2013
ஜனவரி 2013
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
கிறிஸ்து பிறப்புக்காலம்
அன்னை கன்னிமரி - இறைவனின் தாய் - புத்தாண்டுப்பெருவிழா

எண்ணிக்கை நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 22-27

திருத்தூதர் பவுல் கலாத்தியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 4-7

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2: 16-21
2
கிறிஸ்து பிறப்புக்காலம்

யோவான் முதல் திருமுகம் 2:22-28யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1:19-28
3
கிறிஸ்து பிறப்புக்காலம்
ஆண்டவரின் நாமத்திருவிழா

யோவான் முதல் திருமுகம் 2:29 - 3:6யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1:29-34
4
கிறிஸ்து பிறப்புக்காலம்

யோவான் முதல் திருமுகம் 3:7 - 10யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1:35-42
5
கிறிஸ்து பிறப்புக்காலம்

யோவான் முதல் திருமுகம் 3:11- 21யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1:43-51
6
கிறிஸ்து பிறப்புக்காலம்
ஆண்டவரின் திருக்காட்சி விழா

ஏசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 60:1-6

எபேசியர்க்கு எழுதிய நிருபத்தில் இருந்து வாசகம் 3:2-3,5-6

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2:1-12
7
கிறிஸ்து பிறப்புக்காலம்
திருக்காட்சி விழாவிற்குப் பின் திங்கள்

யோவான் முதல் திருமுகம் 3:22-4:6மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4:12-17, 23-25
8
கிறிஸ்து பிறப்புக்காலம்
திருக்காட்சி விழாவிற்குப் பின் செவ்வாய்க்கிழமை

யோவான் முதல் திருமுகம் 4:7-10மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:34-44
9
கிறிஸ்து பிறப்புக்காலம்
திருக்காட்சி விழாவிற்குப் பின் புதன்கிழமை

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 11-18மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:45-52
10
கிறிஸ்து பிறப்புக்காலம்
திருக்காட்சி விழாவிற்குப் பின் வியாழக்கிழமை

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 11-18லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4:12-22
11
கிறிஸ்து பிறப்புக்காலம்
திருக்காட்சி விழாவிற்குப் பின் வெள்ளிக்கிழமை

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5:5-13லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5:12-16
12
கிறிஸ்து பிறப்புக்காலம்
திருக்காட்சி விழாவிற்குப் பின் சனிக்கிழமை

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5:14-21யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3:22-30
13
0
ஆண்டவரின் திருமுழுக்கு பெருவிழா

ஏசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 40:1-5, 9-11

தீத்துவுக்கு எழுதிய நிருபத்தில் இருந்து வாசகம்

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3:15-16,21-22
14
பொதுக்காலம்
1ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1:1-6மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1:14-20
15
பொதுக்காலம்
1ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2:5-12மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1:21-28
16
பொதுக்காலம்
1ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2:5-12மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1:29-39
17
பொதுக்காலம்
1ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3:7-14மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1:40-45
18
பொதுக்காலம்
1ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4:1-5,11மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2:1-12
19
பொதுக்காலம்
1ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4:12-16மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2:13-17
20
பொதுக்காலம்
2ஆம் வாரம்


எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 62:1-5

கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதலாம் நிருபத்திலிருந்து வாசகம் 2:1-11

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2:1-11
21
பொதுக்காலம்
2ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5:1-10மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2:18-22
22
பொதுக்காலம்
2ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 6:10-20மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2:23-28
23
பொதுக்காலம்
2ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 7:1-3,15-17மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2:1-6
24
பொதுக்காலம்
2ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 7:25-8:6மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3:7-12
25
பொதுக்காலம்
2ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 22:3-16மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16:15-18
26
பொதுக்காலம்
2ஆம் வாரம்


திமொத்தேயுக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1:1-8மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3:20-21
27
பொதுக்காலம்
3ஆம் வாரம்


நேகேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 8:2-4,5-6, 8-10

கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதலாம் நிருபத்திலிருந்து வாசகம் 12:12-30

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1:1-4, 4:14-21
28
பொதுக்காலம்
3ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 9:15,24-28மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3:22-30
29
பொதுக்காலம்
3ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 10:1-10மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3:31-35
30
பொதுக்காலம்
3ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 10:11-18மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4:1-10
31
பொதுக்காலம்
3ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 10:19-25மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4:21-25
பிப்ரவரி 2013
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
பொதுக்காலம்
3ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 10:32-39மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4:26-34
2
பொதுக்காலம்
3ஆம் வாரம்
ஆண்டவரைக் காணிக்கையாக அர்ப்பணித்தல்

மலாக்கி நூலிலிருந்து வாசகம் 3:1-4

எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2:22-40

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2:22-40
3
பொதுக்காலம்
4ஆம் வாரம்


எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 1:4-5, 17-19

கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதலாம் நிருபத்திலிருந்து வாசகம் 12:31 - 13:13

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4:21-30
4
பொதுக்காலம்
4ஆம் வாரம்


கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் நிருபத்திலிருந்து வாசகம் 9:19-27யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1:43-51
5
பொதுக்காலம்
4ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 12:1-4மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5:21-43
6
பொதுக்காலம்
4ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 12:1-4மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:1-6
7
பொதுக்காலம்
4ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 12:1-4மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:7-13
8
பொதுக்காலம்
4ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 13:1-8மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:14-29
9
பொதுக்காலம்
4ஆம் வாரம்


எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 13:15-17,20-21மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:30-34
10
பொதுக்காலம்
5ஆம் வாரம்


எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 6:1-8

கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதலாம் நிருபத்திலிருந்து வாசகம் 15:1-11

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5:1-11
11
பொதுக்காலம்
5ஆம் வாரம்


தொடக்கநூலிலிருந்து வாசகம் 1:1-19மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:53-56
12
பொதுக்காலம்
5ஆம் வாரம்


தொடக்கநூலிலிருந்து வாசகம் 1:20-2:4மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7:1-13
13
தவக்காலம்
திருநீற்றுப்புதன்

யோவேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 2:12-18

கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம் 5:20-6:2

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:1-6, 16-18
14
தவக்காலம்
திருநீற்றுப் புதனுக்குப் பின் வரும் வியாழக்கிழமை

இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம் 30:15-20லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9:22-25
15
தவக்காலம்
திருநீற்றுப் புதனுக்குப் பின் வரும் வெள்ளிக்கிழமை

ஏசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 58:1-9மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9:14-15
16
தவக்காலம்
திருநீற்றுப் புதனுக்குப் பின் வரும் சனிக்கிழமை

ஏசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 58:9-14லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5:27-32
17
தவக்காலம்
1ஆம் வாரம்


இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம் 26:4-10

உரோமையருக்கு எழுதிய நிருபத்தில் இருந்து வாசகம் 10:8-13

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4:1-13
18
தவக்காலம்
1ஆம் வாரம்


லேவியர் நூலிலிருந்து வாசகம் 19:1-2, 11-18மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 25:31-46
19
தவக்காலம்
1ஆம் வாரம்


ஏசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 55:10-11மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:7-15
20
தவக்காலம்
1ஆம் வாரம்


யோனா நூலிலிருந்து வாசகம் 3:1-10லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11:29-32
21
தவக்காலம்
1ஆம் வாரம்


எஸ்தர்(கிரேக்கம்) நூலிலிருந்து வாசகம் 4:17மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7:7-12
22
தவக்காலம்
1ஆம் வாரம்


பேதுரு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிலிருந்து வாசகம்மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16:13-19
23
தவக்காலம்
1ஆம் வாரம்


இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம் 26:16-19மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5:43-48
24
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 15:5-12, 17-18, 21

பிலிப்பியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3:17 -4:1

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9:28-36
25
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்


தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 9:4-11லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:36-38
26
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்


ஏசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 1:10, 16-20மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 23:1-12
27
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்


எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 18:18-20மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20:17-28
28
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்


எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 17:5-10லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16:19-31
மார்ச் 2013
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 37:3-4,12-13,17-28மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21:33-43, 45-46
2
தவக்காலம்
2ஆம் வாரம்


மீக்கா நூலிலிருந்து வாசகம் 7:14-15, 18-20லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15:1-3:11-32
3
தவக்காலம்
3ஆம் வாரம்


விடுதலைப்பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 3:1-8, 13-15

கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதலாம் நிருபத்திலிருந்து வாசகம் 10:1-6, 10-12

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13:1-9
4
தவக்காலம்
3ஆம் வாரம்


2 அரசர்கள் நூலிலிருந்து வாசகம் 5:1-15லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4:24-30
5
தவக்காலம்
3ஆம் வாரம்


தானியேல்(இணைப்பு) நூலிலிருந்து வாசகம் 1:2, 11-19மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 18:21-35
6
தவக்காலம்
3ஆம் வாரம்


இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம் 4:1, 5-9மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5:17-19
7
தவக்காலம்
3ஆம் வாரம்


எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 7:23-28லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11:14-23
8
தவக்காலம்
3ஆம் வாரம்


ஓசேயா நூலிலிருந்து வாசகம் 14:1-9மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12:28-34
9
தவக்காலம்
3ஆம் வாரம்


ஓசேயா நூலிலிருந்து வாசகம் 5:15, 6:1-6லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 18:9-14
10
தவக்காலம்
4ஆம் வாரம்


யோசுவா நூலிலிருந்து வாசகம் 5:9, 10-12

கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம் 5:17-21

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15:1-3:11-32
11
தவக்காலம்
4ஆம் வாரம்


ஏசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 65:17-21யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4:43-54
12
தவக்காலம்
4ஆம் வாரம்


எசேக்கியல் நூலிலிருந்து வாசகம் 47:1-9,12யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5:1-3, 5-16
13
தவக்காலம்
4ஆம் வாரம்


ஏசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 49:8-15யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5:17-30
14
தவக்காலம்
4ஆம் வாரம்


விடுதலைப்பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 32:7-14யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5:31-47
15
தவக்காலம்
4ஆம் வாரம்


சாலமோனின் ஞானம் நூலிலிருந்து வாசகம் 2:1, 12-22யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7:1-2,10,25-30
16
தவக்காலம்
4ஆம் வாரம்


எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 11:18-20யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7:40-53
17
தவக்காலம்
5ஆம் வாரம்


ஏசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 43:16-21

பிலிப்பியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3:8-14

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8:1-11
18
தவக்காலம்
5ஆம் வாரம்


தானியேல்(இணைப்பு ) நூலிலிருந்து வாசகம் 2:1-9,15-17, 19-30, 33-62யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8:12-20
19
தவக்காலம்
5ஆம் வாரம்
புனித யோசேப்பு மரியாளின் கணவர்

சாமுவேலின் இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம் 7:4-5, 12-14, 16

உரோமையருக்கு எழுதிய நிருபத்தில் இருந்து வாசகம் 4:13,16-18,22

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1:16, 18-21,24
20
தவக்காலம்
5ஆம் வாரம்


தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 3:14-20, 91-92, 95யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8:31-42
21
தவக்காலம்
5ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 17:3-9யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8:51-59
22
தவக்காலம்
5ஆம் வாரம்


எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 20:10-13யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10:31-42
23
தவக்காலம்
5ஆம் வாரம்


எசேக்கியல் நூலிலிருந்து வாசகம் 37:21-28யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11:45-57
24
தவக்காலம்
ஆண்டவருடைய திருப்பாடுகளின் குருத்து ஞாயிறு

ஏசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 50:4-7

பிலிப்பியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2:6-11

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 22:14 - 23:56
25
தவக்காலம்
புனித வார திங்கள்

ஏசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 42:1-7யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12:1-11
26
தவக்காலம்
புனித வார செவ்வாய்

ஏசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 49:1-6யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13:21-33, 36-38
27
தவக்காலம்
புனித வார புதன்

ஏசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 50:4-9மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 26:14-25
28
தவக்காலம்
ஆண்டவரின் இராவுணவுத் திருப்பலி

விடுதலைப்பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 12:1-8, 11-14

கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதலாம் நிருபத்திலிருந்து வாசகம் 11:23-26

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13:1-15
29
தவக்காலம்
திருப்பாடுகளின் வெள்ளி

ஏசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 52:13-43:12

எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4:14-16; 5:7-9

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 18:1 - 19:42
30
தவக்காலம்
பாஸ்கா திருவிழிப்பு

விடுதலைப்பயணம் 14:15-15:1

விடுதலைப்பயணம் 15:1-6, 17-18

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 24:1-12
31
தவக்காலம்
பாஸ்கா ஞாயிறு திருப்பலி

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 10:34,37-43

கொலேசையருக்கு எழுதிய முதலாம் நிருபத்திலிருந்து வாசகம் 3:1-4

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20:1-9
ஏப்ரல் 2013
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
பாஸ்கா காலம்
பாஸ்கா எண்கிழமை திங்கள்

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 14, 22-33மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 28: 8-15
2
பாஸ்க்கா காலம்
பாஸ்கா எண்கிழமை செவ்வாய்

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 36-41யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20: 11-18
3
பாஸ்க்கா காலம்
பாஸ்கா எண்கிழமை புதன்

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 1-10லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 24: 13-35
4
பாஸ்க்கா காலம்
பாஸ்கா எண்கிழமை வியாழன்

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 11-26லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 24: 35-48
5
பாஸ்க்கா காலம்
பாஸ்கா எண்கிழமை வெள்ளி

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 4: 1-12+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21: 1-14
6
பாஸ்க்கா காலம்
பாஸ்கா எண்கிழமை சனி

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 4: 13-21மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 9-15
7
பாஸ்க்கா காலம்
2ஆம் வாரம்


திருத்தூதர்பணி நூலிலிருந்து வாசகம் 5:12-16

திருவெளிப்பாடு நூலிலிருந்து வாசகம் 1:9-11, 12-13, 17-19

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20:19-31
8
0
கிறிஸ்து பிறப்பின் அறிவிப்பு பெருவிழா

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 10-14; 8: 10b

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 10: 4-10

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 26-38
9
பாஸ்க்கா காலம்
2ஆம் வாரம்


திருத்தூதர்பணி நூலிலிருந்து வாசகம் 4:32-37யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3:7-15
10
பாஸ்கா காலம்
2ஆம் வாரம்


திருத்தூதர்பணி நூலிலிருந்து வாசகம் 5:17-26யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3:16-21
11
பாஸ்க்கா காலம்
2ஆம் வாரம்


திருத்தூதர்பணி நூலிலிருந்து வாசகம் 5:27-33யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3:31-36
12
பாஸ்க்கா காலம்
2ஆம் வாரம்


திருத்தூதர்பணி நூலிலிருந்து வாசகம் 5:34-42யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:1-15
13
பாஸ்க்கா காலம்
2ஆம் வாரம்


திருத்தூதர்பணி நூலிலிருந்து வாசகம் 6:1-7யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 16-21
14
பாஸ்க்கா காலம்
3ஆம் வாரம்


திருத்தூதர்பணி நூலிலிருந்து வாசகம் 5:27-32, 40-41

திருவெளிப்பாடு நூலிலிருந்து வாசகம் 5:11-14

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2:1-19
15
பாஸ்கா காலம்
3ஆம் வாரம்
புனித ஆன்சலம்

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 8-15

திருவெளிப்பாடு நூலிலிருந்து வாசகம் 5:11-14

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:22-2
16
பாஸ்கா காலம்
3ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 51 - 8: 1

திருவெளிப்பாடு நூலிலிருந்து வாசகம் 5:11-14

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:30-35
17
பாஸ்கா காலம்
3ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 8:1-8

திருவெளிப்பாடு நூலிலிருந்து வாசகம் 5:11-14

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:30-35
18
பாஸ்கா காலம்
3ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 8: 26-40

திருவெளிப்பாடு நூலிலிருந்து வாசகம் 5:11-14

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:44-51
19
பாஸ்கா காலம்
3ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 9: 1-20

திருவெளிப்பாடு நூலிலிருந்து வாசகம் 5:11-14

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:52-59
20
பாஸ்கா காலம்
3ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 9: 31-42

திருவெளிப்பாடு நூலிலிருந்து வாசகம் 5:11-14

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6:60-69
21
பாஸ்கா காலம்
4ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 13:14.43-52

திருவெளிப்பாடு நூலிலிருந்து வாசகம் 7:9, 14-17

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10:27-30
22
பாஸ்கா காலம்
4ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 11: 1-18

திருவெளிப்பாடு நூலிலிருந்து வாசகம் 7:9, 14-17

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10:1-10
23
பாஸ்கா காலம்
4ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 11: 19-26

திருவெளிப்பாடு நூலிலிருந்து வாசகம் 7:9, 14-17

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10:22-30
24
பாஸ்கா காலம்
4ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 12: 24 - 13: 5

திருவெளிப்பாடு நூலிலிருந்து வாசகம் 7:9, 14-17

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 44-50
25
பாஸ்கா காலம்
4ஆம் வாரம்


1பேதுரு 5:5-14

திருவெளிப்பாடு நூலிலிருந்து வாசகம் 7:9, 14-17

மாற்கு16:15-20
26
பாஸ்கா காலம்
4ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 13: 26-33

திருவெளிப்பாடு நூலிலிருந்து வாசகம் 7:9, 14-17

+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 1-6
27
பாஸ்கா காலம்
4ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 13:44-52

திருவெளிப்பாடு நூலிலிருந்து வாசகம் 7:9, 14-17

+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 7-14
28
பாஸ்கா காலம்
5ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம்14:21-27

திருவெளிப்பாடு நூலிலிருந்து வாசகம் 21:1-5

+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13:31-35
29
பாஸ்கா காலம்
5ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம்14:5-18

திருவெளிப்பாடு நூலிலிருந்து வாசகம் 21:1-5

+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14:21-26
30
பாஸ்கா காலம்
5ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம்14:19-28

திருவெளிப்பாடு நூலிலிருந்து வாசகம் 21:1-5

+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14:27-31
மே 2013
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
பாஸ்கா காலம்
5ஆம் வாரம்
புனித யோசேப் (தொழிலாளர் தினம்)

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம்15:1-6

திருவெளிப்பாடு நூலிலிருந்து வாசகம் 21:1-5

+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15:1-8
2
பாஸ்கா காலம்
5ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம்15:7-21

திருவெளிப்பாடு நூலிலிருந்து வாசகம் 21:1-5

+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15:9-11
3
பாஸ்கா காலம்
5ஆம் வாரம்
புனித பிலிப்பு புனித யாக்கோப்பு

1கொரிந்தியர் 15:1-8

திருவெளிப்பாடு நூலிலிருந்து வாசகம் 21:1-5

+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14;6-14
4
பாஸ்கா காலம்
5ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 16:1-10

திருவெளிப்பாடு நூலிலிருந்து வாசகம் 21:1-5

+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15:18-21
5
பாஸ்கா காலம்
6ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம்15;1-2,22-29

திருவெளிப்பாடு நூலிலிருந்து வாசகம் 21:10-14,22-23

+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14:23-29
6
பாஸ்கா காலம்
6ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 16;11-15யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்15:26-27,16;1-4
7
பாஸ்கா காலம்
6ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம்16;22-34

திருவெளிப்பாடு நூலிலிருந்து வாசகம் 21:10-14,22-23

+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16:5-11
8
பாஸ்கா காலம்
6ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம்17:15-22

திருவெளிப்பாடு நூலிலிருந்து வாசகம் 21:10-14,22-23

+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16:12-15
9
பாஸ்கா காலம்
6ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம்18;1-8

திருவெளிப்பாடு நூலிலிருந்து வாசகம் 21:10-14,22-23

+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16:16-20
10
பாஸ்கா காலம்
6ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம்18;9-18

திருவெளிப்பாடு நூலிலிருந்து வாசகம் 21:10-14,22-23

+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16;20-23
11
பாஸ்கா காலம்
6ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 18;23-28யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16;23-28
12
பாஸ்கா காலம்
7ஆம் வாரம்
ஆண்டவரின் விண்ணேற்பு விழா

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 1;1-11

தூய பவுல் எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து இரண்டாம் வாசகம் - 9;24-28 10;19-23

லூக்கா 24: 46-53
13
பாஸ்கா காலம்
7ஆம் வாரம்
தூய பத்திமா அன்னை

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 19;1-8>யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16;29-33
14
பாஸ்கா காலம்
7ஆம் வாரம்
புனித மத்தியா

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 1;15-17,20-26யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15;9-17
15
பாஸ்கா காலம்
7ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 20;28-38யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17;11-19
16
பாஸ்கா காலம்
7ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 22;30,23;6-11யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17;20-26
17
பாஸ்கா காலம்
7ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 25;13-21யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21;15-19
18
பாஸ்கா காலம்
7ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 28;16-20,30-31யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21;20-25
19
பொதுக்காலம்
7ஆம் வாரம்
தூயஆவி பெருவிழா

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 2;1-11

1கொரிந்தியர் 12;3-7,12-13

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20;19-23
20
பொதுக்காலம்
7ஆம் வாரம்


சீராக் ஆகமம்1;1-10மாற்கு 9;14-29
21
பொதுக்காலம்
7ஆம் வாரம்


சீராக் ஆகமம் 2;1-11மாற்கு9;30-37
22
பொதுக்காலம்
7ஆம் வாரம்


சீராக் ஆகமம் 4;11-19மாற்கு 9;38-40
23
பொதுக்காலம்
7ஆம் வாரம்


சீராக் ஆகமம் 5;1-8மாற்கு 9;41-50
24
பொதுக்காலம்
7ஆம் வாரம்


சீராக் ஆகமம் 6;5-17மாற்கு 10;1-12
25
பொதுக்காலம்
7ஆம் வாரம்
புனித ஏழாம் கிறகோரி---திருத்தந்தை

சீராக் ஆகமம் 17;1-15மாற்கு 10;13-16
26
பொதுக்காலம்
8ஆம் வாரம்
மூவொருகடவுள்

நீதிமொழிகள் 8;22-31

தூய பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து இரண்டாம் வாசகம் - 5;1-5

+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16:12-15
27
பொதுக்காலம்
8ஆம் வாரம்
புனித அகுஸ்தீனார்

சீராக் ஆகமம் 17;20-29மாற்கு 10;17-27
28
பொதுக்காலம்
8ஆம் வாரம்


சீராக் ஆகமம் 35;1-12மாற்கு 10;28-31
29
பொதுக்காலம்
8ஆம் வாரம்


சீராக் ஆகமம் 36;1, 2,4-5,9-17மாற்கு 10;32-45
30
பொதுக்காலம்
8ஆம் வாரம்


சீராக் ஆகமம் 42;15-25மாற்கு 10;46-52
31
பொதுக்காலம்
8ஆம் வாரம்
கன்னிமரியாள் எலிசபேத்தைச் சந்தித்தல்

செப்பனியா 3;14-18லூக்கா 1;39-56
ஜூன் 2013
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
பொதுக்காலம்
8ஆம் வாரம்
ஜஸ்டின் மறைசாட்சி

சீராக் ஆகமம் 51;12-20மாற்கு 11;27-33
2
பொதுக்காலம்
9ஆம் வாரம்
கிறிஸ்துவின் திருவுடல் திருஇரத்தப்பெருவிழா

தொடக்கநூலில் இருந்து வாசகம் 14;18-20

புனித பவுல் 1கொரிந்தியருக்கு எழுதிய நிருபத்திலிருந்து வாசகம்11;23-26

புனித லூக்காஸ் எழுதிய நற்செய்தியில் இருந்து வாசகம் 9;11-17
3
பொதுக்காலம்
9ஆம் வாரம்


தோபித்து 1;1-3, 2;1-8மாற்கு 12;1-12
4
பொதுக்காலம்
9ஆம் வாரம்


தோபித்து 2;9-14மாற்கு 12; 13-17
5
பொதுக்காலம்
9ஆம் வாரம்


தோபித்த3;1-11, 16-17மாற்கு 12;18-27
6
பொதுக்காலம்
9ஆம் வாரம்


தோபித்து 6;10-11 7;1,9-14 8;4-8மாற்கு 12;28-34
7
பொதுக்காலம்
9ஆம் வாரம்
யேசுவின் திருஇருதயப்பெருவிழா

எசேக்கியேல் ஆகமத்திலிருந்து வாசகம் 34;11-16

புனித பவுல் உரோமையரருக்கு எழுதிய நிருபத்திலிருந்து வாசகம் 5;5-11

புனித லூக்காஸ்எழுதிய நற்செய்தியில் இருந்து வாசகம் 15;3-7
8
பொதுக்காலம்
9ஆம் வாரம்
அன்னை மரியின் அமலஇதயம்

எசாயா61;9-11லூக்கா 2;41-51
9
பொதுக்காலம்
10ஆம் வாரம்


1அரசர்கள் ஆகமத்திலிருந்து வாசகம் 17;17-24

புனித பவுல் கலாத்தியரருக்கு எழுதிய நிருபத்திலிருந்து வாசகம்1;11-19

புனித லூக்காஸ் எழுதிய நற்செய்தியில் இருந்து வாசகம் 7;11-17
10
பொதுக்காலம்
10ஆம் வாரம்


2கொரிந்தியர்1;1-7மத்தேயு5;1-12
11
பொதுக்காலம்
10ஆம் வாரம்
புனித பர்னபா

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம்11;21-26,13;1-3மத்தேயு10;7-13
12
பொதுக்காலம்
10ஆம் வாரம்


2கொரிந்தியர் 3;4-11மத்தேயு 5;17-19
13
பொதுக்காலம்
10ஆம் வாரம்
புனித அந்தோனியார் திருநாள்

புனித பவுல் 2கொரிந்தியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3;15,4;1,3-6புனித மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியில் இருந்து வாசகம் 5;20-26
14
பொதுக்காலம்
10ஆம் வாரம்


2கொரிந்தியர்4;7-15மத்தேயு5;27-32
15
பொதுக்காலம்
10ஆம் வாரம்


2கொரிந்தியர்5;14-21மத்தேயு5;33-37
16
பொதுக்காலம்
11ஆம் வாரம்


சாமுவேல் இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம் 12: 7-10,13

திருத்தூதர் பவுல் கலாத்தியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 16,19-21

புனித லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியில் இருந்து வாசகம் 7;36--50 8;1-;3
17
பொதுக்காலம்
11ஆம் வாரம்


புனித பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதியஇரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 6;1-10புனித மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியில் இருந்து வாசகம் 5;38-42
18
பொதுக்காலம்
11ஆம் வாரம்


புனித பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்8;1-9புனித மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5;43-48
19
பொதுக்காலம்
11ஆம் வாரம்


புனித பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 9;6-11புனித மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6;1-6,16-18
20
பொதுக்காலம்
11ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 11: 1-11மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 7-15
21
பொதுக்காலம்
11ஆம் வாரம்
புனித கோன்சாகா அலோசியஸ்

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 11:18,21-30புனித மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6;9-23
22
பொதுக்காலம்
11ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 12: 1-10மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6;24-34
23
பொதுக்காலம்
12ஆம் வாரம்


முதல் வாசகம் செக்கரியா நூலிலிருந்து வாசகம் 12:10-11,13:1

புனித பவுல் கலாத்தியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3;26-29

புனித லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்9;18-24
24
பொதுக்காலம்
12ஆம் வாரம்
புனித திருமுழுக்கு யோவானின் பிறப்பு

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 49: 1-6

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 13: 22-26

+லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 57-66, 80
25
பொதுக்காலம்
12ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 13: 2,5-18மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 6,12-14
26
பொதுக்காலம்
12ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 15: 1-12,17-18மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 15-20
27
பொதுக்காலம்
12ஆம் வாரம்
புனித சிறில் ஆயர்

தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 16: 1-12,15-16மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 21-29
28
பொதுக்காலம்
12ஆம் வாரம்
புனித இரெனுயு

தொடக்கநூலில் இருந்து வாசகம் 17;1,9-10,15-22மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8;1-4
29
பொதுக்காலம்
12ஆம் வாரம்
புனிதர்கள் பேதுரு பவுல்

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 12: 1-11

திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 6-8, 17-18

+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 13-19
30
பொதுக்காலம்
13ஆம் வாரம்


1அரசர்கள் ஆகமத்திலிருந்து வாசகம் 19;16,19-21

தூய பவுல் கலாத்தியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்5;1,13-18

புனிதலூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9;51-62
ஜூலை 2013
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
பொதுக்காலம்
13ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 18: 16-33மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 18-22
2
பொதுக்காலம்
13ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 19: 15-29மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8;23-27
3
பொதுக்காலம்
13ஆம் வாரம்
புனித தோமா திருத்தூதர்

எசாயா ஆகமத்திலிருந்து வாசகம் 52-7-10

திருத்தூதர் பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 19-22

+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20: 24-29
4
பொதுக்காலம்
13ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 22: 1-19மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 1-8
5
பொதுக்காலம்
13ஆம் வாரம்


தொடக்கநூல் 23;1-4,19,24;1-8,62-67மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 9-13
6
பொதுக்காலம்
13ஆம் வாரம்
புனித மரியகொறற்றி

தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 27: 1-5, 15-29மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 14-17
7
பொதுக்காலம்
14ஆம் வாரம்


எசாயா ஆகமத்திலிருந்து வாசகம் 66;10-14

திருத்தூதர் பவுல் கலாத்தியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 6;14-18

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10;1-12,17-20
8
பொதுக்காலம்
14ஆம் வாரம்


தொடக்கநூலில் இருந்து வாசகம்28;10-12மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்9;18-26
9
பொதுக்காலம்
14ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 32;22-32மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9;32-38
10
பொதுக்காலம்
14ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 41: 55-57; 42: 5-7,17-24மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 1-7
11
பொதுக்காலம்
14ஆம் வாரம்
புனித பெனடிக்ற்

தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 44: 18-21,23-29; 45: 1-5மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 7-15
12
பொதுக்காலம்
14ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 46: 1-7,28-30மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 16-23
13
பொதுக்காலம்
14ஆம் வாரம்
புனித கென்றி

தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 49: 29-32; 50: 15-26மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 24-33
14
பொதுக்காலம்
15ஆம் வாரம்


இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம். 30:10-14

திருத்தூதர் பவுல் கொலோசையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 15-20

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10:25-37
15
பொதுக்காலம்
15ஆம் வாரம்
புனித பொனவேந்தர்

விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 8-14,22மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 34-11: 1
16
பொதுக்காலம்
15ஆம் வாரம்
தூய கார்மேல் அன்னை

விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 1-15மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 20-24
17
பொதுக்காலம்
15ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 1-6, 9-12மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 25-27
18
பொதுக்காலம்
15ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 13-20மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 28-30.
19
பொதுக்காலம்
15ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 11: 10-12: 14மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 1-8
20
பொதுக்காலம்
15ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 12: 37-42.மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 14-21
21
பொதுக்காலம்
16ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 18;1-10

திருத்தூதர் பவுல் கொலேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1;24-28

புனித லூக்காஸ் எழுதிய நற்செய்தியில் இருந்து வாசகம் 10;38-42
222324
பொதுக்காலம்
16ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 16;1-5,9-15மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13;1-9
2526
பொதுக்காலம்
16ஆம் வாரம்
புனித சுவக்கிம் அன்னா (அன்னைமரியா பெற்றோர்)

விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 20;1-17புனித மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13;18-23
27
பொதுக்காலம்
16ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 24;3-8மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9;32-38
28
பொதுக்காலம்
17ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 18;20-32

தூய பவுல் கொலேசியருக்கு எழுதிய நிருபத்திலிருந்து வாசகம் 2;12-14

பலூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்: 11:1-13
29
பொதுக்காலம்
17ஆம் வாரம்


1யோவான் 4;7-16யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11;19-27
30
பொதுக்காலம்
17ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம்மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13;36-43
31
பொதுக்காலம்
17ஆம் வாரம்
புனித லொயேலா இஞ்ஞாசியார்

விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 34: 29-35மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 44-46
ஆகஸ்ட் 2013
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
பொதுக்காலம்
17ஆம் வாரம்
புனித அல்போன்ஸ் மரியலிகோரி

விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 40: 16-21, 34-38மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 47-53
2
பொதுக்காலம்
17ஆம் வாரம்


லேவியர் புத்தகத்திலிருந்து வாசகம்23;1,4-11,15-16,27,34-38மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13;54-58
3
பொதுக்காலம்
17ஆம் வாரம்


லேவியர் நூலிலிருந்து வாசகம் 25: 1, 8-17மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 1-12
4
பொதுக்காலம்
18ஆம் வாரம்


முதல் வாசகம்: சபை உரையாளர் நூலிலிருந்து வாசகம். 1:2, 2:21-23

திருத்தூதர் பவுல் கொலோசையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 1-5,9-11

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12:13-21
5
பொதுக்காலம்
18ஆம் வாரம்


எண்ணிக்கை11;4-15மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14;13-21:
6
பொதுக்காலம்
18ஆம் வாரம்
ஆண்டவரின் தோற்றமாற்ற விழா

2பேதுரு 1;16-19+லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 28b-36
7
பொதுக்காலம்
18ஆம் வாரம்


எண்ணிக்கை நூலிலிருந்து வாசகம் 13: 1-2,25-33, 14: 1,26-30,34-35மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15: 21-28
8
பொதுக்காலம்
18ஆம் வாரம்
புனித தோமினிக்

எண்ணிக்கை நூலிலிருந்து வாசகம் 20: 1-13மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16;13-23
9
பொதுக்காலம்
18ஆம் வாரம்


இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம். 4;32-40மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16;24-28
10
பொதுக்காலம்
18ஆம் வாரம்
புனித லோறன்ஸ்

2கொரிந்தியர் 9;6-10யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12;24-26
11
பொதுக்காலம்
19ஆம் வாரம்


சாலமோனின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 18: 6-9

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 11: 1-2,8-19

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 32-48
12
பொதுக்காலம்
19ஆம் வாரம்


இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம் 10;. 12-22மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17;22-27
13
பொதுக்காலம்
19ஆம் வாரம்


இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம். 31;1-8மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 18;1-5 10-14
14
பொதுக்காலம்
19ஆம் வாரம்
புனித மாக்ஸ்மிலன் மேரி கோல்பே

இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம். 34;1-12மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 18;15-20
15
பொதுக்காலம்
19ஆம் வாரம்
தூய கன்னிமரியாளின் விண்ணேற்பு விழா

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய திருவெளிப்பாட்டி லிருந்து வாசகம் 11: 19ய; 12: 1-6,10யb

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 15: 20-26

+லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 39-56
16
பொதுக்காலம்
19ஆம் வாரம்
அங்கேரி புனிதஸ்தேவான்

யோசுவா நூலிலிருந்து வாசகம் 24: 1-13மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 19: 3-12
17
பொதுக்காலம்
19ஆம் வாரம்


யோசுவா நூலிலிருந்து வாசகம் 24: 14-29மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 19: 13-15
18
பொதுக்காலம்
20ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 38: 4-6, 8-10

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 12: 1-4

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 49-53
19
பொதுக்காலம்
20ஆம் வாரம்


நீதித் தலைவர்கள் நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 11-19மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 19: 16-22
20
பொதுக்காலம்
20ஆம் வாரம்
புனித பேனாட்

நீதித் தலைவர்கள் நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 11-24மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 19: 23-30
21
பொதுக்காலம்
20ஆம் வாரம்
புனித பத்தாம் பயஸ்

நீதித்தலைவர்கள் நூலிலிருந்து வாசகம் 9: 6-15மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20: 1-16
22
பொதுக்காலம்
20ஆம் வாரம்
அரசியான தூயகன்னிமரியாளின் விழா

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 9: 2-4, 6-7+லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 26-38
23
பொதுக்காலம்
20ஆம் வாரம்
புனித ரோசா

ரூத்து நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 1,3-6, 14b-16, 22மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 22: 34-40
24
பொதுக்காலம்
20ஆம் வாரம்
புனித பார்த்தலமேயு

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய திருவெளிப்பாட்டி லிருந்து வாசகம் 21: 9b-14+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 45-51
25
பொதுக்காலம்
21ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 66: 18-21

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 12: 5-7,11-13

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 22-30
26
பொதுக்காலம்
21ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 1-5, 8-10மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 23: 13-22
27
பொதுக்காலம்
21ஆம் வாரம்
புனித மொனிக்கா

திருத்தூதர் பவுல் தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்2;1-8மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 23;23-26
28
பொதுக்காலம்
21ஆம் வாரம்
புனித அகுஸ்தீன்

புனித பவுல் தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்23;27-32
29
பொதுக்காலம்
21ஆம் வாரம்
திருமுழுக்கு யோவானின் பாடுகள்

இறைவாக்கினர் எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 17-19மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 17-29
30
பொதுக்காலம்
21ஆம் வாரம்
புனித பெலிக்ஸ்

திருத்தூதர் பவுல் தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 1-8மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 25: 1-13
31
பொதுக்காலம்
21ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 9-11மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 25: 14-30
செப்டம்பர் 2013
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
பொதுக்காலம்
22ஆம் வாரம்


சீராக்கின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 3:17-18,20,28-29

எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 12: 18-19, 22-24

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 1,7-14
2
பொதுக்காலம்
22ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 13-17லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4: 16-30
3
பொதுக்காலம்
22ஆம் வாரம்
புனித கிறகோரி

திருத்தூதர் பவுல் தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 1-6, 9-11லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4: 31-37
4
பொதுக்காலம்
22ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கொலோசையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 1-8லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4: 38-44
5
பொதுக்காலம்
22ஆம் வாரம்
முத்திப்பேறுபெற்ற அன்னைதெரேசா

திருத்தூதர் பவுல் கொலோசையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 9-14லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 1-11
6
பொதுக்காலம்
22ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கொலோசையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 15-20லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 33-39
7
பொதுக்காலம்
22ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கொலோசையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 21-23லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 1-5
8
பொதுக்காலம்
23ஆம் வாரம்
தூய கன்னி மரியாவின் பிறப்பு

சாலமோனின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 9;13-18

திருத்தூதர் பவுல் பிலமோனுக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1;9-10,12-17

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்;14;25-38
9
பொதுக்காலம்
23ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கொலோசையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 24 - 2: 3லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 6-11
10
பொதுக்காலம்
23ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கொலோசையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 6-15லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 12-19
11
பொதுக்காலம்
23ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கொலோசையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 1-11லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 20-26
12
பொதுக்காலம்
23ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கொலோசையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 12-17லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 27-38
13
பொதுக்காலம்
23ஆம் வாரம்
புனித யோவான் கிறிசோஸ்தம்

திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 1-2,12-14லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 39-42
14
பொதுக்காலம்
23ஆம் வாரம்
திருச்சிலுவையின் மகிமை

எண்ணிக்கை நூலிலிருந்து வாசகம் 21: 4-9

திருத்தூதர் பவுல் பிலிப்பியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 6-11

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3: 13-17
15
பொதுக்காலம்
24ஆம் வாரம்
தூய கன்னிதரியாளின் துயரங்கள்

விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 32:7-11,13-14

திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 12-17

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15: 1-32
16
பொதுக்காலம்
24ஆம் வாரம்
புனிதர்கள் கொர்னேலியு சிப்பிரியான்

திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 1-8லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 1-10
17
பொதுக்காலம்
24ஆம் வாரம்
புனித ரொபேட் பெர்லாமின்

திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 1-13லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 11-17
18
பொதுக்காலம்
24ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 14-16லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 31-35
19
பொதுக்காலம்
24ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 12-16லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 36-50
20
பொதுக்காலம்
24ஆம் வாரம்
புனித அன்றூ

திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 6: 2-12லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 1-3
21
பொதுக்காலம்
24ஆம் வாரம்
புனித மத்தேயு

திருத்தூதர் பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 1-7, 11-13+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 9-13
22
பொதுக்காலம்
25ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் ஆமோஸ் நூலிலிருந்து வாசகம் 8: 4-7

திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 1-8

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 1-13
23
பொதுக்காலம்
25ஆம் வாரம்
பிட்ரலினா நகர் பியோ

எஸ்ரா நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 1-6லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 16-18
24
பொதுக்காலம்
25ஆம் வாரம்


எஸ்ரா நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 7-8, 12b, 14-20லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 19-21
25
பொதுக்காலம்
25ஆம் வாரம்


எஸ்ரா நூலிலிருந்து வாசகம் 9: 5-9லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 1-6
26
பொதுக்காலம்
25ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் ஆகாய் நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 1-8லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 7-9
27
பொதுக்காலம்
25ஆம் வாரம்
புனித வின்சன் டிபோல்

இறைவாக்கினர் ஆகாய் நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 1-9லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 18-22
28
பொதுக்காலம்
25ஆம் வாரம்
புனித வென்சஸ்லோஸ்

இறைவாக்கினர் செக்கரியா நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 1-5,10-11லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 43-45
29
பொதுக்காலம்
26ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் ஆமோஸ் நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 1, 3-7

திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 6: 11-16

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 19-31
30
பொதுக்காலம்
26ஆம் வாரம்
புனித ஏரோணிமுஸ்

இறைவாக்கினர் செக்கரியா நூலிலிருந்து வாசகம் 8: 1-8லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 46-50
அக்டோபர் 2013
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
பொதுக்காலம்
26ஆம் வாரம்
குழந்தை இயேசுவின் புனித தெரேசா

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 66: 10-14+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 18: 1-5
2
பொதுக்காலம்
26ஆம் வாரம்
தூய காவல் தூதர்கள்

விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 23: 20-23+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 18: 1-5, 10
3
பொதுக்காலம்
26ஆம் வாரம்


நெகேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 8: 1-4ய, 5-6, 7b-12லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 1-12
4
பொதுக்காலம்
26ஆம் வாரம்
புனித பிரான்சிஸ் (அசிசி)

இறைவாக்கினர் பாரூக்கு நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 15-22லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 13-16
5
பொதுக்காலம்
26ஆம் வாரம்
புனித மரிய பவுஸ்தீனா

இறைவாக்கினர் பாரூக்கு நூலிலிருந்து வாசகம் 4: 5-12, 27-29லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 17-24
6
பொதுக்காலம்
27ஆம் வாரம்


அபக்கூக்கு 1:2-3,2:2-4

திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயு எழுதிய 2 திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்

புனித எழுதியலூக்கா நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17:5-10
7
பொதுக்காலம்
27ஆம் வாரம்
திருச்செபமாலை அன்னை

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம்1;12-14லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்1;26-38
8
பொதுக்காலம்
27ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் யோனா நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 1-10லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 38-42
9
பொதுக்காலம்
27ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் யோனா நூலிலிருந்து வாசகம் 4: 1-11லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 1-4
10
பொதுக்காலம்
27ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் மலாக்கி நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 13 - 4: 2யலூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 5-13
11
பொதுக்காலம்
27ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் யோவேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 13-15; 2: 1-2லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 15-26
12
பொதுக்காலம்
27ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் யோவேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 12-21லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 27-28
13
பொதுக்காலம்
28ஆம் வாரம்


அரசர்கள் இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம் 5: 14-17

திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 8-13

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17: 11-19
14
பொதுக்காலம்
28ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 1-7லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 29-32
15
பொதுக்காலம்
28ஆம் வாரம்
புனித தெரேசா

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 16-25புனித லூக்காஸ் எழுதிய நற்செய்தியில் இருந்து வாசகம்11;47-54
16
பொதுக்காலம்
28ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 1-11புனித லூக்காஸ் எழுதிய நற்செய்தியில் இருந்து வாசகம் 11;42-46
17
பொதுக்காலம்
28ஆம் வாரம்
புனித இஞ்ஞாசியார்

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 21-30புனித லூக்காஸ் எழுதிய நற்செய்தியில் இருந்து வாசகம் 11;47-54
18
பொதுக்காலம்
28ஆம் வாரம்
புனித லூக்கா - நற்செய்தியாளர் விழா

திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 9-17+லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 1-9
19
பொதுக்காலம்
28ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 13, 16-18லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 8-12
20
பொதுக்காலம்
29ஆம் வாரம்


முதல் வாசகம்: விடுதலைப்பயண நூல் 17:8-13

புனித பவுல் 2திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய நிருபத்திலிருந்து வாசகம் 3;14 4;2

புனித லூக்காஸ் எழுதிய நற்செய்தியில் இருந்து வாசகம் 18-1-8
21
பொதுக்காலம்
29ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 20-25லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 13-21
22
பொதுக்காலம்
29ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 12, 15, 17-19. 20-21லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 35-38
23
பொதுக்காலம்
29ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 6: 12-18லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 39-48
24
பொதுக்காலம்
29ஆம் வாரம்
புனித அந்தோனி மரிய கிளாரெட்

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 6: 19-23லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 49-53
25
பொதுக்காலம்
29ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 7: 18-25லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 54-59
26
பொதுக்காலம்
29ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 8: 1-11லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 1-9
27
பொதுக்காலம்
30ஆம் வாரம்


சீராக்கின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 35: 12-14, 16-18

திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 6-8, 16-18

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 18: 9-14
28
பொதுக்காலம்
30ஆம் வாரம்
சிமோன் யுதா

திருத்தூதர் பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 19-22லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 12-19
29
பொதுக்காலம்
30ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 8: 18-25லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 18-21
30
பொதுக்காலம்
30ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 8: 26-30லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 22-30
31
பொதுக்காலம்
30ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 8: 31b-39லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 31-35
நவம்பர் 2013
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
பொதுக்காலம்
30ஆம் வாரம்
புனிதர் அனைவர் பெருவிழா

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய திருவெளிப்பாட்டி லிருந்து வாசகம் 7: 2-4, 9-14

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 1-3

+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 1-12
2
பொதுக்காலம்
30ஆம் வாரம்
இறந்த விசுவாசிகள் நினைவு நாள்

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 25:6-9

தூய பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5;5-11

புனித மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்11;25-30
3
பொதுக்காலம்
31ஆம் வாரம்


சாலமோனின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 11: 22 - 12: 2

திருத்தூதர் பவுல் தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 11 - 2: 2

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 19: 1-10
4
பொதுக்காலம்
31ஆம் வாரம்
புனித சார்ல்ஸ். பொரோமியோ

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 11: 29-36லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 12-14
5
பொதுக்காலம்
31ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 12: 5-1லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 15-24
6
பொதுக்காலம்
31ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 13: 8-10லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 25-33
7
பொதுக்காலம்
31ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 14: 7-12லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15: 1-10
8
பொதுக்காலம்
31ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 15: 14-21லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 1-8
9
பொதுக்காலம்
31ஆம் வாரம்
இலாத்தரன் பேராலய நேர்ந்தளிப்பு விழா

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்3;9-11 16-17+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2: 13-22
10
பொதுக்காலம்
32ஆம் வாரம்


மக்கபேயர் இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 1-2, 9-14

திருத்தூதர் பவுல் தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 16 - 3: 5

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20: 27-38
11
பொதுக்காலம்
32ஆம் வாரம்
புனித மாட்டீன்

சாலமோனின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 1-7லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17: 1-6
12
பொதுக்காலம்
32ஆம் வாரம்
புனித யோசபாத்

சாலமோனின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 23 - 3: 9லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17: 7-10
13
பொதுக்காலம்
32ஆம் வாரம்


சாலமோனின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 1-11லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17: 11-19
14
பொதுக்காலம்
32ஆம் வாரம்


சாலமோனின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 22 - 8: 1லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17: 20-25
15
பொதுக்காலம்
32ஆம் வாரம்


சாலமோனின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 13: 1-9லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17: 26-37
16
பொதுக்காலம்
32ஆம் வாரம்
புனித மார்கரீத்

சாலமோனின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 18: 14-16; 19: 6-9லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 18: 1-8
17
பொதுக்காலம்
33ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் மலாக்கி நூலிலிருந்து வாசகம் 4: 1-2

திருத்தூதர் பவுல் தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 7-12

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21: 5-19
18
பொதுக்காலம்
33ஆம் வாரம்
திருத்தூதர்கள் பேதுரு, பவுல் பேராலயங்களின் நேர்ந்தளிப்பு

மக்கபேயர் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 10-15, 41-43, 54-57, 62-64புனித லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்
19
பொதுக்காலம்
33ஆம் வாரம்


மக்கபேயர் இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 18-31லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 19: 1-10
20
பொதுக்காலம்
33ஆம் வாரம்
புனித பெலிக்ஸ்

மக்கபேயர் இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 1, 20-31லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 19: 11-28
21
பொதுக்காலம்
33ஆம் வாரம்
தூய கன்னி மரியாவைக் காணிக்கையாக அர்ப்பணித்தல் நினைவு

இறைவாக்கினர் செக்கரியா நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 10-13+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 46-50
22
பொதுக்காலம்
33ஆம் வாரம்


மக்கபேயர் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 4: 36-37, 52-59லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 19: 45-48
23
பொதுக்காலம்
33ஆம் வாரம்
புனித கிளமென்ட்

மக்கபேயர் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 1-13லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20: 27-40
24
பொதுக்காலம்
34ஆம் வாரம்
கிறிஸ்தரசர் பெருவிழா

சாமுவேல் இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம் 5: 1-3

திருத்தூதர் பவுல் கொலோசையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 12-20

லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 23: 35-43
25
பொதுக்காலம்
34ஆம் வாரம்
புனித கத்தரின்

இறைவாக்கினர் தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 1: 1-6, 8-20லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21: 1-4
26
பொதுக்காலம்
34ஆம் வாரம்
முத்திப்பேறுபெற்ற ஜேம்ஸ் அல்பெரியோனோ

இறைவாக்கினர் தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 31-45லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21: 5-11
27
பொதுக்காலம்
34ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 5: 1-6 13-14 16-17 23-28லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21: 12-19
28
பொதுக்காலம்
34ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 11-27லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21: 20-28
29
பொதுக்காலம்
34ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 2-14லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21: 29-33
30
பொதுக்காலம்
34ஆம் வாரம்
புனித அந்திரேயா - திருத்தூதர் விழா

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 10: 9-18+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 4: 18-22
டிசம்பர் 2013
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
திருவருகையின் முதலாம் ஞாயிறு

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 1-5

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்

புனித மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்
2
திருவருகைக்காலம்
1ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 4:2-6+ மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8: 5-11
3
திருவருகைக்காலம்
1ஆம் வாரம்
புனித சவேரியார்

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 61: 1-3

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 9: 16-19, 22-23

+மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 15-20
4
திருவருகைக்காலம்
1ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 25: 6-10+ மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15: 29-37
5
திருவருகைக்காலம்
1ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 26: 1-6மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 21,24-27
6
திருவருகைக்காலம்
1ஆம் வாரம்
புனித நீக்கலெஸ்

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 29: 17-24மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 27-31
7
திருவருகைக்காலம்
1ஆம் வாரம்
புனித அம்புறோஸ்

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 30: 19-21,23-26மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 35 - 10: 1, 6-8
8
திருவருகைக்காலம்
2ஆம் வாரம்


எசாயா ஆகமத்திலிருந்து வாசகம்11;1-10

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்15;4-9

புனித மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 3;1-12
9
திருவருகைக்காலம்
2ஆம் வாரம்
தூய கன்னி மரியாவின் அமலோற்பவம் பெருவிழா

தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 9-15,20

திருத்தூதர் பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 3-6, 11-12

+லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 26-38
10
திருவருகைக்காலம்
2ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 40: 1-11+ மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 18: 12-14
11
திருவருகைக்காலம்
2ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 40: 25-31மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 28-30
12
திருவருகைக்காலம்
2ஆம் வாரம்
குடாலுவே அன்னை

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 41: 13-20மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 11-15
13
திருவருகைக்காலம்
2ஆம் வாரம்
புனித லூசியா

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 48: 17-19+ மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 16-19
14
திருவருகைக்காலம்
2ஆம் வாரம்
சிலுவையின் புனித யோவான்

சீராக்கின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 48: 1-4, 9-11மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17: 10-13
15
திருவருகைக்காலம்
3ஆம் வாரம்


எசாயா ஆகமத்திலிருந்து வாசகம் 35:1-10

யாக்கோபு 5:7-10

புனித மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11:2-11
16
திருவருகைக்காலம்
3ஆம் வாரம்


எண்ணிக்கை நூலிலிருந்து வாசகம் 24: 2-7,15-17+ மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21: 23-27
17
திருவருகைக்காலம்
3ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 49: 1-2, 8-10மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 1-17
18
திருவருகைக்காலம்
3ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம் 23: 5-8மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 18-24
19
திருவருகைக்காலம்
3ஆம் வாரம்


நீதித்தலைவர்கள் நூலிலிருந்து வாசகம் 13: 2-7, 24-25லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 5-25
20
திருவருகைக்காலம்
3ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 10-14லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1:26-38
21
திருவருகைக்காலம்
3ஆம் வாரம்
புனித பீட்டர் கனிசியுஸ்

இனிமைமிகு பாடலிலிருந்து வாசகம் 2: 8-14+ லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 39-45
22
திருவருகைக்காலம்
4ஆம் வாரம்


எசாயா ஆகமத்திலிருந்து வாசகம் 7:10-14

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம். 1:1-7

புனித மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம். 1:18-24
23
திருவருகைக்காலம்
4ஆம் வாரம்
புனித யோவானின் பிறப்பு.

இறைவாக்கினர் மலாக்கி நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 1-4; 4: 5-6லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 57-66
24
கிறிஸ்துப்பிறப்பு காலம்
கிறிஸ்துப்பிறப்பு நள்ளிரவுத் திருப்பலி

எசாயா ஆகமத்திலிருந்து வாசகம் 9:1-6

திருத்தூதர் பவுல் தீத்துக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2:11-14.

புனித லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2:1-14
25
கிறிஸ்துப்பிறப்பு காலம்
கிறிஸ்துப்பிறப்பு

எசாயா ஆகமத்திலிருந்து வாசகம் 52:7-10

திருத்தூதர் பவுல் எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1:1-6

புனித யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1:1-8
26
கிறீஸ்து பிறப்புக்காலம்
1ஆம் வாரம்
புனித ஸ்தேவான் - முதல் மறைச்சாட்சி விழா

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 8-10; 7: 54-60+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 10: 17-22
27
கிறீஸ்து பிறப்புக்காலம்
1ஆம் வாரம்
புனித யோவான் - திருத்தூதர், நற்செய்தியாளர் விழா

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 1-4+யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 20: 2-8
28
கிறீஸ்து பிறப்புக்காலம்
1ஆம் வாரம்
புனித மாசில்லாக் குழந்தைகள்

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 5 - 2: 2+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2: 13-18
29
கிறீஸ்து பிறப்புக்காலம்
1ஆம் வாரம்
திருக்குடும்ப விழா

சீராக்கின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 3:2-7, 12-14

திருத்தூதர் பவுல் கொலோசையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3: 12-21

புனித மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2: 13-15,19-23
30
கிறீஸ்து பிறப்புக்காலம்
1ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 12-17லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2: 36-40
31
கிறீஸ்து பிறப்புக்காலம்
1ஆம் வாரம்
புனித சில்வெஸ்ரர்

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 2: 18-21யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 1-18