2023
ஜனவரி 2023
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
புத்தாண்டு 2023
அன்னை கன்னிமரி இறைவனின் தாய்

எண்ணிக்கை ஆகமத்திலிருந்து வாசகம் 6:22-27

திருத்தூதர் பவுல் கலாத்தியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4:4-7

புனித லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்.2:16-21
2
கிறிஸ்து பிறப்புக்காலம்

யோவான் முதல் திருமுகம் 2:22-28யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1:19-28
3
கிறீஸ்து பிறப்புக்காலம்

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 29-3: 6யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 29-34
4
கிறீஸ்து பிறப்புக்காலம்

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 7-10யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 35-42
5
கிறிஸ்து பிறப்புக்காலம்


யோவான் முதல் திருமுகம் 3:11- 21யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1:43-51
6
கிறீஸ்துபிறப்புக்காலம்

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 5-6, 8-13மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 7-11
7
கிறீஸ்துபிறப்புக்காலம்

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 14-21யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2: 1-12
8
கிறீஸ்து பிறப்புக்காலம்
ஆண்டவரின் திருக்காட்சி பெருவிழா

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 60: 1-6

திருத்தூதர் பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 2-3ய,5-6

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2: 1-12
9
பொதுக்காலம்
1ஆம் வாரம்
ஆண்டவரின் திருமுழுக்கு பெருவிழா.

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 42: 1-4,6-7

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 10: 34-38

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3: 13-17
10
பொதுக்காலம்
1ஆம் வாரம்


சாமுவேல் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 1-8மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 14-20
11
பொதுக்காலம்
1ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 14-18மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 29-39
12
பொதுக்காலம்
1ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3:7-14மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1:40-45
13
பொதுக்காலம்
1ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 1-5,11மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2: 1-12
14
பொதுக்காலம்
1ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 12-16மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2: 13-17
15
பொதுக்காலம்
2ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 49: 3.5-6

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 1-3

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 29-34
16
பொதுக்காலம்
2ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5:1-10மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2:18-22
17
பொதுக்காலம்
2ஆம் வாரம்
புனித வனத்து அந்தோணியார் - ஆதீனத் தலைவர்

எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 6:10-20மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2:23-28
18
பொதுக்காலம்
2ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 7:1-3,15-17மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3:1-6
19
பொதுக்காலம்
2ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 7:25-8:6மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3:7-12
20
பொதுக்காலம்
2ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 8: 6-13மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3: 13-19
21
பொதுக்காலம்
2ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 9: 2-3, 11-14மாற்கு எழுதிய தூய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3: 20-21
22
பொதுக்காலம்
3ஆம் வாரம்
(இறைவாக்கு ஞாயிறு)

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 9:1-4

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 10-13,17

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4: 12-23
23
பொதுக்காலம்
3ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 9:15,24-28மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3:22-30
24
பொதுக்காலம்
3ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 10:1-10மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3:31-35
25
பொதுக்காலம்
3ஆம் வாரம்
திருத்தூதர் பவுல் மனமாற்றம்

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 22:3-16மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16:15-18
26
பொதுக்காலம்
3ஆம் வாரம்
புனிதர்கள் திமொத்தேயு, தீத்து - ஆயர்கள்

திமொத்தேயுக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1:1-8புனித லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10;1-9
27
பொதுக்காலம்
3ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 10:32-39மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4:26-34
28
பொதுக்காலம்
3ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 11: 1-2, 8-19மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4: 35-41
29
பொதுக்காலம்
4ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் செப்பனியா நூலிலிருந்து வாசகம். 2:3, 3:12-13

திருத்தூதர் பவுல்கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1:26-31

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5:1-12
30
பொதுக்காலம்
4ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 11: 32-40மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 1-20
31
பொதுக்காலம்
4ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 12:1-4மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5:21-43
பிப்ரவரி 2023
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
பொதுக்காலம்
4ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 12:4-7 11-`5மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:1-6
2
பொதுக்காலம்
4ஆம் வாரம்
இயேசு காணிக்கையாக ஒப்புக்கொடுக்கப்பட்ட விழா.

முதலாம் வாசகம் மலாக்கி 3:1-4

எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2:14-18

புனித லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2:22-40
3
பொதுக்காலம்
4ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 13:1-8மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:14-29
4
பொதுக்காலம்
4ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 13:15-17,20-21மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:30-34
5
பொதுக்காலம்
5ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 58:7-10

திருத்தூதர் பவுல்கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதலாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2:1-5

புனித மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்: 5:13-16
6
பொதுக்காலம்
5ஆம் வாரம்


தொடக்கநூலிலிருந்து வாசகம் 1:1-19மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:53-56
7
பொதுக்காலம்
5ஆம் வாரம்


தொடக்கநூலிலிருந்து வாசகம் 1:20-2:4மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7:1-13
8
பொதுக்காலம்
5ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 4b-9,15-17மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 14-23
9
பொதுக்காலம்
5ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 18-25மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 24-30
10
பொதுக்காலம்
5ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 1-8மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 31-37
11
பொதுக்காலம்
5ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 9-24மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 1-10
12
பொதுக்காலம்
6ஆம் வாரம்


சீராக்கின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 15:15-20

திருத்தூதர் பவுல்கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதலாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் . 2:6-10

புனித மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்: 5.17-37
13
பொதுக்காலம்
6ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 4: 1-15,25மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 11-13
14
பொதுக்காலம்
6ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 5-8; 7: 1-5, 10மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 14-21
15
பொதுக்காலம்
6ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 8: 6-13, 20-22மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 22-26
16
பொதுக்காலம்
6ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 9: 1-13மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 27-33
17
பொதுக்காலம்
6ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 11: 1-9மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 34 - 9: 1
18
பொதுக்காலம்
6ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 11: 1-7மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 2-13
19
பொதுக்காலம்
7ஆம் வாரம்


லேவியர் நூலிலிருந்து வாசகம் 19: 1-2, 17-18

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 16-23

புனித மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 38-48
20
பொதுக்காலம்
7ஆம் வாரம்


சீராக்கின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 1-10மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 14-29
21
பொதுக்காலம்
7ஆம் வாரம்


சீராக்கின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 1-11மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 30-37
22
திருநீற்றுப் புதன்

இறைவாக்கினர் யோவேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 12-18

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 20-6: 2

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 1-6,16-18
23
திருநீற்றுப் புதனுக்குப் பின் வரும் வியாழன்

இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம் 30: 15-20லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 22-25
24
திருநீற்றுப் புதனுக்குப் பின் வரும் வெள்ளி

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 58: 1-9மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 14-15
25
திருநீற்றுப் புதனுக்குப் பின் வரும் சனி


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 58: 9-14லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 27-32
26
தவக்காலம்
1ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 7-9, 3: 1-7

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 12-19

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4: 1-11
27
தவக்காலம்
1ஆம் வாரம்


லேவியர் நூலிலிருந்து வாசகம் 19: 1-2, 11-18மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 25: 31-46
28
தவக்காலம்
1ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 55: 10-11மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 7-15
மார்ச் 2023
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
தவக்காலம்
1ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் யோனா நூலிலிருந்து வாசகம் 3:1-10லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 29-32
2
தவக்காலம்
1ஆம் வாரம்


எஸ்தர் நூலிலிருந்து வாசகம் எஸ் (கி) 4: 17மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 7-12
3
தவக்காலம்
1ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசேக்கியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 18: 21-28மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 20-26
4
தவக்காலம்
1ஆம் வாரம்


இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம் 26: 16-19மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 43-48
5
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 12: 1-4

திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 8b-10

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17: 1-9
6
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 9: 4b-11aலூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:36-38
7
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 10, 16-20மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 23: 1-12
8
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 18: 18-20மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20: 17-28
9
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 17: 5-10லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 19-31
10
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 37:3-4,12-13,17-28மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21:33-43, 45-46
11
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் மீக்கா நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 14-15, 18-20லூக்கா எழுதிய தூய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15: 1-3, 11-32
12
தவக்காலம்
3ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 17: 3-7

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம். 5:1-2, 5-8

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4: 5-42
13
தவக்காலம்
3ஆம் வாரம்


அரசர்கள் இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம் 5: 1-15லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4: 24-30
14
தவக்காலம்
3ஆம் வாரம்


தானியேல்(இணைப்பு) நூலிலிருந்து வாசகம் 1:2, 11-19மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 18:21-35
15
தவக்காலம்
3ஆம் வாரம்


இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம் 4:1, 5-9மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5:17-19
16
தவக்காலம்
3ஆம் வாரம்


எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 7:23-28லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11:14-23
17
தவக்காலம்
3ஆம் வாரம்


ஓசேயா நூலிலிருந்து வாசகம் 14:1-9மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12:28-34
18
தவக்காலம்
3ஆம் வாரம்


ஓசேயா நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 1-6லூக்கா எழுதிய தூய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 18: 9-14
19
தவக்காலம்
4ஆம் வாரம்


சாமுவேல் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம். 16:1,6-7,10-13

திருத்தூதர் பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5:8-14

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 1-41
20
தவக்காலம்
4ஆம் வாரம்
புனித யோசேப்பு மரியாளின் கணவர்

சாமுவேலின் இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம் 7:4-5, 12-14, 16

உரோமையருக்கு எழுதிய நிருபத்தில் இருந்து வாசகம் 4:13,16-18,22

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1:16, 18-21,24
21
தவக்காலம்
4ஆம் வாரம்


எசேக்கியல் நூலிலிருந்து வாசகம் 47:1-9,12யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5:1-3, 5-16
22
தவக்காலம்
4ஆம் வாரம்


ஏசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 49:8-15யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5:17-30
23
தவக்காலம்
4ஆம் வாரம்


விடுதலைப்பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 32:7-14யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5:31-47
24
தவக்காலம்
4ஆம் வாரம்


சாலமோனின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 1ய,12-22யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 1, 2, 10, 25-30
25
தவக்காலம்
4ஆம் வாரம்
கிறிஸ்து பிறப்பின் அறிவிப்பு பெருவிழா

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 10-14; 8: 10

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 10: 4-10

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 26-38
26
தவக்காலம்
5ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசேக்கியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 37: 12-14

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 8: 8-11

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 1-45
27
தவக்காலம்
5ஆம் வாரம்


தானியேல் (இணைப்பு) நூலிலிருந்து வாசகம் 2:1-9,15-17, 19-30, 33-62யோவான் எழுதிய தூய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 1-11
28
தவக்காலம்
5ஆம் வாரம்


எண்ணிக்கை நூலிலிருந்து வாசகம் 21: 4-9யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 21-30
29
தவக்காலம்
5ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 14-20, 24-25, 28யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 31-42
30
தவக்காலம்
5ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 17: 3-9யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 51-59
31
தவக்காலம்
5ஆம் வாரம்


எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 20:10-13யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10:31-42
ஏப்ரல் 2023
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
தவக்காலம்
5ஆம் வாரம்


எசேக்கியல் நூலிலிருந்து வாசகம் 37:21-28யோவான் எழுதிய தூய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 45-57
2
தவக்காலம்
ஆண்டவருடைய திருப்பாடுகளின் குருத்து ஞாயிறு

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 50: 4-7

திருத்தூதர் பவுல் பிலிப்பியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 6-11

மத்தேயு எழுதியபடி நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் திருப்பாடுகள் 26:14 - 27:66
3
தவக்காலம்
புனித வார திங்கள்

ஏசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 42:1-7யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12:1-11
4
தவக்காலம்
புனித வார செவ்வாய்

ஏசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 49:1-6யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13:21-33, 36-38
5
தவக்காலம்
புனித வார புதன்

ஏசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 50:4-9மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 26:14-25
6
தவக்காலம்
ஆண்டவரின் இராவுணவுத் திருப்பலி

விடுதலைப்பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 12:1-8, 11-14

கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதலாம் நிருபத்திலிருந்து வாசகம் 11:23-26

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13:1-15
7
தவக்காலம்
திருப்பாடுகளின் வெள்ளி

ஏசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 52:13-43:12

எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4:14-16; 5:7-9

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 18:1 - 19:42
8
பாஸ்காக் காலம்
ஆண்டவர் இயேசுவின் உயிர்ப்பு பெருவிழா

இறைவாக்கினர் திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 10:34, 37-43

திருத்தூதர் பவுல் கொலோசையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3:1-4

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20: 1-9
9
ஆண்டவரின் உயிர்ப்புப் பெருவிழா பாஸ்கா ஞாயிறு
1ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம். 10:34,37-43

திருத்தூதர் பவுல் கொலோசையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3:1-4

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20: 1-9
10
பாஸ்கா காலம்
பாஸ்கா எண்கிழமை திங்கள்

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 14, 22-33மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 28: 8-15
11
பாஸ்க்கா காலம்
பாஸ்கா எண்கிழமை செவ்வாய்

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 36-41யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20: 11-18
12
பாஸ்க்கா காலம்
பாஸ்கா எண்கிழமை புதன்

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 1-10லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 24: 13-35
13
பாஸ்க்கா காலம்
பாஸ்கா எண்கிழமை வியாழன்

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 11-26லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 24: 35-48
14
பாஸ்க்கா காலம்
பாஸ்கா எண்கிழமை வெள்ளி

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 4: 1-12யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21: 1-14
15
பாஸ்க்கா காலம்
பாஸ்கா எண்கிழமை சனி

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 4: 13-21மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 9-15
16
பாஸ்கா காலம்
2ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 2:42-47

திருத்தூதர் பேதுரு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 3-9

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20: 19-31
17
பாஸ்க்கா காலம்
2ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 4: 23-31யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3: 1-8
18
பாஸ்க்கா காலம்
2ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 4: 32-37யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3: 7-15
19
பாஸ்க்கா காலம்
2ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 5: 17-26யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3: 16-21
20
பாஸ்காகாலம்
2ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 5: 27-33யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3: 31-36
21
பாஸ்க்கா காலம்
2ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 5: 34-42யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 1-15
22
பாஸ்க்கா காலம்
2ஆம் வாரம்


திருத்தூதர்பணி நூலிலிருந்து வாசகம் 6:1-7யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 16-21
23
பாஸ்க்கா காலம்
3ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 14, 22-33

தூய பேதுரு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 17-21

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 24: 13-35
24
பாஸ்கா காலம்
3ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 8-15யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:22-29
25
பாஸ்காகாலம்
3ஆம் வாரம்
புனித மாற்கு - நற்செய்தியாளர் விழா

திருத்தூதர் பேதுரு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 5-14மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 15-20
26
பாஸ்கா காலம்
3ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 8:1-8யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:35-40
27
பாஸ்கா காலம்
3ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 8: 26-40யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:44-51
28
பாஸ்கா காலம்
3ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 9: 1-20யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:52-59
29
பாஸ்கா காலம்
3ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 9: 31-42யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:60-69
30
பாஸ்க்கா காலம்
4ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 14, 36-41

திருத்தூதர் பேதுரு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 20b-25

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 1-10
மே 2023
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
பாஸ்கா காலம்
4ஆம் வாரம்
தொழிலாளரான புனித யோசேப்பு

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 11: 1-18மத்தேயு எழுதிய தூய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 54-58
2
பாஸ்க்கா காலம்
4ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 11: 19-26யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 22-30
3
பாஸ்க்கா காலம்
4ஆம் வாரம்
புனிதர்கள் பிலிப்பு, யாக்கோபு விழா

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 15: 1-8யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 6-14
4
பாஸ்கா காலம்
4ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 13: 13-25யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 16-20
5
பாஸ்கா காலம்
4ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 13: 26-33யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 1-6
6
பாஸ்கா காலம்
4ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 13:44-52யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 7-14
7
பாஸ்க்கா காலம்
5ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 1-7

திருத்தூதர் பேதுரு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 4-9

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 1-12
8
பாஸ்க்கா காலம்
5ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 14: 5-18யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 21-26
9
பாஸ்கா காலம்
5ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம்14:19-28யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14:27-31
10
பாஸ்கா காலம்
5ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 15:1-6யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15:1-8
11
பாஸ்கா காலம்
5ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 15:7-21யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15:9-11
12
பாஸ்க்கா காலம்
5ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 15: 22-31யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15: 12-17
13
பாஸ்கா காலம்
5ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 16:1-10யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15:18-21
14
பாஸ்க்கா காலம்
6ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம்8:5-8,14-17

திருத்தூதர் பேதுரு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 15-18

புனித யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14:15-21
15
பாஸ்கா காலம்
6ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 16:11-15யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15: 26- 16: 4
16
பாஸ்கா காலம்
6ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம்16:22-34யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16:5-11
17
பாஸ்கா காலம்
6ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 17:15, 22- 18: 1யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16:12-15
18
பாஸ்கா காலம்
6ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 18:1-8யோவான் எழுதிய தூய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16:16-20
19
பாஸ்க்கா காலம்
6ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 18: 9-18யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 20-23
20
பாஸ்கா காலம்
6ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 18:23-28யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16:23-28
21
பாஸ்க்கா காலம்
7ஆம் வாரம்
ஆண்டவரின் விண்ணேற்றம்

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 1-11

திருத்தூதர் பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 17-23

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 28: 16-20
22
பாஸ்கா காலம்
7ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 19:1-8யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16:29-33
23
பாஸ்காகாலம்
7ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 20: 17-27யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17: 1-11
24
பாஸ்கா காலம்
7ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 20:28-38யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17:11-19
25
பாஸ்கா காலம்
7ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 22: 30; 23: 6-11யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17:20-26
26
பாஸ்கா காலம்
7ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 25:13-21யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21:15-19
27
பாஸ்கா காலம்
7ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 28:16-20,30-31யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21:20-25
28
தூய ஆவியின் வருகை காலம்
தூய ஆவி பெருவிழா

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 1-11

திருத்தூதர் பவுல்கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதலாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 12: 3-7, 12-13

புனித யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20:19-23
29
தூய ஆவியின் வருகை காலம்
8ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 9-15, 20யோவான் எழுதிய தூய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 19: 25-27
30
பொதுக்காலம்
8ஆம் வாரம்


சீராக்கின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 35: 1-12மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 28-31
31
பொதுக்காலம்
8ஆம் வாரம்
கன்னிமரியாள் எலிசபேத்தைச் சந்தித்தல்

இறைவாக்கினர் செப்பனியா நூலிலிருந்து வாசகம் 3:14-18லூக்கா எழுதிய தூய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 39-56
ஜூன் 2023
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
பொதுக்காலம்
8ஆம் வாரம்


சீராக்கின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 42: 15-25மாற்கு எழுதிய தூய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10:46-52
2
பொதுக்காலம்
8ஆம் வாரம்


சீராக்கின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 44: 1,9-12மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 11-26
3
பொதுக்காலம்
8ஆம் வாரம்


சீராக்கின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 51: 12-20bமாற்கு எழுதிய தூய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 27-33
4
பொதுக்காலம்
9ஆம் வாரம்
மூவொரு கடவுள் பெருவிழா

விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 34: 4b-6, 8-9

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 13: 11-13

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3: 16-18
5
பொதுக்காலம்
9ஆம் வாரம்


தோபித்து நூலிலிருந்து வாசகம் 1:1a, 2-3a; 2: 1c-8மாற்கு எழுதிய தூய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 1-12
6
பொதுக்காலம்
9ஆம் வாரம்


தோபித்து நூலிலிருந்து வாசகம் 2:9-14மாற்கு எழுதிய தூய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 13-17
7
பொதுக்காலம்
9ஆம் வாரம்


தோபித்து நூலிலிருந்து வாசகம் 3:1-11, 16-17மாற்கு எழுதிய தூய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 18-27
8
பொதுக்காலம்
9ஆம் வாரம்


தோபித்து நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 10; 7: 1,9-14; 8: 4-8மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 28b-34
9
பொதுக்காலம்
9ஆம் வாரம்


தோபித்து நூலிலிருந்து வாசகம் 11: 5-17மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 35-37
10
பொதுக்காலம்
9ஆம் வாரம்


தோபித்து நூலிலிருந்து வாசகம் 12: 1, 5-15, 20மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 38-44
11
பொதுக்காலம்
10ஆம் வாரம்
இயேசுவின் திருஉடல், திருஇரத்தம் விழா

இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம் 8: 2-3,14b-16a

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 10: 16-17

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 51-58
12
பொதுக்காலம்
10ஆம் வாரம்


கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 1-7மத்தேயு எழுதிய தூய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5:1-12
13
பொதுக்காலம்
10ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 18-22மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 13-16
14
பொதுக்காலம்
10ஆம் வாரம்


கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3:4-11மத்தேயு எழுதிய தூய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5:17-19
15
பொதுக்காலம்
10ஆம் வாரம்


புனித பவுல் 2கொரிந்தியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 15- 4: 1, 3-6புனித மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியில் இருந்து வாசகம் 5:20-26
16
பொதுக்காலம்
11ஆம் வாரம்
யேசுவின் திருஇதயம் பெருவிழா

இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம் 7:6-11

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4:7-16

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11:25-30
17
பொதுக்காலம்
9ஆம் வாரம்
தூய கன்னி மரியாவின் மாசற்ற இதயம்

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 61: 9-11லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2: 41-51
18
பொதுக்காலம்
11ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 19:2-6a

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5:6-11

மத்தேயு எழுதிய தூய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9:36- 10: 8
19
பொதுக்காலம்
11ஆம் வாரம்


புனித பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 6:1-10புனித மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியில் இருந்து வாசகம் 5:38-42
20
பொதுக்காலம்
11ஆம் வாரம்


புனித பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 8:1-9புனித மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5:43-48
21
பொதுக்காலம்
11ஆம் வாரம்


புனித பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 9:6-11புனித மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:1-6, 16-18
22
பொதுக்காலம்
11ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 11: 1-11மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 7-15
23
பொதுக்காலம்
11ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 11:18, 21-30புனித மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:19-23
24
பொதுக்காலம்
11ஆம் வாரம்
புனித திருமுழுக்கு யோவானின் பிறப்பு

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 49: 1-6

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 13: 22-26

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 57-66, 80
25
பொதுக்காலம்
12ஆம் வாரம்


எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம்: 20:10-13

திருத்தூதர் பவுல் ரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்: 5:12-15

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் : 10: 26-33
26
பொதுக்காலம்
12ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 12: 1-9மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 1-5
27
பொதுக்காலம்
12ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 13: 2,5-18மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 6, 12-14
28
பொதுக்காலம்
12ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 15: 1-12,17-18மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 15-20
29
பொதுக்காலம்
13ஆம் வாரம்
புனிதர்கள் பேதுரு பவுல்

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 12: 1-11

திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 6-8, 17-18

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 13-19
30
பொதுக்காலம்
12ஆம் வாரம்


தொடக்கநூலில் இருந்து வாசகம் 17:1,9-10,15-22மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8:1-4
ஜூலை 2023
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
பொதுக்காலம்
12ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 18: 1-15மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 5-17
2
பொதுக்காலம்
13ஆம் வாரம்


2அரசர் நூலிலிருந்து வாசகம்: 4:8-11, 14-16a

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்: 6:3-4,8-11

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்: 10:37-42
3
பொதுக்காலம்
13ஆம் வாரம்
புனித தோமா - திருத்தூதர்விழா

திருத்தூதர் பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 19-22யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20: 24-29
4
பொதுக்காலம்
13ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 19: 15-29மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8:23-27
5
பொதுக்காலம்
13ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 21:5, 8-20மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 28-34
6
பொதுக்காலம்
13ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 22: 1-19மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 1-8
7
பொதுக்காலம்
13ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 23:1-4, 19; 24: 1-8, 62-67மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 9-13
8
பொதுக்காலம்
13ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 27: 1-5, 15-29மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 14-17
9
பொதுக்காலம்
14ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் செக்கரியா நூலிலிருந்து வாசகம் 9: 9-10

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 8: 9,11-13

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 25-30
10
பொதுக்காலம்
14ஆம் வாரம்


தொடக்கநூலில் இருந்து வாசகம் 28:10-12மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9:18-26
11
பொதுக்காலம்
14ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 32:22-32மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 32-38
12
பொதுக்காலம்
14ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 41: 55-57; 42: 5-7,17-24மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 1-7
13
பொதுக்காலம்
14ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 44: 18-21,23-29; 45: 1-5மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 7-15
14
பொதுக்காலம்
14ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 46: 1-7,2 8-30மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 16-23
15
பொதுக்காலம்
14ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 49: 29-32; 50: 15-26மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 24-33
16
பொதுக்காலம்
15ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 55: 10-11

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 8: 18-23

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 1-23
17
பொதுக்காலம்
15ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 8-14, 22மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10:34-11:1
18
பொதுக்காலம்
15ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 1-15மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 20-24
19
பொதுக்காலம்
15ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 1-6, 9-12மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 25-27
20
பொதுக்காலம்
15ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 13-20மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 28-30.
21
பொதுக்காலம்
15ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 11: 10-12: 14மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 1-8
22
பொதுக்காலம்
15ஆம் வாரம்
புனித மகதலா மரியா

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 14-17யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20: 1, 11-18
23
பொதுக்காலம்
16ஆம் வாரம்


சாலமோனின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 12: 13,16-19

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 8: 26-27

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 24-43
24
பொதுக்காலம்
16ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 14: 5-18மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 38-42
25
பொதுக்காலம்
16ஆம் வாரம்
புனித யாக்கோபு - திருத்தூதர்விழா

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 7-15மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20: 20-28
26
பொதுக்காலம்
16ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 16;1-5,9-15மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13;1-9
27
பொதுக்காலம்
16ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 19: 1-2, 9-11, 16-20மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 10-17
28
பொதுக்காலம்
16ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 20: 1-17புனித மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 18-23
29
பொதுக்காலம்
16ஆம் வாரம்
நற்செய்தி வாசகம் புனிதர்கள் மார்த்தா, மரியா, இலாசர் நினைவுக்கு உரியது.

விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 24: 3-8யோவான் எழுதிய தூய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 19-27
30
பொதுக்காலம்
17ஆம் வாரம்


அரசர்கள் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 5, 7-12

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 8: 28-30

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 44-52
31
பொதுக்காலம்
17ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 32: 15-24, 30-34மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 31-35
ஆகஸ்ட் 2023
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
பொதுக்காலம்
17ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 33: 7-11; 34: 5-9, 28மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13:36-43
2
பொதுக்காலம்
17ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 34: 29-35மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 44-46
3
பொதுக்காலம்
17ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 40: 16-21, 34-38மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 47-53
4
பொதுக்காலம்
17ஆம் வாரம்


லேவியர் புத்தகத்திலிருந்து வாசகம் 23: 1, 4-11, 15-16, 27, 34b-38மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13:54-58
5
பொதுக்காலம்
17ஆம் வாரம்


லேவியர் நூலிலிருந்து வாசகம் 25: 1, 8-17மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 1-12
6
பொதுக்காலம்
18ஆம் வாரம்
ஆண்டவரின் தோற்றமாற்றம் விழா

இறைவாக்கினர் தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 9-10,13-14

திருத்தூதர் பேதுரு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 16-19

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17: 1-9
7
பொதுக்காலம்
18ஆம் வாரம்


எண்ணிக்கை நூலிலிருந்து வாசகம் 11: 4b-15மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14:13-21
8
பொதுக்காலம்
18ஆம் வாரம்


எண்ணிக்கை நூலிலிருந்து வாசகம் 12: 1-13மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 22-36
9
பொதுக்காலம்
18ஆம் வாரம்


எண்ணிக்கை நூலிலிருந்து வாசகம் 13: 1-2,25-33, 14: 1,26-30,34-35மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15: 21-28
10
பொதுக்காலம்
18ஆம் வாரம்
புனித லாரன்ஸ் - திருத்தொண்டர், மறைச்சாட்சி

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 9: 6-10யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 24-26
11
பொதுக்காலம்
18ஆம் வாரம்


இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம். 4:32-40மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16:24-28
12
பொதுக்காலம்
18ஆம் வாரம்


இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 4-13மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17:14-20
13
பொதுக்காலம்
19ஆம் வாரம்


அரசர்கள் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 19:9a, 11-13a

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 9: 1-5

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14:22-33
14
பொதுக்காலம்
19ஆம் வாரம்


இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம் 10: 12-22மத்தேயு எழுதிய தூய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17: 22-27
15
பொதுக்காலம்
19ஆம் வாரம்
தூய கன்னி மரியாவின் விண்ணேற்பு பெருவிழா

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய திருவெளிப்பாட்டி லிருந்து வாசகம் 11: 19a; 12: 1-6, 10ab

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 15: 20-26

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 39-56
16
பொதுக்காலம்
19ஆம் வாரம்


இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம் 34: 1-12மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 18:15-20
17
பொதுக்காலம்
19ஆம் வாரம்


யோசுவா நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 7-10, 11, 13-17மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 18: 21 - 19: 1
18
பொதுக்காலம்
19ஆம் வாரம்


யோசுவா நூலிலிருந்து வாசகம் 24: 1-13மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 19: 3-12
19
பொதுக்காலம்
19ஆம் வாரம்


யோசுவா நூலிலிருந்து வாசகம் 24: 14-29மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 19: 13-15
20
பொதுக்காலம்
20ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 56: 1,6-7

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 11: 13-15, 29-32

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15: 21-28
21
பொதுக்காலம்
20ஆம் வாரம்


நீதித் தலைவர்கள் நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 11-19மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 19: 16-22
22
பொதுக்காலம்
20ஆம் வாரம்


நீதித் தலைவர்கள் நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 11-24மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 19: 23-30
23
பொதுக்காலம்
20ஆம் வாரம்


நீதித்தலைவர்கள் நூலிலிருந்து வாசகம் 9: 6-15மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20: 1-16
24
பொதுக்காலம்
20ஆம் வாரம்
புனித பர்த்தலமேயு - திருத்தூதர்

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய திருவெளிப்பாட்டிலிருந்து வாசகம் 21: 9b-14யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 45-51
25
பொதுக்காலம்
20ஆம் வாரம்


ரூத்து நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 1,3-6, 14b-16, 22மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 22: 34-40
26
பொதுக்காலம்
20ஆம் வாரம்


ரூத்து நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 1-3, 8-11; 4: 13-17மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 23: 1-12
27
பொதுக்காலம்
21ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 22: 19-23

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 11: 33-36

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 13-20
28
பொதுக்காலம்
21ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 1-5, 8-10மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 23: 13-22
29
பொதுக்காலம்
21ஆம் வாரம்
புனித திருமுழுக்கு யோவானின் பாடுகள் நினைவு

திருத்தூதர் பவுல் தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 1-8மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 17-29
30
பொதுக்காலம்
21ஆம் வாரம்


புனித பவுல் தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 9-13மத்தேயு எழுதிய தூய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 23: 27-32
31
பொதுக்காலம்
21ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 7-13மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 24: 42-51
செப்டம்பர் 2023
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
பொதுக்காலம்
21ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 1-8மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 25: 1-13
2
பொதுக்காலம்
21ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 9-11மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 25: 14-30
3
பொதுக்காலம்
22ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 20: 7-9

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 12: 1-2

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 21-27
4
பொதுக்காலம்
22ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 13-17லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4: 16-30
5
பொதுக்காலம்
22ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 1-6, 9-11லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4: 31-37
6
பொதுக்காலம்
22ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கொலோசையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 1-8லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4: 38-44
7
பொதுக்காலம்
22ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கொலோசையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 9-14லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 1-11
8
பொதுக்காலம்
22ஆம் வாரம்
தூய கன்னி மரியாவின் பிறப்பு

இறைவாக்கினர் மீக்கா நூலிலிருந்து வாசகம் 5: 2-5aமத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 1-16, 18-23
9
பொதுக்காலம்
22ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கொலோசையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 21-23லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 1-5
10
பொதுக்காலம்
23ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசேக்கியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 33: 7-9

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 13: 8-10

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 18: 15-20
11
பொதுக்காலம்
23ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கொலோசையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 24 - 2: 3லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 6-11
12
பொதுக்காலம்
23ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கொலோசையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 6-15லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 12-19
13
பொதுக்காலம்
23ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கொலோசையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 1-11லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 20-26
14
பொதுக்காலம்
23ஆம் வாரம்
திருச்சிலுவையின் மகிமை விழா

எண்ணிக்கை நூலிலிருந்து வாசகம் 21: 4-9

திருத்தூதர் பவுல் பிலிப்பியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 6-11

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3: 13-17
15
பொதுக்காலம்
23ஆம் வாரம்
தூய மரியாவின் துயரங்கள் (வியாகுல அன்னை) நினைவு

திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 1-2, 12-14யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 19: 25-27
16
பொதுக்காலம்
23ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 15-17லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 43-49
17
பொதுக்காலம்
24ஆம் வாரம்


சீராக்கின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 27: 30- 28: 7

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 14:7-9

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்: 18:21-35
18
பொதுக்காலம்
24ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 1-8லூக்கா எழுதிய தூய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 1-10
19
பொதுக்காலம்
24ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 1-13லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 11-17
20
பொதுக்காலம்
24ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 14-16லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 31-35
21
பொதுக்காலம்
24ஆம் வாரம்
புனித மத்தேயு - திருத்தூதர், நற்செய்தியாளர் விழா

திருத்தூதர் பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 1-7, 11-13மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 9-13
22
பொதுக்காலம்
24ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 6: 2-12லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 1-3
23
பொதுக்காலம்
24ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 6: 13-16லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 4-15
24
பொதுக்காலம்
25ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 55: 6-9

திருத்தூதர் பவுல் பிலிப்பியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 20-24, 27

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20: 1-16
25
பொதுக்காலம்
25ஆம் வாரம்


எஸ்ரா நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 1-6லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 16-18
26
பொதுக்காலம்
25ஆம் வாரம்


எஸ்ரா நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 7-8, 12b, 14-20லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 19-21
27
பொதுக்காலம்
25ஆம் வாரம்


எஸ்ரா நூலிலிருந்து வாசகம் 9: 5-9லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 1-6
28
பொதுக்காலம்
25ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் ஆகாய் நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 1-8லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 7-9
29
பொதுக்காலம்
25ஆம் வாரம்
தூய மிக்கேல், கபிரியேல், ரபேல் - அதிதூதர்கள்

இறைவாக்கினர் தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 9-10, 13-14யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 47-51
30
பொதுக்காலம்
25ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் செக்கரியா நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 1-5,10-11லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 43-45
அக்டோபர் 2023
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
பொதுக்காலம்
26ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசேக்கியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 18: 25-28

திருத்தூதர் பவுல் பிலிப்பியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 1-11

மத்தேயு எழுதிய தூய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21: 28-32
2
பொதுக்காலம்
26ஆம் வாரம்
நற்செய்தி வாசகம் தூய காவல் தூதர்கள் நினைவுக்கு உரியது.

இறைவாக்கினர் செக்கரியா நூலிலிருந்து வாசகம் 8: 1-8மத்தேயு எழுதிய தூய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 18: 1-5, 10
3
பொதுக்காலம்
26ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் செக்கரியா நூலிலிருந்து வாசகம் 8: 20-23லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 51-56
4
பொதுக்காலம்
26ஆம் வாரம்


நெகேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 1-8லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 57-62
5
பொதுக்காலம்
26ஆம் வாரம்


நெகேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 8: 1-4a, 5-6, 7b-12லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 1-12
6
பொதுக்காலம்
26ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் பாரூக்கு நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 15-22லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 13-16
7
பொதுக்காலம்
26ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் பாரூக்கு நூலிலிருந்து வாசகம் 4: 5-12, 27-29லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 17-24
8
பொதுக்காலம்
27ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 5: 1-7

திருத்தூதர் பவுல் பிலிப்பியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 6-9

மத்தேயு எழுதிய தூய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21: 33-43
9
பொதுக்காலம்
27ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் யோனா நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 1-17லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 25-37
10
பொதுக்காலம்
27ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் யோனா நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 1-10லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 38-42
11
பொதுக்காலம்
27ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் யோனா நூலிலிருந்து வாசகம் 4: 1-11லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 1-4
12
பொதுக்காலம்
27ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் மலாக்கி நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 13 -4:2aலூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 5-13
13
பொதுக்காலம்
27ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் யோவேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 13-15; 2: 1-2லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 15-26
14
பொதுக்காலம்
27ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் யோவேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 12-21லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 27-28
15
பொதுக்காலம்
28ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 25: 6-10

திருத்தூதர் பவுல் பிலிப்பியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 12-14, 19-20

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 22: 1-14
16
பொதுக்காலம்
28ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 1-7லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 29-32
17
பொதுக்காலம்
28ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 16-25புனித லூக்காஸ் எழுதிய நற்செய்தியில் இருந்து வாசகம்11:37-41
18
பொதுக்காலம்
28ஆம் வாரம்
புனித லூக்கா - நற்செய்தியாளர் விழா

திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 9-17லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 1-9
19
பொதுக்காலம்
28ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 21-30புனித லூக்காஸ் எழுதிய நற்செய்தியில் இருந்து வாசகம் 11:47-54
20
பொதுக்காலம்
28ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 1-8லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 1-7
21
பொதுக்காலம்
28ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 13, 16-18லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 8-12
22
பொதுக்காலம்
29ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 45: 1, 4-6

திருத்தூதர் பவுல் தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 1-5

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 22: 15-21
23
பொதுக்காலம்
29ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 20-25லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 13-21
24
பொதுக்காலம்
29ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 12, 15, 17-19. 20-21லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 35-38
25
பொதுக்காலம்
29ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 6: 12-18லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 39-48
26
பொதுக்காலம்
29ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 6: 19-23லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 49-53
27
பொதுக்காலம்
29ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 7: 18-25லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 54-59
28
பொதுக்காலம்
29ஆம் வாரம்
புனிதர்கள் சீமோன், யூதா - திருத்தூதர்கள் விழா

திருத்தூதர் பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 19-22லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 12-19
29
பொதுக்காலம்
30ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 22: 21-27

திருத்தூதர் பவுல் தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 5-10

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 22: 34-40
30
பொதுக்காலம்
30ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 8: 12-17லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 10-17
31
பொதுக்காலம்
30ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 8: 18-25லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 18-21
நவம்பர் 2023
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
பொதுக்காலம்
30ஆம் வாரம்
புனிதர் அனைவர் பெருவிழா

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய திருவெளிப்பாட்டி லிருந்து வாசகம் 7: 2-4, 9-14

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 1-3

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 1-12
2
பொதுக்காலம்
30ஆம் வாரம்
இறந்த விசுவாசிகள் நினைவு நாள்

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 25:6-9

தூய பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5:5-11

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 25: 31-46
3
பொதுக்காலம்
30ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 9: 1-5லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 1-6
4
பொதுக்காலம்
30ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 11: 1-2, 11-12, 25-29லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 1,7-11
5
பொதுக்காலம்
31ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் மலாக்கி நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 14b-2: 1-2,8-10

திருத்தூதர் பவுல் தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 7b-9,13

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 23: 1-12
6
பொதுக்காலம்
31ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 11: 29-36லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 12-14
7
பொதுக்காலம்
31ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 12: 5-1லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 15-24
8
பொதுக்காலம்
31ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 13: 8-10லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 25-33
9
பொதுக்காலம்
31ஆம் வாரம்
இலாத்தரன் பேராலய நேர்ந்தளிப்பு விழா

இறைவாக்கினர் எசேக்கியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 47: 1-2,8-9,12

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 9-11, 16-17

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2: 13-22
10
பொதுக்காலம்
31ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 15: 14-21லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 1-8
11
பொதுக்காலம்
31ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 16: 3-9, 16, 22-27லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 9-15
12
பொதுக்காலம்
32ஆம் வாரம்


சாலமோனின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 12-16

திருத்தூதர் பவுல் தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 13-18

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 25: 1-13
13
திருவருகைக்காலம்
32ஆம் வாரம்


சாலமோனின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 1-7லூக்கா எழுதிய தூய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17: 1-6
14
திருவருகைக்காலம்
32ஆம் வாரம்


சாலமோனின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 23- 3: 9லூக்கா எழுதிய தூய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17: 7-10
15
பொதுக்காலம்
32ஆம் வாரம்


சாலமோனின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 1-11லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17: 11-19
16
பொதுக்காலம்
32ஆம் வாரம்


சாலமோனின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 22 - 8: 1லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17: 20-25
17
பொதுக்காலம்
32ஆம் வாரம்


சாலமோனின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 13: 1-9லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17: 26-37
18
பொதுக்காலம்
32ஆம் வாரம்


சாலமோனின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 18: 14-16; 19: 6-9லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 18: 1-8
19
பொதுக்காலம்
33ஆம் வாரம்


நீதிமொழிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 31: 10-13, 19-20, 30-31

திருத்தூதர் பவுல் தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 1-6

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 25: 14-30
20
பொதுக்காலம்
33ஆம் வாரம்


மக்கபேயர் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 10-15, 41-43, 54-57, 62-64லூக்கா எழுதிய தூய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 18: 35-43
21
பொதுக்காலம்
33ஆம் வாரம்


மக்கபேயர் இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 18-31லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 19: 1-10
22
பொதுக்காலம்
33ஆம் வாரம்


மக்கபேயர் இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 1, 20-31லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 19: 11-28
23
பொதுக்காலம்
33ஆம் வாரம்


மக்கபேயர் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 15-29லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 19: 41-44
24
பொதுக்காலம்
33ஆம் வாரம்


மக்கபேயர் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 4: 36-37, 52-59லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 19: 45-48
25
பொதுக்காலம்
33ஆம் வாரம்


மக்கபேயர் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 1-13லூக்கா எழுதிய தூய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20: 27-40
26
பொதுக்காலம்
34ஆம் வாரம்
நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அனைத்துலக அரசர் பெருவிழா ஞாயிறு

இறைவாக்கினர் எசேக்கியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 34: 11-12, 15-17

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 15: 20-26,28

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 25: 31-46
27
பொதுக்காலம்
34ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 1-6, 8-20லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21: 1-4
28
பொதுக்காலம்
34ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 31-45லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21: 5-11
29
பொதுக்காலம்
34ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 5: 1-6 13-14 16-17 23-28லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21: 12-19
30
பொதுக்காலம்
34ஆம் வாரம்
புனித அந்திரேயா - திருத்தூதர் விழா

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 10: 9-18மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4: 18-22
டிசம்பர் 2023
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
பொதுக்காலம்
34ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 2-14லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21: 29-33
2
பொதுக்காலம்
34ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 15-27லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21: 34-36
3
திருவருகைக்காலம்
1ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 63: 16-17; 64: 1,3-8

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 3-9

புனித மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 33-37
4
திருவருகைக்காலம்
1ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 2:1-5மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 5-11
5
திருவருகைக்காலம்
1ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 11: 1-10லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 21-24
6
திருவருகைக்காலம்
1ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 25: 6-10மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15: 29-37
7
திருவருகைக்காலம்
1ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 26: 1-6மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 21,24-27
8
திருவருகைக்காலம்
1ஆம் வாரம்
தூய கன்னி மரியாவின் அமலோற்பவம் பெருவிழா

தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 9-15,20

திருத்தூதர் பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 3-6, 11-12

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 26-38
9
திருவருகைக்காலம்
1ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 30: 19-21,23-26மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 35 - 10: 1, 6-8
10
திருவருகைக்காலம்
2ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 40: 1-5, 9-11

திருத்தூதர் பேதுரு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 8-14

மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 1-8
11
திருவருகைக்காலம்
2ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 35: 1-10லூக்கா எழுதிய தூய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 17-26
12
திருவருகைக்காலம்
2ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 40: 1-11மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 18: 12-14
13
திருவருகைக்காலம்
2ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 40: 25-31மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 28-30
14
திருவருகைக்காலம்
2ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 41: 13-20மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 11-15
15
திருவருகைக்காலம்
2ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 48: 17-19மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 16-19
16
திருவருகைக்காலம்
2ஆம் வாரம்


சீராக்கின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 48: 1-4, 9-11மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17: 10-13
17
திருவருகைக்காலம்
3ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 61: 1-2ய, 10-11

திருத்தூதர் பவுல் தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 16-24

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 6-8,19-28
18
திருவருகைக்காலம்
3ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 23: 5-8மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 18-24
19
திருவருகைக்காலம்
3ஆம் வாரம்


நீதித்தலைவர்கள் நூலிலிருந்து வாசகம் 13: 2-7, 24-25லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 5-25
20
திருவருகைக்காலம்
3ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 10-14லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1:26-38
21
திருவருகைக்காலம்
3ஆம் வாரம்


இனிமைமிகு பாடலிலிருந்து வாசகம் 2: 8-14லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 39-45
22
திருவருகைக்காலம்
3ஆம் வாரம்


சாமுவேல் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 24-28லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 46-56
23
திருவருகைக்காலம்
4ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் மலாக்கி நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 1-4; 4: 5-6லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 57-66
24
திருவருகைக்காலம்
4ஆம் வாரம்
கிறிஸ்து பிறப்பு இரவில் திருப்பலி

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 9: 2-4, 6-7

திருத்தூதர் பவுல் தீத்துக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 11-14

லூக்கா எழுதிய தூய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2: 1-14
25
கிறிஸ்து பிறப்புக்காலம்

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 52:7-10

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1:1-6

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1:1-18
26
கிறிஸ்துபிறப்புக்காலம்
1ஆம் வாரம்
புனித ஸ்தேவான் - முதல் மறைச்சாட்சி விழா

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 8-10; 7: 54-60மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 17-22
27
கிறிஸ்துபிறப்புக்காலம்
1ஆம் வாரம்
புனித யோவான் - திருத்தூதர், நற்செய்தியாளர் விழா

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 1-4யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20: 2-8
28
கிறீஸ்து பிறப்புக்காலம்
1ஆம் வாரம்
னித மாசில்லாக் குழந்தைகள் - மறைச்சாட்சியர்

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 5 - 2: 2மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2: 13-18
29
கிறிஸ்து பிறப்பின் எண்கிழமையில் 5ஆம் நாள்
1ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 3-11லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2: 22-35
30
கிறிஸ்து பிறப்பின் எண்கிழமையில் 6ஆம் நாள்
1ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 12-17லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2: 36-40
31
கிறீஸ்து பிறப்புக்காலம்
1ஆம் வாரம்
இயேசு, மரியா, யோசேப்பின் திருக்குடும்பம்

தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 15: 1-6; 21: 1-3

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 11: 8, 11-12, 17-19

லூக்கா எழுதிய தூய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2: 22-40