<< (முன்னைய மாதம்) செப்டம்பர் 2021(அடுத்த மாதம்) >>
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
பொதுக்காலம்
22ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கொலோசையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 1-8லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4: 38-44
2
பொதுக்காலம்
22ஆம் வாரம்
புனித அன்னைதெரேசா

திருத்தூதர் பவுல் கொலோசையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 9-14லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 1-11
3
பொதுக்காலம்
22ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கொலோசையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 15-20லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 33-39
4
பொதுக்காலம்
22ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கொலோசையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 21-23லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 1-5
5
பொதுக்காலம்
23ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம். 35:4-7

திருத்தூதர் யாக்கோபு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம். 2:1-5

மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 31-37
6
பொதுக்காலம்
23ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கொலோசையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 24 - 2: 3லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 6-11
7
பொதுக்காலம்
23ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கொலோசையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 6-15லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 12-19
8
பொதுக்காலம்
23ஆம் வாரம்
தூய கன்னி மரியாவின் பிறப்பு

இறைவாக்கினர் மீக்கா நூலிலிருந்து வாசகம் 5: 2-5மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 1-16, 18-23
9
பொதுக்காலம்
23ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கொலோசையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 12-17லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 27-38
10
பொதுக்காலம்
23ஆம் வாரம்
புனித யோவான் கிறிசோஸ்தம்

திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 1-2,12-14லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 39-42
11
பொதுக்காலம்
23ஆம் வாரம்
புனிதர்கள் கொர்னேலியு சிப்பிரியான்0

திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 15-17லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 43-49
12
பொதுக்காலம்
24ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம். 50:5-9

திருத்தூதர் யாக்கோபு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம். 2:14-18

மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 27-35
13
பொதுக்காலம்
24ஆம் வாரம்
புனிதர்கள் கொர்னேலியு சிப்பிரியான்

திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 1-8லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 1-10
14
பொதுக்காலம்
23ஆம் வாரம்
திருச்சிலுவையின் மகிமை

எண்ணிக்கை நூலிலிருந்து வாசகம் 21: 4-9

திருத்தூதர் பவுல் பிலிப்பியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 6-11

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3: 13-17
15
பொதுக்காலம்
23ஆம் வாரம்
தூய மரியாவின் துயரங்கள் (வியாகுல அன்னை) நினைவு

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 7-9யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 19: 25-27
16
பொதுக்காலம்
24ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 12-16லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 36-50
17
பொதுக்காலம்
24ஆம் வாரம்
புனித அன்றூ

திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 6: 2-12லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 1-3
18
பொதுக்காலம்
24ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 6: 13-16லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 4-15
19
பொதுக்காலம்
25ஆம் வாரம்


சாலமோனின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம்: 2:12,17-20

திருத்தூதர் யாக்கோபு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்: 3:16-4:3

மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்: 9:30-37
20
பொதுக்காலம்
25ஆம் வாரம்
பிட்ரலினா நகர் பியோ

எஸ்ரா நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 1-6லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 16-18
21
பொதுக்காலம்
24ஆம் வாரம்
புனித மத்தேயு

திருத்தூதர் பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 1-7, 11-13+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 9-13
22
பொதுக்காலம்
25ஆம் வாரம்


எஸ்ரா நூலிலிருந்து வாசகம் 9: 5-9லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 1-6
23
பொதுக்காலம்
25ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் ஆகாய் நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 1-8லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 7-9
24
பொதுக்காலம்
25ஆம் வாரம்
புனித வின்சன் டிபோல்

இறைவாக்கினர் ஆகாய் நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 1-9லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 18-22
25
பொதுக்காலம்
25ஆம் வாரம்
புனித வென்சஸ்லோஸ்

இறைவாக்கினர் செக்கரியா நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 1-5,10-11லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 43-45
26
பொதுக்காலம்
26ஆம் வாரம்


எண்ணிக்கை நூலிலிருந்து வாசகம்: 11:25-30

திருத்தூதர் யாக்கோபு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்: 5:1-6

மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்: 9: 38-48
27
பொதுக்காலம்
26ஆம் வாரம்
புனித ஏரோணிமுஸ்

இறைவாக்கினர் செக்கரியா நூலிலிருந்து வாசகம் 8: 1-8லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 46-50
28
பொதுக்காலம்
26ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் செக்கரியா நூலிலிருந்து வாசகம் 8: 20-23லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 51-56
29
பொதுக்காலம்
26ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் ஆமோஸ் நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 1, 3-7

திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 6: 11-16

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 19-31
30
பொதுக்காலம்
26ஆம் வாரம்


நெகேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 8: 1-4ய, 5-6, 7b-12லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 1-12