<< (முன்னைய மாதம்) நவம்பர் 2019(அடுத்த மாதம்) >>
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
பொதுக்காலம்
30ஆம் வாரம்
புனிதர் அனைவர் பெருவிழா

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய திருவெளிப்பாட்டி லிருந்து வாசகம் 7: 2-4, 9-14

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 1-3

+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 1-12
2
பொதுக்காலம்
31ஆம் வாரம்
இறந்த அனைவர் நினைவு

சாலமோனின் ஞானம் 3:1-9

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5:5-11

னித மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 25: 31 - 46
3
பொதுக்காலம்
31ஆம் வாரம்


சாலமோனின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 11: 22 - 12: 2

திருத்தூதர் பவுல் தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 11 - 2: 2

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 19: 1-10
4
பொதுக்காலம்
31ஆம் வாரம்
புனித சார்ல்ஸ். பொரோமியோ

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 11: 29-36லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 12-14
5
பொதுக்காலம்
31ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 12: 5-1லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 15-24
6
பொதுக்காலம்
31ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 13: 8-10லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 25-33
7
பொதுக்காலம்
31ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 14: 7-12லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15: 1-10
8
பொதுக்காலம்
31ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 15: 14-21லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 1-8
9
பொதுக்காலம்
31ஆம் வாரம்
இலாத்தரன் பேராலய நேர்ந்தளிப்பு விழா

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்3;9-11 16-17+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2: 13-22
10
பொதுக்காலம்
32ஆம் வாரம்


மக்கபேயர் இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 1-2, 9-14

திருத்தூதர் பவுல் தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 16 - 3: 5

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20: 27-38
11
பொதுக்காலம்
32ஆம் வாரம்
புனித மாட்டீன்

சாலமோனின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 1-7லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17: 1-6
12
பொதுக்காலம்
32ஆம் வாரம்
புனித யோசபாத்

சாலமோனின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 23 - 3: 9லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17: 7-10
13
பொதுக்காலம்
32ஆம் வாரம்


சாலமோனின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 1-11லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17: 11-19
14
பொதுக்காலம்
32ஆம் வாரம்


சாலமோனின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 22 - 8: 1லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17: 20-25
15
பொதுக்காலம்
32ஆம் வாரம்


சாலமோனின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 13: 1-9லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17: 26-37
16
பொதுக்காலம்
32ஆம் வாரம்
புனித மார்கரீத்

சாலமோனின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 18: 14-16; 19: 6-9லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 18: 1-8
17
பொதுக்காலம்
33ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் மலாக்கி நூலிலிருந்து வாசகம் 4: 1-2

திருத்தூதர் பவுல் தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 7-12

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21: 5-19
18
பொதுக்காலம்
33ஆம் வாரம்
திருத்தூதர்கள் பேதுரு, பவுல் பேராலயங்களின் நேர்ந்தளிப்பு

மக்கபேயர் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 10-15, 41-43, 54-57, 62-64புனித லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்
19
பொதுக்காலம்
33ஆம் வாரம்


மக்கபேயர் இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 18-31லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 19: 1-10
20
பொதுக்காலம்
33ஆம் வாரம்
புனித பெலிக்ஸ்

மக்கபேயர் இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 1, 20-31லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 19: 11-28
21
பொதுக்காலம்
33ஆம் வாரம்
தூய கன்னி மரியாவைக் காணிக்கையாக அர்ப்பணித்தல் நினைவு

இறைவாக்கினர் செக்கரியா நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 10-13+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 46-50
22
பொதுக்காலம்
33ஆம் வாரம்


மக்கபேயர் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 4: 36-37, 52-59லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 19: 45-48
23
பொதுக்காலம்
33ஆம் வாரம்
புனித கிளமென்ட்

மக்கபேயர் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 1-13லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20: 27-40
24
பொதுக்காலம்
34ஆம் வாரம்
கிறிஸ்தரசர் பெருவிழா

சாமுவேல் இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம் 5: 1-3

திருத்தூதர் பவுல் கொலோசையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 12-20

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 23: 35-43
25
பொதுக்காலம்
34ஆம் வாரம்
புனித கத்தரின்

இறைவாக்கினர் தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 1-6, 8-20லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21: 1-4
26
பொதுக்காலம்
34ஆம் வாரம்
முத்திப்பேறுபெற்ற ஜேம்ஸ் அல்பெரியோனோ

இறைவாக்கினர் தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 31-45லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21: 5-11
27
பொதுக்காலம்
34ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 5: 1-6 13-14 16-17 23-28லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21: 12-19
28
பொதுக்காலம்
34ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 11-27லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21: 20-28
29
பொதுக்காலம்
34ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 2-14லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21: 29-33
30
பொதுக்காலம்
34ஆம் வாரம்
புனித அந்திரேயா - திருத்தூதர் விழா

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 10: 9-18+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4: 18-22