2017
ஜனவரி 2017
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
புத்தாண்டு 2017 அன்னை கன்னிமரி இறைவனின் தாய்

எண்ணிக்கை ஆகமத்திலிருந்து வாசகம் 6:22-27

திருத்தூதர் பவுல் கலாத்தியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4:4-7

புனித லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்.2:16-21
2
கிறிஸ்து பிறப்புக்காலம்

யோவான் முதல் திருமுகம் 2:22-28யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1:19-28
3
கிறிஸ்து பிறப்புக்காலம்
ஆண்டவரின் நாமத்திருவிழா

யோவான் முதல் திருமுகம் 2:29 - 3:6யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1:29-34
4
கிறிஸ்து பிறப்புக்காலம்

யோவான் முதல் திருமுகம் 3:7 - 10யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1:35-42
5
கிறிஸ்து பிறப்புக்காலம்

யோவான் முதல் திருமுகம் 3:11- 21யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1:43-51
6
கிறீஸ்துபிறப்புக்காலம்

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 5-6, 8-13மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 7-11
7
கிறீஸ்துபிறப்புக்காலம்

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 14-21+ யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2: 1-12
8
ஆண்டவரின் திருக்காட்சி பெருவிழா

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம். 60:1-6

திருத்தூதர் பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3:2-3, 5-6

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2: 1-12
9
பொதுக்காலம்
1ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 42: 1-4,6-7

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 10: 34-38

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3: 13-17
10
பொதுக்காலம்
1ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2:5-12மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1:21-28
11
பொதுக்காலம்
1ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2:14-18மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1:29-39
12
பொதுக்காலம்
1ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3:7-14மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1:40-45
13
பொதுக்காலம்
1ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4:1-5,11மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2:1-12
14
பொதுக்காலம்
1ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4:12-16மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2:13-17
15
பொதுக்காலம்
2ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம். 49:3,5-6

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 1-3

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1:29-34
16
பொதுக்காலம்
2ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5:1-10மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2:18-22
17
பொதுக்காலம்
2ஆம் வாரம்
0தூய வனத்து அந்தோனியார்

எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 6:10-20மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2:23-28
18
பொதுக்காலம்
2ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 7:1-3,15-17மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3:1-6
19
பொதுக்காலம்
2ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 7:25-8:6மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3:7-12
20
பொதுக்காலம்
2ஆம் வாரம்
0தூய செபஸ்தியார்

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 8: 6-13மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3: 13-19
21
பொதுக்காலம்
2ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 8: 6-13மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3: 13-19
22
பொதுக்காலம்
3ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிருந்து வாசகம். 9:1-4

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1:10-13,17

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம். 4:12-23
23
பொதுக்காலம்
3ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 9:15,24-28மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3:22-30
24
பொதுக்காலம்
3ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 10:1-10மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3:31-35
25
பொதுக்காலம்
3ஆம் வாரம்
திருத்தூதர் பவுல் - மனமாற்றம் விழா

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 22: 3-16மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 15-18
26
பொதுக்காலம்
2ஆம் வாரம்
புனித திமோத்தேயு தீத்து

திமொத்தேயுக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1:1-8புனித லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10;1-9
27
பொதுக்காலம்
3ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 10:32-39மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4:26-34
28
பொதுக்காலம்
3ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 11: 1-2, 8-19மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4: 35-41
29
பொதுக்காலம்
4ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் செப்பனியா நூலிலிருந்து வாசகம். 2:3, 3:12-13

திருத்தூதர் பவுல்கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1:26-31

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5:1-12
30
பொதுக்காலம்
4ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 11: 32-40மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 1-20
31
பொதுக்காலம்
4ஆம் வாரம்
புனித ஜான் போஸ்கோ

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 12: 1-4மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 21-43
பிப்ரவரி 2017
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
பொதுக்காலம்
4ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 12: 4-7,11-15மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 1-6
2
பொதுக்காலம்
4ஆம் வாரம்
ஆண்டவரைக் காணிக்கையாக அர்ப்பணித்தல்

மலாக்கி நூலிலிருந்து வாசகம் 3:1-4

எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2:22-40

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2:22-40
3
பொதுக்காலம்
4ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 13: 1-8மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 14-29
4
பொதுக்காலம்
4ஆம் வாரம்
புனித அருளானந்தர்

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 13: 15-17, 20-21மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 30-34
5
பொதுக்காலம்
5ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிருந்து வாசகம்.58:7-10

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2:1-5

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம். 5:13-16
6
பொதுக்காலம்
5ஆம் வாரம்
புனித கொன்சாலோ

தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 1-19மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 53-56
7
பொதுக்காலம்
5ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 20 - 2: 4மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 1-13
8
பொதுக்காலம்
5ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 4-9,15-17மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 14-23
9
பொதுக்காலம்
5ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 18-25மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 24-30
10
பொதுக்காலம்
5ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 1-8மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 31-37
11
பொதுக்காலம்
5ஆம் வாரம்
புனித லூர்து அன்னை

தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 9-24மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 1-10
12
பொதுக்காலம்
6ஆம் வாரம்


சீராக்கின் ஞான நூலிருந்து வாசகம்.15:15-20

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2:6-10

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம். 5:17-37
13
பொதுக்காலம்
6ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 4: 1-15,25மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 11-13
14
பொதுக்காலம்
6ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 5-8; 7: 1-5, 10மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 14-21
15
பொதுக்காலம்
6ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 8: 6-13, 20-22மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 22-26
16
பொதுக்காலம்
6ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 9: 1-13மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 27-33
17
பொதுக்காலம்
6ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 11: 1-9மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 34 - 9: 1
18
பொதுக்காலம்
6ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 11: 1-7மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 2-13
19
பொதுக்காலம்
7ஆம் வாரம்


லேவியர் நூலிலிருந்து வாசகம் 19: 1-2, 17-18

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 16-23

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 38-48
20
பொதுக்காலம்
7ஆம் வாரம்


சீராக்கின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 1-10மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 14-29
21
செவ்வாய்க்கிழமை
7ஆம் வாரம்
தூய பீட்டர் தமியான்

சீராக்கின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 1-11மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 30-37
22
பொதுக்காலம்
7ஆம் வாரம்
தூய பேதுருவின் தலைமைப்பீடம்

திருத்தூதர் பேதுரு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 1-4மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 13-19
23
பொதுக்காலம்
7ஆம் வாரம்


சீராக்கின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 5: 1-8மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 41-50
24
பொதுக்காலம்
7ஆம் வாரம்


சீராக்கின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 5-17மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 1-12
25
பொதுக்காலம்
7ஆம் வாரம்


சீராக்கின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 17: 1-15மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 13-16
26
பொதுக்காலம்
8ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிருந்து வாசகம்.49:14-15

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம். 4:1-5

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம். 6:24-34
27
பொதுக்காலம்
7ஆம் வாரம்


சீராக்கின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 17: 20-29மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 17-27
28
பொதுக்காலம்
7ஆம் வாரம்


சீராக்கின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 35: 1-12மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 28-31
மார்ச் 2017
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
தவக்காலம்
திருநீற்றுப்புதன்

யோவேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 2:12-18

கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம் 5:20-6:2

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:1-6, 16-18
2
தவக்காலம்
திருநீற்றுப் புதனுக்குப் பின் வரும் வியாழக்கிழமை

இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம் 30:15-20லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9:22-25
3
தவக்காலம்
திருநீற்றுப் புதனுக்குப் பின் வரும் வெள்ளிக்கிழமை

ஏசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 58:1-9மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9:14-15
4
தவக்காலம்
திருநீற்றுப் புதனுக்குப் பின் வரும் சனிக்கிழமை

ஏசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 58:9-14லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5:27-32
5
தவக்காலம்
1ஆம் வாரம்
தவக்காலம் முதல் ஞாயிறு

தொடக்க நூலிருந்து வாசகம்.2:7-9, 3: 1-7

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம். 5:12-19

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம். 4:1-11
6
தவக்காலம்
1ஆம் வாரம்


லேவியர் நூலிலிருந்து வாசகம் 19: 1-2, 11-18+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 25: 31-46
7
தவக்காலம்
1ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 55: 10-11+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 7-15
8
தவக்காலம்
1ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் யோனா நூலிலிருந்து வாசகம் 3:1-10+லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 29-32
9
தவக்காலம்
1ஆம் வாரம்


எஸ்தர் நூலிலிருந்து வாசகம் எஸ் (கி) 4: 17+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 7-12
10
தவக்காலம்
1ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசேக்கியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 18: 21-28+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 20-26
11
தவக்காலம்
1ஆம் வாரம்


இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம் 26: 16-19+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 43-48
12
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்
தவக்காலத்தின் இரண்டாம் ஞாயிறு

தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம். 12:1-4

திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1:8-10

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17:1-9
13
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்


தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 9:4-11லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:36-38
14
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்


ஏசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 1:10, 16-20மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 23:1-12
15
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்


எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 18:18-20மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20:17-28
16
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்


எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 17:5-10லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16:19-31
17
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 37:3-4,12-13,17-28மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21:33-43, 45-46
18
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்


மீக்கா நூலிலிருந்து வாசகம் 7:14-15, 18-20லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15:1-3:11-32
19
தவக்காலம்
3ஆம் வாரம்
தவக்காலத்தின் 3ம் ஞாயிறு

விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 17: 3-7

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம். 5:1-2, 5-8

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4: 5-42
20
தவக்காலம்
3ஆம் வாரம்
புனித யோசேப்பு மரியாளின் கணவர்

சாமுவேலின் இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம் 7:4-5, 12-14, 16

உரோமையருக்கு எழுதிய நிருபத்தில் இருந்து வாசகம் 4:13,16-18,22

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1:16, 18-21,24
21
தவக்காலம்
3ஆம் வாரம்


தானியேல்(இணைப்பு) நூலிலிருந்து வாசகம் 1:2, 11-19மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 18:21-35
22
தவக்காலம்
3ஆம் வாரம்


இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம் 4:1, 5-9மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5:17-19
23
தவக்காலம்
3ஆம் வாரம்


எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 7:23-28லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11:14-23
24
தவக்காலம்
3ஆம் வாரம்


ஓசேயா நூலிலிருந்து வாசகம் 14:1-9மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12:28-34
25
தவக்காலம்
கிறிஸ்து பிறப்பின் அறிவிப்பு பெருவிழா

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 10-14; 8: 10

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 10: 4-10

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 26-38
26
தவக்காலம்
4ஆம் வாரம்
தவக்காலத்தின் 4ம் ஞாயிறு

சாமுவேல் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம். 16:1,6-7,10-13

திருத்தூதர் பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 8-14

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 1-41
27
தவக்காலம்
4ஆம் வாரம்


ஏசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 65:17-21யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4:43-54
28
தவக்காலம்
4ஆம் வாரம்


எசேக்கியல் நூலிலிருந்து வாசகம் 47:1-9,12யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5:1-3, 5-16
29
தவக்காலம்
4ஆம் வாரம்


ஏசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 49:8-15யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5:17-30
30
தவக்காலம்
4ஆம் வாரம்


விடுதலைப்பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 32:7-14யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5:31-47
31
தவக்காலம்
4ஆம் வாரம்


சாலமோனின் ஞானம் நூலிலிருந்து வாசகம் 2:1, 12-22யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7:1-2,10,25-30
ஏப்ரல் 2017
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
தவக்காலம்
4ஆம் வாரம்


எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 11:18-20யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7:40-53
2
தவக்காலம்
5ஆம் வாரம்
தவக்காலத்தின் 5ம் ஞாயிறு

இறைவாக்கினர் எசேக்கியேல் நூலிருந்து வாசகம்.37:12-14

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம். 8:8-11

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம். 11:1-45
3
தவக்காலம்
5ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் தானி (இ) 2: 1-9,15-17,19-30,33-62யோவான் 8:1-11
4
தவக்காலம்
5ஆம் வாரம்


எண்ணிக்கை நூலிலிருந்து வாசகம் 21: 4-9+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 21-30
5
தவக்காலம்
5ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 14-20, 24-25, 28+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 31-42
6
தவக்காலம்
5ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 17: 3-9+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 51-59
7
தவக்காலம்
5ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 20: 10-13+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 31-42
8
தவக்காலம்
5ஆம் வாரம்


எசேக்கியல் நூலிலிருந்து வாசகம் 37:21-28யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11:45-57
9
தவக்காலம்
ஆண்டவருடைய திருப்பாடுகளின் குருத்து ஞாயிறு

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 50: 4-7

திருத்தூதர் பவுல் பிலிப்பியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 6-11

மத்தேயு எழுதியபடி நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் திருப்பாடுகள் 26:14 - 27:66
10
புனிதவாரம்

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 42: 1-7+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 1-11
11
புனிதவாரம்

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 49: 1-6+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 21-33, 36-38
12
புனிதவாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 50: 4-9ய+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 26: 14-25
13
புனிதவாரம்
இயேசு - ”குருத்துவம்” மற்றும் ”நற்கருனண” ஏற்படுத்திய நாள் கடைசி இரா உணவுத் திருப்பலி

விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 12: 1-8, 11-14

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 11: 23-26

+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 1-15
14
புனித வாரம்
திருப்பாடுகளின் வெள்ளி

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 52:13 - 53:12

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4:14-16; 5:7-9

யோவான் 18:1 - 19:42
15
புனிதவாரம்

தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம்: 1:1-2:2

தொடக்க நூல் 22: 1-18

மத்தேயு நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 28:1-10
16
பாஸ்காக் காலம்
ஆண்டவர் இயேசுவின் உயிர்ப்பு பெருவிழா

இறைவாக்கினர் திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 10:34, 37-43

திருத்தூதர் பவுல் கொலோசையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3:1-4

+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20: 1-9
17
பாஸ்க்கா எண்கிழமையில் திங்கட்கிழமை


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 14, 22-33+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 28: 8-15
18
பாஸ்க்கா எண்கிழமையில் செவ்வாய்க்கிழமை

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 36-41+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20: 11-18
19
பாஸ்க்கா எண்கிழமையில் புதன்கிழமை


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 1-10+லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 24: 13-35
20
பாஸ்க்கா எண்கிழமையில் வியாழக்கிழமை
புனித ஆன்சலம்

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 11-26+லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 24: 35-48
21
பாஸ்க்கா எண்கிழமையில் வெள்ளிக்கிழமை

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 4: 1-12யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21: 1-14
22
பாஸ்க்கா எண்கிழமையில் சனிக்கிழமை

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 4: 13-21+மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 9-15
23
பாஸ்கா காலம்
2ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 2:42-47

திருத்தூதர் பேதுரு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 3-9

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20: 19-31
24
பாஸ்க்கா காலம்
2ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 4: 23-31யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3: 1-8
25
பாஸ்காகாலம்
2ஆம் வாரம்
புனித மாற்கு - நற்செய்தியாளர் விழா

திருத்தூதர் பேதுரு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 5b-14+மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 15-20
26
பாஸ்க்கா காலம்
2ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 5: 17-26+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3: 16-21
27
பாஸ்க்கா காலம்
2ஆம் வாரம்


திருத்தூதர்பணி நூலிலிருந்து வாசகம் 5:27-33யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3:31-36
28
பாஸ்க்கா காலம்
2ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 5: 34-42யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 1-15
29
பாஸ்க்கா காலம்
2ஆம் வாரம்


திருத்தூதர்பணி நூலிலிருந்து வாசகம் 6:1-7யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 16-21
30
பாஸ்க்கா காலம்
3ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 14> 22-33

தூய பேதுரு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 17-21

+லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 24: 13-35
மே 2017
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
பாஸ்காகாலம்
3ஆம் வாரம்
புனித கன்னிமரியாளின் கணவர் புனித யோசேப்பு

தி;பணி6;8-15புனித யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்6;22-29
2
பாஸ்கா காலம்
3ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 51 - 8: 1யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:30-35
3
பாஸ்காகாலம்
3ஆம் வாரம்
புனிதர்கள் பிலிப்பு, யாக்கோபு - திருத்தூதர்கள் விழா

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 15: 1-8+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 6-14
4
பாஸ்கா காலம்
3ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 8: 26-40யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:44-51
5
பாஸ்கா காலம்
3ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 9: 1-20யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:52-59
6
பாஸ்காகாலம்
3ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 9: 31-42யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 60-69
7
பாஸ்கா காலத்தின்
4ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 2:14,36-41

திருத்தூதர் பேதுரு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்: 2:20-25

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 1-10
8
பாஸ்கா காலம்
4ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 11: 1-18யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10:1-10
9
பாஸ்கா காலம்
4ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 11: 19-26யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10:22-30
10
பாஸ்கா காலம்
4ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 12: 24 - 13: 5யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 44-50
11
பாஸ்கா காலம்
4ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 13: 13-25யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 16-20
12
பாஸ்க்கா காலம்
4ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 13: 26-33+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 1-6
13
பாஸ்கா காலம்
4ஆம் வாரம்
புனித பாத்திமா அன்னையின் தரிசன 100வது ஆண்டு விழா

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 13:44-52+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 7-14
14
பாஸ்கா காலத்தின்
5ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம். 6:1-7

திருத்தூதர் பேதுரு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2:4-9

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14:1-12
15
பாஸ்கா காலம்
5ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம்14:5-18+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14:21-26
16
பாஸ்கா காலம்
5ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம்14:19-28+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14:27-31
17
பாஸ்கா காலம்
5ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம்15:1-6+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15:1-8
18
பாஸ்கா காலம்
5ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம்15:7-21+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15:9-11
19
பாஸ்க்கா காலம்
5ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 15: 22-31+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15: 12-17
20
பாஸ்கா காலம்
5ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 16:1-10+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15:18-21
21
பாஸ்கா காலத்தின்
6ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம்: 8:5-8,14-17

திருத்தூதர் பேதுரு எழுதிய முதல் திருத்தூதர் பேதுரு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 15-18

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்: 14:15-21
22
பாஸ்கா காலம்
6ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 16;11-15யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்15:26-27,16;1-4
23
பாஸ்கா காலம்
6ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம்16;22-34+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16:5-11
24
பாஸ்கா காலம்
6ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம்17:15-22+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16:12-15
25
பாஸ்காகாலம்
6ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 18: 1-8யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 16-20
26
பாஸ்காகாலம்
6ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 18: 9-18யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 20-23
27
பாஸ்கா காலம்
6ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 18;23-28யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16;23-28
28
பாஸ்கா காலத்தின்
7ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 1-11

திருத்தூதர் பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 17-23

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 28: 16-20
29
பாஸ்கா காலம்
7ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 19;1-8>யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16;29-33
30
பாஸ்காகாலம்
7ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 20: 17-27யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17: 1-11
31
பாஸ்க்கா காலம்
6ஆம் வாரம்
தூய கன்னி மரியா எலிசபெத்தைச் சந்தித்தல்விழா

இறைவாக்கினர் செப்பனியா நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 14-18லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 39-56
ஜூன் 2017
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
பாஸ்கா காலம்
7ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 22;30,23;6-11யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17;20-26
2
பாஸ்கா காலம்
7ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 25;13-21யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21;15-19
3
பாஸ்கா காலம்
7ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 28;16-20,30-31யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21;20-25
4
பாஸ்கா காலம்

திருத்தூதர்பணி 2: 1-11

1 கொரி 12: 3-7, 12-13

புனித யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்: 20:19-23
5
பொதுக்காலம்
9ஆம் வாரம்
புனித பொனிப்பாஸ்

தோபித்து 1;1-3, 2;1-8மாற்கு 12;1-12
6
பொதுக்காலம்
9ஆம் வாரம்
புனித நோபேட்

தோபித்து 2;9-14மாற்கு 12; 13-17
7
பொதுக்காலம்
9ஆம் வாரம்


தோபித்த3;1-11, 16-17மாற்கு 12;18-27
8
பொதுக்காலம்
9ஆம் வாரம்


தோபித்து நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 10; 7: 1,9-14; 8: 4-8மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 28b-34
9
பொதுக்காலம்
9ஆம் வாரம்


தோபித்து நூலிலிருந்து வாசகம் 11: 5-17மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 35-37
10
பொதுக்காலம்
9ஆம் வாரம்


தோபித்து நூலிலிருந்து வாசகம் 12: 1, 5-15, 20மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 38-44
11
பொதுக்காலம்
10ஆம் வாரம்
பரிசுத்த தம திருத்துவம் பெருவிழா

விடுதலைப் பயண நூலிருந்து வாசகம்.34:4-6, 8-9

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம்; திருமுகத்திலிருந்து வாசகம். 13:11-13

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம். 3:16-18
12
பொதுக்காலம்
10ஆம் வாரம்


2கொரிந்தியர்1;1-7மத்தேயு5;1-12
13
பொதுக்காலம்
10ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 18-22மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 13-16
14
பொதுக்காலம்
10ஆம் வாரம்


2கொரிந்தியர் 3;4-11மத்தேயு 5;17-19
15
பொதுக்காலம்
10ஆம் வாரம்


புனித பவுல் 2கொரிந்தியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3;15,4;1,3-6புனித மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியில் இருந்து வாசகம் 5;20-26
16
பொதுக்காலம்
10ஆம் வாரம்


2கொரிந்தியர்4;7-15மத்தேயு5;27-32
17
பொதுக்காலம்
10ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 14-21மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 33-37
18
பொதுக்காலம்
11ஆம் வாரம்
ஆண்டவரின் திரு உடல் திரு இரத்தம் பெருவிழா

இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம் 8: 2-3,14-16

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 10: 16-17

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 51-58
19
பொதுக்காலம்
11ஆம் வாரம்


புனித பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதியஇரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 6;1-10புனித மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியில் இருந்து வாசகம் 5;38-42
20
பொதுக்காலம்
11ஆம் வாரம்


புனித பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்8;1-9புனித மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5;43-48
21
பொதுக்காலம்
11ஆம் வாரம்


புனித பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 9;6-11புனித மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6;1-6,16-18
22
பொதுக்காலம்
11ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 11: 1-11மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 7-15
23
பொதுக்காலம்
11ஆம் வாரம்
இயேசுவின் திருஇதயம்

இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 6-11

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 7-16

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 25-30
24
பொதுக்காலம்
12ஆம் வாரம்
புனித திருமுழுக்கு யோவானின் பிறப்பு

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 49: 1-6

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 13: 22-26

+லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 57-66, 80
25
பொதுக்காலம்
12ஆம் வாரம்


எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம்: 20:10-13

திருத்தூதர் பவுல் ரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்: 5:12-15

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் : 10: 26-33
26
பொதுக்காலம்
12ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 12: 1-9மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 1-5
27
பொதுக்காலம்
12ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 13: 2,5-18மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 6,12-14
28
பொதுக்காலம்
12ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 15: 1-12,17-18மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 15-20
29
பொதுக்காலம்
13ஆம் வாரம்
புனிதர்கள் பேதுரு பவுல்

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 12: 1-11

திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 6-8, 17-18

+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 13-19
30
பொதுக்காலம்
12ஆம் வாரம்


தொடக்கநூலில் இருந்து வாசகம் 17;1,9-10,15-22மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8;1-4
ஜூலை 2017
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
பொதுக்காலம்
12ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 18: 1-15மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 5-17
2
பொதுக்காலம்
13ஆம் வாரம்


2அரசர் நூலிலிருந்து வாசகம்: 4:8-11, 14-16a

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்: 6:3-4,8-11

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்: 10:37-42
3
பொதுக்காலம்
13ஆம் வாரம்
புனித தோமா திருத்தூதர்

எசாயா ஆகமத்திலிருந்து வாசகம் 52-7-10

திருத்தூதர் பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 19-22

+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20: 24-29
4
பொதுக்காலம்
13ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 19: 15-29மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 23-27
5
பொதுக்காலம்
13ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 19: 15-29மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8;24-34
6
பொதுக்காலம்
13ஆம் வாரம்
புனித மரியகொறற்றி0

தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 22: 1-19மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 1-8
7
பொதுக்காலம்

தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 23: 1-4, 19; 24: 1-8,62-67மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 9-13
8
பொதுக்காலம்
13ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 27: 1-5, 15-29மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 14-17
9
பொதுக்காலம்
14ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் செக்கரியா நூலிலிருந்து வாசகம்: 9:9-10

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்: 8:9,11-13

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்: 11:25-30
10
பொதுக்காலம்
14ஆம் வாரம்


தொடக்கநூலில் இருந்து வாசகம்28;10-12மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்9;18-26
11
பொதுக்காலம்
14ஆம் வாரம்
புனித பெனடிக்ற் 0

தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 32;22-32மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9;32-38
12
பொதுக்காலம்
14ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 41: 55-57; 42: 5-7,17-24மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 1-7
13
பொதுக்காலம்
14ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 44: 18-21,23-29; 45: 1-5மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 7-15
14
பொதுக்காலம்
14ஆம் வாரம்
புனித கமிலஸ்

தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 46: 1-7,28-30மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 16-23
15
பொதுக்காலம்
14ஆம் வாரம்
புனித பொனவேந்தர்

தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 49: 29-32; 50: 15-26மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 24-33
16
பொதுக்காலம்
15ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம்: 55:10-11

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 8: 18-23

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 1-23
17
பொதுக்காலம்
15ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 8-14,22மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 34-11: 1
18
பொதுக்காலம்
15ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 1-15மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 20-24
19
பொதுக்காலம்
15ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 1-6, 9-12மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 25-27
20
பொதுக்காலம்
15ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 13-20மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 28-30.
21
பொதுக்காலம்
15ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 11: 10-12: 14மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 1-8
22
பொதுக்காலம்
15ஆம் வாரம்
புனித மகதலாமரியா

இனிமை மிகுபாடல் 3;1-4+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20;1,11-18
23
பொதுக்காலம்
16ஆம் வாரம்


சாலமோனின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம். 12: 13,16-19

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 8: 26-27

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13:24-43
24
பொதுக்காலம்
16ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 14: 5-18மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 38-42
25
பொதுக்காலம்
16ஆம் வாரம்
புனித யாக்கோப்பு

புனித பவுல் 2கொரிந்தியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4;7-15மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20;20-28
26
பொதுக்காலம்
16ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 16: 1-5, 9-15மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 1-9
27
பொதுக்காலம்
16ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 19: 1-2, 9-11, 16-20மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 10-17
28
பொதுக்காலம்
16ஆம் வாரம்
புனித அல்போன்சா

விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 20;1-17புனித மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13;18-23
29
பொதுக்காலம்
17ஆம் வாரம்
புனித மார்த்தா

1யோவான் 4;7-16யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11;19-27
30
பொதுக்காலம்
17ஆம் வாரம்


அரசர்கள் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 5, 7-12

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 8: 28-30

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 44-52
31
பொதுக்காலம்
17ஆம் வாரம்
புனித லொயேலா இஞ்ஞாசியார் 0

விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 32: 15-24,30-34மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 31-35
ஆகஸ்ட் 2017
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
பொதுக்காலம்
17ஆம் வாரம்
புனித அல்போன்ஸ் மரியலிகோரி

விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 33;7-11 34;5-9 28மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13;36-43
2
பொதுக்காலம்
17ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 34: 29-35மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 44-46
3
பொதுக்காலம்
17ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 40: 16-21, 34-38மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 47-53
4
பொதுக்காலம்
17ஆம் வாரம்
புனித ஜோன் மரியவியானி

லேவியர் புத்தகத்திலிருந்து வாசகம்23;1,4-11,15-16,27,34-38மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13;54-58
5
பொதுக்காலம்
17ஆம் வாரம்
தூய கன்னி மரியாளின் பேராலய நேர்ந்தளிப்பு

லேவியர் நூலிலிருந்து வாசகம் 25: 1, 8-17மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 1-12
6
பொதுக்காலம்
18ஆம் வாரம்
ஆண்டவரின் தோற்றமாற்றம் விழா

இறைவாக்கினர் தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 9-10,13-14

திருத்தூதர் பேதுரு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 16-19

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17: 1-9
7
பொதுக்காலம்
18ஆம் வாரம்


எண்ணிக்கை11;4-15மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14;13-21:
8
பொதுக்காலம்
18ஆம் வாரம்
புனித டொமினிக் (சுவாமிநாதர்)

எண்ணிக்கை நூலிலிருந்து வாசகம் 12: 1-13மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 22-36
9
பொதுக்காலம்
18ஆம் வாரம்


எண்ணிக்கை நூலிலிருந்து வாசகம் 13: 1-2,25-33, 14: 1,26-30,34-35மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15: 21-28
10
பொதுக்காலம்
18ஆம் வாரம்
புனித லோறன்ஸ்

2கொரிந்தியர் 9;6-10யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12;24-26
11
பொதுக்காலம்
18ஆம் வாரம்


இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம். 4;32-40மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16;24-28
12
பொதுக்காலம்
18ஆம் வாரம்


இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 4-13மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17: 14-20
13
பொதுக்காலம்
19ஆம் வாரம்


அரசர்கள் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம். 19:9, 11-13

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம். 9: 1-5

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 22-33
14
பொதுக்காலம்
19ஆம் வாரம்
புனித மாக்ஸ்மிலன் மேரி கோல்பே

இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம் 10;. 12-22மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17;22-27
15
பொதுக்காலம்
19ஆம் வாரம்
தூய கன்னிமரியாளின் விண்ணேற்பு விழா

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய திருவெளிப்பாட்டி லிருந்து வாசகம் 11: 19ய; 12: 1-6,10யb

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 15: 20-26

+லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 39-56
16
பொதுக்காலம்
19ஆம் வாரம்


இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம். 34;1-12மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 18;15-20
17
பொதுக்காலம்
19ஆம் வாரம்


யோசுவா நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 7-10, 11, 13-17மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 18: 21 - 19: 1
18
பொதுக்காலம்
19ஆம் வாரம்


யோசுவா நூலிலிருந்து வாசகம் 24: 1-13மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 19: 3-12
19
பொதுக்காலம்
19ஆம் வாரம்


யோசுவா நூலிலிருந்து வாசகம் 24: 14-29மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 19: 13-15
20
பொதுக்காலம்
20ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம். 56:1, 6-7

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 11:13-15,29-32

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15: 21-28
21
பொதுக்காலம்
20ஆம் வாரம்
புனித பத்தாம் பயஸ்

நீதித் தலைவர்கள் நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 11-19மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 19: 16-22
22
பொதுக்காலம்
20ஆம் வாரம்
அரசியான தூயகன்னிமரியாளின் விழா

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 9: 2-4, 6-7+லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 26-38
23
பொதுக்காலம்
20ஆம் வாரம்


நீதித்தலைவர்கள் நூலிலிருந்து வாசகம் 9: 6-15மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20: 1-16
24
பொதுக்காலம்
20ஆம் வாரம்
புனித பர்த்தலமேயு - திருத்தூதர் விழா

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய திருவெளிப்பாட்டிலிருந்து வாசகம் 21: 9b-14+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 45-51
25
பொதுக்காலம்
20ஆம் வாரம்


ரூத்து நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 1,3-6, 14b-16, 22மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 22: 34-40
26
பொதுக்காலம்
20ஆம் வாரம்


ரூத்து நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 1-3, 8-11; 4: 13-17மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 23: 1-12
27
பொதுக்காலம்
21ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம். 22: 19-23

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 11: 33-36

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16:13-20
28
பொதுக்காலம்
21ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 1-5, 8-10மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 23: 13-22
29
பொதுக்காலம்
21ஆம் வாரம்
திருமுழுக்கு யோவானின் பாடுகள்

இறைவாக்கினர் எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 17-19மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 17-29
30
பொதுக்காலம்
21ஆம் வாரம்


புனித பவுல் தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்23;27-32
31
பொதுக்காலம்
21ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 7-13மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 24: 42-51
செப்டம்பர் 2017
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
பொதுக்காலம்
21ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 1-8மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 25: 1-13
2
பொதுக்காலம்
21ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 9-11மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 25: 14-30
3
பொதுக்காலம்
22ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம். 20:7-9

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 12:1-2

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 21 -27
4
பொதுக்காலம்
22ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 13-17லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4: 16-30
5
பொதுக்காலம்
22ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 1-6, 9-11லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4: 31-37
6
பொதுக்காலம்
22ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கொலோசையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 1-8லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4: 38-44
7
பொதுக்காலம்
22ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கொலோசையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 9-14லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 1-11
8
பொதுக்காலம்
23ஆம் வாரம்
தூய கன்னி மரியாவின் பிறப்பு

இறைவாக்கினர் மீக்கா நூலிலிருந்து வாசகம் 5: 2-5+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 1-16, 18-23
9
பொதுக்காலம்
22ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கொலோசையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 21-23லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 1-5
10
பொதுக்காலம்
23ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசேக்கியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 33: 7-9

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 13: 8-10

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 18: 15-20
11
பொதுக்காலம்
23ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கொலோசையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 24 - 2: 3லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 6-11
12
பொதுக்காலம்
23ஆம் வாரம்
மரியாவின் புனிதப் பெயர்

திருத்தூதர் பவுல் கொலோசையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 6-15லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 12-19
13
பொதுக்காலம்
23ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கொலோசையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 1-11லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 20-26
14
பொதுக்காலம்
23ஆம் வாரம்
திருச்சிலுவையின் மகிமை

எண்ணிக்கை நூலிலிருந்து வாசகம் 21: 4-9

திருத்தூதர் பவுல் பிலிப்பியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 6-11

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3: 13-17
15
பொதுக்காலம்
23ஆம் வாரம்
தூய மரியாவின் துயரங்கள் (வியாகுல அன்னை) நினைவு

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 7-9யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 19: 25-27
16
பொதுக்காலம்
23ஆம் வாரம்
புனிதர்கள் கொர்னேலியு சிப்பிரியான்0

திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 15-17லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 43-49
17
பொதுக்காலம்
24ஆம் வாரம்


சீராக் ஞானநூலிலிருந்து வாசகம்: சிஞா.27:30-28:1-9

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 14:7-9

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்: 18:21-35
18
பொதுக்காலம்

திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 1-8லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 1-10
19
பொதுக்காலம்
24ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 1-13லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 11-17
20
பொதுக்காலம்
24ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 14-16லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 31-35
21
பொதுக்காலம்
24ஆம் வாரம்
புனித மத்தேயு - திருத்தூதர், நற்செய்தியாளர் விழா

திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 12-16லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 36-50
22
பொதுக்காலம்
24ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 6: 2-12லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 1-3
23
பொதுக்காலம்
24ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 6: 13-16லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 4-15
24
பொதுக்காலம்
25ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 55: 6-9

திருத்தூதர் பவுல் பிலிப்பியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 20உ-24, 27ய

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20: 1-16
25
பொதுக்காலம்
25ஆம் வாரம்


எஸ்ரா நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 1-6லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 16-18
26
பொதுக்காலம்
25ஆம் வாரம்


எஸ்ரா நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 7-8, 12b, 14-20லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 19-21
27
பொதுக்காலம்
25ஆம் வாரம்


எஸ்ரா நூலிலிருந்து வாசகம் 9: 5-9லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 1-6
28
பொதுக்காலம்
25ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் ஆகாய் நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 1-8லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 7-9
29
பொதுக்காலம்
26ஆம் வாரம்
தூய மிக்கேல் கரிரியேல் ரபேல் - அதிதூதர்கள் விழா

இறைவாக்கினர் தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 9-10, 13-14யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 47-51
30
பொதுக்காலம்
25ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் செக்கரியா நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 1-5,10-11லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 43-45
அக்டோபர் 2017
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
பொதுக்காலம்
26ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசேக்கியேல் நூலிலிருந்து வாசகம். 18:25-28

திருத்தூதர் பவுல் பிலிப்பியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 1-11

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21: 28-32
2
பொதுக்காலம்
26ஆம் வாரம்
தூய காவல் தூதர்கள்

விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 23: 20-23+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 18: 1-5, 10
3
பொதுக்காலம்
26ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் செக்கரியா நூலிலிருந்து வாசகம் 8: 20-23லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 51-56
4
பொதுக்காலம்
26ஆம் வாரம்


நெகேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 1-8லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 57-62
5
பொதுக்காலம்
26ஆம் வாரம்


நெகேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 8: 1-4, 5-6, 7b-12லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 1-12
6
பொதுக்காலம்
26ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் பாரூக்கு நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 15-22லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 13-16
7
பொதுக்காலம்
27ஆம் வாரம்
திருச்செபமாலை அன்னை

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம்1;12-14லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்1;26-38
8
பொதுக்காலம்
27ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 5: 1-7

திருத்தூதர் பவுல் பிலிப்பியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 6-9

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21: 33-43
9
பொதுக்காலம்
27ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் யோனா நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 1-17லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 25-37
10
பொதுக்காலம்
27ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் யோனா நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 1-10லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 38-42
11
பொதுக்காலம்
27ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் யோனா நூலிலிருந்து வாசகம் 4: 1-11லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 1-4
12
பொதுக்காலம்
27ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் மலாக்கி நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 13 - 4: 2யலூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 5-13
13
பொதுக்காலம்
27ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் யோவேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 13-15; 2: 1-2லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 15-26
14
பொதுக்காலம்
27ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் யோவேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 12-21லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 27-28
15
பொதுக்காலம்
28ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்த வாசகம் 25: 6-10

திருத்தூதர் பவுல் பிலிப்பியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 12-14, 19-20

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 22: 1-14
16
பொதுக்காலம்
28ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 1-7லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 29-32
17
பொதுக்காலம்
28ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 16-25புனித லூக்காஸ் எழுதிய நற்செய்தியில் இருந்து வாசகம்11;47-54
18
பொதுக்காலம்
28ஆம் வாரம்
புனித லூக்கா

திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4:9-17,புனித லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்
19
பொதுக்காலம்
28ஆம் வாரம்
குழந்தை இயேசுவின் புனித தெரேசா

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 21-30புனித லூக்காஸ் எழுதிய நற்செய்தியில் இருந்து வாசகம் 11;47-54
20
பொதுக்காலம்
28ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 1-8லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 1-7
21
பொதுக்காலம்
28ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 13, 16-18லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 8-12
22
பொதுக்காலம்
29ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 45: 1, 4-6

திருத்தூதர் பவுல் தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்: 1: 1-5a

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 22: 15-21
23
பொதுக்காலம்
29ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 20-25லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 13-21
24
பொதுக்காலம்
29ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 12, 15, 17-19. 20-21லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 35-38
25
பொதுக்காலம்
29ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 6: 12-18லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 39-48
26
பொதுக்காலம்
29ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 6: 19-23லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 49-53
27
பொதுக்காலம்
29ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 7: 18-25லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 54-59
28
பொதுக்காலம்
29ஆம் வாரம்
சிமோன் யுதா

திருத்தூதர் பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 19-22லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 12-19
29
பொதுக்காலம்
30ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 22: 21-27

திருத்தூதர் பவுல் தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 5c-10

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 22: 34-40
30
பொதுக்காலம்
30ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 8: 12-17லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 10-17
31
பொதுக்காலம்
30ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 8: 18-25லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 18-21
நவம்பர் 2017
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
பொதுக்காலம்
30ஆம் வாரம்
புனிதர் அனைவர் பெருவிழா

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய திருவெளிப்பாட்டி லிருந்து வாசகம் 7: 2-4, 9-14

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 1-3

+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 1-12
2
பொதுக்காலம்
31ஆம் வாரம்
இறந்த விசுவாசிகள் நினைவு நாள்

சாலமோனின் ஞானம் 3.1-9

தூய பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5;5-11

புனித யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்7;11-17
3
பொதுக்காலம்
30ஆம் வாரம்
ட்

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 9: 1-5லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 1-6
4
பொதுக்காலம்
30ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 11: 1-2, 11-12, 25-29லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 1,7-11
5
பொதுக்காலம்
31ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் மலாக்கி நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 14b-2: 1-2,8-10

திருத்தூதர் பவுல் தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 7b-9,13

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 23: 1-12
6
பொதுக்காலம்
31ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 11: 29-36லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 12-14
7
பொதுக்காலம்
31ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 12: 5-1லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 15-24
8
பொதுக்காலம்
31ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 13: 8-10லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 25-33
9
பொதுக்காலம்
31ஆம் வாரம்
இலாத்தரன் பேராலய நேர்ந்தளிப்பு விழா

இறைவாக்கினர் எசேக்கியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 47: 1-2,8-9,12

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 9-11, 16-17

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2: 13-22
10
பொதுக்காலம்
31ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 15: 14-21லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 1-8
11
பொதுக்காலம்
31ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 16: 3-9, 16, 22-27லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 9-15
12
பொதுக்காலம்
32ஆம் வாரம்


சாலமோனின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 12-16

திருத்தூதர் பவுல் தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 13-18

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 25: 1-13
13
பொதுக்காலம்
32ஆம் வாரம்


சாலமோனின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 1-7லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17: 1-6
14
பொதுக்காலம்
32ஆம் வாரம்


சாலமோனின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 23 - 3: 9லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17: 7-10
15
பொதுக்காலம்
32ஆம் வாரம்


சாலமோனின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 1-11லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17: 11-19
16
பொதுக்காலம்
32ஆம் வாரம்
புனித மார்கரீத்

சாலமோனின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 22 - 8: 1லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17: 20-25
17
பொதுக்காலம்
32ஆம் வாரம்
கங்கேரி புனித எலிசபேத் 0

சாலமோனின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 13: 1-9லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17: 26-37
18
பொதுக்காலம்
32ஆம் வாரம்


சாலமோனின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 18: 14-16; 19: 6-9லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 18: 1-8
19
பொதுக்காலம்
33ஆம் வாரம்


நீதிமொழிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 31: 10-13, 19-20, 30-31

திருத்தூதர் பவுல் தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 1-6

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 25: 14-30
20
பொதுக்காலம்
33ஆம் வாரம்


மக்கபேயர் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 10-15, 41-43, 54-57, 62-64புனித லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்18;35 43
21
பொதுக்காலம்
33ஆம் வாரம்
தூய கன்னி மரியாவைக் காணிக்கையாக அர்ப்பணித்தல் நினைவு

இறைவாக்கினர் செக்கரியா நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 10-13+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 46-50
22
பொதுக்காலம்
33ஆம் வாரம்
புனித செசிலியா

மக்கபேயர் இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 1, 20-31லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 19: 11-28
23
பொதுக்காலம்
33ஆம் வாரம்


மக்கபேயர் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 15-29லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 19: 41-44
24
பொதுக்காலம்
33ஆம் வாரம்
புனித பெலிக்ஸ்

மக்கபேயர் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 4: 36-37, 52-59லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 19: 45-48
25
பொதுக்காலம்
33ஆம் வாரம்


மக்கபேயர் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 1-13லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20: 27-40
26
பொதுக்காலம்
34ஆம் வாரம்
நம் ஆண்டவர் இயேசுக் கிறிஸ்து : அனைத்துலக அரசர் பெருவிழா.

இறைவாக்கினர் எசேக்கியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 34: 11-12, 15-17

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 15: 20-26,28

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 25: 31-46
27
பொதுக்காலம்
34ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 1-6, 8-20லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21: 1-4
28
பொதுக்காலம்
34ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 31-45லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21: 5-11
29
பொதுக்காலம்
34ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 5: 1-6 13-14 16-17 23-28லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21: 12-19
30
பொதுக்காலம்
34ஆம் வாரம்
புனித அந்திரேயா - திருத்தூதர் விழா

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 10: 9-18+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4: 18-22
டிசம்பர் 2017
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
பொதுக்காலம்
34ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 2-14லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21: 29-33
2
பொதுக்காலம்
34ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 15-27லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21: 34-36
3
1வது ஞாயிறு
1ஆம் வாரம்
திருவருகைக்காலம்

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 63: 16-17; 64: 1,3-8

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்: 1:3-9

மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 33-37
4
திருவருகைக்காலம்
1ஆம் வாரம்
புனித சவேரியார்

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 61: 1-3

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 9: 16-19, 22-23

+மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 15-20
5
திருவருகைக்காலம்
1ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 11: 1-10லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 21-24
6
திருவருகைக்காலம்
1ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 25: 6-10+ மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15: 29-37
7
திருவருகைக்காலம்
1ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 26: 1-6மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 21,24-27
8
திருவருகைக்காலம்
1ஆம் வாரம்
தூய கன்னி மரியாவின் அமலோற்பவம் பெருவிழா

தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 9-15,20

திருத்தூதர் பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 3-6, 11-12

+லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 26-38
9
திருவருகைக்காலம்
1ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 30: 19-21,23-26மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 35 - 10: 1, 6-8
10
திருவருகையின் 2வது ஞாயிறு
2ஆம் வாரம்
திருவருகைக்காலம்

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம்: 40:1-5; 9-11

திருத்தூதர் பேதுரு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3:8-14

மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்: 1:1-8
11
திருவருகைக்காலம்
2ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 35: 1-10லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 17-26
12
திருவருகைக்காலம்
2ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 40: 1-11+ மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 18: 12-14
13
திருவருகைக்காலம்
2ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 40: 25-31மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 28-30
14
திருவருகைக்காலம்
2ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 41: 13-20மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 11-15
15
திருவருகைக்காலம்
2ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 48: 17-19+ மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 16-19
16
திருவருகைக்காலம்
2ஆம் வாரம்


சீராக்கின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 48: 1-4, 9-11மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17: 10-13
17
திருவருகைக்காலம்
3ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 61: 1-2ய, 10-11

. திருத்தூதர் பவுல் தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 16-24

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 6-8,19-28
18
திருவருகைக்காலம்
3ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 23: 5-8மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 18-24
19
திருவருகைக்காலம்
3ஆம் வாரம்


நீதித்தலைவர்கள் நூலிலிருந்து வாசகம் 13: 2-7, 24-25லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 5-25
20
திருவருகைக்காலம்
3ஆம் வாரம்


நான் கேட்கமாட்டேன். ஆண்டவரைச் சோதிக்கமாட்டேன்+ லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1:26-38
21
திருவருகைக்காலம்
3ஆம் வாரம்


இனிமைமிகு பாடலிலிருந்து வாசகம் 2: 8-14லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 39-45
22
திருவருகைக்காலம்
3ஆம் வாரம்


சாமுவேல் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 24-28லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 46-56
23
திருவருகைக்காலம்
4ஆம் வாரம்
சனிகிழமை

இறைவாக்கினர் மலாக்கி நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 1-4; 4: 5-6லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 57-66
24
திருவருகைக்காலம்
4ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் சாமுவேல் இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம் (2 சாமு. 7:1-5,8-12,14,16)

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் (16:2-27)

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் (லூக். 1:26-38)
25
கிறிஸ்துபிறப்பு
கிறிஸ்துபிறப்பு பெருவிழா

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 52: 7-10

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 1-6

புனித யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 1-18
26
கிறீஸ்துபிறப்புக்காலம்
புனித ஸ்தேவான்

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 8-10; 7: 54-60மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 17-22
27
கிறிஸ்து பிறப்புக்காலம்
புனித யோவான் - திருத்தூதர், நற்செய்தியாளர் விழா

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 1-4யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20: 2-8
28
கிறிஸ்து பிறப்புக்காலம்
புனித மாசில்லாக் குழந்தைகள் - மறைச்சாட்சியர் விழா

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 5 - 2: 2மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2: 13-18
29
கிறிஸ்து பிறப்புக்காலம்
கிறிஸ்து பிறப்பின் எண்கிழமையில் 4ஆம் நாள்

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 3-11லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2: 22-35
30
கிறிஸ்து பிறப்பின் எண்கிழமையில் 6ஆம் நாள்
1ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 12-17லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2: 36-40
31
கிறிஸ்து பிறப்புக்காலம்
1ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம். 15:1-6,21:1-3

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 11:8,11- 12, 17-19.

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2:22-40