2016
ஜனவரி 2016
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
கிறிஸ்து பிறப்புக்காலம்
அன்னை கன்னிமரி - இறைவனின் தாய் - புத்தாண்டுப்பெருவிழா

எண்ணிக்கை நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 22-27

திருத்தூதர் பவுல் கலாத்தியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 4-7

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2: 16-21
2
கிறிஸ்து பிறப்புக்காலம்

யோவான் முதல் திருமுகம் 2:22-28யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1:19-28
3
கிறிஸ்து பிறப்புக்காலம்
ஆண்டவரின் திருக்காட்சி விழா

ஏசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 60:1-6

எபேசியர்க்கு எழுதிய நிருபத்தில் இருந்து வாசகம் 3:2-3,5-6

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2:1-12
4
திருக்காட்சிகாலம்


யோவான் முதல் திருமுகம் 3:22-4:6மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4:12-17, 23-25
5
திருக்காட்சிகாலம்


யோவான் முதல் திருமுகம் 4:7-10மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:34-44
6
திருக்காட்சிகாலம்


திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 11-18மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:45-52
7
திருக்காட்சிகாலம்


திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 19 5;4லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4:14-22
8
திருக்காட்சிகாலம்


திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5:5-13லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5:12-16
9
திருக்காட்சிகாலம்


திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5:14-21யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3:22-30
10
0
ஆண்டவரின் திருமுழுக்கு பெருவிழா

ஏசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 40:1-5, 9-11

தீத்துவுக்கு எழுதிய நிருபத்தில் இருந்து வாசகம் 2;11=14 3;4-7

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3:15-16,21-22
11
பொதுக்காலம்
1ஆம் வாரம்


சாமுவேல் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 1-8மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 14-20
12
பொதுக்காலம்
1ஆம் வாரம்


சாமுவேல் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 9-20மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 21-28
13
பொதுக்காலம்
1ஆம் வாரம்


சாமுவேல் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 1-10,19-20மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 29-39
14
பொதுக்காலம்
1ஆம் வாரம்


சாமுவேல் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 4: 1-11மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 40-45
15
பொதுக்காலம்
1ஆம் வாரம்


சாமுவேல் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 8: 4-7,10-22மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2: 1-12
16
பொதுக்காலம்
1ஆம் வாரம்


சாமுவேல் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 9: 1-4.17-19; 10: 1மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2: 13-17
17
பொதுக்காலம்
2ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம்62:1-5

திருத்தூதர் பவுல்கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதலாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 12: 4-11

புனித யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2:1-11
18
பொதுக்காலம்
2ஆம் வாரம்


சாமுவேல் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 15: 16-23மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2: 18-22
19
பொதுக்காலம்
2ஆம் வாரம்


சாமுவேல் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 16: 1-13மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2: 23-28
20
பொதுக்காலம்
2ஆம் வாரம்
புனித செபஸ்தியார்

சாமுவேல் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 17: 32-33, 37, 40-50மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3: 1-6
21
பொதுக்காலம்
2ஆம் வாரம்
புனித அக்னஸ்

சாமுவேல் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 18: 6-9;19: 1-7மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3: 7-12
22
பொதுக்காலம்
2ஆம் வாரம்
புனித வின்சன்ட்

சாமுவேல் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 24: 2-20மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3: 13-19
23
பொதுக்காலம்
2ஆம் வாரம்


சாமுவேல் இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 1-4,11-12,19,23-27மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3: 20-21
24
பொதுக்காலம்
3ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் நெகேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 8:2-4, 5-6, 8-10

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 12: 12-30

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 1-4; 4: 14-21
25
பொதுக்காலம்
3ஆம் வாரம்
திருத்தூதர் பவுல் - மனமாற்றம் விழா

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 22: 3-16மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 15-18
26
பொதுக்காலம்
3ஆம் வாரம்
புனிதர்கள் திமொத்தேயு, தீத்து - ஆயர்கள;

திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 1-8லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 1-9
27
பொதுக்காலம்
3ஆம் வாரம்
புனித தெர்சி அன்சலோ

சாமுவேல் இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 4-17மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4: 1-20
28
பொதுக்காலம்
3ஆம் வாரம்
அக்குவினா புனித தோமா

சாமுவேல் இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 18-19, 24-29மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4: 21-25
29
பொதுக்காலம்
3ஆம் வாரம்


சாமுவேல் இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம் 11: 1-4, 5-10,13-17மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4: 26-34
30
பொதுக்காலம்
3ஆம் வாரம்


சாமுவேல் இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம் 12;1-7,10-17புனித மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்4;35-41
31
பொதுக்காலம்
4ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 1:4-5,17-19

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 12:31-13:13

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4:21-30
பிப்ரவரி 2016
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
பொதுக்காலம்
4ஆம் வாரம்


சாமுவேல் இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம் 15: 13-14, 30;16: 5-13மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 1-20
2
பொதுக்காலம்
4ஆம் வாரம்
இயேசு காணிக்கையாக ஒப்புக்கொடுக்கப்பட்ட விழா.

முதலாம் வாசகம் மலாக்கி .3:1-4

எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2:14-18

புனித லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2:22-40
3
பொதுக்காலம்
4ஆம் வாரம்


சாமுவேல் இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம் 24: 2,9-17மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 1-6
4
பொதுக்காலம்
4ஆம் வாரம்
இலங்கை நாயகி திருவிழா

எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 43:1-3,5,10-13மத்தேயு நற்செய்தியில் இருந்து வாசகம் 2:1-2,7-12
5
பொதுக்காலம்
4ஆம் வாரம்
புனித அகத்தா

சீராக்கின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 47: 2-11மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 14-29
6
பொதுக்காலம்
4ஆம் வாரம்
புனித கொன்சலா கார்சியா

அரசர்கள் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 4-13மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 30-34
7
பொதுக்காலம்
5ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 1-8

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 15: 1-11

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 1-11
8
பொதுக்காலம்
5ஆம் வாரம்


அரசர்கள் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 8: 1-7, 9-13மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 53-56
9
பொதுக்காலம்
5ஆம் வாரம்


அரசர்கள் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 8: 22-23, 27-30மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 1-13
10
திருநீற்றுப் புதன்

இறைவாக்கினர் யோவேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 12-18

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 20-6: 2

+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 1-6,16-18
11
திருநீற்றுப் புதனுக்குப் பின் வரும் வியாழன்
1ஆம் வாரம்
தூய லூர்துஅன்னை பெருவிழா

இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம் 30: 15-20லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 22-25
12
திருநீற்றுப் புதனுக்குப் பின் வரும் வெள்ளி
1ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 58: 1-9மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 14-15
13
திருநீற்றுப் புதனுக்குப் பின் வரும் சனி
1ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 58: 9-14லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 27-32
14
தபசுகாலம்
1ஆம் வாரம்


இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம் 26: 4-10

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 10: 8-13

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4: 1-13
15
தவக்காலம்
1ஆம் வாரம்


லேவியர் நூலிலிருந்து வாசகம் 19: 1-2, 11-18+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 25: 31-46
16
தவக்காலம்
1ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 55: 10-11+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 7-15
17
தவக்காலம்
1ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் யோனா நூலிலிருந்து வாசகம் 3:1-10+லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 29-32
18
தவக்காலம்
1ஆம் வாரம்


எஸ்தர் நூலிலிருந்து வாசகம் எஸ் (கி) 4: 17+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 7-12
19
தவக்காலம்
1ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசேக்கியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 18: 21-28+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 20-26
20
தவக்காலம்
1ஆம் வாரம்


இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம் 26: 16-19+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 43-48
21
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம். 15:5-12, 17-18, 21

திருத்தூதர் பவுல் பிலிப்பியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3:17-4:1

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9:28-36
22
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்
திருத்தூதர் பேதுருவின் தலைமைப் பீடம் விழா

திருத்தூதர் பேதுரு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 1-4மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 13-19
23
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 10, 16-20+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 23: 1-12
24
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 18: 18-20மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20: 17-28
25
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 17: 5-10+லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 19-31
26
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 37: 3-4, 12-13, 17-28மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21: 33-43, 45-46
27
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் மீக்கா நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 14-15, 18-20லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15: 1-3, 11-32
28
தவக்காலம்
3ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 1-8,13-15

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 10: 1-6,10-12

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 1-9
29
தவக்காலம்
3ஆம் வாரம்


அரசர்கள் இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம் 5: 1-15+லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4: 24-30
மார்ச் 2016
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
தவக்காலம்
3ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் தானி (இ) 1: 2, 11-19மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 18: 21-35
2
தவக்காலம்
3ஆம் வாரம்


இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம் 4: 1,5-9+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 17-19
3
தவக்காலம்
3ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 23-28+லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 14-23
4
தவக்காலம்
3ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் ஓசேயா நூலிலிருந்து வாசகம் 14: 1-9+மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 28-34
5
தவக்காலம்
3ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் ஓசேயா நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 1-6+லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 18: 9-14
6
தவக்காலம்
4ஆம் வாரம்


யோசுவா நூலிலிருந்து வாசகம் 5: 9,10-12

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 17-21

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15: 1-3, 11-32
7
தவக்காலம்
4ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 65: 17-21யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4: 43-54
8
தவக்காலம்
4ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசேக்கியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 47: 1-9,12+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 1-3ய, 5-16
9
தவக்காலம்
4ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 49: 8-15யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 17-30
10
தவக்காலம்
4ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 32: 7-14யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 31-47
11
தவக்காலம்
4ஆம் வாரம்


சாலமோனின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 1ய,12-22+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 1, 2, 10, 25-30
12
தவக்காலம்
4ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 11: 18-20+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 40-53
13
தவக்காலம்
5ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 43: 16-21

திருத்தூதர் பவுல் பிலிப்பியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 8-14

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 1-11
14
தவக்காலம்
5ஆம் வாரம்


தானியேல்(இணைப்பு ) நூலிலிருந்து வாசகம் 2:1-9,15-17, 19-30, 33-62யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8:12-20
15
தவக்காலம்
5ஆம் வாரம்


எண்ணிக்கை நூலிலிருந்து வாசகம் 21: 4-9+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 21-30
16
தவக்காலம்
5ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 14-20, 24-25, 28+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 31-42
17
தவக்காலம்
5ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 17: 3-9+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 51-59
18
தவக்காலம்
5ஆம் வாரம்
புனித சிசில்

இறைவாக்கினர் எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 20: 10-13+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 31-42
19
தவக்காலம்
5ஆம் வாரம்
புனித கன்னிமரியாளின் கணவர் புனித யோசேப்பு

சாமுவேல் இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 4-5,12-14,16

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 13, 16-18, 22

+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 16, 18-21, 24
20
தவக்காலம்

இறைவாக்கினர் ஏசாயா நூலிருந்து வாசகம் 50:4-7

பிலிப்பியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2:6-11

தூய லூக்கா எழுதியபடி நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் திருப்பாடுகள். 22:14 - 23:56
21
புனிதவாரம்

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 42: 1-7+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 1-11
22
புனிதவாரம்

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 49: 1-6+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 21-33, 36-38
23
புனிதவாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 50: 4-9ய+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 26: 14-25
24
புனிதவாரம்
இயேசு - ”குருத்துவம்” மற்றும் ”நற்கருனண” ஏற்படுத்திய நாள் கடைசி இரா உணவுத் திருப்பலி

விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 12: 1-8, 11-14

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 11: 23-26

+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 1-15
25
புனித வாரம்
திருப்பாடுகளின் வெள்ளி

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 52:13 - 53:12

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4:14-16; 5:7-9

யோவான் 18:1 - 19:42
26
பாஸ்கா காலம்
பாஸ்கா திருவிழிப்பு

விடுதலைப்பயணம் 14:15-15:1

விடுதலைப்பயணம் 15:1-6, 17-18

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 24:1-12
27
பாஸ்காக் காலம்
ஆண்டவர் இயேசுவின் உயிர்ப்பு பெருவிழா

இறைவாக்கினர் திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 10:34, 37-43

திருத்தூதர் பவுல் கொலோசையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3:1-4

+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20: 1-9
28
பாஸ்க்கா எண்கிழமையில் திங்கட்கிழமை


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 14, 22-33+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 28: 8-15
29
பாஸ்க்கா எண்கிழமையில் செவ்வாய்க்கிழமை

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 36-41+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20: 11-18
30
பாஸ்க்கா எண்கிழமையில் புதன்கிழமை


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 1-10+லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 24: 13-35
31
பாஸ்க்கா எண்கிழமையில் வியாழக்கிழமை

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 11-26+லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 24: 35-48
ஏப்ரல் 2016
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
பாஸ்க்கா எண்கிழமையில் வெள்ளிக்கிழமை

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 4: 1-12யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21: 1-14
2
பாஸ்க்கா எண்கிழமையில் சனிக்கிழமை

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 4: 13-21+மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 9-15
3
பாஸ்காக் காலம் இரண்டாம் ஞாயிறு
2ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம். 5:12-16

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய திருவெளிப்பாட்டிலிருந்து வாசகம் 1: 9-13,17-19

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20:19-31
4
பாஸ்க்கா காலம்
2ஆம் வாரம்
கிறிஸ்து பிறப்பின் அறிவிப்பு பெருவிழா

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 10-14; 8: 10

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 10: 4-10

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 26-38
5
பாஸ்க்கா காலம்
2ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 4: 32-37யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3: 7-15
6
பாஸ்க்கா காலம்
2ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 5: 17-26+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3: 16-21
7
பாஸ்காகாலம்
2ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 5: 27-33யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3: 31-36
8
பாஸ்க்கா காலம்
2ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 5: 34-42யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 1-15
9
பாஸ்காகாலம்
2ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 1-7யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 16-21
10
பாஸ்கா காலம்
3ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம். 5:27-32, 40-41

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய திருவெளிப்பாட்டிலிருந்து வாசகம் 5: 11-14

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21:1-19
11
பாஸ்க்கா காலம்
3ஆம் வாரம்
புனித ஸ்ரனிஸ்லாஸ்

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 8-15யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 22-29
12
பாஸ்க்கா காலம்
3ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 51 - 8: 1யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 30-35
13
பாஸ்க்கா காலம்
3ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 8: 1-8+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 35-40
14
பாஸ்க்கா காலம்
3ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 8: 26-40யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 44-51
15
பாஸ்க்கா காலம்
3ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 9: 1-20+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 52-59
16
பாஸ்க்கா காலம்
3ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 9: 31-42+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 60-69
17
பாஸ்கா காலம்
4ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 13: 13, 43-52

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய திருவெளிப்பாட்டிலிருந்து வாசகம் 7: 9, 14b-17

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 27-30
18
பாஸ்க்கா காலம்
4ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 11: 1-18யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 11-18
19
பாஸ்க்கா காலம்
4ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 11: 19-26யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 22-30
20
பாஸ்காகாலம்
4ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 12: 24 - 13: 5யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 44-50
21
பாஸ்க்கா காலம்
4ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 13: 13-25+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 16-20
22
பாஸ்க்கா காலம்
4ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 13: 26-33+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 1-6
23
பாஸ்க்கா காலம்
4ஆம் வாரம்
புனித ஜோஜ்

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 13: 44-52+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 7-14
24
பாஸ்கா காலம்
5ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம். 14:21-27

திருத்தூதர் யோவான் எமுதிய திருவெளிப்பாட்டிலிருந்து வாசகம். 21: 1-5

யோவான் எமுதிய தூய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்: 13: 31-35
25
பாஸ்காகாலம்
5ஆம் வாரம்
புனித மாற்கு - நற்செய்தியாளர் விழா

திருத்தூதர் பேதுரு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 5-14மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 15-20
26
பாஸ்க்கா காலம்
5ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 14: 19-28+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 27-31b
27
பாஸ்க்கா காலம்
5ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 15: 1-6யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15: 1-8
28
பாஸ்க்கா காலம்
5ஆம் வாரம்
புனித லூயிமொன்போட் வியான்னி

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 15: 7-21யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15: 9-11
29
பாஸ்க்கா காலம்
5ஆம் வாரம்
புனித சியான்னா கத்தரின்

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 15: 22-31+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15: 12-17
30
பாஸ்க்கா காலம்
5ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 16: 1-10+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15: 18-21
மே 2016
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
பாஸ்க்கா காலம்
6ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 15: 1-2, 22-29

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய திருவெளிப்பாட்டிலிருந்து வாசகம் 21: 10-14, 22-23

+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 23-29
2
பாஸ்க்கா காலம்
6ஆம் வாரம்
புனித அத்தனாசியார்

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 16: 11-15+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15: 26 - 16:4
3
பாஸ்க்கா காலம்
6ஆம் வாரம்
புனிதர்கள் பிலிப்பு, யாக்கோபு விழா

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 15: 1-8யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 6-14
4
பாஸ்க்கா காலம்
6ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 17: 15,22 - 18: 1+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 12-15
5
பாஸ்க்கா காலம்
6ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 18: 1-8யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 16-20
6
பாஸ்க்கா காலம்
6ஆம் வாரம்
புனித தோமினிக் சாவியோ

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 18: 9-18+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 20-23
7
பாஸ்காகாலம்
6ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 18: 23-28யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 23-28
8
பாஸ்காகாலம்
7ஆம் வாரம்
ஆண்டவரின் விண்ணேற்புப் பெருவிழா

திப:1:1-11

எபிரேயருக்கு திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 9:24-28, 10:19-23

லூக்கா 24: 46-53
9
பாஸ்காகாலம்
7ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 19: 1-8யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 29-33
10
பாஸ்காகாலம்
7ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 20: 17-27யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17: 1-11ய
11
பாஸ்க்கா காலம்
7ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 20: 28-38+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17: 11-19
12
பாஸ்க்கா காலம்
7ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 22: 30; 23: 6-11யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17: 20-26
13
பாஸ்க்கா காலம்
7ஆம் வாரம்
தூய பாத்திமா அன்னை

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 25: 13-21யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21: 15-1
14
பாஸ்க்கா காலம்
தூய மத்தேயாஸ் அப்போஸ்தலர்

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 15-17, 20-26யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15;9-17
15
பொதுக்காலம்
7ஆம் வாரம்
தூய ஆவி ஞாயிறு பெருவிழாத் திருப்பலி

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 1-11

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 12: 3b-7. 12-13

+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20: 19-23
16
பொதுக்காலம்
7ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் யாக்கோபு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 13-18மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 14-29
17
பொதுக்காலம்
7ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் யாக்கோபு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 1-10மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 30-37
18
பொதுக்காலம்
7ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் யாக்கோபு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 13-17மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 38-4
19
பொதுக்காலம்
7ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் யாக்கோபு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 1-6மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 41-50
20
பொதுக்காலம்
7ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் யாக்கோபு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 9-12மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 1-12
21
பொதுக்காலம்
7ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் யாக்கோபு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 13-20மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1
22
பொதுக்காலம்
8ஆம் வாரம்
மூவொரு கடவுள் பெருவிழாத் திருப்பலி

நீதிமொழிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 8: 22-31

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 1-5

+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 12-15
23
பொதுக்காலம்
8ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பேதுரு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 3-9மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 17-27
24
பொதுக்காலம்
8ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பேதுரு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 10-16மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 28-31
25
பொதுக்காலம்
8ஆம் வாரம்
7வதுகிறகோரி

திருத்தூதர் பேதுரு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 18-25மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 32-45
26
பொதுக்காலம்
8ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பேதுரு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 2-5,9-12மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 46-52
27
பொதுக்காலம்
8ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பேதுரு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 7-13மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 11-26
28
பொதுக்காலம்
8ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் யூதா எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 17, 20-25மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 27-33
29
பொதுக்காலம்
9ஆம் வாரம்
இயேசுவின் திருவுடல், திருஇரத்தப் பெருவிழாத் திருப்பலி!

தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம். 14:18-20

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்11: 23-26

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9:11-17
30
பொதுக்காலம்
9ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பேதுரு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 1-7மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 1-12
31
பொதுக்காலம்
9ஆம் வாரம்
கன்னிமரியாள் எலிசபேத்தைச் சந்தித்தல்

செப்பனியா 3;14-18லூக்கா 1;39-56
ஜூன் 2016
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
பொதுக்காலம்
9ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 1-3; 6-12மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 18-27
2
பொதுக்காலம்
9ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 8-15மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 28-34
3
பொதுக்காலம்
9ஆம் வாரம்
யேசுவின் திருஇருதயப்பெருவிழா

எசேக்கியேல் ஆகமத்திலிருந்து வாசகம் 34;11-16

புனித பவுல் உரோமையரருக்கு எழுதிய நிருபத்திலிருந்து வாசகம் 5;5-11

புனித லூக்காஸ்எழுதிய நற்செய்தியில் இருந்து வாசகம் 15;3-7
4
பொதுக்காலம்
10ஆம் வாரம்
தூய கன்னி மரியாவின் மாசற்ற இதயம்

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 61: 9-11லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2: 41-51
5
பொதுக்காலம்
10ஆம் வாரம்


அரசர்கள் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம். 17:17-24

திருத்தூதர் பவுல் கலாத்தியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 11-19

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7:11-17
6
பொதுக்காலம்
10ஆம் வாரம்
புனித நோபேட்

அரசர்கள் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 17: 1-6மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 1-12
7
பொதுக்காலம்
10ஆம் வாரம்


அரசர்கள் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 17: 7-16மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 13-16
8
பொதுக்காலம்
10ஆம் வாரம்


அரசர்கள் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 18: 20-39மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 17-19
9
பொதுக்காலம்
10ஆம் வாரம்
புனித எபிரேம்

அரசர்கள் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 18: 41-46மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 20-26
10
பொதுக்காலம்
10ஆம் வாரம்


அரசர்கள் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 19: 9ய,11-16மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 27-32
11
பொதுக்காலம்
10ஆம் வாரம்
பனித பர்னபாஸ்

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 11;21-26 13;1-3புனித மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்10;7-13
12
பொதுக்காலம்
11ஆம் வாரம்


சாமுவேல் இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம் 12: 7-10,13

திருத்தூதர் பவுல் கலாத்தியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 16,19-21

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 36-8: 3
13
பொதுக்காலம்
11ஆம் வாரம்
புனித அந்தோனியார்

அரசர்கள் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 21: 1-16மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 38-42
14
பொதுக்காலம்
11ஆம் வாரம்


அரசர்கள் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 21: 17-29மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 43-48
15
பொதுக்காலம்
11ஆம் வாரம்


அரசர்கள் இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 1, 6-14மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 1-6,16-18
16
பொதுக்காலம்
11ஆம் வாரம்


சீராக்கின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 48: 1-15மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 7-15
17
பொதுக்காலம்
11ஆம் வாரம்


அரசர்கள் இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம் 11: 1-4, 9-18, 20மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 19-23
18
பொதுக்காலம்
11ஆம் வாரம்


குறிப்பேடு இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம் 24: 17-25மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 24-34
19
பொதுக்காலம்
12ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் செக்கரியா நூலிலிருந்து வாசகம் 12: 10-11

திருத்தூதர் பவுல் கலாத்தியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 26-29

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 18-24
20
பொதுக்காலம்
12ஆம் வாரம்


அரசர்கள் இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம் 17: 5-8,13-15,18மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 1-5
21
பொதுக்காலம்
12ஆம் வாரம்


அரசர்கள் இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம் 19: 9-11,14-21, 31-35, 36மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 6,12-14
22
பொதுக்காலம்
12ஆம் வாரம்


அரசர்கள் இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம் 22: 8-13; 23: 1-3மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 15-20
2324
பொதுக்காலம்
12ஆம் வாரம்
புனித திருமுழுக்கு யோவானின் பிறப்பு பெருவிழா

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 49: 1-6

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 13: 22-26

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 57-66, 80
25
பொதுக்காலம்
12ஆம் வாரம்
புனித வில்லியம்

புலம்பல் நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 2,10-14,18-19மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 5-17
26
பொதுக்காலம்
13ஆம் வாரம்


அரசர்கள் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 19: 16,19-21

திருத்தூதர் பவுல் கலாத்தியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 1,13-18

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 51-62
27
பொதுக்காலம்
13ஆம் வாரம்
புனித சிசில் (அலெக்சான்ரியா)

இறைவாக்கினர் ஆமோஸ் நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 6-10, 13-16மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 18-22
28
பொதுக்காலம்
13ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் ஆமோஸ் நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 1-8; 4: 11-12மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 23-27
29
பொதுக்காலம்
13ஆம் வாரம்
புனிதர்கள் பேதுரு, பவுல் - திருத்தூதர்கள் பெருவிழா

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 12: 1-11

திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 6-8, 17-18

+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 13-19
30
பொதுக்காலம்
12ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் ஆமோஸ் நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 10-17மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 1-8
ஜூலை 2016
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
பொதுக்காலம்
13ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் ஆமோஸ் நூலிலிருந்து வாசகம் 8: 4-6,9-12மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 9-13
2
பொதுக்காலம்
13ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் ஆமோஸ் நூலிலிருந்து வாசகம் 9: 11-15மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 14-17
3
பொதுக்காலம்
14ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம். 66: 10-14

திருத்தூதர் பவுல் கலாத்தியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 6: 14-18.

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10:1-12,17-20
4
பொதுக்காலம்
14ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் ஓசேயா நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 14-16,19-20மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 18-26
5
பொதுக்காலம்
14ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் ஓசேயா நூலிலிருந்து வாசகம் 8: 4-7,11-13மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 32-38
6
பொதுக்காலம்
14ஆம் வாரம்
புனித மரியகொறற்றி

இறைவாக்கினர் ஓசேயா நூலிலிருந்து வாசகம் 10: 1-3,7-8,12மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 1-7
7
பொதுக்காலம்
14ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் ஓசேயா நூலிலிருந்து வாசகம் 11: 1-4, 8-9மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 7-15
8
பொதுக்காலம்
14ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் ஓசேயா நூலிலிருந்து வாசகம் 14: 1-9மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 16-23
9
பொதுக்காலம்
14ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 1-8மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 24-33
10
பொதுக்காலம்
15ஆம் வாரம்


இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம். 30:10-14

திருத்தூதர் பவுல் கொலோசையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 15-20

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10:25-37
11
பொதுக்காலம்
15ஆம் வாரம்
புனித பெனடிக்ற்

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 11-17மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 34-11: 1
12
பொதுக்காலம்
15ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 1-9மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 20-24
13
பொதுக்காலம்
15ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 10: 5-7,13-16மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 25-27
14
பொதுக்காலம்
15ஆம் வாரம்
புனித கமிலஸ் தெ லெல்லிஸ்

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 26: 7-9,12,16-19மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 28-30
15
பொதுக்காலம்
15ஆம் வாரம்
புனித பொனவெந்தர்

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 38: 1-6,21-22,7-8மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 1-8
16
பொதுக்காலம்
15ஆம் வாரம்
புனித கார்மேல் அன்னை பெருவிழா

இறைவாக்கினர் மீக்கா நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 1-5மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 14-21
17
பொதுக்காலம்
16ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம். 18:1-10

திருத்தூதர் பவுல் கொலோசையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 24-28

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10:38-42
18
பொதுக்காலம்
16ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் மீக்கா நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 1-4, 6-8மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 38-42
19
பொதுக்காலம்
16ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் மீக்கா நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 14-15, 18-20மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 46-50
20
பொதுக்காலம்
16ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 1,4-10மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 1-9
21
பொதுக்காலம்
16ஆம் வாரம்
புனித லொரன்ஸ்

இறைவாக்கினர் எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 1-3,7-8,12-13மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 10-17
22
பொதுக்காலம்
16ஆம் வாரம்
புனித மகதலா மரியா

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 14-17+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20: 1, 11-18
23
பொதுக்காலம்
16ஆம் வாரம்
புனித பிரிசித்தா

இறைவாக்கினர் எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 1-11மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 24-30
24
பொதுக்காலம்
17ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 18: 20-32

திருத்தூதர் பவுல் கொலோசையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 12-14

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 1-13
25
பொதுக்காலம்
17ஆம் வாரம்
புனித யாக்கோபு - திருத்தூதர்விழா

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 7-15மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20: 20-28
26
பொதுக்காலம்
17ஆம் வாரம்
புனித சுவக்கீம்.அன்னா மரியாவின் பெற்றோர்

இறைவாக்கினர் எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 14: 17-22மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 36-43
27
பொதுக்காலம்
17ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 15: 10. 16-21மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 44-46
28
பொதுக்காலம்
17ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 18: 1-6மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 47-53
29
பொதுக்காலம்
17ஆம் வாரம்
புனித மார்த்தா

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 7-16யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 19-27
30
பொதுக்காலம்
17ஆம் வாரம்
புனிதர்கள் யுசேபியு பீட்டர்யுலியன்

இறைவாக்கினர் எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 26: 11-16,24மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 1-12
31
பொதுக்காலம்
18ஆம் வாரம்


சபை உரையாளர் நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 2; 2: 21-23

திருத்தூதர் பவுல் கொலோசையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 1-5,9-11

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 13-21
ஆகஸ்ட் 2016
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
பொதுக்காலம்
18ஆம் வாரம்
புனித அல்போன்ஸ் மரிய லிகோறி

இறைவாக்கினர் எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 28: 1-17மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14;22-38
2
பொதுக்காலம்
18ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 30: 1-2,12-15,18-22மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15: 1-2,10-14
3
பொதுக்காலம்
18ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 31: 1-7மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15: 21-28
4
பொதுக்காலம்
18ஆம் வாரம்
புனித ஜோன் மரிய வியான்னி

இறைவாக்கினர் எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 31: 31-34மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 13-23
5
பொதுக்காலம்
18ஆம் வாரம்
புனித மரியாளின் பேராலய நேர்ந்தளிப்பு

இறைவாக்கினர் நாகூம் நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 15; 2: 2; 3: 1-3,6-7மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 24-28
6
பொதுக்காலம்
18ஆம் வாரம்
ஆண்டவரின் தோற்றமாற்றம் விழா

இறைவாக்கினர் தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 9-10,13-14

திருத்தூதர் பேதுரு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 16-19

புனித லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்9;28-36
7
பொதுக்காலம்
19ஆம் வாரம்


சாலமோனின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 18: 6-9

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 11: 1-2,8-19

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 32-48
8
பொதுக்காலம்
19ஆம் வாரம்
புனிதடோமினிக்

இறைவாக்கினர் எசேக்கியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 2-5, 24-28மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17: 22-27
9
பொதுக்காலம்
19ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசேக்கியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 8 - 3: 4மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 18: 1-5. 10-14
10
பொதுக்காலம்
19ஆம் வாரம்
புனித லாரன்ஸ்

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 9: 6-10யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 24-26
11
பொதுக்காலம்
19ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசேக்கியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 12: 1-12மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 18: 21 - 19: 1
12
பொதுக்காலம்
19ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசேக்கியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 16: 1-15,60,63மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 19: 3-12
13
பொதுக்காலம்
19ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசேக்கியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 18: 1-10, 13, 30-32மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 19: 13-15
14
பொதுக்காலம்
20ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 38: 4-6, 8-10

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 12: 1-4

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 49-53
15
பொதுக்காலம்
20ஆம் வாரம்
தூய கன்னி மரியாவின் விண்ணேற்பு பெருவிழா

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய திருவெளிப்பாட்டி லிருந்து வாசகம் 11: 19; 12: 1-6,10

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 15: 20-26

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 39-56
16
பொதுக்காலம்
20ஆம் வாரம்
புனித ஸ்தேவான்

இறைவாக்கினர் எசேக்கியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 28: 1-10மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 19: 23-30
17
பொதுக்காலம்
20ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசேக்கியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 34: 1-11மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20: 1-16
18
பொதுக்காலம்
20ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசேக்கியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 36: 23-28மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 22: 1-14
19
பொதுக்காலம்
20ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசேக்கியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 37: 1-14மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 22: 34-40
20
பொதுக்காலம்
20ஆம் வாரம்
புனித பேனாட்

இறைவாக்கினர் எசேக்கியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 43: 1-7மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 23: 1-12
21
பொதுக்காலம்
21ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 66: 18-21

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 12: 5-7,11-13

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 22-30
22
பொதுக்காலம்
21ஆம் வாரம்
அரசியான தூய கன்னிமரியா

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 9: 2-4, 6-7+லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 26-38
23
பொதுக்காலம்
21ஆம் வாரம்
புனித ரோசா

திருத்தூதர் பவுல் தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 1-3, 14-17மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 23: 23-26
24
பொதுக்காலம்
21ஆம் வாரம்
புனித பர்த்தலமேயு - திருத்தூதர்

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய திருவெளிப்பாட்டிலிருந்து வாசகம் 21: 9-14யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 45-51
25
பொதுக்காலம்
21ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 1-9மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 24: 42-51
26
பொதுக்காலம்
21ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 17-25மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 25: 1-13
27
பொதுக்காலம்
21ஆம் வாரம்
0புனித மொனிக்கா

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 26-31மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 25: 14-30
28
பொதுக்காலம்
22ஆம் வாரம்


சீராக்கின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 17-18, 20,28-29

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 12: 18-19, 22-24

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 1,7-14
29
பொதுக்காலம்
22ஆம் வாரம்
புனித திருமுழுக்கு யோவானின் பாடுகள் நினைவு

இறைவாக்கினர் எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 17-19மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 17-29
30
பொதுக்காலம்
22ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 10-16லூக்கா லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4: 31-37
31
பொதுக்காலம்
22ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 1-9லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4: 38-44
செப்டம்பர் 2016
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
பொதுக்காலம்
22ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 18-23லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 1-11
2
பொதுக்காலம்
22ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 1-5லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 33-39
3
பொதுக்காலம்
22ஆம் வாரம்
0புனித பெரிய கிரகோரி

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 6-15லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 1-5
4
பொதுக்காலம்
23ஆம் வாரம்


சாலமோனின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 9: 13-18

திருத்தூதர் பவுல் பிலமோனுக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 9b-10,12-17

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 25-33
5
பொதுக்காலம்
23ஆம் வாரம்
புனித அன்னைதெரேசா

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 1-8லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 6-11
6
பொதுக்காலம்
23ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 6: 1-11லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 12-19
7
பொதுக்காலம்
23ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 7: 25-31லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 20-26
8
பொதுக்காலம்
23ஆம் வாரம்
தூய கன்னி மரியாவின் பிறப்பு

இறைவாக்கினர் மீக்கா நூலிலிருந்து வாசகம் 5: 2-5மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 18-23
9
பொதுக்காலம்
23ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 9: 16-19,22-27லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 39-42
10
பொதுக்காலம்
23ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 10: 14-22லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 43-49
11
பொதுக்காலம்
24ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 32: 7-11,13-14

திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 12-17

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15: 1-32
12
பொதுக்காலம்
24ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 11: 17-26லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 1-10
13
பொதுக்காலம்
24ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 12: 12-14. 27-31லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 11-17
14
பொதுக்காலம்
24ஆம் வாரம்
திருச்சிலுவையின் மகிமை விழா

எண்ணிக்கை நூலிலிருந்து வாசகம் 21: 4-9

திருத்தூதர் பவுல் பிலிப்பியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 6-11

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3: 13-17
15
பொதுக்காலம்
24ஆம் வாரம்
வியாகுல அன்னையின் விழா

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 7-9யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 19: 25-27
16
பொதுக்காலம்
24ஆம் வாரம்
0புனிதர்கள் கொர்னெலியு சிப்பிலியான்

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 15: 12-20லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 1-3
17
பொதுக்காலம்
24ஆம் வாரம்
புனித ராபேட் பெர்லாமின்

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 15: 35-37, 42-49லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 4-15
18
பொதுக்காலம்
25ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் ஆமோஸ் நூலிலிருந்து வாசகம் 8: 4-7

திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 1-8

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 1-13
19
பொதுக்காலம்
25ஆம் வாரம்


நீதிமொழிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 27-35லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 16-18
20
பொதுக்காலம்
25ஆம் வாரம்


நீதிமொழிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 21: 1-6,10-13லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 19-21
21
பொதுக்காலம்
25ஆம் வாரம்
0புனித மத்தேயு - திருத்தூதர், நற்செய்தியாளர் விழா

திருத்தூதர் பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 1-7, 11-13மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 9-13
22
பொதுக்காலம்
25ஆம் வாரம்


சபை உரையாளர் நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 2-11லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 7-9
23
பொதுக்காலம்
25ஆம் வாரம்


சபை உரையாளர் நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 1-11லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 18-22
24
பொதுக்காலம்
25ஆம் வாரம்


சபை உரையாளர் நூலிலிருந்து வாசகம் 11: 9 -12: 8லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 43-45
25
பொதுக்காலம்
26ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் ஆமோஸ் நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 1, 3-7

திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 6: 11-16

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 19-31
26
பொதுக்காலம்
26ஆம் வாரம்


யோபு நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 6-22லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 46-50
27
பொதுக்காலம்
26ஆம் வாரம்
புனித வின்சன்ட் டிபோல்

யோபு நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 1-4 11-17, 20-23லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 51-56
28
பொதுக்காலம்

யோபு நூலிலிருந்து வாசகம் 9: 1-12, 14-16லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 57-62
29
பொதுக்காலம்
26ஆம் வாரம்
0தூயமிக்கேல் கரிரியேல் ரபேல் -

இறைவாக்கினர் தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 9-10, 13-14யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 47-51
30
பொதுக்காலம்
26ஆம் வாரம்


யோபு நூலிலிருந்து வாசகம் 38: 1, 12-21; 40: 3-4லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 13-16
அக்டோபர் 2016
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
பொதுக்காலம்
26ஆம் வாரம்
குழந்தை யேசுவின் புனித தெரேசா

யோபு நூலிலிருந்து வாசகம் 42: 1-3, 5-6, 12-17லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 17-24
2
பொதுக்காலம்
27ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் அபக்கூக்கு நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 2-3; 2: 2-4

திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 6-8, 13-14

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17: 5-10
3
பொதுக்காலம்
27ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கலாத்தியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 6-12லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 25-37
4
பொதுக்காலம்
27ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கலாத்தியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 13-24லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 38-42
5
பொதுக்காலம்
27ஆம் வாரம்
புனித பவுஸ்தீனா

திருத்தூதர் பவுல் கலாத்தியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 1-2, 7-14லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 1-4
6
பொதுக்காலம்
27ஆம் வாரம்
புனித புறூனோ

திருத்தூதர் பவுல் கலாத்தியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 1-5லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 5-13
7
பொதுக்காலம்
27ஆம் வாரம்
செபமாலை அன்னை

திருத்தூதர் பவுல் கலாத்தியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 7-17லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 15-26
8
பொதுக்காலம்
27ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கலாத்தியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 22-29லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 27-28
9
பொதுக்காலம்
28ஆம் வாரம்


அரசர்கள் இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம் 5: 14-17

திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 8-13

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17: 11-19
10
பொதுக்காலம்
28ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கலாத்தியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 22-24, 26-27, 31 - 5: 1லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 29-32
11
பொதுக்காலம்
28ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கலாத்தியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 1-6லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 37-41
12
பொதுக்காலம்
28ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கலாத்தியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 18-25லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 42-46
13
பொதுக்காலம்
28ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 1-10லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 47-54
14
பொதுக்காலம்
28ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 11-14லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 1-7
15
பொதுக்காலம்
28ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 15-23லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 8-12
16
பொதுக்காலம்
29ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம். 17:8-13

திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3:14-4:2

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 18:1-8
17
பொதுக்காலம்
29ஆம் வாரம்
அந்தியொக் நகர் பனித இஞ்ஞாசி

திருத்தூதர் பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 1-10லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 13-21
18
பொதுக்காலம்
29ஆம் வாரம்
புனித லூக்கா நற்செய்தியாளர்

திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 9-17லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 1-9
19
பொதுக்காலம்
29ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 2-12லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 39-48
20
பொதுக்காலம்
29ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 14-21லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 49-53
21
பொதுக்காலம்
29ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 1-6லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 54-59
22
பொதுக்காலம்
29ஆம் வாரம்
புனித 2ம் புனித ஜோன் போல்

திருத்தூதர் பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 7-16லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 1-9
23
பொதுக்காலம்
30ஆம் வாரம்


சீராக்கின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 35: 12-14, 16-18

திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 6-8, 16-18

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 18: 9-1
24
பொதுக்காலம்
30ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 32 - 5: 8லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 10-17
25
பொதுக்காலம்
30ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 21-33லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 18-21
26
பொதுக்காலம்
30ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 6: 1-9லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 22-30
27
பொதுக்காலம்
30ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 6: 10-20 திருத்தூதர் பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 6: 10-20லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 31-35
28
பொதுக்காலம்
30ஆம் வாரம்
புனிதர்கள் சீமோன், யூதா - திருத்தூதர்கள் விழா

திருத்தூதர் பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 19-22+லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 12-19
29
பொதுக்காலம்
30ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் பிலிப்பியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 18-26லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 1,7-11
30
பொதுக்காலம்
31ஆம் வாரம்


சாலமோனின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 11: 22 - 12: 2

திருத்தூதர் பவுல் தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 11 - 2: 2

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 19: 1-10
31
பொதுக்காலம்
31ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் பிலிப்பியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 1-4லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 12-14
நவம்பர் 2016
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
பொதுக்காலம்
31ஆம் வாரம்
அனைத்துப் புனிதர்கள் பெருவிழா

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய திரு வெளிப்பாட்டில் இருந்து வாசகம் 7: 2-4, 9-14

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 1-3

+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 1-1
2
பொதுக்காலம்
31ஆம் வாரம்
இறந்த அனைவர் நினைவு

சாலமோனின் ஞானம் 3:1-9

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5:5-11

னித மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 25: 31 - 46
3
பொதுக்காலம்
31ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் பிலிப்பியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 3-8லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15: 1-10
4
பொதுக்காலம்
31ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் பிலிப்பியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 17 - 4: 1லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 1-8
5
பொதுக்காலம்
31ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் பிலிப்பியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 10-19லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 9-15
6
பொதுக்காலம்
32ஆம் வாரம்


மக்கபேயர் இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 1-2, 9-14

திருத்தூதர் பவுல் தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 16 - 3: 5

புனித லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20:27-38
7
பொதுக்காலம்
32ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் தீத்துவுக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 1-9லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17: 1-6
8
பொதுக்காலம்
32ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் தீத்துவுக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 1-8,11-14லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17: 7-10
9
பொதுக்காலம்
32ஆம் வாரம்
இலாத்தரன் பேராலய நேர்ந்தளிப்பு விழா

இறைவாக்கினர் எசேக்கியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 47: 1-2,8-9,12

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 9-11, 16-17

+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2: 13-22
10
பொதுக்காலம்
32ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் பிலமோனுக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 7-20லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17: 20-25
11
பொதுக்காலம்
32ஆம் வாரம்
புனித மார்டீன்

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4-9லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17: 26-37
12
பொதுக்காலம்
32ஆம் வாரம்
புனித யோசபாத்

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய மூன்றாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5-8லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 18: 1-8
13
பொதுக்காலம்
33ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் மலாக்கி நூலிலிருந்து வாசகம் 4: 1-2

திருத்தூதர் பவுல் தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 7-12

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21: 5-19
14
பொதுக்காலம்
33ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய திரு வெளிப்பாட்டில் இருந்து வாசகம் 1: 1-4; 2: 1-5லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 18: 35-43
15
பொதுக்காலம்
33ஆம் வாரம்
புனித பெரிய அல்பேட்

திருவெளிப்பாடு3;1-6 14-22புனித லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்19;1-10
16
பொதுக்காலம்
33ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய திரு வெளிப்பாட்டில் இருந்து வாசகம் 4: 1-11லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 19: 11-28
17
பொதுக்காலம்
33ஆம் வாரம்
0புனித எலிசபேத்

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய திருவெளிப்பாட்டில் இருந்து வாசகம் 5: 1-10லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 19: 41-44
18
பொதுக்காலம்
33ஆம் வாரம்
திருத்தூதர்கள் பேதுரு, பவுல் பேராலயங்களின் நேர்ந்த...

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய திரு வெளிப்பாட்டில் இருந்து வாசகம் 10: 8-11லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 19: 45-48
19
பொதுக்காலம்
33ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய திரு வெளிப்பாட்டில் இருந்து வாசகம் 11: 4-12லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20: 27-40
20
பொதுக்காலம்
34ஆம் வாரம்
கிறிஸ்து அரசர் பெருவிழா

சாமுவேல் இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம் 5: 1-3

திருத்தூதர் பவுல் கொலோசையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 12-20

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 23: 35-43
21
பொதுக்காலம்
34ஆம் வாரம்
தூய கன்னி மரியாவைக் காணிக்கையாக அர்ப்பணித்தல்

இறைவாக்கினர் செக்கரியா நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 10-13+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 46-50
22
பொதுக்காலம்
34ஆம் வாரம்
தூய செசிலியம்மாள்

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய திருவெளிப்பாட்டிலிருந்து வாசகம் 14: 14-20லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21: 5-11
23
பொதுக்காலம்
34ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய திருவெளிப்பாட்டிலிருந்து வாசகம் 15: 1-4லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21: 12-19
24
பொதுக்காலம்
34ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய திருவெளிப்பாட்டிலிருந்து வாசகம் 18: 1-2, 21-23; 19: 1-3,9லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21: 20-28
25
பொதுக்காலம்
34ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய திருவெளிப்பாட்டிலிருந்து வாசகம் 20: 1-4,11 - 21: 2லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21: 29-33
26
பொதுக்காலம்
34ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய திருவெளிப்பாட்டிலிருந்து வாசகம் 22: 1-7லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21: 34-36
27
திருவருகைக்காலம்
1ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம். 2:1-5

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 13: 11-14

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 24:37-44
28
திருவருகைக்காலம்
1ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 4: 2-6மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 5-11
29
திருவருகைக்காலம்
1ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 11: 1-10லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 21-24
30
திருவருகைக்காலம்
1ஆம் வாரம்
புனித அந்திரேயா - திருத்தூதர் விழா

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 10: 9-18+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4: 18-22
டிசம்பர் 2016
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
திருவருகைக்காலம்
1ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 26: 1-6மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 21,24-27
2
திருவருகைக்காலம்
1ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 29: 17-24மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 27-31
3
திருவருகைக்காலம்
1ஆம் வாரம்
புனித பிரான்சிஸ் சவேரியார்

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 61: 1-3

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 9: 16-19, 22-23

மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 15-20
4
திருவருகைக்காலம்

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 11: 1-10

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 15: 4-9

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3: 1-12
5
திருவருகைக்காலம்
2ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 35: 1-10லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 17-26
6
திருவருகைக்காலம்
2ஆம் வாரம்
புனித நீக்கலஸ்

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 40: 1-11மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 18: 12-14
7
திருவருகைக்காலம்
2ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 40: 25-31மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 28-30
8
திருவருகைக்காலம்
2ஆம் வாரம்
தூய கன்னி மரியாவின் அமலோற்பவம் பெருவிழா

தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 9-15,20லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 26-38
9
திருவருகைக்காலம்
2ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 48: 17-19மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 16-19
10
திருவருகைக்காலம்
2ஆம் வாரம்


சீராக்கின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 48: 1-4, 9-11மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17: 10-13
11
திருவருகைக்காலம்
3ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 35: 1-6,10

திருத்தூதர் யாக்கோபு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 7-10

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 2-11
12
திருவருகைக்காலம்
3ஆம் வாரம்


எண்ணிக்கை நூலிலிருந்து வாசகம் 24: 2-7,15-17மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21: 23-27
13
திருவருகைக்காலம்
3ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் செப்பனியா நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 1-2,9-13மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21: 28-32
14
திருவருகைக்காலம்
3ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 45: 6-8,18,21-25லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 19-23
15
திருவருகைக்காலம்
3ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 54: 1-10லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 24-30
16
திருவருகைக்காலம்
3ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 56: 1-3,6-8+ யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 33-36
17
திருவருகைக்காலம்
3ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 49: 1-2, 8-10மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 1-17
18
திருவருகைக்காலம்
4ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம். 7:10-14

திருத்தூதர் பவுல் உரேமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1:1-7

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1:18-24
19
திருவருகைக்காலம்
4ஆம் வாரம்


நீதித்தலைவர்கள் நூலிலிருந்து வாசகம் 13: 2-7, 24-25+ லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 5-25
20
திருவருகைக்காலம்
3ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 10-14லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1:26-38
21
திருவருகைக்காலம்
4ஆம் வாரம்


இனிமைமிகு பாடலிலிருந்து வாசகம் 2: 8-14லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 39-45
22
திருவருகைக்காலம்
4ஆம் வாரம்


சாமுவேல் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 24-28லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 46-56
23
திருவருகைக்காலம்
4ஆம் வாரம்
புனித யோவான்

இறைவாக்கினர் மலாக்கி நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 1-4; 4: 5-6லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 57-66
24
கிறிஸ்து பிறப்புக்காலம்
திருவிழிப்புத் திருப்பலி

இறைவாக்கினர் ஏசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 62:1-5

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 13:16-17,21-25

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1:1-25
25
கிறிஸ்து பிறப்புக்காலம்

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 52:7-10

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1:1-6

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1:1-18
26
கிறிஸ்து பிறப்புக்காலம்
புனித ஸ்தேவான் - முதல் மறைச்சாட்சி விழா

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 8-10; 7: 54-60மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 17-22
27
கிறிஸ்து பிறப்புக்காலம்
புனித யோவான் - திருத்தூதர், நற்செய்தியாளர் விழா

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 1-4யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20: 2-8
28
கிறிஸ்து பிறப்புக்காலம்
புனித மாசில்லாக் குழந்தைகள் - மறைச்சாட்சியர் விழா

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 5 - 2: 2மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2: 13-18
29
கிறிஸ்து பிறப்புக்காலம்
கிறிஸ்து பிறப்பின் எண்கிழமையில் 4ஆம் நாள்

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 3-11லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2: 22-35
30
கிறீஸ்துபிறப்புக்காலம்
இயேசு, மரியா, யோசேப்பின் திருக்குடும்பம்

சீராக்கின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 3:2-7, 12-14

திருத்தூதர் பவுல் கொலோசையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 12-21

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2: 13-15,19-23
31
கிறிஸ்து பிறப்புக்காலம்
கிறிஸ்து பிறப்பின் எண்கிழமையில் 5ஆம் நாள்

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 18-21யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 1-18