<< (முன்னைய மாதம்) ஜூன் 2024(அடுத்த மாதம்) >>
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
பொதுக்காலம்
8ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் யூதா எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 17, 20-25மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 27-33
2
பொதுக்காலம்
9ஆம் வாரம்
கிறிஸ்துவின் திருவுடல், திருஇரத்தம் பெருவிழா

விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 24: 3-8

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 9: 11-15

மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 12-16, 22-26
3
பொதுக்காலம்
9ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பேதுரு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 1-7மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 1-12
4
பொதுக்காலம்
9ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பேதுரு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 12-15ய,17-18மாற்கு எழுதிய தூய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 13-17
5
பொதுக்காலம்
9ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 1-3; 6-12மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 18-27
6
பொதுக்காலம்
9ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 8-15மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 28-34
7
பொதுக்காலம்
9ஆம் வாரம்
இயேசுவின் திருஇதயப் பெருவிழா

இறைவாக்கினர் ஓசேயா நூலிலிருந்து வாசகம் 11: 1,3-4,8உ-9

திருத்தூதர் பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 8-12, 14-19

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 19: 31-37
8
பொதுக்காலம்
9ஆம் வாரம்
தூய கன்னி மரியாவின் மாசற்ற இதயம்

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 61: 9-11லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2: 41-51
9
பொதுக்காலம்
10ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 3:9-15

திருத்தூதர் பவுல் கொருந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாவது திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்: 4:13-5:1

மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்: 3:20-35
10
பொதுக்காலம்
10ஆம் வாரம்


அரசர்கள் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 17: 1-6மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 1-12
11
பொதுக்காலம்
10ஆம் வாரம்
பனித பர்னபாஸ்

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 11;21-26 13;1-3மத்தேயு எழுதிய தூய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 7-13
12
பொதுக்காலம்
10ஆம் வாரம்


அரசர்கள் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 18: 20-39மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 17-19
13
பொதுக்காலம்
10ஆம் வாரம்


அரசர்கள் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 18: 41-46மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 20-26
14
பொதுக்காலம்
10ஆம் வாரம்
புனித அந்தோனியார்

அரசர்கள் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 19: 9ய,11-16மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 27-32
15
பொதுக்காலம்
10ஆம் வாரம்
புனித ஜோன் புனித மெத்தாடியுஸ்

அரசர்கள் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 19: 19-21மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 33-37
16
பொதுக்காலம்
11ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசேக்கியேல் நூலிலிருந்து வாசகம். 17: 22-24

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம். 5: 6-10

மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4: 26-34
17
பொதுக்காலம்
11ஆம் வாரம்


அரசர்கள் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 21: 1-16மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 38-42
18
பொதுக்காலம்
11ஆம் வாரம்


அரசர்கள் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 21: 17-29மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 43-48
19
பொதுக்காலம்
11ஆம் வாரம்
புனித ஜீலியானா

அரசர்கள் இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 1, 6-14மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 1-6,16-18
20
பொதுக்காலம்
11ஆம் வாரம்


சீராக்கின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 48: 1-15மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 7-15
21
பொதுக்காலம்
11ஆம் வாரம்


அரசர்கள் இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம் 11: 1-4, 9-18, 20மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 19-23
22
பொதுக்காலம்
11ஆம் வாரம்


குறிப்பேடு இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம் 24: 17-25மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 24-34
23
பொதுக்காலம்
12ஆம் வாரம்


யோபு நூலிலிருந்து வாசகம் 38: 1, 8-11

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 14-17

மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4: 35-41
24
பொதுக்காலம்
11ஆம் வாரம்
புனித திருமுழுக்கு யோவானின் பிறப்பு

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 49: 1-6

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 13: 22-26

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 57-66, 80
25
பொதுக்காலம்
12ஆம் வாரம்


அரசர்கள் இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம் 19: 9-11,14-21, 31-35, 36மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 6,12-14
26
பொதுக்காலம்
12ஆம் வாரம்


அரசர்கள் இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம் 22: 8-13; 23: 1-3மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 15-20
27
பொதுக்காலம்
12ஆம் வாரம்


அரசர்கள் இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம் 24: 8-17மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 21-29
28
பொதுக்காலம்
12ஆம் வாரம்


அவனது படை முழுவதும் அவனை விட்டுச் சிதறி ஓடிற்றுமத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8;1-4
29
பொதுக்காலம்
13ஆம் வாரம்
புனிதர்கள் பேதுரு பவுல்

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 12: 1-11

திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 6-8, 17-18

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 13-19
30
பொதுக்காலம்
13ஆம் வாரம்


சாலமோனின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம். 1: 13-15, 2: 23-24

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்: 8:7,9, 13-15

மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்: 5: 21-43