2019
ஜனவரி 2019
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
வருடப் பிறப்பு இறைவனின் அன்னை தூய கன்னி மரியா பெருவிழா
1ஆம் வாரம்


எண்ணிக்கை நூலிலிருந்து வாசகம். 6:22-27

திருத்தூதர் பவுல் கலாத்தியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 4-7

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2: 16-21
2
கிறிஸ்து பிறப்புக்காலம்

யோவான் முதல் திருமுகம் 2:22-28யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1:19-28
3
கிறிஸ்து பிறப்புக்காலம்
ஆண்டவரின் நாமத்திருவிழா

யோவான் முதல் திருமுகம் 2:29 - 3:6யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1:29-34
4
கிறிஸ்து பிறப்புக்காலம்

யோவான் முதல் திருமுகம் 3:7 - 10யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1:35-42
5
கிறிஸ்து பிறப்புக்காலம்


யோவான் முதல் திருமுகம் 3:11- 21யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1:43-51
6
ஆண்டவரின் திருக்காட்சி பெருவிழா

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம். 60:1-6

திருத்தூதர் பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3:2-3, 5-6

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2: 1-12
7
திருக்காட்சி விழா
1ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 22 - 4: 6மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4: 12-17, 23-25
8
திருக்காட்சிக் காலம்
1ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 7-10மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 34-44
9
திருக்காட்சிக் காலம்
1ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 11-18மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 45-52
10
திருக்காட்சிக் காலம்
1ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 19-5: 4லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4: 14-22
11
திருக்காட்சி
1ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 5-13லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 12-16
12
திருக்காட்சி
1ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 14-21யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3: 22-30
13
ஆண்டவரின் திருமுழுக்கு பெருவிழா.

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 40:1-5,9-11

திருத்தூதர் பவுல் தீத்துவுக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2:11-14, 3:4-7

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3:15-16, 21-22
14
பொதுக்காலம்
1ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 1-6மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 14-20
15
பொதுக்காலம்
1ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 5-12மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 21-28
16
பொதுக்காலம்
1ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 14-18மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 29-39
17
பொதுக்காலம்
1ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3:7-14மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1:40-45
18
பொதுக்காலம்
1ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 1-5,11மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2: 1-12
19
பொதுக்காலம்
1ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 12-16மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2: 13-17
20
ஆண்டின் 2வது ஞாயிறு
2ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம். 62:1-5

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எமுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 12: 4-11

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2:1-12
21
பொதுக்காலம்
2ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5:1-10மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2:18-22
22
பொதுக்காலம்
2ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 6:10-20மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2:23-28
23
பொதுக்காலம்
2ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 7:1-3,15-17மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3:1-6
24
பொதுக்காலம்
2ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 7:25-8:6மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3:7-12
25
பொதுக்காலம்
2ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 22:3-16மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16:15-18
26
பொதுக்காலம்
2ஆம் வாரம்
புனித திமோத்தேயு தீத்து

திமொத்தேயுக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1:1-8புனித லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10;1-9
27
ஆண்டின் 3வது ஞாயிறு
3ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் நெகேமியா நூலிலிருந்து வாசகம். 8:2-4, 5-6, 8-10

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 12: 12-30

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1:1-4, 4:14-21
28
பொதுக்காலம்
3ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 9:15,24-28மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3:22-30
29
பொதுக்காலம்
3ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 10:1-10மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3:31-35
30
பொதுக்காலம்
3ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 10:11-18மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4:1-10
31
பொதுக்காலம்
3ஆம் வாரம்
புனித ஜோன் பொஸ்கோ0

எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 10:19-25மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4:21-25
பிப்ரவரி 2019
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
பொதுக்காலம்
3ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 10:32-39மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4:26-34
2
பொதுக்காலம்
3ஆம் வாரம்
ஆண்டவரைக் காணிக்கையாக அர்ப்பணித்தல்

மலாக்கி நூலிலிருந்து வாசகம் 3:1-4

எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2:22-40

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2:22-40
3
பொதுக்காலம்
4ஆம் வாரம்


எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 1:4-5, 17-19

கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதலாம் நிருபத்திலிருந்து வாசகம் 12:31 - 13:13

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4:21-30
4
பொதுக்காலம்
தூய அருளானந்தர்0

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 11: 32-40மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 1-20
5
பொதுக்காலம்
4ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 12:1-4மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5:21-43
6
பொதுக்காலம்
4ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 12:4-7 11-`5மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:1-6
7
பொதுக்காலம்
4ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 12:1-4மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:7-13
8
பொதுக்காலம்
4ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 13:1-8மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:14-29
9
பொதுக்காலம்
4ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 13:15-17,20-21மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:30-34
10
பொதுக்காலம்
5ஆம் வாரம்


எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 6:1-8

கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதலாம் நிருபத்திலிருந்து வாசகம் 15:1-11

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5:1-11
11
பொதுக்காலம்
5ஆம் வாரம்
புனித லூர்து அன்னை

தொடக்கநூலிலிருந்து வாசகம் 1:1-19மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:53-56
12
பொதுக்காலம்
5ஆம் வாரம்


தொடக்கநூலிலிருந்து வாசகம் 1:20-2:4மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7:1-13
13
பொதுக்காலம்
5ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 4b-9,15-17மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 14-23
14
பொதுக்காலம்
5ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 18-25மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 24-30
15
பொதுக்காலம்
5ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 1-8மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 31-37
16
பொதுக்காலம்
5ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 9-24மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 1-10
17
பொதுக்காலம்
6ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 17: 5-8

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 15: 45-49

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 17, 20-26
18
பொதுக்காலம்
6ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 4: 1-15,25மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 11-13
19
பொதுக்காலம்
6ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 5-8; 7: 1-5, 10மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 14-21
20
பொதுக்காலம்
6ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 8: 6-13, 20-22மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 22-26
21
பொதுக்காலம்
6ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 9: 1-13மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 27-33
22
பொதுக்காலம்
6ஆம் வாரம்
தூய பேதுருவின் தலைமைப்பீடம்

திருத்தூதர் பேதுரு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 1-4மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 13-19
23
பொதுக்காலம்
6ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 11: 1-7மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 2-13
24
பொதுக்காலம்
7ஆம் வாரம்


சாமுவேல் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 26: 2, 7-9, 12-13, 22-23.

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 15: 45-49

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 27-38
25
பொதுக்காலம்
7ஆம் வாரம்


சீராக்கின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 1-10மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 14-29
26
செவ்வாய்க்கிழமை
7ஆம் வாரம்


சீராக்கின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 1-11மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 30-37
27
புதன்கிழமை
7ஆம் வாரம்
வியாகுல அன்னையின் தூய கபிரியேல்

சீராக் 4: 11-19மாற்கு 9;38-40
28
பொதுக்காலம்
7ஆம் வாரம்


சீராக்கின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 5: 1-8மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 41-50
மார்ச் 2019
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
பொதுக்காலம்
7ஆம் வாரம்


சீராக்கின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 5-17மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 1-12
2
பொதுக்காலம்
7ஆம் வாரம்


சீராக்கின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 17: 1-15மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 13-16
3
பொதுக்காலம்
8ஆம் வாரம்


சீராக்கின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 27: 4-7

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்: 15:54-58

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்: 6: 39-45
4
பொதுக்காலம்
8ஆம் வாரம்


சீராக்கின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 17: 20-29மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 17-27
5
பொதுக்காலம்
7ஆம் வாரம்


சீராக்கின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 35: 1-12மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 28-31
6
திருநீற்றுப் புதன்

இறைவாக்கினர் யோவேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 12-18

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 20-6: 2

+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 1-6,16-18
7
திருநீற்றுப் புதனுக்குப் பின் வரும் வியாழன்

இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம் 30: 15-20+லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 22-25
8
திருநீற்றுப் புதனுக்குப் பின் வரும் வெள்ளி

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 58: 1-9+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 14-15
9
திருநீற்றுப் புதனுக்குப் பின் வரும் சனி


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 58: 9-14+லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 27-32
10
தவக்காலம்
1ஆம் வாரம்


இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம். 26:4-10

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 10:8-13

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4:1-13
11
தவக்காலம்
1ஆம் வாரம்


லேவியர் நூலிலிருந்து வாசகம் 19: 1-2, 11-18+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 25: 31-46
12
தவக்காலம்
1ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 55: 10-11+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 7-15
13
தவக்காலம்
1ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் யோனா நூலிலிருந்து வாசகம் 3:1-10+லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 29-32
14
தவக்காலம்
1ஆம் வாரம்


எஸ்தர் நூலிலிருந்து வாசகம் எஸ் (கி) 4: 17+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 7-12
15
தவக்காலம்
1ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசேக்கியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 18: 21-28+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 20-26
16
தவக்காலம்
1ஆம் வாரம்


இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம் 26: 16-19+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 43-48
17
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம். 15:5-12, 17-18, 21

திருத்தூதர் பவுல் பிலிப்பியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3:17-4:1

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9:28-36
18
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 9: 4-11லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 36-38
19
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்
புனித கன்னிமரியாளின் கணவர் புனித யோசேப்பு

சாமுவேல் இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 4-5,12-14,16

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 13, 16-18, 22

+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 16, 18-21, 24ய
20
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 18: 18-20+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20: 17-28
21
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 17: 5-10+லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 19-31
22
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 37:3-4,12-13,17-28மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21:33-43, 45-46
23
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் மீக்கா நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 14-15, 18-20+லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15: 1-3, 11-32
24
தவக்காலம்
3ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம்: 17: 3-7

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 10:1-6,10-12

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்: 13:1-9
25262728293031
ஏப்ரல் 2019
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
மே 2019
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
ஜூன் 2019
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
ஜூலை 2019
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
ஆகஸ்ட் 2019
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
செப்டம்பர் 2019
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
அக்டோபர் 2019
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
நவம்பர் 2019
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
டிசம்பர் 2019
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031