செவ்வாய்க்கிழமை

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 36-41+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20: 11-18
15
பாஸ்க்கா எண்கிழமையில் புதன்கிழமை
புனித ஜார்ஜ்

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 1-10+லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 24: 13-35
16
பாஸ்க்கா எண்கிழமையில் வியாழக்கிழமை

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 11-26+லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 24: 35-48
17
பாஸ்க்கா எண்கிழமையில் வெள்ளிக்கிழமை

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 4: 1-12யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21: 1-14
18
பாஸ்க்கா எண்கிழமையில் சனிக்கிழமை

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 4: 13-21+மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 9-15
19
பாஸ்கா காலம்
2ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 2:42-47

திருத்தூதர் பேதுரு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 3-9

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20: 19-31
20
பாஸ்க்கா காலம்
2ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 4: 23-31யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3: 1-8
21
பாஸ்க்கா காலம்
2ஆம் வாரம்
புனித சியான்னா கத்தரினா

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 4: 32-37யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3: 7-15
22
பாஸ்க்கா காலம்
2ஆம் வாரம்
புனித 5ம் பயஸ்

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 5: 17-26+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3: 16-21
23
பாஸ்காகாலம்
2ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 5: 27-33யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3: 31-36
24
பாஸ்க்கா காலம்
2ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 5: 34-42யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 1-15
25
பாஸ்காகாலம்
2ஆம் வாரம்
புனித மாற்கு - நற்செய்தியாளர் விழா

திருத்தூதர் பேதுரு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 5-14மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 15-20
26
பாஸ்க்கா காலம்
3ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 14> 22-33

தூய பேதுரு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 17-21

+லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 24: 13-35
27
பாஸ்க்கா காலம்
3ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 8-15யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 22-29
28
பாஸ்க்கா காலம்
3ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 51 - 8: 1யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 30-35
29
பாஸ்க்கா காலம்
3ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 8: 1b-8+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 35-40
30
பாஸ்க்கா காலம்
3ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 8: 26-40யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 44-51