<< (முன்னைய மாதம்) மார்ச் 2019(அடுத்த மாதம்) >>
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
பொதுக்காலம்
7ஆம் வாரம்


சீராக்கின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 5-17மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 1-12
2
பொதுக்காலம்
7ஆம் வாரம்


சீராக்கின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 17: 1-15மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 13-16
3
பொதுக்காலம்
8ஆம் வாரம்


சீராக்கின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 27: 4-7

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்: 15:54-58

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்: 6: 39-45
4
பொதுக்காலம்
8ஆம் வாரம்


சீராக்கின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 17: 20-29மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 17-27
5
பொதுக்காலம்
7ஆம் வாரம்


சீராக்கின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 35: 1-12மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 28-31
6
திருநீற்றுப் புதன்

இறைவாக்கினர் யோவேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 12-18

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 20-6: 2

+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 1-6,16-18
7
திருநீற்றுப் புதனுக்குப் பின் வரும் வியாழன்

இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம் 30: 15-20+லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 22-25
8
திருநீற்றுப் புதனுக்குப் பின் வரும் வெள்ளி

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 58: 1-9+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 14-15
9
திருநீற்றுப் புதனுக்குப் பின் வரும் சனி


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 58: 9-14+லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 27-32
10
தவக்காலம்
1ஆம் வாரம்


இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம். 26:4-10

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 10:8-13

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4:1-13
11
தவக்காலம்
1ஆம் வாரம்


லேவியர் நூலிலிருந்து வாசகம் 19: 1-2, 11-18+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 25: 31-46
12
தவக்காலம்
1ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 55: 10-11+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 7-15
13
தவக்காலம்
1ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் யோனா நூலிலிருந்து வாசகம் 3:1-10+லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 29-32
14
தவக்காலம்
1ஆம் வாரம்


எஸ்தர் நூலிலிருந்து வாசகம் எஸ் (கி) 4: 17+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 7-12
15
தவக்காலம்
1ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசேக்கியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 18: 21-28+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 20-26
16
தவக்காலம்
1ஆம் வாரம்


இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம் 26: 16-19+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 43-48
17
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம். 15:5-12, 17-18, 21

திருத்தூதர் பவுல் பிலிப்பியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3:17-4:1

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9:28-36
18
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 9: 4-11லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 36-38
19
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்
புனித கன்னிமரியாளின் கணவர் புனித யோசேப்பு

சாமுவேல் இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 4-5,12-14,16

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 13, 16-18, 22

+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 16, 18-21, 24ய
20
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 18: 18-20+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20: 17-28
21
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 17: 5-10+லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 19-31
22
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 37:3-4,12-13,17-28மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21:33-43, 45-46
23
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் மீக்கா நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 14-15, 18-20+லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15: 1-3, 11-32
24
தவக்காலம்
3ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம்: 17: 3-7

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 10:1-6,10-12

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்: 13:1-9
25262728293031