2015
ஜனவரி 2015
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
கிறிஸ்து பிறப்பு விழாவின் 8ஆம் நாள்
1ஆம் வாரம்
இறைவனின் அன்னையாகிய தூய கன்னி மரியா

எண்ணிக்கை நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 22-27

திருத்தூதர் பவுல் கலாத்தியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 4-7

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2: 16-21
2
கிறிஸ்து பிறப்புக்காலம்
2ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 22-28யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 19-28
3
கிறிஸ்து பிறப்புக்காலம்
2ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 29-3: 6யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 29-34
4
கிறிஸ்து பிறப்புக்காலம்
2ஆம் வாரம்
ஆண்டவரின் திருக்காட்சி

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 60: 1-6

திருத்தூதர் பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 2-3ய,5-6

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2: 1-12
5
திருக்காட்சி விழா
1ஆம் வாரம்
புனித யோண் நியுமன்

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 22 - 4: 6மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4: 12-17, 23-25
6
திருக்காட்சிக் காலம்
1ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 7-10மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 34-44
7
திருக்காட்சிக் காலம்
1ஆம் வாரம்
புனித பெனாப்போத்து

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 11-18மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 45-52
8
திருக்காட்சிக் காலம்
1ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 19-5: 4லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4: 14-22
9
திருக்காட்சி
1ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 5-13லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 12-16
10
திருக்காட்சி
1ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 14-21யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3: 22-30
11
ஆண்டவரின் திருமுழுக்கு
1ஆம் வாரம்
ஆண்டவரின் திருமுழுக்கு

இறைவாக்கினர் நூலிலிருந்து வாசகம் 55: 1-11

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 1-9

மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 7-11
12
பொதுக்காலம்
1ஆம் வாரம்
புனித பெனடிக்ற்

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 1-6மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 14-20
13
பொதுக்காலம்
1ஆம் வாரம்
புனித இலாரியார்

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 5-12மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 21-28
14
பொதுக்காலம்
1ஆம் வாரம்
புனித பெலிக்ஸ்

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 14-18மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 29-39
15
பொதுக்காலம்
1ஆம் வாரம்
கிறிஸ்தவ பொங்கல்

லேவியர் 23:9-14புனித லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2: 22-24
16
பொதுக்காலம்
1ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 1-5,11மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2: 1-12
17
பொதுக்காலம்
1ஆம் வாரம்
புனித வனத்து அந்தோனியார்

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 12-16மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2: 13-17
18
பொதுக்காலம்
2ஆம் வாரம்


சாமுவேல் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 3b-10, 19

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 6: 13-15,17-20

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 35-42
19
பொதுக்காலம்
2ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 1-10மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2: 18-22
20
பொதுக்காலம்
2ஆம் வாரம்
புனித செபஸ்தியார்

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 6: 10-20மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2: 23-28
21
பொதுக்காலம்
2ஆம் வாரம்
புனித அக்னெஸ்

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 7: 1-3, 15-17மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3: 1-6
22
பொதுக்காலம்
2ஆம் வாரம்
புனித வின்சன்ட்

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 7: 25-8: 6மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3: 7-12
23
பொதுக்காலம்
2ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 8: 6-13மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3: 13-19
24
பொதுக்காலம்
2ஆம் வாரம்
புனித பிரான்சீஸ் சலேசியார்

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 9: 2-3,11-14மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3: 20-21
25
பொதுக்காலம்
3ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் யோனா நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 1-5, 10

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 7: 29-31

மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 14-20
26
பொதுக்காலம்
3ஆம் வாரம்
புனிதர்கள் திமொத்தேயு, தீத்து

திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 1-8+லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 1-9
27
பொதுக்காலம்
3ஆம் வாரம்
புனித அஞ்சலா மெர்சி

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 10: 1-10மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3: 31-35
28
பொதுக்காலம்
3ஆம் வாரம்
அக்குவினோ நகர் புனித தோமா

திருத்தூதர் பவுல் எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4: 1-20
29
பொதுக்காலம்
3ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 10: 19-25மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4: 21-25
30
திருப்பாடல்
3ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 10: 32-39மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4: 26-34
31
பொதுக்காலம்
3ஆம் வாரம்
புனித ஜான் போஸ்கோ

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 11: 1-2, 8-19மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4: 35-41
பிப்ரவரி 2015
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
பொதுக்காலம்
4ஆம் வாரம்


இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம் 18: 15-20

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 7: 32-35

மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 21-28
2
பொதுக்காலம்
4ஆம் வாரம்
ஆண்டவரைக் காணிக்கையாக அர்ப்பணித்தல்

இறைவாக்கினர் மலாக்கி நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 1-4

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 14-18

+லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2: 22-40
3
பொதுக்காலம்
4ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 12: 1-4மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 21-43
4
பொதுக்காலம்
4ஆம் வாரம்
புனித அருளானந்தர்

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 12: 4-7,11-15மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 1-6
5
பொதுக்காலம்
4ஆம் வாரம்
பனித அகத்தா

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 12: 18-19,21-24மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 7-13
6
பொதுக்காலம்
4ஆம் வாரம்
புனித கொன்சாலோ

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 13: 1-8மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 14-29
7
பொதுக்காலம்
4ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 13: 15-17, 20-21மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 30-34
8
பொதுக்காலம்
5ஆம் வாரம்


யோபு நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 1-4,6-7

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 9: 16-19, 22-23

மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 29-39
9
பொதுக்காலம்
5ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 1-19மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 53-56
10
பொதுக்காலம்
5ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 20 - 2: 4மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 1-13
11
பொதுக்காலம்
5ஆம் வாரம்
புனித லூர்து அன்னை

தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 4b-9,15-17மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 14-23
12
பொதுக்காலம்
5ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 18-25மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 24-30
13
பொதுக்காலம்
5ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 1-8மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 31-37
14
பொதுக்காலம்
5ஆம் வாரம்
புனிதர்கள் சிறில் மெத்தோடியுஸ்

தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 9-24மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 1-10
15
பொதுக்காலம்
6ஆம் வாரம்


லேவியர் நூலிலிருந்து வாசகம் 13: 1-2, 44-46

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 10: 31 - 11: 1

மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 40-45
16
பொதுக்காலம்
6ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 4: 1-15,25மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 11-13
17
பொதுக்காலம்
6ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 5-8; 7: 1-5, 10மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 14-21
18
தவக்காலம்
திருநீற்றுப்புதன்

யோவேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 2:12-18

கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம் 5:20-6:2

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:1-6, 16-18
19
தவக்காலம்
திருநீற்றுப் புதனுக்குப் பின் வரும் வியாழக்கிழமை

இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம் 30:15-20லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9:22-25
20
தவக்காலம்
திருநீற்றுப் புதனுக்குப் பின் வரும் வெள்ளிக்கிழமை

ஏசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 58:1-9மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9:14-15
21
தவக்காலம்
திருநீற்றுப் புதனுக்குப் பின் வரும் சனிக்கிழமை

ஏசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 58:9-14லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5:27-32
22
தவக்காலம்
1ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 9: 8-15

திருத்தூதர் பேதுரு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 18-22

மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 12-15
23
தவக்காலம்
1ஆம் வாரம்


லேவியர் நூலிலிருந்து வாசகம் 19:1-2, 11-18மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 25:31-46
24
தவக்காலம்
1ஆம் வாரம்


ஏசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 55:10-11மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:7-15
25
தவக்காலம்
1ஆம் வாரம்


யோனா நூலிலிருந்து வாசகம் 3:1-10லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11:29-32
26
தவக்காலம்
1ஆம் வாரம்


எஸ்தர்(கிரேக்கம்) நூலிலிருந்து வாசகம் 4:17மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7:7-12
27
தவக்காலம்
1ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசேக்கியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 18: 21-28மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 20-26
28
தவக்காலம்
1ஆம் வாரம்


இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம் 26:16-19மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5:43-48
மார்ச் 2015
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 22: 1-2, 9-13, 15-18

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 8: 31-34

+மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 2-10
2
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்


தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 9:4-11லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:36-38
3
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்


ஏசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 1:10, 16-20மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 23:1-12
4
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்


எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 18:18-20மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20:17-28
5
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்


எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 17:5-10லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16:19-31
6
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 37:3-4,12-13,17-28மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21:33-43, 45-46
7
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்
பெர்பெத்துவா பெலிசித்தா

மீக்கா நூலிலிருந்து வாசகம் 7:14-15, 18-20லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15:1-3:11-32
8
தவக்காலம்
3ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 20: 1-17

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 22-25

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2: 13-25
9
தவக்காலம்
3ஆம் வாரம்


2 அரசர்கள் நூலிலிருந்து வாசகம் 5:1-15லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4:24-30
10
தவக்காலம்
3ஆம் வாரம்


தானியேல்(இணைப்பு) நூலிலிருந்து வாசகம் 1:2, 11-19மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 18:21-35
11
தவக்காலம்
3ஆம் வாரம்


இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம் 4:1, 5-9மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5:17-19
12
தவக்காலம்
3ஆம் வாரம்


எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 7:23-28லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11:14-23
13
தவக்காலம்
3ஆம் வாரம்


ஓசேயா நூலிலிருந்து வாசகம் 14:1-9மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12:28-34
14
தவக்காலம்
3ஆம் வாரம்


ஓசேயா நூலிலிருந்து வாசகம் 6:1-6லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 18:9-14
15
தவக்காலம்
4ஆம் வாரம்


குறிப்பேடு இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம் 36: 14-16,19-23

திருத்தூதர் பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 4-10

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3: 14-21
16
தவக்காலம்
4ஆம் வாரம்


ஏசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 65:17-21யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4:43-54
17
தவக்காலம்
4ஆம் வாரம்
புனித பற்றிக்

எசேக்கியல் நூலிலிருந்து வாசகம் 47:1-9,12யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5:1-3, 5-16
18
தவக்காலம்
4ஆம் வாரம்


ஏசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 49:8-15யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5:17-30
19
தவக்காலம்
5ஆம் வாரம்
புனித யோசேப்பு மரியாளின் கணவர்

சாமுவேலின் இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம் 7:4-5, 12-14, 16

உரோமையருக்கு எழுதிய நிருபத்தில் இருந்து வாசகம் 4:13,16-18,22

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1:16, 18-21,24
20
தவக்காலம்
4ஆம் வாரம்


சாலமோனின் ஞானம் நூலிலிருந்து வாசகம் 2:1, 12-22யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7:1-2,10,25-30
21
தவக்காலம்
4ஆம் வாரம்


எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 11:18-20யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7:40-53
22
தவக்காலம்
5ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 31: 31-34

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 7-9

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 20-33
23
தவக்காலம்
5ஆம் வாரம்


தானியேல்(இணைப்பு ) நூலிலிருந்து வாசகம் 2:1-9,15-17, 19-30, 33-62யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8:12-20
24
தவக்காலம்
5ஆம் வாரம்


எண்ணிக்கை நூலிலிருந்து வாசகம் 21: 4-9யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 21-30
25
தவக்காலம்
5ஆம் வாரம்
கிறிஸ்து பிறப்பின் அறிவிப்பு பெருவிழா

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 10-14; 8: 10

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 10: 4-10

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 26-38
26
தவக்காலம்
5ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 17:3-9யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8:51-59
27
தவக்காலம்
5ஆம் வாரம்


எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 20:10-13யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10:31-42
28
தவக்காலம்
5ஆம் வாரம்


எசேக்கியல் நூலிலிருந்து வாசகம் 37:21-28யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11:45-57
29
புனித வாரம்
ஆண்டவருடைய திருப்பாடுகளின் குருத்து ஞாயிறு

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 50: 4-7

திருத்தூதர் பவுல் பிலிப்பியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 6-11

மாற்கு எழுதியபடி நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் திருப்பாடுகள் 14: 1-15: 47
30
தவக்காலம்
புனித வார திங்கள்

ஏசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 42:1-7யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12:1-11
31
தவக்காலம்
புனித வார செவ்வாய்

ஏசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 49:1-6யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13:21-33, 36-38
ஏப்ரல் 2015
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
தவக்காலம்
புனித வார புதன்

ஏசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 50:4-9மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 26:14-25
2
தவக்காலம்
ஆண்டவரின் இராவுணவுத் திருப்பலி

விடுதலைப்பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 12:1-8, 11-14

கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதலாம் நிருபத்திலிருந்து வாசகம் 11:23-26

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13:1-15
3
தவக்காலம்
திருப்பாடுகளின் வெள்ளி

ஏசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 52:13-43:12

எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4:14-16; 5:7-9

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 18:1 - 19:42
4
புனிதவாரம்

தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம்: 1:1-2:3

விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம்: யாத் 14:15-15:1

மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16:1-7
5
பாஸ்காக் காலம்
ஆண்டவர் இயேசுவின் உயிர்ப்பு பெருவிழா

இறைவாக்கினர் திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 10:34, 37-43

திருத்தூதர் பவுல் கொலோசையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3:1-4

+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20: 1-9
6
பாஸ்கா காலம்
பாஸ்கா எண்கிழமை திங்கள்

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 14, 22-33மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 28: 8-15
7
பாஸ்க்கா காலம்
பாஸ்கா எண்கிழமை செவ்வாய்

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 36-41யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20: 11-18
8
பாஸ்க்கா காலம்
பாஸ்கா எண்கிழமை புதன்

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 1-10லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 24: 13-35
9
பாஸ்க்கா காலம்
பாஸ்கா எண்கிழமை வியாழன்

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 11-26லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 24: 35-48
10
பாஸ்க்கா காலம்
பாஸ்கா எண்கிழமை வெள்ளி

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 4: 1-12+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21: 1-14
11
பாஸ்க்கா காலம்
புனித ஸ்ரனிஸ்லோஸ்

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 4: 13-21மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 9-15
12
பாஸ்க்கா காலம்
2ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 4:32-35

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்தில் இருந்து வாசகம் 5:1-6

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20:19-31
13
பாஸ்க்கா காலம்
2ஆம் வாரம்
புனித மார்டீன்

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 4: 23-31யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3: 1-8
14
பாஸ்க்கா காலம்
2ஆம் வாரம்


திருத்தூதர்பணி நூலிலிருந்து வாசகம் 4:32-37யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3:7-15
15
பாஸ்கா காலம்
2ஆம் வாரம்


திருத்தூதர்பணி நூலிலிருந்து வாசகம் 5:17-26யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3:16-21
16
பாஸ்க்கா காலம்
2ஆம் வாரம்


திருத்தூதர்பணி நூலிலிருந்து வாசகம் 5:27-33யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3:31-36
17
பாஸ்க்கா காலம்
2ஆம் வாரம்


திருத்தூதர்பணி நூலிலிருந்து வாசகம் 5:34-42யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:1-15
18
பாஸ்க்கா காலம்
2ஆம் வாரம்


திருத்தூதர்பணி நூலிலிருந்து வாசகம் 6:1-7யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 16-21
19
பாஸ்க்கா காலம்
3ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 13-15, 17-19

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 1-5

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 24: 35-48
20
பாஸ்கா காலம்
3ஆம் வாரம்
ஆன்சலம்

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 8-15யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:22-29
21
பாஸ்கா காலம்
3ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 51 - 8: 1யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:30-35
22
பாஸ்கா காலம்
3ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 8:1-8யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:35-40
23
பாஸ்கா காலம்
3ஆம் வாரம்
புனித ஜோர்ஜ்

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 8: 26-40யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:44-51
24
பாஸ்கா காலம்
3ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 9: 1-20யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:52-59
25
பாஸ்காகாலம்
3ஆம் வாரம்
புனித மாற்கு - நற்செய்தியாளர் விழா

திருத்தூதர் பேதுரு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 5b-14+மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 15-20
26
பாஸ்கா காலம்
4ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 4: 8-12

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 1-2

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 11-18
27
பாஸ்கா காலம்
4ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 11: 1-18யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10:1-10
28
பாஸ்கா காலம்
4ஆம் வாரம்
லூயி மரிய டிமான்போட்

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 11: 19-26யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10:22-30
29
பாஸ்கா காலம்
4ஆம் வாரம்
புனித சியான்னா கத்தரின்

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 12: 24 - 13: 5யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 44-50
30
பாஸ்கா காலம்
4ஆம் வாரம்
புனித 5ம் பத்தினாதர் பாப்பரசர்

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 13: 13-25யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 16-20
மே 2015
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
பாஸ்காகாலம்
4ஆம் வாரம்
தொழிலாளர் புனித யோசேப்பு

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 13: 26-33+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 1-6
2
பாஸ்கா காலம்
4ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 13:44-52+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 7-14
3
பாஸ்காகாலம்
5ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 9: 26-31

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 18-24

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15: 1-8
4
பாஸ்கா காலம்
5ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம்14:5-18+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14:21-26
5
பாஸ்கா காலம்
5ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம்14:19-28+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14:27-31
6
பாஸ்கா காலம்
5ஆம் வாரம்
புனித டோமினிக் சாவியோ

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம்15:1-6+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15:1-8
7
பாஸ்கா காலம்
5ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம்15:7-21+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15:9-11
8
பாஸ்காகாலம்
5ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 15: 22-31+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15: 12-17
9
பாஸ்கா காலம்
5ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 16:1-10+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15:18-21
10
பாஸ்காகாலம்
6ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 10: 25-26, 34-35, 44-48

1யோவான் 4:7-10

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15: 9-17
11
பாஸ்கா காலம்
6ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 16;11-15யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்15:26-27,16;1-4
12
பாஸ்கா காலம்
6ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம்16;22-34+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16:5-11
13
பாஸ்கா காலம்
6ஆம் வாரம்
புனித பத்திமா அன்னை

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம்17:15-22+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16:12-15
14
பாஸ்கா காலம்
6ஆம் வாரம்
புனித மத்தியா

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 1;15-17,20-26யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15;9-17
15
பாஸ்கா காலம்
6ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம்18;9-18+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16;20-23
16
பாஸ்கா காலம்
6ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 18;23-28யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16;23-28
17
பாஸ்காகாலம்
7ஆம் வாரம்
ஆண்டவரின் விண்ணேற்றம்

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 1-11

திருத்தூதர் பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 1-13

மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 15-20
18
பாஸ்கா காலம்
7ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 19;1-8>யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16;29-33
19
பாஸ்காகாலம்
7ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 20: 17-27யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17: 1-11
20
பாஸ்கா காலம்
7ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 20;28-38யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17;11-19
21
பாஸ்கா காலம்
7ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 22;30,23;6-11யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17;20-26
22
பாஸ்கா காலம்
7ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 25;13-21யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21;15-19
23
பாஸ்கா காலம்
7ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 28;16-20,30-31யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21;20-25
24
பொதுக்காலம்
8ஆம் வாரம்


திருத்தூதர்பணி 2: 1-11

1 கொரி 12: 3-7, 12-13

புனித யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்: 20:19-23
25
பொதுக்காலம்
8ஆம் வாரம்
புனித 7ம் கிறகரி

சீராக் ஆகமம் 17;20-29மாற்கு 10;17-27
26
பொதுக்காலம்
8ஆம் வாரம்


சீராக் ஆகமம் 35;1-12மாற்கு 10;28-31
27
பொதுக்காலம்
8ஆம் வாரம்
கன்ரபெரி புனித அகஸ்ரின்

சீராக் ஆகமம் 36;1, 2,4-5,9-17மாற்கு 10;32-45
28
பொதுக்காலம்
8ஆம் வாரம்


சீராக் ஆகமம் 42;15-25மாற்கு 10;46-52
29
பொதுக்காலம்
8ஆம் வாரம்


சீராக்கின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 44: 1,9-12மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 11-26
30
பொதுக்காலம்
8ஆம் வாரம்


சீராக் ஆகமம் 51;12-20மாற்கு 11;27-33
31
பொதுக்காலம்
8ஆம் வாரம்


இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம் 4: 32-34, 39-40

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 8: 14-17

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 28: 16-20
ஜூன் 2015
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
பொதுக்காலம்
9ஆம் வாரம்
புனித ஜஸ்டின்

தோபித்து 1;1-3, 2;1-8மாற்கு 12;1-12
2
பொதுக்காலம்
9ஆம் வாரம்
புனிதர்கள் மார்சலின் பீட்டர்

தோபித்து 2;9-14மாற்கு 12; 13-17
3
பொதுக்காலம்
9ஆம் வாரம்
சார்லஸ் லுவங்கா

தோபித்த3;1-11, 16-17மாற்கு 12;18-27
4
பொதுக்காலம்
9ஆம் வாரம்


தோபித்து 6;10-11 7;1,9-14 8;4-8மாற்கு 12;28-34
5
பொதுக்காலம்
9ஆம் வாரம்
புனித பொனிப்பாஸ்

தோபித்து நூலிலிருந்து வாசகம் 11: 5-17மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 35-37
6
பொதுக்காலம்
9ஆம் வாரம்
புனித நோபேட்

தோபித்து நூலிலிருந்து வாசகம் 12: 1, 5-15, 20மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 38-44
7
பொதுக்காலம்
10ஆம் வாரம்
கிறிஸ்துவின் திருவுடல், திருஇரத்தம் பெருவிழா

விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 24: 3-8

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 9: 11-15

மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 12-16, 22-26
8
பொதுக்காலம்
10ஆம் வாரம்


2கொரிந்தியர்1;1-7மத்தேயு5;1-12
9
பொதுக்காலம்
10ஆம் வாரம்
புனித எபிரேம்

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 18-22மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 13-16
10
பொதுக்காலம்
10ஆம் வாரம்


2கொரிந்தியர் 3;4-11மத்தேயு 5;17-19
11
பொதுக்காலம்
10ஆம் வாரம்
புனித பர்னபா

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம்11;21-26,13;1-3மத்தேயு10;7-13
12
பொதுக்காலம்
10ஆம் வாரம்
இயேசுவின் திருஇதயப் பெருவிழா

இறைவாக்கினர் ஓசேயா நூலிலிருந்து வாசகம் 11: 1,3-4,8உ-9

திருத்தூதர் பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 8-12, 14-19

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 19: 31-37
13
பொதுக்காலம்
10ஆம் வாரம்
தூய கன்னி மரியாவின் மாசற்ற இதயம்

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 61: 9-11+லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2: 41-51
14
பொதுக்காலம்
11ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசேக்கியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 17: 22-24

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 6-10

மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4: 26-34
15
பொதுக்காலம்
11ஆம் வாரம்


புனித பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதியஇரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 6;1-10புனித மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியில் இருந்து வாசகம் 5;38-42
16
பொதுக்காலம்
11ஆம் வாரம்


புனித பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்8;1-9புனித மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5;43-48
17
பொதுக்காலம்
11ஆம் வாரம்


புனித பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 9;6-11புனித மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6;1-6,16-18
18
பொதுக்காலம்
11ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 11: 1-11மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 7-15
19
பொதுக்காலம்
11ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 11:18,21-30புனித மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6;9-23
20
பொதுக்காலம்
11ஆம் வாரம்
புனித கோன்சாகா அலோசியஸ்

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 12: 1-10மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6;24-34
21
பொதுக்காலம்
12ஆம் வாரம்


யோபு நூலிலிருந்து வாசகம் 38: 1, 8-11

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 14-17

மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4: 35-41
22
பொதுக்காலம்
12ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 12: 1-9மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 1-5
23
பொதுக்காலம்
12ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 13: 2,5-18மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 6,12-14
24
பொதுக்காலம்
12ஆம் வாரம்
புனித திருமுழுக்கு யோவானின் பிறப்பு

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 49: 1-6

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 13: 22-26

+லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 57-66, 80
25
பொதுக்காலம்
12ஆம் வாரம்
புனித வில்லியம்

தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 16: 1-12,15-16மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 21-29
26
பொதுக்காலம்
12ஆம் வாரம்


தொடக்கநூலில் இருந்து வாசகம் 17;1,9-10,15-22மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8;1-4
27
பொதுக்காலம்
12ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 18: 1-15மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 5-17
28
பொதுக்காலம்
13ஆம் வாரம்


சாலமோனின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 13-15; 2: 23-24

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 8: 7,9,13-15

மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 21-43
29
பொதுக்காலம்
13ஆம் வாரம்
புனிதர்கள் பேதுரு பவுல்

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 12: 1-11

திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 6-8, 17-18

+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 13-19
30
பொதுக்காலம்
13ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 19: 15-29மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8;23-27
ஜூலை 2015
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
பொதுக்காலம்
13ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 21: 5,8-20மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 28-34
2
பொதுக்காலம்
13ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 22: 1-19மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 1-8
3
பொதுக்காலம்
13ஆம் வாரம்
புனித தோமா திருத்தூதர்

எசாயா ஆகமத்திலிருந்து வாசகம் 52-7-10

திருத்தூதர் பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 19-22

+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20: 24-29
4
பொதுக்காலம்
13ஆம் வாரம்
புனித மரியகொறற்றி

தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 27: 1-5, 15-29மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 14-17
5
பொதுக்காலம்
14ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசேக்கியல் 2:2-5

திருத்தூதர் பவுல் 2 கொரி 12:7-10

புனித மாற்கு 6:1-6
6
பொதுக்காலம்
14ஆம் வாரம்
புனித மரியகொறற்றி

தொடக்கநூலில் இருந்து வாசகம்28;10-12மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்9;18-26
7
பொதுக்காலம்
14ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 32;22-32மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9;32-38
8
பொதுக்காலம்
14ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 41: 55-57; 42: 5-7,17-24மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 1-7
9
பொதுக்காலம்
14ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 44: 18-21,23-29; 45: 1-5மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 7-15
10
பொதுக்காலம்
14ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 46: 1-7,28-30மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 16-23
11
பொதுக்காலம்
14ஆம் வாரம்
புனித பெனடிக்ற்

தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 49: 29-32; 50: 15-26மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 24-33
12
பொதுக்காலம்
15ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் ஆமோஸ் 7:12-15

திருத்தூதர் பவுல் எபேசியர்எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்1: 3-14

மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:7-13
13
பொதுக்காலம்
15ஆம் வாரம்
புனித கென்றி

விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 8-14,22மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 34-11: 1
14
பொதுக்காலம்
15ஆம் வாரம்
புனித கமிலஸ்

விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 1-15மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 20-24
15
பொதுக்காலம்
15ஆம் வாரம்
புனித பொனவேந்தர்

விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 1-6, 9-12மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 25-27
16
பொதுக்காலம்
15ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 13-20மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 28-30.
17
பொதுக்காலம்
15ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 11: 10-12: 14மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 1-8
18
பொதுக்காலம்
15ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 41: 55-57; 42: 5-7,17-24மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 1-7
19
பொதுக்காலம்
16ஆம் வாரம்


இறைசாக்கினர் எரேமியா 23:1-6

திருத்தூதர் பவுல் எபேசியரருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2:13-18

புனித மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:30-34
20
பொதுக்காலம்
16ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 14: 5-18மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 38-42
21
பொதுக்காலம்
16ஆம் வாரம்
புனித லோரன்ஸ்

விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 14;21-31, 15;1மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12;46-50
22
பொதுக்காலம்
16ஆம் வாரம்
புனித மகதலாமரியா

இனிமை மிகுபாடல் 3;1-4+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20;1,11-18
23
பொதுக்காலம்
16ஆம் வாரம்
புனித பிரிசித்தா

விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 19: 1-2, 9-11, 16-20மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 10-17
24
பொதுக்காலம்
16ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 20;1-17புனித மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13;18-23
25
பொதுக்காலம்
16ஆம் வாரம்
புனித யாக்கோப்பு

புனித பவுல் 2கொரிந்தியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4;7-15மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20;20-28
26
பொதுக்காலம்
17ஆம் வாரம்


அரசர்கள் இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம் 4: 42-44

திருத்தூதர் பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 1-6

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 1-15
27
பொதுக்காலம்
17ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 32: 15-24,30-34மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 31-35
28
பொதுக்காலம்
17ஆம் வாரம்
புனித அல்போன்சா

விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 33;7-11 34;5-9 28மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13;36-43
29
பொதுக்காலம்
17ஆம் வாரம்
புனித மார்த்தா

1யோவான் 4;7-16யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11;19-27
30
பொதுக்காலம்
17ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 40: 16-21, 34-38மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 47-53
31
பொதுக்காலம்
17ஆம் வாரம்
புனித லொயேலா இஞ்ஞாசியார்

லேவியர் புத்தகத்திலிருந்து வாசகம்23;1,4-11,15-16,27,34-38மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13;54-58
ஆகஸ்ட் 2015
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
பொதுக்காலம்
17ஆம் வாரம்
புனித அல்போன்ஸ் மரியலிகோரி

லேவியர் நூலிலிருந்து வாசகம் 25: 1, 8-17மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 1-12
2
பொதுக்காலம்
18ஆம் வாரம்


விடுதலைப்பயண நூலிலிருந்து வாசகம். 16: 2-4,12-14

திருத்தூதர் பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம். 4: 17,20 - 24

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 24-35
3
பொதுக்காலம்
18ஆம் வாரம்


எண்ணிக்கை11;4-15மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14;13-21:
4
பொதுக்காலம்
18ஆம் வாரம்
புனித ஜோன் மரியவியானி

எண்ணிக்கை நூலிலிருந்து வாசகம் 12: 1-13மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15: 1-2,10-14
5
பொதுக்காலம்
18ஆம் வாரம்
தூய கன்னி மரியாளின் பேராலய நேர்ந்தளிப்பு

எண்ணிக்கை நூலிலிருந்து வாசகம் 13: 1-2,25-33, 14: 1,26-30,34-35மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15: 21-28
6
பொதுக்காலம்
18ஆம் வாரம்
ஆண்டவரின் தோற்றமாற்றம் விழா

இறைவாக்கினர் தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 9-10,13-14

திருத்தூதர் பேதுரு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 16-19

+மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 2-9
7
பொதுக்காலம்
18ஆம் வாரம்


இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம். 4;32-40மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16;24-28
8
பொதுக்காலம்
18ஆம் வாரம்
சனிக்கிழமை

இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 4-13மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17: 14-20
9
பொதுக்காலம்
19ஆம் வாரம்


அரசர்கள் முதல்நூலிலிருந்து வாசகம். 19: 4-8

திருத்தூதர் பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம். 4: 30 – 5:2

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 41-51
10
பொதுக்காலம்
18ஆம் வாரம்
புனித லோறன்ஸ்

2கொரிந்தியர் 9;6-10யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12;24-26
11
பொதுக்காலம்
19ஆம் வாரம்
புனித கிளாரா

இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம். 31;1-8மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 18;1-5 10-14
12
பொதுக்காலம்
19ஆம் வாரம்


இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம். 34;1-12மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 18;15-20
13
பொதுக்காலம்
19ஆம் வாரம்


யோசுவா நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 7-10, 11, 13-17மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 18: 21 - 19: 1
14
பொதுக்காலம்
19ஆம் வாரம்
புனித மாக்ஸ்மிலன் மேரி கோல்பே

யோசுவா நூலிலிருந்து வாசகம் 24: 1-13மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 19: 3-12
15
பொதுக்காலம்
19ஆம் வாரம்
தூய கன்னிமரியாளின் விண்ணேற்பு விழா

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய திருவெளிப்பாட்டி லிருந்து வாசகம் 11: 19ய; 12: 1-6,10யb

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 15: 20-26

+லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 39-56
16
பொதுக்காலம்
20ஆம் வாரம்


நீதிமொழிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 9: 1-6

திருத்தூதர் பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 15-20

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 51-58
17
பொதுக்காலம்
20ஆம் வாரம்


நீதித் தலைவர்கள் நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 11-19மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 19: 16-22
18
பொதுக்காலம்
20ஆம் வாரம்


நீதித் தலைவர்கள் நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 11-24மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 19: 23-30
19
பொதுக்காலம்
20ஆம் வாரம்
புனித ஜான் யுட்ஸ்

நீதித்தலைவர்கள் நூலிலிருந்து வாசகம் 9: 6-15மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20: 1-16
20
பொதுக்காலம்
20ஆம் வாரம்
பனிதபேனாட்

நீதித் தலைவர்கள் நூலிலிருந்து வாசகம் 11: 29-39மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 22: 1-14
21
பொதுக்காலம்
20ஆம் வாரம்
புனித பத்தாம் பயஸ்

ரூத்து நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 1,3-6, 14b-16, 22மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 22: 34-40
22
பொதுக்காலம்
20ஆம் வாரம்
அரசியான தூயகன்னிமரியாளின் விழா

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 9: 2-4, 6-7+லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 26-38
23
பொதுக்காலம்
21ஆம் வாரம்


யோசுவா நூலிலிருந்து வாசகம் 24: 1-2,15-17,18

திருத்தூதர் பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 21-32

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 60-69
24
பொதுக்காலம்
21ஆம் வாரம்
புனித பார்த்தலமேயு

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய திருவெளிப்பாட்டி லிருந்து வாசகம் 21: 9b-14+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 45-51
25
பொதுக்காலம்
21ஆம் வாரம்
புனித லூயி

திருத்தூதர் பவுல் தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்2;1-8மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 23;23-26
26
பொதுக்காலம்
21ஆம் வாரம்


புனித பவுல் தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்23;27-32
27
பொதுக்காலம்
21ஆம் வாரம்
புனித மோனிக்கா

திருத்தூதர் பவுல் தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 7-13மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 24: 42-51
28
பொதுக்காலம்
21ஆம் வாரம்
புனித அகுஸ்தீன்

திருத்தூதர் பவுல் தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 1-8மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 25: 1-13
29
பொதுக்காலம்
21ஆம் வாரம்
திருமுழுக்கு யோவானின் பாடுகள்

இறைவாக்கினர் எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 17-19மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 17-29
30
பொதுக்காலம்
22ஆம் வாரம்


இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம் 4: 1-2,6-8

திருத்தூதர் யாக்கோபு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 17-18, 21-22, 27

மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 1-8, 14-15, 21-23
31
பொதுக்காலம்
22ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 13-17லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4: 16-30
செப்டம்பர் 2015
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
பொதுக்காலம்
22ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 1-6, 9-11லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4: 31-37
2
பொதுக்காலம்
22ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கொலோசையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 1-8லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4: 38-44
3
பொதுக்காலம்
22ஆம் வாரம்
புனித கிறகோரி

திருத்தூதர் பவுல் கொலோசையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 9-14லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 1-11
4
பொதுக்காலம்
22ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கொலோசையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 15-20லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 33-39
5
பொதுக்காலம்
22ஆம் வாரம்
முத்திப்பேறுபெற்ற அன்னைதெரேசா

திருத்தூதர் பவுல் கொலோசையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 21-23லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 1-5
6
பொதுக்காலம்
23ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 35: 4-7

திருத்தூதர் யாக்கோபு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 1-5

மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 31-37
7
பொதுக்காலம்
23ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கொலோசையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 24 - 2: 3லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 6-11
8
பொதுக்காலம்
23ஆம் வாரம்
தூய கன்னி மரியாவின் பிறப்பு

இறைவாக்கினர் மீக்கா நூலிலிருந்து வாசகம் 5: 2-5+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 1-16, 18-23
9
பொதுக்காலம்
23ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கொலோசையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 1-11லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 20-26
10
பொதுக்காலம்
23ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கொலோசையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 12-17லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 27-38
11
பொதுக்காலம்
23ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 1-2,12-14லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 39-42
12
பொதுக்காலம்
23ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 15-17லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 43-49
13
பொதுக்காலம்
24ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 50: 5-9

திருத்தூதர் யாக்கோபு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 14-18

மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 27-35
14
பொதுக்காலம்
24ஆம் வாரம்
திருச்சிலுவையின் மகிமை

எண்ணிக்கை நூலிலிருந்து வாசகம் 21: 4-9

திருத்தூதர் பவுல் பிலிப்பியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 6-11

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3: 13-17
15
பொதுக்காலம்
24ஆம் வாரம்
தூய மரியாவின் துயரங்கள் (வியாகுல அன்னை) நினைவு

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 7-9யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 19: 25-27
16
பொதுக்காலம்
24ஆம் வாரம்
புனிதர்கள் கொர்னேலியு சிப்பிரியான்

திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 14-16லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 31-35
17
பொதுக்காலம்
24ஆம் வாரம்
புனித ரொபேட் பெர்லாமின்

திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 12-16லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 36-50
18
பொதுக்காலம்
24ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 6: 2-12லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 1-3
19
பொதுக்காலம்
24ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 6: 13-16லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 4-15
20
பொதுக்காலம்
25ஆம் வாரம்


சாலமோனின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 17-20

திருத்தூதர் யாக்கோபு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 16 - 4: 3

மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 30-37
21
பொதுக்காலம்
24ஆம் வாரம்
புனித மத்தேயு

திருத்தூதர் பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 1-7, 11-13+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 9-13
22
பொதுக்காலம்
25ஆம் வாரம்


எஸ்ரா நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 7-8, 12b, 14-20லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 19-21
23
பொதுக்காலம்
25ஆம் வாரம்
பிட்ரலினா நகர் பியோ

எஸ்ரா நூலிலிருந்து வாசகம் 9: 5-9லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 1-6
24
பொதுக்காலம்
25ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் ஆகாய் நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 1-8லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 7-9
25
பொதுக்காலம்
25ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் ஆகாய் நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 1-9லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 18-22
26
பொதுக்காலம்
25ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் செக்கரியா நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 1-5,10-11லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 43-45
27
பொதுக்காலம்
26ஆம் வாரம்


எண்ணிக்கை நூலிலிருந்து வாசகம் 11: 25-29

திருத்தூதர் யாக்கோபு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 1-6

மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 38-48
28
பொதுக்காலம்
26ஆம் வாரம்
புனித வென்சஸ்லோஸ்

இறைவாக்கினர் செக்கரியா நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 1-5,10-11லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 43-45
29
பொதுக்காலம்
26ஆம் வாரம்
தூய மிக்கேல், கபிரியேல், ரபேல் - அதிதூதர்கள் விழா

இறைவாக்கினர் தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 9-10, 13-14யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 47-51
30
பொதுக்காலம்
26ஆம் வாரம்


நெகேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 1-8லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 57-62
அக்டோபர் 2015
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
பொதுக்காலம்
26ஆம் வாரம்
குழந்தை இயேசுவின் புனித தெரேசா

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 10-14+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 18: 1-5
2
பொதுக்காலம்
26ஆம் வாரம்
தூய காவல் தூதர்கள்

விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 23: 20-23+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 18: 1-5, 10
3
பொதுக்காலம்
26ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் பாரூக்கு நூலிலிருந்து வாசகம் 4: 5-12, 27-29லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 17-24
4
பொதுக்காலம்
27ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 18-24

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 9-11

மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 2-16
5
பொதுக்காலம்
27ஆம் வாரம்
புனித மரிய பவுஸ்தீனா

இறைவாக்கினர் யோனா நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 1-17லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 25-37
6
பொதுக்காலம்
27ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் யோனா நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 1-10லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 38-42
7
பொதுக்காலம்
27ஆம் வாரம்
திருச்செபமாலை அன்னை

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம்1;12-14லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்1;26-38
8
பொதுக்காலம்
27ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் மலாக்கி நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 13 - 4: 2யலூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 5-13
9
பொதுக்காலம்
27ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் யோவேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 13-15; 2: 1-2லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 15-26
10
பொதுக்காலம்
27ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் யோவேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 12-21லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 27-28
11
பொதுக்காலம்
28ஆம் வாரம்


சாலமோனின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 7-11

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 12-13

மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 17-30
12
பொதுக்காலம்
28ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 1-7லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 29-32
13
பொதுக்காலம்
28ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 16-25புனித லூக்காஸ் எழுதிய நற்செய்தியில் இருந்து வாசகம்11;47-54
14
பொதுக்காலம்
28ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 1-11புனித லூக்காஸ் எழுதிய நற்செய்தியில் இருந்து வாசகம் 11;42-46
15
பொதுக்காலம்
28ஆம் வாரம்
குழந்தை இயேசுவின் புனித தெரேசா

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 21-30புனித லூக்காஸ் எழுதிய நற்செய்தியில் இருந்து வாசகம் 11;47-54
16
பொதுக்காலம்
28ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 1-8லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 1-7
17
பொதுக்காலம்
28ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 13, 16-18லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 8-12
18
பொதுக்காலம்
29ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 53: 10-11

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 14-16

மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 35-45
19
பொதுக்காலம்
29ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 20-25லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 13-21
20
பொதுக்காலம்
29ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 12, 15, 17-19. 20-21லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 35-38
21
பொதுக்காலம்
29ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 6: 12-18லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 39-48
22
பொதுக்காலம்
29ஆம் வாரம்
புனித ஜோன் பவுல்

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 6: 19-23லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 49-53
23
பொதுக்காலம்
29ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 7: 18-25லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 54-59
24
பொதுக்காலம்
29ஆம் வாரம்
புனித அந்தோனி மரிய கிளாரெட்

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 8: 1-11லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 1-9
25
பொதுக்காலம்
30ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 31: 7-9

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 1-6

மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 46-52
26
பொதுக்காலம்
புனித அந்தோனி மரிய கிளரெட்

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 8: 12-17லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 10-17
27
பொதுக்காலம்
30ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 8: 18-25லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 18-21
28
பொதுக்காலம்
30ஆம் வாரம்
சிமோன் யுதா

திருத்தூதர் பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 19-22லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 12-19
29
பொதுக்காலம்
30ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 8: 31b-39லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 31-35
30
பொதுக்காலம்
30ஆம் வாரம்
புனித ஜெறாட்

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 9: 1-5லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 1-6
31
திருப்பாடல்
30ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 11: 1-2, 11-12, 25-29லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 1,7-11
நவம்பர் 2015
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
பொதுக்காலம்
31ஆம் வாரம்
புனிதர் அனைவர் பெருவிழா

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய திருவெளிப்பாட்டி லிருந்து வாசகம் 7: 2-4, 9-14

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 1-3

+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 1-12
2
பொதுக்காலம்
31ஆம் வாரம்
இறந்த விசுவாசிகள் நினைவு நாள்

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 25:6-9

தூய பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5;5-11

புனித லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்7;11-17
3
பொதுக்காலம்
31ஆம் வாரம்
புனித மாட்டீன்

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 12: 5-1லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 15-24
4
பொதுக்காலம்
31ஆம் வாரம்
புனித சார்ல்ஸ். பொரோமியோ

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 13: 8-10லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 25-33
5
பொதுக்காலம்
31ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 14: 7-12லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15: 1-10
6
பொதுக்காலம்
31ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 15: 14-21லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 1-8
7
பொதுக்காலம்
31ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 16: 3-9, 16, 22-27லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 9-15
8
பொதுக்காலம்
32ஆம் வாரம்


அரசர்கள் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 17: 10-16

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 9: 24-28

மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 38-44
9
பொதுக்காலம்
32ஆம் வாரம்
இலாத்தரன் பேராலய நேர்ந்தளிப்பு விழா

இறைவாக்கினர் எசேக்கியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 47: 1-2,8-9,12

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 9-11, 16-17

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2: 13-22
10
பொதுக்காலம்
32ஆம் வாரம்
புனிதலியோ

சாலமோனின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 23 - 3: 9லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17: 7-10
11
பொதுக்காலம்
32ஆம் வாரம்
புனித மாட்டீன்

சாலமோனின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 1-11லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17: 11-19
12
பொதுக்காலம்
32ஆம் வாரம்
புனித யோசபாத்

சாலமோனின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 22 - 8: 1லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17: 20-25
13
பொதுக்காலம்
32ஆம் வாரம்


சாலமோனின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 13: 1-9லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17: 26-37
14
பொதுக்காலம்
32ஆம் வாரம்


சாலமோனின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 18: 14-16; 19: 6-9லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 18: 1-8
15
பொதுக்காலம்
33ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 12: 1-3

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 10: 11-14,18

மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 24-32
16
பொதுக்காலம்
33ஆம் வாரம்
புனித மார்கரீத்

மக்கபேயர் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 10-15, 41-43, 54-57, 62-64புனித லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்18;35 43
17
பொதுக்காலம்
33ஆம் வாரம்
கங்கேரி புனித எலிசபேத்

மக்கபேயர் இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 18-31லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 19: 1-10
18
பொதுக்காலம்
33ஆம் வாரம்
திருத்தூதர்கள் பேதுரு, பவுல் பேராலயங்களின் நேர்ந்தளிப்பு

மக்கபேயர் இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 1, 20-31லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 19: 11-28
19
பொதுக்காலம்
33ஆம் வாரம்


மக்கபேயர் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 15-29லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 19: 41-44
20
பொதுக்காலம்
33ஆம் வாரம்
புனித பெலிக்ஸ்

மக்கபேயர் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 4: 36-37, 52-59லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 19: 45-48
21
பொதுக்காலம்
33ஆம் வாரம்
தூய கன்னி மரியாவைக் காணிக்கையாக அர்ப்பணித்தல் நினைவு

இறைவாக்கினர் செக்கரியா நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 10-13+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 46-50
22
பொதுக்காலம்
34ஆம் வாரம்
நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அனைத்துலக அரசர் பெருவிழா

இறைவாக்கினர் தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 13-14

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய திருவெளிப்பாட்டிலிருந்து வாசகம் 1: 5-8

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 18: 33-37
23
பொதுக்காலம்
34ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 1-6, 8-20லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21: 1-4
24
பொதுக்காலம்
34ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 31-45லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21: 5-11
25
பொதுக்காலம்
34ஆம் வாரம்
புனித கத்தரின்

இறைவாக்கினர் தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 5: 1-6 13-14 16-17 23-28லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21: 12-19
26
பொதுக்காலம்
34ஆம் வாரம்
முத்திப்பேறுபெற்ற ஜேம்ஸ் அல்பெரியோனோ

இறைவாக்கினர் தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 11-27லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21: 20-28
27
பொதுக்காலம்
34ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 2-14லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21: 29-33
28
பொதுக்காலம்
34ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 15-27லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21: 34-36
29
திருவருகைக்காலம்
1ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 33: 14-16

திருத்தூதர் பவுல் தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 12-4: 2

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21: 25-28,34-36
30
திருவருகைக்காலம்
1ஆம் வாரம்
புனித அந்திரேயா - திருத்தூதர் விழா

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 10: 9-18+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4: 18-22
டிசம்பர் 2015
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
திருவருகைக்காலம்
1ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 11: 1-10லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 21-24
2
திருவருகைக்காலம்
1ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 25: 6-10+ மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15: 29-37
3
திருவருகைக்காலம்
1ஆம் வாரம்
புனித சவேரியார்

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 61: 1-3

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 9: 16-19, 22-23

+மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 15-20
4
திருவருகைக்காலம்
1ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 29: 17-24மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 27-31
5
திருவருகைக்காலம்
1ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 30: 19-21,23-26மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 35 - 10: 1, 6-8
6
திருவருகைக்காலம்
2ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் பாரூக்கு நூலிலிருந்து வாசகம் 5: 1-9

திருத்தூதர் பவுல் பிலிப்பியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 4-6, 8-11

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3: 1-6
7
திருவருகைக்காலம்
2ஆம் வாரம்
புனித அம்புறோஸ்

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 35: 1-10லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 17-26
8
திருவருகைக்காலம்
2ஆம் வாரம்
தூய கன்னி மரியாவின் அமலோற்பவம் பெருவிழா

தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 9-15,20

திருத்தூதர் பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 3-6, 11-12

+லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 26-38
9
திருவருகைக்காலம்
2ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 40: 25-31மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 28-30
10
திருவருகைக்காலம்
2ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 41: 13-20மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 11-15
11
திருவருகைக்காலம்
2ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 48: 17-19+ மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 16-19
12
திருவருகைக்காலம்
2ஆம் வாரம்
குடாலுவே அன்னை

சீராக்கின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 48: 1-4, 9-11மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17: 10-13
13
திருவருகைக்காலம்
3ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் செப்பனியா நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 14-17

திருத்தூதர் பவுல் பிலிப்பியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 4-7

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3: 10-18
14
திருவருகைக்காலம்
3ஆம் வாரம்
சிலுவையின் புனித யோவான்

எண்ணிக்கை நூலிலிருந்து வாசகம் 24: 2-7,15-17மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21: 23-27
15
திருவருகைக்காலம்
3ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் செப்பனியா நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 1-2,9-13மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21: 28-32
16
திருவருகைக்காலம்
3ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 45:6-8, 18, 21-25லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 07: 18-23
17
திருவருகைக்காலம்
3ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 49: 1-2, 8-10மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 1-17
18
திருவருகைக்காலம்
3ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 23: 5-8மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 18-24
19
திருவருகைக்காலம்
3ஆம் வாரம்


நீதித்தலைவர்கள் நூலிலிருந்து வாசகம் 13: 2-7, 24-25லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 5-25
20
திருவருகைக்காலம்
4ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் மீக்கா நூலிலிருந்து வாசகம் 5: 2-5

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 10: 5-10

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 39-45
21
திருவருகைக்காலம்
4ஆம் வாரம்


இனிமைமிகு பாடலிலிருந்து வாசகம் 2: 8-14லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 39-45
22
திருவருகைக்காலம்
4ஆம் வாரம்


சாமுவேல் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 24-28லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 46-56
23
திருவருகைக்காலம்
4ஆம் வாரம்
புனித யோவான்

இறைவாக்கினர் மலாக்கி நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 1-4; 4: 5-6லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 57-66
24
கிறிஸ்து பிறப்புக்காலம்
திருவிழிப்புத் திருப்பலி

இறைவாக்கினர் ஏசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 62:1-5

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 13:16-17,21-25

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1:1-25
25
கிறிஸ்து பிறப்புக்காலம்
கிறிஸ்து பிறப்பு திருவிழாத் திருப்பலி

இறைவாக்கினர் ஏசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 52:7-10

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1:1-6

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1:1-18
26
கிறீஸ்துபிறப்புக்காலம்
புனித ஸ்தேவான்

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 8-10; 7: 54-60மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 17-22
27
கிறீஸ்துபிறப்புக்காலம்
1ஆம் வாரம்
இயேசு, மரியா, யோசேப்பின் திருக்குடும்பம்

சாமுவேல் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 20-22,24-28

யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 1-2,21-24

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2: 41-52
28
கிறிஸ்து பிறப்புக்காலம்
புனித மாசில்லாக் குழந்தைகள் - மறைச்சாட்சியர் விழா

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 5 - 2: 2மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2: 13-18
29
கிறிஸ்து பிறப்புக்காலம்


திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 3-11லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2: 22-35
30
கிறீஸ்துபிறப்புக்காலம்

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 12-17லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2: 36-40
31
கிறிஸ்து பிறப்புக்காலம்


திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 18-21யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 1-18