<< (முன்னைய மாதம்) ஜூலை 2019(அடுத்த மாதம்) >>
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
பொதுக்காலம்
13ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 18: 16-33மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 18-22
2
பொதுக்காலம்
13ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 19: 15-29மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8;23-27
3
பொதுக்காலம்
13ஆம் வாரம்
புனித தோமா திருத்தூதர்

எசாயா ஆகமத்திலிருந்து வாசகம் 52-7-10

திருத்தூதர் பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 19-22

+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20: 24-29
4
பொதுக்காலம்
13ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 22: 1-19மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 1-8
5
பொதுக்காலம்
13ஆம் வாரம்


தொடக்கநூல் 23;1-4,19,24;1-8,62-67மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 9-13
6
பொதுக்காலம்
13ஆம் வாரம்
புனித மரியகொறற்றி

தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 27: 1-5, 15-29மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 14-17
7
பொதுக்காலம்
14ஆம் வாரம்


எசாயா ஆகமத்திலிருந்து வாசகம் 66;10-14

திருத்தூதர் பவுல் கலாத்தியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 6;14-18

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10;1-12,17-20
8
பொதுக்காலம்
14ஆம் வாரம்


தொடக்கநூலில் இருந்து வாசகம்28;10-12மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்9;18-26
9
பொதுக்காலம்
14ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 32;22-32மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9;32-38
10
பொதுக்காலம்
14ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 41: 55-57; 42: 5-7,17-24மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 1-7
11
பொதுக்காலம்
14ஆம் வாரம்
புனித பெனடிக்ற்

தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 44: 18-21,23-29; 45: 1-5மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 7-15
12
பொதுக்காலம்
14ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 46: 1-7,28-30மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 16-23
13
பொதுக்காலம்
14ஆம் வாரம்
புனித கென்றி

தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 49: 29-32; 50: 15-26மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 24-33
14
பொதுக்காலம்
15ஆம் வாரம்


இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம். 30:10-14

திருத்தூதர் பவுல் கொலோசையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 15-20

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10:25-37
15
பொதுக்காலம்
15ஆம் வாரம்
புனித பொனவேந்தர்

விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 8-14,22மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 34-11: 1
16
பொதுக்காலம்
15ஆம் வாரம்
தூய கார்மேல் அன்னை

விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 1-15மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 20-24
17
பொதுக்காலம்
15ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 1-6, 9-12மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 25-27
18
பொதுக்காலம்
15ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 13-20மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 28-30.
19
பொதுக்காலம்
15ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 11: 10-12: 14மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 1-8
20
பொதுக்காலம்
15ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 12: 37-42.மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 14-21
21
பொதுக்காலம்
16ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 18;1-10

திருத்தூதர் பவுல் கொலேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1;24-28

புனித லூக்காஸ் எழுதிய நற்செய்தியில் இருந்து வாசகம் 10;38-42
22
பொதுக்காலம்
15ஆம் வாரம்
புனித மகதலாமரியா

இனிமை மிகுபாடல் 3;1-4+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20;1,11-18
23
பொதுக்காலம்
16ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 14;21-31, 15;1மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12;46-50
24
பொதுக்காலம்
16ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 16;1-5,9-15மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13;1-9
25
பொதுக்காலம்
16ஆம் வாரம்
புனித யாக்கோப்பு

புனித பவுல் 2கொரிந்தியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4;7-15மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20;20-28
26
பொதுக்காலம்
16ஆம் வாரம்
புனித சுவக்கிம் அன்னா (அன்னைமரியா பெற்றோர்)

விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 20;1-17புனித மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13;18-23
27
பொதுக்காலம்
16ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 24;3-8மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9;32-38
28
பொதுக்காலம்
17ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 18;20-32

தூய பவுல் கொலேசியருக்கு எழுதிய நிருபத்திலிருந்து வாசகம் 2;12-14

பலூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்: 11:1-13
29
பொதுக்காலம்
17ஆம் வாரம்


1யோவான் 4;7-16யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11;19-27
30
பொதுக்காலம்
17ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம்மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13;36-43
31
பொதுக்காலம்
17ஆம் வாரம்
புனித லொயேலா இஞ்ஞாசியார்

விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 34: 29-35மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 44-46