2021
ஜனவரி 2021
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
புத்தாண்டு 2021 அன்னை கன்னிமரி இறைவனின் தாய்

எண்ணிக்கை ஆகமத்திலிருந்து வாசகம் 6:22-27

திருத்தூதர் பவுல் கலாத்தியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4:4-7

புனித லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்.2:16-21
2
கிறிஸ்து பிறப்புக்காலம்

யோவான் முதல் திருமுகம் 2:22-28யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1:19-28
3
கிறிஸ்து பிறப்புக்காலம்
ஆண்டவரின் திருக்காட்சி விழா

ஏசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 60:1-6

எபேசியர்க்கு எழுதிய நிருபத்தில் இருந்து வாசகம் 3:2-3,5-6

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2:1-12
4
திருக்காட்சி விழா
1ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 22 - 4: 6மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4: 12-17, 23-25
5
திருக்காட்சிக் காலம்
1ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 7-10மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 34-44
6
திருக்காட்சிக் காலம்
1ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 11-18மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 45-52
7
திருக்காட்சிக் காலம்
1ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 19-5: 4லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4: 14-22
8
திருக்காட்சி
1ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 5-13லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 12-16
9
திருக்காட்சி
1ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 14-21யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3: 22-30
10
ஆண்டவரின் திருமுழுக்கு
1ஆம் வாரம்
ஆண்டவரின் திருமுழுக்கு

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 55: 1-11

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 1-9

மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 7-11
11
பொதுக்காலம்
1ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 1-6மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 14-20
12
பொதுக்காலம்
1ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 5-12மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 21-28
13
பொதுக்காலம்
1ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 14-18மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 29-39
14
பொதுக்காலம்
1ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3:7-14மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1:40-45
15
பொதுக்காலம்
1ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 1-5,11மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2: 1-12
16
பொதுக்காலம்
1ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 12-16மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2: 13-17
17
பொதுக்காலம்
2ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் சாமுவேல் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் (1சாமு.3:3-10,19)

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் (1 கொரி 6:13-15,17-20)

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் (1:35-42)
18
பொதுக்காலம்
2ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5:1-10மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2:18-22
19
பொதுக்காலம்
2ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 6:10-20மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2:23-28
20
பொதுக்காலம்
2ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 7:1-3,15-17மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3:1-6
21
பொதுக்காலம்
2ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 7:25-8:6மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3:7-12
22
பொதுக்காலம்
2ஆம் வாரம்
0தூய செபஸ்தியார்

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 8: 6-13மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3: 13-19
23
பொதுக்காலம்
2ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 8: 6-13மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3: 13-19
24
பொதுக்காலம்
3ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் யோனா நூலிலிருந்து வாசகம். (யோனா.3:1-5,10)

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 7:29-31

மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 14-20
25
பொதுக்காலம்
2ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 22:3-16மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16:15-18
26
பொதுக்காலம்
2ஆம் வாரம்
புனித திமோத்தேயு தீத்து

திமொத்தேயுக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1:1-8புனித லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10;1-9
27
பொதுக்காலம்
3ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 10:11-18மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4:1-10
28
பொதுக்காலம்
3ஆம் வாரம்
புனித ஜோன் பொஸ்கோ0

எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 10:19-25மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4:21-25
29
பொதுக்காலம்
3ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 10:32-39மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4:26-34
30
பொதுக்காலம்
3ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 11: 1-2, 8-19மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4: 35-41
31
பொதுக்காலம்
4ஆம் வாரம்


இணைச்சட்டம் நூலிலிருந்து வாசகம் (இ.ச 18:15-20)

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 7:32-35

மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 21-28
பிப்ரவரி 2021
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
கிறிஸ்து பிறப்புக்காலம்

யோவான் முதல் திருமுகம் 3:7 - 10யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1:35-42
2
பொதுக்காலம்
4ஆம் வாரம்
இயேசு காணிக்கையாக ஒப்புக்கொடுக்கப்பட்ட விழா.

முதலாம் வாசகம் மலாக்கி .3:1-4

எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2:14-18

புனித லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2:22-40
3
பொதுக்காலம்
4ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 12:4-7 11-`5மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:1-6
4
பொதுக்காலம்
4ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 12:1-4மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:7-13
5
பொதுக்காலம்
4ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 13:1-8மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:14-29
6
பொதுக்காலம்
4ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 13:15-17,20-21மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:30-34
7
பொதுக்காலம்
5ஆம் வாரம்


யோபு நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 1-4,6-7

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 9: 16-19, 22-23

மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 29-39
8
பொதுக்காலம்
5ஆம் வாரம்
புனித லூர்து அன்னை

தொடக்கநூலிலிருந்து வாசகம் 1:1-19மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:53-56
9
பொதுக்காலம்
5ஆம் வாரம்


தொடக்கநூலிலிருந்து வாசகம் 1:20-2:4மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7:1-13
10
பொதுக்காலம்
5ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 4b-9,15-17மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 14-23
11
பொதுக்காலம்
5ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 18-25மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 24-30
12
பொதுக்காலம்
5ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 1-8மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 31-37
13
பொதுக்காலம்
5ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 9-24மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 1-10
14
பொதுக்காலம்
6ஆம் வாரம்


லேவியர் நூலிலிருந்து வாசகம். 13:1-2, 44-46

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 10: 31 – 11:1

மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 40-45
15
பொதுக்காலம்
6ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 4: 1-15,25மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 11-13
16
பொதுக்காலம்
6ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 5-8; 7: 1-5, 10மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 14-21
17
திருநீற்றுப் புதன்

இறைவாக்கினர் யோவேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 12-18

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 20-6: 2

+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 1-6,16-18
18
திருநீற்றுப் புதனுக்குப் பின் வரும் வியாழன்

இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம் 30: 15-20+லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 22-25
19
திருநீற்றுப் புதனுக்குப் பின் வரும் வெள்ளி

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 58: 1-9+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 14-15
20
திருநீற்றுப் புதனுக்குப் பின் வரும் சனி


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 58: 9-14+லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 27-32
21
தவக்காலத்தின் 1வது ஞாயிறு
1ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம். 9:8-15

திருத்தூதர் பேதுரு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 18 – 22

மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்: 1: 12-15
22
தவக்காலம்
1ஆம் வாரம்


லேவியர் நூலிலிருந்து வாசகம் 19: 1-2, 11-18+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 25: 31-46
23
தவக்காலம்
1ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 55: 10-11+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 7-15
24
தவக்காலம்
1ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் யோனா நூலிலிருந்து வாசகம் 3:1-10+லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 29-32
25
தவக்காலம்
1ஆம் வாரம்


எஸ்தர் நூலிலிருந்து வாசகம் எஸ் (கி) 4: 17+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 7-12
26
தவக்காலம்
1ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசேக்கியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 18: 21-28+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 20-26
27
தவக்காலம்
1ஆம் வாரம்


இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம் 26: 16-19+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 43-48
28
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 22: 1-2, 9-13, 15-18

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 8: 31b-34

மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 2-10
மார்ச் 2021
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 9: 4-11லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 36-38
2
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்
எருசலேம் நகர் புனித சிரில்

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 10, 16-20+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 23: 1-12
3
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 18: 18-20+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20: 17-28
4
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 17: 5-10+லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 19-31
5
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 37:3-4,12-13,17-28மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21:33-43, 45-46
6
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் மீக்கா நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 14-15, 18-20+லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15: 1-3, 11-32
7
தவக்காலம்
3ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம். 20:1-17

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிரந்து வாசகம். 1:22-25

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2: 13-25
8
தவக்காலம்
3ஆம் வாரம்


அரசர்கள் இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம் 5: 1-15+லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4: 24-30
9
தவக்காலம்
3ஆம் வாரம்


தானியேல்(இணைப்பு) நூலிலிருந்து வாசகம் 1:2, 11-19மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 18:21-35
10
தவக்காலம்
3ஆம் வாரம்


இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம் 4:1, 5-9மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5:17-19
11
தவக்காலம்
3ஆம் வாரம்


எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 7:23-28லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11:14-23
12
தவக்காலம்
3ஆம் வாரம்


ஓசேயா நூலிலிருந்து வாசகம் 14:1-9மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12:28-34
13
தவக்காலம்
3ஆம் வாரம்


ஓசேயா நூலிலிருந்து வாசகம் 6:1-6லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 18:9-14
14
தவக்காலம்
4ஆம் வாரம்


குறிப்பேடு இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம். 36:14-16,19-23

திருத்தூதர் பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்: 2:4-10

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்: 3:14-21
15
தவக்காலம்
4ஆம் வாரம்


ஏசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 65:17-21யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4:43-54
16
தவக்காலம்
4ஆம் வாரம்


எசேக்கியல் நூலிலிருந்து வாசகம் 47:1-9,12யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5:1-3, 5-16
17
தவக்காலம்
4ஆம் வாரம்


ஏசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 49:8-15யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5:17-30
18
தவக்காலம்
4ஆம் வாரம்


விடுதலைப்பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 32:7-14யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5:31-47
19
தவக்காலம்
3ஆம் வாரம்
புனித யோசேப்பு மரியாளின் கணவர்

சாமுவேலின் இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம் 7:4-5, 12-14, 16

உரோமையருக்கு எழுதிய நிருபத்தில் இருந்து வாசகம் 4:13,16-18,22

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1:16, 18-21,24
20
தவக்காலம்
4ஆம் வாரம்


எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 11:18-20யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7:40-53
21
தவக்காலம்
5ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம். 31:31-34

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம். 5:7-9

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 20-33
22
தவக்காலம்
5ஆம் வாரம்


தானியேல்(இணைப்பு ) நூலிலிருந்து வாசகம் 2:1-9,15-17, 19-30, 33-62யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8:12-20
23
தவக்காலம்
5ஆம் வாரம்


எண்ணிக்கை நூலிலிருந்து வாசகம் 21: 4-9யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 21-30
24
தவக்காலம்
5ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 14-20, 24-25, 28+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 31-42
25
தவக்காலம்
4ஆம் வாரம்
கிறிஸ்து பிறப்பின் அறிவிப்பு பெருவிழா

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 10-14; 8: 10

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 10: 4-10

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 26-38
26
தவக்காலம்
5ஆம் வாரம்


எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 20:10-13யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10:31-42
27
தவக்காலம்
5ஆம் வாரம்


எசேக்கியல் நூலிலிருந்து வாசகம் 37:21-28யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11:45-57
28
புனித வாரம்
ஆண்டவருடைய திருப்பாடுகளின் குருத்து ஞாயிறு

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 50: 4-7

திருத்தூதர் பவுல் பிலிப்பியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 6-11

மாற்கு எழுதியபடி நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் திருப்பாடுகள் 14: 1-15: 47
29
தவக்காலம்
புனித வார திங்கள்

ஏசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 42:1-7யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12:1-11
30
தவக்காலம்
புனித வார செவ்வாய்

ஏசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 49:1-6யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13:21-33, 36-38
31
தவக்காலம்
புனித வார புதன்

ஏசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 50:4-9மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 26:14-25
ஏப்ரல் 2021
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
தவக்காலம்
ஆண்டவரின் இராவுணவுத் திருப்பலி

விடுதலைப்பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 12:1-8, 11-14

கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதலாம் நிருபத்திலிருந்து வாசகம் 11:23-26

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13:1-15
2
தவக்காலம்
திருப்பாடுகளின் வெள்ளி

ஏசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 52:13-43:12

எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4:14-16; 5:7-9

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 18:1 - 19:42
3
புனிதவாரம்

தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம்: 1:1-2:3

விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம்: யாத் 14:15-15:1

மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16:1-7
4
பாஸ்காக் காலம்
ஆண்டவர் இயேசுவின் உயிர்ப்பு பெருவிழா

இறைவாக்கினர் திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 10:34, 37-43

திருத்தூதர் பவுல் கொலோசையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3:1-4

+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20: 1-9
5
பாஸ்கா காலம்
பாஸ்கா எண்கிழமை திங்கள்

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 14, 22-33மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 28: 8-15
6
பாஸ்க்கா காலம்
பாஸ்கா எண்கிழமை செவ்வாய்

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 36-41யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20: 11-18
7
பாஸ்க்கா காலம்
பாஸ்கா எண்கிழமை புதன்

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 1-10லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 24: 13-35
8
பாஸ்க்கா காலம்
பாஸ்கா எண்கிழமை வியாழன்

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 11-26லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 24: 35-48
9
பாஸ்க்கா காலம்
பாஸ்கா எண்கிழமை வெள்ளி

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 4: 1-12+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21: 1-14
10
பாஸ்க்கா காலம்
பாஸ்கா எண்கிழமை சனி

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 4: 13-21மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 9-15
11
பாஸ்காகாலம்
2ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 4: 32-35

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 1-6

+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20: 19-31
12
பாஸ்க்கா காலம்
5ஆம் வாரம்


திருத்துதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம். 9: 26-31

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம். 3:18-24

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15: 1-8
13
பாஸ்க்கா காலம்
3ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 8: 26-40யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 44-51
14
பாஸ்க்கா காலம்
3ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 9: 1-20+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 52-59
15
பாஸ்க்கா காலம்
3ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 9: 31-42+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 60-69
16
பாஸ்க்கா காலம்
2ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 5: 34-42யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 1-15
17
பாஸ்க்கா காலம்
2ஆம் வாரம்


திருத்தூதர்பணி நூலிலிருந்து வாசகம் 6:1-7யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 16-21
18
பாஸ்க்கா காலம்
3ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 13-15, 17-19

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 1-5

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 24: 35-48
19
பாஸ்கா காலம்
3ஆம் வாரம்
புனித ஆன்சலம்

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 8-15யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:22-29
20
பாஸ்கா காலம்
3ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 51 - 8: 1யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:30-35
21
பாஸ்கா காலம்
3ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 8:1-8யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:30-35
22
பாஸ்கா காலம்
3ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 8: 26-40யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:44-51
23
பாஸ்கா காலம்
3ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 9: 1-20யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:52-59
24
பாஸ்கா காலம்
3ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 9: 31-42யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:60-69
25
பாஸ்க்கா காலம்
4ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம். 4: 8-12

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம். 3:1-2

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 11-18
26
பாஸ்கா காலம்
4ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 11: 1-18யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10:1-10
27
பாஸ்க்கா காலம்
4ஆம் வாரம்
தூய பாத்திமா அன்னை

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 11: 19-26யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 22-30
28
பாஸ்கா காலம்
4ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 12: 24 - 13: 5யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 44-50
29
பாஸ்கா காலம்
4ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 13: 13-25யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 16-20
30
பாஸ்கா காலம்
4ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 13: 26-33+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 1-6
மே 2021
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
பாஸ்கா காலம்
4ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 13:44-52+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 7-14
2
பாஸ்க்கா காலம்
5ஆம் வாரம்


திருத்துதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம். 9: 26-31

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம். 3:18-24

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15: 1-8
3
பாஸ்க்கா காலம்
2ஆம் வாரம்
புனிதர்கள் பிலிப்பு, யாக்கோபு விழா

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 15: 1-8யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 6-14
4
பாஸ்கா காலம்
5ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம்14:19-28+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14:27-31
5
பாஸ்கா காலம்
5ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம்15:1-6+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15:1-8
6
பாஸ்கா காலம்
5ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம்15:7-21+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15:9-11
7
பாஸ்க்கா காலம்
5ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 15: 22-31+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15: 12-17
8
பாஸ்கா காலம்
5ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 16:1-10+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15:18-21
9
பாஸ்க்கா காலம்
6ஆம் வாரம்


திருத்துதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம். 10:25-26, 34-35, 44-48

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம். 4:7-10

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15: 9-17
10
பாஸ்கா காலம்
6ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 16;11-15யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்15:26-27,16;1-4
11
பாஸ்கா காலம்
6ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம்16;22-34+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16:5-11
12
பாஸ்கா காலம்
6ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம்17:15-22+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16:12-15
13
பாஸ்கா காலம்
6ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம்18;1-8+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16:16-20
14
பாஸ்கா காலம்
7ஆம் வாரம்
புனித மத்தியா

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 1;15-17,20-26யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15;9-17
15
பாஸ்கா காலம்
6ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 18;23-28யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16;23-28
16
இயேசுவின் விண்ணேற்றப் பெருவிழா
6ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம். 1:1-11

திருத்தூதர் பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 1-13

மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16:15-20
17
பாஸ்கா காலம்
7ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 19;1-8>யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16;29-33
18
பாஸ்காகாலம்
7ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 20: 17-27யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17: 1-11
19
பாஸ்கா காலம்
7ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 20;28-38யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17;11-19
20
பாஸ்கா காலம்
7ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 22;30,23;6-11யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17;20-26
21
பாஸ்கா காலம்
7ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 25;13-21யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21;15-19
22
பாஸ்கா காலம்
7ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 28;16-20,30-31யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21;20-25
23
பொதுக்காலம்
தூயஆவி பெருவிழா

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 2;1-11

1கொரிந்தியர் 12;3-7,12-13

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20;19-23
2425
பொதுக்காலம்
7ஆம் வாரம்


சீராக்கின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 35: 1-12மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 28-31
26
பொதுக்காலம்
8ஆம் வாரம்


சீராக் ஆகமம் 35;1-12மாற்கு 10;28-31
27
பொதுக்காலம்
8ஆம் வாரம்
கன்ரபெரி புனித அகஸ்ரின்

சீராக் ஆகமம் 36;1, 2,4-5,9-17மாற்கு 10;32-45
28
பொதுக்காலம்
8ஆம் வாரம்


சீராக் ஆகமம் 42;15-25மாற்கு 10;46-52
29
பொதுக்காலம்
8ஆம் வாரம்


சீராக்கின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 44: 1,9-12மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 11-26
30
பொதுக்காலம்
8ஆம் வாரம்


இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம் 4: 32-34, 39-40

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 8: 14-17

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 28: 16-20
31
பொதுக்காலம்
8ஆம் வாரம்
கன்னிமரியாள் எலிசபேத்தைச் சந்தித்தல்

செப்பனியா 3;14-18லூக்கா 1;39-56
ஜூன் 2021
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
பொதுக்காலம்
9ஆம் வாரம்
புனித நோபேட்

தோபித்து 2;9-14மாற்கு 12; 13-17
2
பொதுக்காலம்
9ஆம் வாரம்


தோபித்த3;1-11, 16-17மாற்கு 12;18-27
3
பொதுக்காலம்
9ஆம் வாரம்


தோபித்து நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 10; 7: 1,9-14; 8: 4-8மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 28b-34
4
பொதுக்காலம்
9ஆம் வாரம்


தோபித்து நூலிலிருந்து வாசகம் 11: 5-17மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 35-37
5
பொதுக்காலம்
9ஆம் வாரம்


தோபித்து நூலிலிருந்து வாசகம் 12: 1, 5-15, 20மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 38-44
6
பொதுக்காலம்
9ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம். 24: 3-8

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம். 9:11-15

மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 12-16,22-26
7
பொதுக்காலம்
10ஆம் வாரம்


2கொரிந்தியர்1;1-7மத்தேயு5;1-12
8
பொதுக்காலம்
10ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 18-22மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 13-16
9
பொதுக்காலம்
10ஆம் வாரம்


2கொரிந்தியர் 3;4-11மத்தேயு 5;17-19
10
பொதுக்காலம்
10ஆம் வாரம்
புனித அந்தோனியார் திருநாள்

புனித பவுல் 2கொரிந்தியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3;15,4;1,3-6புனித மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியில் இருந்து வாசகம் 5;20-26
11
பொதுக்காலம்
9ஆம் வாரம்
இயேசுவின் திருஇதயப் பெருவிழா

இறைவாக்கினர் ஓசேயா நூலிலிருந்து வாசகம் 11: 1,3-4,8உ-9

திருத்தூதர் பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 8-12, 14-19

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 19: 31-37
12
பொதுக்காலம்
9ஆம் வாரம்
தூய கன்னி மரியாவின் மாசற்ற இதயம்

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 61: 9-11லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2: 41-51
13
பொதுக்காலம்
11ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசேக்கியேல் நூலிலிருந்து வாசகம். 17: 22-24

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம். 5: 6-10

மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4: 26-34
14
பொதுக்காலம்
11ஆம் வாரம்


புனித பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதியஇரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 6;1-10புனித மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியில் இருந்து வாசகம் 5;38-42
15
பொதுக்காலம்
11ஆம் வாரம்


புனித பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்8;1-9புனித மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5;43-48
16
பொதுக்காலம்
11ஆம் வாரம்


புனித பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 9;6-11புனித மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6;1-6,16-18
17
பொதுக்காலம்
11ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 11: 1-11மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 7-15
18
பொதுக்காலம்
11ஆம் வாரம்
புனித கோன்சாகா அலோசியஸ்

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 11:18,21-30புனித மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6;19-23
19
பொதுக்காலம்
11ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 12: 1-10மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6;24-34
20
பொதுக்காலம்
12ஆம் வாரம்


யோபு நூலிலிருந்து வாசகம் 38: 1, 8-11

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 14-17

மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4: 35-41
21
பொதுக்காலம்
12ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 12: 1-9மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 1-5
22
பொதுக்காலம்
12ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 13: 2,5-18மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 6,12-14
23
பொதுக்காலம்
12ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 15: 1-12,17-18மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 15-20
24
பொதுக்காலம்
12ஆம் வாரம்
புனித திருமுழுக்கு யோவானின் பிறப்பு

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 49: 1-6

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 13: 22-26

+லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 57-66, 80
25
பொதுக்காலம்
12ஆம் வாரம்


தொடக்கநூலில் இருந்து வாசகம் 17;1,9-10,15-22மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8;1-4
26
பொதுக்காலம்
12ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 18: 1-15மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 5-17
27
பொதுக்காலம்
13ஆம் வாரம்


சாலமோனின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம். 1: 13-15, 2: 23-24

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்: 8:7,9, 13-15

மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்: 5: 21-43
28
பொதுக்காலம்
13ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 18: 16-33மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 18-22
29
பொதுக்காலம்
12ஆம் வாரம்
புனிதர்கள் பேதுரு பவுல்

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 12: 1-11

திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 6-8, 17-18

+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 13-19
30
பொதுக்காலம்
13ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 21: 5,8-20மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 28-34
ஜூலை 2021
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
பொதுக்காலம்
13ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 22: 1-19மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 1-8
2
பொதுக்காலம்
13ஆம் வாரம்


தொடக்கநூல் 23;1-4,19,24;1-8,62-67மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 9-13
3
பொதுக்காலம்
13ஆம் வாரம்
புனித தோமா திருத்தூதர்

எசாயா ஆகமத்திலிருந்து வாசகம் 52-7-10

திருத்தூதர் பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 19-22

+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20: 24-29
4
பொதுக்காலம்
14ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசேக்கியேல் நூலிலிருந்து வாசகம். 2: 2-5

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்: 12:7-10

மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 1-6
5
பொதுக்காலம்
14ஆம் வாரம்


தொடக்கநூலில் இருந்து வாசகம்28;10-12மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்9;18-26
6
பொதுக்காலம்
14ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 32;22-32மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9;32-38
7
பொதுக்காலம்
14ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 41: 55-57; 42: 5-7,17-24மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 1-7
8
பொதுக்காலம்
14ஆம் வாரம்
புனித பெனடிக்ற்

தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 44: 18-21,23-29; 45: 1-5மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 7-15
9
பொதுக்காலம்
14ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 46: 1-7,28-30மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 16-23
10
பொதுக்காலம்
14ஆம் வாரம்
புனித கென்றி

தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 49: 29-32; 50: 15-26மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 24-33
11
பொதுக்காலம்
15ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் ஆமோஸ் நூலிலிருந்து வாசகம். 7: 12-15

திருத்தூதர் பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம். 1: 3-14

மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 7-13
12
பொதுக்காலம்
15ஆம் வாரம்
புனித பொனவேந்தர்

விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 8-14,22மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 34-11: 1
13
பொதுக்காலம்
15ஆம் வாரம்
தூய கார்மேல் அன்னை

விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 1-15மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 20-24
14
பொதுக்காலம்
15ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 1-6, 9-12மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 25-27
15
பொதுக்காலம்
15ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 13-20மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 28-30.
16
பொதுக்காலம்
15ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 11: 10-12: 14மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 1-8
17
பொதுக்காலம்
15ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 12: 37-42.மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 14-21
18
பொதுக்காலம்
16ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம்: 23: 1-6

திருத்தூதர் பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்: 2: 13-18

மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்: 6: 30-34
19
பொதுக்காலம்
16ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 14: 5-18மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 38-42
20
பொதுக்காலம்
16ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 14;21-31, 15;1மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12;46-50
21
பொதுக்காலம்
16ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 16;1-5,9-15மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13;1-9
22
பொதுக்காலம்
15ஆம் வாரம்
புனித மகதலாமரியா

இனிமை மிகுபாடல் 3;1-4+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20;1,11-18
23
பொதுக்காலம்
16ஆம் வாரம்
புனித சுவக்கிம் அன்னா (அன்னைமரியா பெற்றோர்)

விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 20;1-17புனித மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13;18-23
24
பொதுக்காலம்
16ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 24;3-8மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9;32-38
25
பொதுக்காலம்
17ஆம் வாரம்


அரசர்கள் இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம். 4: 42-44

திருத்தூதர் பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம். 4: 1-6

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 1-15
26
பொதுக்காலம்
17ஆம் வாரம்
புனித லொயேலா இஞ்ஞாசியார் 0

விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 32: 15-24,30-34மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 31-35
27
பொதுக்காலம்
17ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 33: 7-11; 34: 5-9, 28மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13;36-43
28
பொதுக்காலம்
17ஆம் வாரம்
புனித லொயேலா இஞ்ஞாசியார்

விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 34: 29-35மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 44-46
29
பொதுக்காலம்
17ஆம் வாரம்
புனித அல்போன்ஸ் மரியலிகோரி

விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 40: 16-21, 34-38மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 47-53
30
பொதுக்காலம்
17ஆம் வாரம்


லேவியர் புத்தகத்திலிருந்து வாசகம் 23;1,4-11,15-16,27,34-38மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13;54-58
31
பொதுக்காலம்
17ஆம் வாரம்


லேவியர் நூலிலிருந்து வாசகம் 25: 1, 8-17மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 1-12
ஆகஸ்ட் 2021
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
பொதுக்காலம்
18ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 16: 2-4,12-15

திருத்தூதர் பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 17, 20-24

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 24-35
2
பொதுக்காலம்
18ஆம் வாரம்


எண்ணிக்கை11;4-15மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14;13-21:
3
பொதுக்காலம்
18ஆம் வாரம்
புனித டொமினிக் (சுவாமிநாதர்)

எண்ணிக்கை நூலிலிருந்து வாசகம் 12: 1-13மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 22-36
4
பொதுக்காலம்
18ஆம் வாரம்


எண்ணிக்கை நூலிலிருந்து வாசகம் 13: 1-2,25-33, 14: 1,26-30,34-35மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15: 21-28
5
பொதுக்காலம்
18ஆம் வாரம்
புனித தோமினிக்

எண்ணிக்கை நூலிலிருந்து வாசகம் 20: 1-13மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16;13-23
6
பொதுக்காலம்
18ஆம் வாரம்
ஆண்டவரின் தோற்றமாற்றம் விழா

இறைவாக்கினர் தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 9-10,13-14

திருத்தூதர் பேதுரு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 16-19

புனித மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்9;2-9
7
பொதுக்காலம்
18ஆம் வாரம்


இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 4-13மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17: 14-20
8
பொதுக்காலம்
19ஆம் வாரம்


அரசர்கள் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 19: 4-8

திருத்தூதர் பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 30 - 5: 2

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 41-51
9
பொதுக்காலம்
19ஆம் வாரம்


இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம் 10;. 12-22மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17;22-27
10
பொதுக்காலம்
18ஆம் வாரம்
புனித லோறன்ஸ்

2கொரிந்தியர் 9;6-10யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12;24-26
11
பொதுக்காலம்
19ஆம் வாரம்
புனித மாக்ஸ்மிலன் மேரி கோல்பே

இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம். 34;1-12மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 18;15-20
12
பொதுக்காலம்
19ஆம் வாரம்


யோசுவா நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 7-10, 11, 13-17மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 18: 21 - 19: 1
13
பொதுக்காலம்
19ஆம் வாரம்
அங்கேரி புனிதஸ்தேவான்

யோசுவா நூலிலிருந்து வாசகம் 24: 1-13மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 19: 3-12
14
பொதுக்காலம்
19ஆம் வாரம்


யோசுவா நூலிலிருந்து வாசகம் 24: 14-29மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 19: 13-15
15
பொதுக்காலம்
19ஆம் வாரம்
தூய கன்னி மரியாவின் விண்ணேற்பு பெருவிழா

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய திருவெளிப்பாட்டி லிருந்து வாசகம் 11: 19; 12: 1-6,10

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 15: 20-26

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 39-56
16
பொதுக்காலம்
20ஆம் வாரம்


நீதித் தலைவர்கள் நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 11-19மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 19: 16-22
17
பொதுக்காலம்
20ஆம் வாரம்
புனித பேனாட்

நீதித் தலைவர்கள் நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 11-24மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 19: 23-30
18
பொதுக்காலம்
20ஆம் வாரம்
புனித பேனாட்

நீதித் தலைவர்கள் நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 11-24மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 19: 23-30
19
பொதுக்காலம்
20ஆம் வாரம்
பனிதபேனாட்

நீதித் தலைவர்கள் நூலிலிருந்து வாசகம் 11: 29-39மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 22: 1-14
20
பொதுக்காலம்
20ஆம் வாரம்
புனித ரோசா

ரூத்து நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 1,3-6, 14b-16, 22மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 22: 34-40
21
பொதுக்காலம்
20ஆம் வாரம்


ரூத்து நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 1-3, 8-11; 4: 13-17மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 23: 1-12
22
பொதுக்காலம்
21ஆம் வாரம்


யோசுவா நூலிலிருந்து வாசகம். 24:1-2,15-18

திருத்தூதர் பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம். 5:21–32

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 60-69
23
பொதுக்காலம்
21ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 1-5, 8-10மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 23: 13-22
24
பொதுக்காலம்
20ஆம் வாரம்
புனித பார்த்தலமேயு

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய திருவெளிப்பாட்டி லிருந்து வாசகம் 21: 9b-14+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 45-51
25
பொதுக்காலம்
21ஆம் வாரம்
புனித அகுஸ்தீன்

புனித பவுல் தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 9-13+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்23;27-32
26
பொதுக்காலம்
21ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 7-13மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 24: 42-51
27
பொதுக்காலம்
21ஆம் வாரம்
புனித பெலிக்ஸ்

திருத்தூதர் பவுல் தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 1-8மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 25: 1-13
28
பொதுக்காலம்
21ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 9-11மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 25: 14-30
29
பொதுக்காலம்
22ஆம் வாரம்


இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம். 4:1-2,6-8

திருத்தூதர் யாக்கோபு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம். 1:17-18,21-22,27

மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 1-8,14-15,21-23
30
பொதுக்காலம்
22ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 13-17லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4: 16-30
31
பொதுக்காலம்
22ஆம் வாரம்
புனித கிறகோரி

திருத்தூதர் பவுல் தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 1-6, 9-11லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4: 31-37
செப்டம்பர் 2021
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
பொதுக்காலம்
22ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கொலோசையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 1-8லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4: 38-44
2
பொதுக்காலம்
22ஆம் வாரம்
புனித அன்னைதெரேசா

திருத்தூதர் பவுல் கொலோசையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 9-14லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 1-11
3
பொதுக்காலம்
22ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கொலோசையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 15-20லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 33-39
4
பொதுக்காலம்
22ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கொலோசையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 21-23லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 1-5
5
பொதுக்காலம்
23ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம். 35:4-7

திருத்தூதர் யாக்கோபு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம். 2:1-5

மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 31-37
6
பொதுக்காலம்
23ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கொலோசையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 24 - 2: 3லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 6-11
7
பொதுக்காலம்
23ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கொலோசையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 6-15லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 12-19
8
பொதுக்காலம்
23ஆம் வாரம்
தூய கன்னி மரியாவின் பிறப்பு

இறைவாக்கினர் மீக்கா நூலிலிருந்து வாசகம் 5: 2-5மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 1-16, 18-23
9
பொதுக்காலம்
23ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கொலோசையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 12-17லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 27-38
10
பொதுக்காலம்
23ஆம் வாரம்
புனித யோவான் கிறிசோஸ்தம்

திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 1-2,12-14லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 39-42
11
பொதுக்காலம்
23ஆம் வாரம்
புனிதர்கள் கொர்னேலியு சிப்பிரியான்0

திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 15-17லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 43-49
12
பொதுக்காலம்
24ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம். 50:5-9

திருத்தூதர் யாக்கோபு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம். 2:14-18

மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 27-35
13
பொதுக்காலம்
24ஆம் வாரம்
புனிதர்கள் கொர்னேலியு சிப்பிரியான்

திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 1-8லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 1-10
14
பொதுக்காலம்
23ஆம் வாரம்
திருச்சிலுவையின் மகிமை

எண்ணிக்கை நூலிலிருந்து வாசகம் 21: 4-9

திருத்தூதர் பவுல் பிலிப்பியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 6-11

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3: 13-17
15
பொதுக்காலம்
23ஆம் வாரம்
தூய மரியாவின் துயரங்கள் (வியாகுல அன்னை) நினைவு

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 7-9யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 19: 25-27
16
பொதுக்காலம்
24ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 12-16லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 36-50
17
பொதுக்காலம்
24ஆம் வாரம்
புனித அன்றூ

திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 6: 2-12லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 1-3
18
பொதுக்காலம்
24ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 6: 13-16லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 4-15
19
பொதுக்காலம்
25ஆம் வாரம்


சாலமோனின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம்: 2:12,17-20

திருத்தூதர் யாக்கோபு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்: 3:16-4:3

மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்: 9:30-37
20
பொதுக்காலம்
25ஆம் வாரம்
பிட்ரலினா நகர் பியோ

எஸ்ரா நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 1-6லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 16-18
21
பொதுக்காலம்
24ஆம் வாரம்
புனித மத்தேயு

திருத்தூதர் பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 1-7, 11-13+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 9-13
22
பொதுக்காலம்
25ஆம் வாரம்


எஸ்ரா நூலிலிருந்து வாசகம் 9: 5-9லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 1-6
23
பொதுக்காலம்
25ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் ஆகாய் நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 1-8லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 7-9
24
பொதுக்காலம்
25ஆம் வாரம்
புனித வின்சன் டிபோல்

இறைவாக்கினர் ஆகாய் நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 1-9லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 18-22
25
பொதுக்காலம்
25ஆம் வாரம்
புனித வென்சஸ்லோஸ்

இறைவாக்கினர் செக்கரியா நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 1-5,10-11லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 43-45
26
பொதுக்காலம்
26ஆம் வாரம்


எண்ணிக்கை நூலிலிருந்து வாசகம்: 11:25-30

திருத்தூதர் யாக்கோபு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்: 5:1-6

மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்: 9: 38-48
27
பொதுக்காலம்
26ஆம் வாரம்
புனித ஏரோணிமுஸ்

இறைவாக்கினர் செக்கரியா நூலிலிருந்து வாசகம் 8: 1-8லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 46-50
28
பொதுக்காலம்
26ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் செக்கரியா நூலிலிருந்து வாசகம் 8: 20-23லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 51-56
29
பொதுக்காலம்
26ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் ஆமோஸ் நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 1, 3-7

திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 6: 11-16

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 19-31
30
பொதுக்காலம்
26ஆம் வாரம்


நெகேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 8: 1-4ய, 5-6, 7b-12லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 1-12
அக்டோபர் 2021
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
பொதுக்காலம்
26ஆம் வாரம்
குழந்தை இயேசுவின் புனித தெரேசா

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 66: 10-14+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 18: 1-5
2
பொதுக்காலம்
26ஆம் வாரம்
தூய காவல் தூதர்கள்

விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 23: 20-23+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 18: 1-5, 10
3
பொதுக்காலம்
27ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம். 2:18-24

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம். 2:9-11

மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 2-16
4
பொதுக்காலம்
27ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் யோனா நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 1-17லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 25-37
5
பொதுக்காலம்
27ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் யோனா நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 1-10லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 38-42
6
பொதுக்காலம்
27ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் யோனா நூலிலிருந்து வாசகம் 4: 1-11லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 1-4
7
பொதுக்காலம்
27ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் மலாக்கி நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 13 - 4: 2யலூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 5-13
8
பொதுக்காலம்
27ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் யோவேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 13-15; 2: 1-2லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 15-26
9
பொதுக்காலம்
27ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் யோவேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 12-21லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 27-28
10
பொதுக்காலம்
28ஆம் வாரம்


சாலமோனின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம்: 7:7-11

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம். 4:12-13

மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 17-30
11
பொதுக்காலம்
28ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 1-7லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 29-32
12
பொதுக்காலம்
28ஆம் வாரம்
புனித தெரேசா

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 16-25புனித லூக்காஸ் எழுதிய நற்செய்தியில் இருந்து வாசகம்11;37-41
13
பொதுக்காலம்
28ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 1-11புனித லூக்காஸ் எழுதிய நற்செய்தியில் இருந்து வாசகம் 11;42-46
14
பொதுக்காலம்
28ஆம் வாரம்
புனித இஞ்ஞாசியார்

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 21-30புனித லூக்காஸ் எழுதிய நற்செய்தியில் இருந்து வாசகம் 11;47-54
15
பொதுக்காலம்
28ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 1-8லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 1-7
16
பொதுக்காலம்
28ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 13, 16-18லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 8-12
17
பொதுக்காலம்
29ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம். 53:10-11

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம். 4:14-16

மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 35-45
18
பொதுக்காலம்
28ஆம் வாரம்
புனித லூக்கா - நற்செய்தியாளர் விழா

திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 9-17+லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 1-9
19
பொதுக்காலம்
29ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 12, 15, 17-19. 20-21லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 35-38
20
பொதுக்காலம்
29ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 6: 12-18லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 39-48
21
பொதுக்காலம்
29ஆம் வாரம்
புனித அந்தோனி மரிய கிளாரெட்

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 6: 19-23லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 49-53
22
பொதுக்காலம்
29ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 7: 18-25லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 54-59
23
பொதுக்காலம்
29ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 8: 1-11லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 1-9
24
பொதுக்காலம்
30ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம். 31:7-9

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம். 5:1-6

மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 46-52
25
பொதுக்காலம்
30ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 8: 12-17லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 10-17
26
பொதுக்காலம்
30ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 8: 18-25லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 18-21
27
பொதுக்காலம்
30ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 8: 26-30லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 22-30
28
பொதுக்காலம்
30ஆம் வாரம்
சிமோன் யுதா

திருத்தூதர் பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 19-22லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 12-19
29
பொதுக்காலம்
30ஆம் வாரம்
ட்

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 9: 1-5லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 1-6
30
பொதுக்காலம்
30ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 11: 1-2, 11-12, 25-29லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 1,7-11
31
பொதுக்காலம்
31ஆம் வாரம்


இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 2-6

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 7: 23-28

மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 28b-34
நவம்பர் 2021
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
பொதுக்காலம்
30ஆம் வாரம்
புனிதர் அனைவர் பெருவிழா

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய திருவெளிப்பாட்டி லிருந்து வாசகம் 7: 2-4, 9-14

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 1-3

+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 1-12
2
பொதுக்காலம்
31ஆம் வாரம்
இறந்த அனைவர் நினைவு

சாலமோனின் ஞானம் 3:1-9

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5:5-11

னித மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 25: 31 - 46
3
பொதுக்காலம்
31ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 13: 8-10லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 25-33
4
பொதுக்காலம்
31ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 14: 7-12லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15: 1-10
5
பொதுக்காலம்
31ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 15: 14-21லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 1-8
6
பொதுக்காலம்
31ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 16: 3-9, 16, 22-27லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 9-15
7
பொதுக்காலம்
32ஆம் வாரம்


அரசர்கள் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம். 17:10-16

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம். 9:24-28

மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 38-44
8
பொதுக்காலம்
32ஆம் வாரம்
புனித மாட்டீன்

சாலமோனின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 1-7லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17: 1-6
9
பொதுக்காலம்
31ஆம் வாரம்
இலாத்தரன் பேராலய நேர்ந்தளிப்பு விழா

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்3;9-11 16-17+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2: 13-22
10
பொதுக்காலம்
32ஆம் வாரம்


சாலமோனின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 1-11லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17: 11-19
11
பொதுக்காலம்
32ஆம் வாரம்


சாலமோனின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 22 - 8: 1லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17: 20-25
12
பொதுக்காலம்
32ஆம் வாரம்


சாலமோனின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 13: 1-9லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17: 26-37
13
பொதுக்காலம்
32ஆம் வாரம்
புனித மார்கரீத்

சாலமோனின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 18: 14-16; 19: 6-9லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 18: 1-8
14
பொதுக்காலம்
33ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 12: 1-3

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 10: 11-14,18

மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 24-32
15
பொதுக்காலம்
33ஆம் வாரம்
திருத்தூதர்கள் பேதுரு, பவுல் பேராலயங்களின் நேர்ந்தளிப்பு

மக்கபேயர் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 10-15, 41-43, 54-57, 62-64புனித லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்
16
பொதுக்காலம்
33ஆம் வாரம்


மக்கபேயர் இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 18-31லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 19: 1-10
17
பொதுக்காலம்
33ஆம் வாரம்
புனித பெலிக்ஸ்

மக்கபேயர் இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 1, 20-31லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 19: 11-28
18
பொதுக்காலம்
33ஆம் வாரம்


மக்கபேயர் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 15-29லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 19: 41-44
19
பொதுக்காலம்
33ஆம் வாரம்


மக்கபேயர் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 4: 36-37, 52-59லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 19: 45-48
20
பொதுக்காலம்
33ஆம் வாரம்
புனித கிளமென்ட்

மக்கபேயர் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 1-13லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20: 27-40
21
பொதுக்காலம்
34ஆம் வாரம்
நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அனைத்துலக அரசர் பெருவிழா

இறைவாக்கினர் தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம். 7:13-14

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய திருவெளிப்பாட்டிலிருந்து வாசகம். 1:5-8

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 18: 33-37
22
பொதுக்காலம்
34ஆம் வாரம்
புனித கத்தரின்

இறைவாக்கினர் தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 1-6, 8-20லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21: 1-4
23
பொதுக்காலம்
34ஆம் வாரம்
முத்திப்பேறுபெற்ற ஜேம்ஸ் அல்பெரியோனோ

இறைவாக்கினர் தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 31-45லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21: 5-11
24
பொதுக்காலம்
34ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 5: 1-6 13-14 16-17 23-28லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21: 12-19
25
பொதுக்காலம்
34ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 11-27லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21: 20-28
26
பொதுக்காலம்
34ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 2-14லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21: 29-33
27
பொதுக்காலம்
34ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 15-27லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21: 34-36
28
திருவருகைக் காலம்
1ஆம் வாரம்
திருவருகைக் காலம் முதலாம் ஞாயிறு.

இறைவாக்கினர் எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 33:14-16

கிறிஸ்துவின் வருகைக்கென்று திருத்தூதர் பவுல் தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3:12-4:2

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21: 25-28, 34-36
29
திருவருகைக்காலம்
1ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 4:2-6+ மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 5-11
30
பொதுக்காலம்
34ஆம் வாரம்
புனித அந்திரேயா - திருத்தூதர் விழா

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 10: 9-18+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4: 18-22
டிசம்பர் 2021
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
திருவருகைக்காலம்
1ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 25: 6-10+ மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15: 29-37
2
திருவருகைக்காலம்
1ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 26: 1-6மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 21,24-27
3
திருவருகைக்காலம்
1ஆம் வாரம்
புனித நீக்கலெஸ்

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 29: 17-24மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 27-31
4
திருவருகைக்காலம்
1ஆம் வாரம்
புனித அம்புறோஸ்

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 30: 19-21,23-26மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 35 - 10: 1, 6-8
5
திருவருகைக்காலம்
2ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் பாரூக்கு நூலிலிருந்து வாசகம் 5: 1-9

திருத்தூதர் பவுல் பிலிப்பியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 4-6, 8-11

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3: 1-6
6
திருவருகைக்காலம்
2ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 35: 1-10லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 17-26
7
திருவருகைக்காலம்
2ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 40: 1-11+ மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 18: 12-14
8
திருவருகைக்காலம்
2ஆம் வாரம்
தூய கன்னி மரியாவின் அமலோற்பவம் பெருவிழா

தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 9-15,20

திருத்தூதர் பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 3-6, 11-12

+லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 26-38
9
திருவருகைக்காலம்
2ஆம் வாரம்
குடாலுவே அன்னை

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 41: 13-20மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 11-15
10
திருவருகைக்காலம்
2ஆம் வாரம்
புனித லூசியா

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 48: 17-19+ மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 16-19
11
திருவருகைக்காலம்
2ஆம் வாரம்
சிலுவையின் புனித யோவான்

சீராக்கின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 48: 1-4, 9-11மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17: 10-13
12
திருவருகைக்காலம்
3ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் செப்பனியா நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 14-17

திருத்தூதர் பவுல் பிலிப்பியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 4-7

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3: 10-18
13
திருவருகைக்காலம்
3ஆம் வாரம்


எண்ணிக்கை நூலிலிருந்து வாசகம் 24: 2-7,15-17+ மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21: 23-27
14
திருவருகைக்காலம்
3ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் செப்பனியா நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 1-2,9-13மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21: 28-32
15
திருவருகைக்காலம்
3ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 45:6-8, 18, 21-25லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 07: 18-23
16
திருவருகைக்காலம்
3ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 54: 1-10லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 24-30
17
திருவருகைக்காலம்
3ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 49: 1-2, 8-10மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 1-17
18
திருவருகைக்காலம்
3ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 23: 5-8மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 18-24
19
திருவருகைக்காலம்
4ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் மீக்கா நூலிலிருந்து வாசகம் 5: 2-5

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 10: 5-10

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 39-45
20
திருவருகைக்காலம்
3ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 10-14லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1:26-38
21
திருவருகைக்காலம்
3ஆம் வாரம்
புனித பீட்டர் கனிசியுஸ்

இனிமைமிகு பாடலிலிருந்து வாசகம் 2: 8-14+ லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 39-45
22
திருவருகைக்காலம்
4ஆம் வாரம்


சாமுவேல் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 24-28லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 46-56
23
திருவருகைக்காலம்
4ஆம் வாரம்
புனித யோவான்

இறைவாக்கினர் மலாக்கி நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 1-4; 4: 5-6லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 57-66
24
கிறிஸ்து பிறப்புக்காலம்
திருவிழிப்புத் திருப்பலி

இறைவாக்கினர் ஏசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 62:1-5

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 13:16-17,21-25

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1:1-25
25
கிறிஸ்து பிறப்புக்காலம்
கிறிஸ்து பிறப்பு திருவிழாத் திருப்பலி

இறைவாக்கினர் ஏசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 52:7-10

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1:1-6

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1:1-18
26
திருக்குடும்பப் பெருவிழா
1ஆம் வாரம்


சாமுவேல் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம். 1:20-22.24-28

யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3:1-2.21-24

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2:41-52
27
கிறீஸ்து பிறப்புக்காலம்
1ஆம் வாரம்
புனித யோவான் - திருத்தூதர், நற்செய்தியாளர் விழா

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 1-4+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20: 2-8
28
கிறீஸ்து பிறப்புக்காலம்
1ஆம் வாரம்
புனித மாசில்லாக் குழந்தைகள்

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 5 - 2: 2+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2: 13-18
29
கிறிஸ்து பிறப்பின் எண்கிழமையில் 5ஆம் நாள்
1ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 3-11லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2: 22-35
30
கிறிஸ்து பிறப்பின் எண்கிழமையில் 6ஆம் நாள்
1ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 12-17லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2: 36-40
31
கிறீஸ்து பிறப்புக்காலம்
1ஆம் வாரம்
புனித சில்வெஸ்ரர்

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 18-21யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 1-18