<< (முன்னைய மாதம்) மே 2020(அடுத்த மாதம்) >>
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
பாஸ்க்கா காலம்
3ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 9: 1-20+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 52-59
2
பாஸ்க்கா காலம்
3ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 9: 31-42+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 60-69
3
பாஸ்க்கா காலம்
4ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 14, 36-41

திருத்தூதர் பேதுரு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 20b-25

+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 1-10
4
பாஸ்க்கா காலம்
4ஆம் வாரம்
புனிதர்கள் பங்கிராஸ் நெரேயு அக்கலேயு

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 11: 1-18யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 11-18
5
பாஸ்க்கா காலம்
4ஆம் வாரம்
தூய பாத்திமா அன்னை

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 11: 19-26யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 22-30
6
பாஸ்க்கா காலம்
4ஆம் வாரம்
தூய மத்தேயாஸ் அப்போஸ்தலர்

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 15-17, 20-26யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15;9-17
7
பாஸ்க்கா காலம்
4ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 13: 13-25+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 16-20
8
பாஸ்க்கா காலம்
4ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 13: 26-33+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 1-6
9
பாஸ்க்கா காலம்
4ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 13: 44-52+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 7-14
10
பாஸ்க்கா காலம்
5ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 1-7

திருத்தூதர் பேதுரு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 4-9

+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 1-12
11
பாஸ்க்கா காலம்
5ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 14: 5-18+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 21-26
12
பாஸ்க்கா காலம்
5ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 14: 19-28+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 27-31b
13
பாஸ்க்கா காலம்
5ஆம் வாரம்
புனித கிறிஸ்தோப்பர் மெகாலன்

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 15: 1-6யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15: 1-8
14
பாஸ்க்கா காலம்
4ஆம் வாரம்
தூய மத்தேயாஸ் அப்போஸ்தலர்

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 15-17, 20-26யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15;9-17
15
பாஸ்க்கா காலம்
5ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 15: 22-31+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15: 12-17
16
பாஸ்க்கா காலம்
5ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 16: 1-10+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15: 18-21
17
பாஸ்க்கா காலம்
6ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம்8:5-8,14-17

திருத்தூதர் பேதுரு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 15-18

புனித யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14:15-21
18
பாஸ்க்கா காலம்
6ஆம் வாரம்
புனிதபிலிப்புநேரி

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 16: 11-15+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15: 26 - 16:4
19
பாஸ்க்கா காலம்
6ஆம் வாரம்
புனித அகுஸ்தீன்

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 16: 22-34யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 27-31
20
பாஸ்க்கா காலம்
6ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 17: 15,22 - 18: 1+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 12-15
21
பாஸ்க்கா காலம்
6ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 18: 1-8யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 16-20
22
பாஸ்க்கா காலம்
6ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 18: 9-18+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 20-23
23
பாஸ்காகாலம்
6ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 18: 23-28யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 23-28
24
பாஸ்க்கா காலம்
7ஆம் வாரம்
ஆண்டவரின் விண்ணேற்றம்

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 1-11

திருத்தூதர் பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 17-23

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 28: 16-20
25
பாஸ்க்கா காலம்
7ஆம் வாரம்
புனிதர்கள் மருசலீன் பீட்டர்

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 19: 1-8+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 29-33
26
பாஸ்க்கா காலம்
7ஆம் வாரம்
புனிதர்கள் சார்ல்ஸ் லுவன்கா

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 20: 17-27யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17: 1-11ய
27
பாஸ்க்கா காலம்
7ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 20: 28-38+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17: 11-19
28
பாஸ்க்கா காலம்
7ஆம் வாரம்
புனித பொனிப்பாஸ்

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 22: 30; 23: 6-11யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17: 20-26
29
பாஸ்க்கா காலம்
7ஆம் வாரம்
புனித நோபேட்

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 25: 13-21யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21: 15-1
30
பாஸ்க்கா காலம்
7ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 28: 16-20. 30-31யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21: 20-25
31
தூய ஆவியின் வருகை காலம்
தூய ஆவி பெருவிழா

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 1-11

திருத்தூதர் பவுல்கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதலாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 12: 3-7, 12-13

புனித யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20:19-23