ஞாயிறு மறையுரைகள்

மதிப்பிற்குரிய அருட்பணியாளர்களே, துறவிகளே, அருட் கன்னியரே, உங்கள் ஞாயிறு மறையுரைகளை எமது இணையத்தளத்தின் ஆன்மீக வலத்தில் பிரசுரித்து, ஆண்டவர் இயேசுவின் நற்செய்தியை எல்லோருக்கும் அறிவிக்க விரும்பினால், info@tamilcatholicnews.com என்ற எமது மின்னஞ்சலுக்கு உங்களுடைய ஆக்கங்களை அனுப்பிவைக்கவும். உங்கள் மறையுரைகள் உலகெங்கும் இருக்கும் அனைத்து தமிழ் உள்ளங்களையும் சென்றடையும்.


இதோ! ஓநாய்களிடையே ஆடுகளை அனுப்புவதைப்போல நான் உங்களை அனுப்புகிறேன். எனவே பாம்புகளைப்போல முன்மதி உடையவர்களாகவும் புறாக்களைப்போலக் கபடு அற்றவர்களாகவும் இருங்கள்.
(மத்தேயு 10:16)

வழங்குபவர்

Rev.Fr.Vedha Bodhaga Sahaya Selvaraj (OFM Cap)
Burkina Faso, West Africa.
Email: vedasahayam1982@gmail.com

திகதி ஆண்டு ஞாயிறு வாசகங்கள் தலைப்பு மேலும்
2022-07-03மூன்றாம்ஆண்டின் பொதுக்காலம் பதிநான்காம் ஞாயிறுஏசாயா 66:10-14
கலாத்தியர் 6:14-18
லூக்கா 10:1-12இ17-20
நவீன ஓநாய்களுக்கு மத்தியில் நற்செய்திப் பணி
2022-06-19மூன்றாம்ஆண்டவர் இயேசுவின் திருவுடல் திருஇரத்தம் பெருவிழாதொடக்கநூல் 14:18-20
1கொரிந்தியர் 11:23-26
லூக்கா 9:11-17
உறவை வளர்க்கும் விருந்து அதுவே நமது திருவிருந்து
2022-02-13 மூன்றாமபொதுக்காலத்தின் ஆறாம் ஞாயிறுஎரேமியா 17:5-8
1கொரிந்தியர் 15:12,16-20
லூக்கா 6:17,20-26
சபிக்கப்பட்டோரெல்லாம் பேறுபெற்றோர் ஆகலாமா?
2022-02-06 மூன்றாமபொதுக்காலத்தின் ஐந்தாம் ஞாயிறுஏசாயா 6:1-8
1 கொரிந்தியர் 15:1-11
லூக்கா 5:1-11
உலகத்தின் குப்பைகள்தான் கடவுளுக்குத் தேவை
2022-01-30 மூன்றாமபொதுக்காலத்தின் நான்காம் ஞாயிறுஎரேமியா 1:4-5, 17-19
1கொரிந்தியர் 13:4-13
லூக்கா 4:21-30
புறக்கணிக்கப்பட்டவர்கள் எல்லோரும் புண்ணியவான்களே
2021-11-21Bகிறிஸ்து அரசர் பெருவிழாதானியேல் 7:13-14
திருவெளிப்பாடு 1:5-8
யோவான் 18:33-37
உண்மையை எடுத்துரைப்பதே என்னுடைய பணி
2021-11-14இரண்டாம்ஆண்டின் பொதுக்காலம் முப்பத்தி மூன்றாம் ஞாயிறுதானியேல் 12:1-3
எபிரேயர் 10:11-14,18
மாற்கு 13:24-32
அத்திமரத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள்
2021-11-07இரண்டாம்ஆண்டின் பொதுக்காலம் முப்பத்தி இரண்டாம் ஞாயிறு1 அரசர்கள் 17:10-16
எபிரேயர் 9:24-28
மாற்கு 12:38-44
கடவுளுக்கு கணக்கு பார்க்காமல் கொடுங்கள்
2021-10-24இரண்டாம்ஆண்டின் பொதுக்காலம் முப்பதாம் ஞாயிறுஎரேமியா 31:7-9
எபிரேயர் 5:1 -6
மாற்கு 10: 46-52
கிரிக்கெட் விளையாட்டும் பார்த்திமேயு என்ற பார்வையற்றவரும்
2021-08-15Bசுதந்திர தின விழா மற்றும் புனித கன்னி மரியாவின் விண்ணேற்பு பெருவிழா திருவெளிப்பாடு 11:19;12:1-6,10
1கொரிந்தியர் 15:20:26
லூக்கா 1:39-56
மண்ணக வாழ்வை விண்ணக வாழ்வாக்கிய பாவமற்றவரின் நிலை
2021-08-08Bஆண்டின் பொதுக்காலம் 19-ம் ஞாயிறு1 அரசர் 19:4-8
எபேசியர் 4:30:5:2
யோவான் 6 :41-51
அழைக்கப்பட்டவர்களுக்கு உயிர் முக்கியமா? அல்லது உணவு முக்கியமா?
2021-07-04இரண்டாம்பொதுக்காலம் 14-ம் ஞாயிறுஎசேக்கியேல் 2:2-5
2 கொரிந்தியர் 12:7-10
மாற்கு 6:1-6
வலுவின்மையில் வெளிப்படும் கடவுளின் வல்லமை
2021-06-20இரண்டாம்பொதுக்காலம் 12-ம் ஞாயிறுயோபு 38:1,8-11
2 கொரிந்தியர் 5:14-17
மாற்கு 4:35-41
புயலை அடக்க பூந்தென்றலாய் மாறுவோம்
2021-06-13இரண்டாம்பொதுக்காலத்தின் பதினொன்றாம் ஞாயிறுஎசேக்கியேல் 17:22-24
2 கொரிந்தியர் 5:6-10
மாற்கு 4:26-34
ஆண்டவரின் கேதுருகளாக
2021-05-23இரண்டாம்பெந்தகோஸ்தே பெருவிழாதிருதூதர்பணி 2:1-11
கலாத்தியர் 5:16-25
யோவான் 15:26-27;16:12-15
Holy Spirit is the Antibodies of Christians - தூய ஆவியாரும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும்
2021-05-09இரண்டாம்பாஸ்கா காலத்தின் ஆறாம் ஞாயிறுதிப 10:25-26, 34-35, 44-48
1 யோவான் 4:7-10
யோவான் 15:9-17
இனி நீங்கள் ஆண்டவருக்கும் அயலாருக்கும் நண்பர்களே
2021-02-14இரண்டாம்பொதுக்காலத்தின் ஆறாம் ஞாயிறுலேவியர் 13: 1-2, 44-46
1 கொரிந்தியர் 10:31-11:1
மாற்கு 1:40-45
தனிமையில் இன்பம் மட்டுமல்ல இறைவனையும் காணலாம்.
2021-01-17இரண்டாம்பொதுக்காலத்தின் இரண்டாம் ஞாயிறு1 சாமூவேல் 3: 3ஆ-10,19
1 கொரிந்தியர் 6:13-15, 17-20
மாற்கு 1:35 -42
ஆண்டவரை அனுபவித்து அறிவிக்கும் விளம்பரங்களாக!
2020-08-16முதல் ஆணபொதுக்காலத்தின் இருபதாம் ஞாயிறுஏசாயா 56:1, 6-7
உரோமையர் 11:13-15,29-32
மத்தேயு 15:21-28
மனிதர்கள் காண்பதும்; கடவுள் காண்பதும்
2020-08-09முதல் ஆணபொதுக்காலத்தின் பத்தொன்பதாம் ஞாயிறு1 அரசர் 19: 9, 11-13
உரோமையர் 9:1-5
மத்தேயு 14:22-33
பயம் தருவது வாழ்வா? சாவா?
2020-08-02முதல் ஆணபொதுக்காலத்தின் பதினெட்டாம் ஞாயிறுஏசாயா 55: 1-3
உரோமையர் 8:35,37-39
மத்தேயு 14:13-21
நீங்கள் வாழ்வடைவீர்கள்
2020-07-19முதல் ஆணபொதுக்காலத்தின் 16-ம் ஞாயிறுசாலமோனின் ஞானம் 12:13, 16-19
உரோமையர் 8:26-27
மத்தேயு 13:24-43
ஆண்டவரின் உயிர் மூச்சும்; மனிதர்களின் பெருமூச்சும்
2020-05-03முதல் ஆணபாஸ்கா காலத்தின் நான்காம் ஞாயிறுதிருதூதர் பணிகள் 2:14 , 36-41
1 பேதுரு 2: 20-25
யோவான் 10:1-10
குறுக்கு வழியிலும், கொரோனா வழியிலும்
வாழ்வு தேடிடும் குருட்டு உலகமடா
2020-04-26முதல் ஆணபாஸ்கா காலத்தின் மூன்றாம் ஞாயிறுதிருதூதர் பணிகள் 2:14 , 22-33
1 பேதுரு 1: 17-21
லூக்கா 24:13-35
உயிர்த்தவரின் உடனிருப்பும்,
கொரோனா வழி வந்த உடனிருப்பும்
2020-04-19முதல் ஆணபாஸ்கா காலத்தின் இரண்டாம் ஞாயிறு
இறை இரக்க பெருவிழா
திருத்தூதர் பணிகள் 2:42-47
1 பேதுரு 1: 3-9
யோவான் 20:19-31
நம்பிக்கை தரும் நல்ல உறவுகள் எனக்கு உள்ளன
2020-04-10முதல் ஆணபுனித வெள்ளிஏசாயா 52:13-53:12
எபிரேயர் 4:14-16;5:7-9
யோவான் 18:1-19:42
சிலுவை மரம் தந்த ஏழு வாழ்வு
(சிலுவையில் வடியும் இரத்தம் குரோனாவுக்கு அருமருந்தாகும்)
2020-04-09முதல் ஆணபெரிய வியாழன்விடுதலைப்பயணம் 12:1-8, 11-14
1 கொரிந்தியர் 11:23-26
யோவான் 13:1-15
பாதங்களைக் கழுவி ஆன்மாவை அழகுபடுத்துவோம்: குரோனாவிற்காக அல்ல... கடவுளுக்காக!
2020-04-05முதல் ஆணகுருத்து ஞாயிறு: ஏசாயா 50: 4-7
பிலிப்பியர் 2: 6-11
மத்தேயு 26:14, 27-66
ஏதுவெல்லாம் ஆண்டவருக்குத் தேவை? : குருத்து ஞாயிறும் குரோனா வைரசும்
2018-11-02இரண்டாம்இறந்த விசுவாசிகளின் நினைவுநாள்ஏசாயா 25:6-9
உரோமையர் 5:5-11
லூக்கா 7:11-17
இறக்கத்தானே போகின்றோம் இரக்கத்தோடு இ(ற)ருப்போம்
2018-11-01இரண்டாம்அனைத்து புனிதர்களின் விழாதிருவெளிப்பாடு 7:2-4,9-14
1 யோவான் 3:1-3
மத்தேயு 5:1-12
புனிதர்கள் வணக்கத்திற்கு உரியவர்கள் மட்டுமல்ல நம் வாழ்வின் வழிகாட்டிகள் என்னுடைய பெயரில் புனிதர்கள் இல்லை எனவே நானும் புனிதனாக ஆசை
2018-10-21இரண்டாம்பொதுக்காலம் ஆண்டின் இருபத்தி ஒன்பதாம் ஞாயிறுஎசாயா 53:10-11
எபிரேயர் 4:14-16
மாற்கு 10:35-45
நாற்காலிக்கு சண்டை போடுபவர்களா? அல்லது நாட்டையும், வீட்டையும் துறந்து பணியாற்றும் இயேசுவின் சீடர்களா? நற்செய்தியை அறிவிப்பவரின் பாதங்கள் எத்துணை அழகானவை
2018-10-14இரண்டாம்பொதுக்காலம் ஆண்டின் இருபத்தி எட்டாம் ஞாயிறுசாலமோனின் ஞானம் 7:7-11
எபிரேயர் 4:12-13
மாற்கு 10:17-30
மண்ணின் சாயல் அழகு பெறுகிறது; கடவுளின் சாயல் அழிக்கப்படுகிறது
2018-09-30இரண்டாம்ஆண்டின் பொதுக்காலம் இருபத்தி ஆறாம் ஞாயிறு எண்ணிக்கை 11:25-29
யாக்கோப்பு 5:1-6
மாற்கு 9:38-43, 45, 47-48
என்ன! நானும் ஒரு இறைவாக்கினரா! உண்மையா? போலியா?
2018-09-23இரண்டாம்ஆண்டின் பொதுக்காலம் இருபத்தி ஐந்தாம் ஞாயிறு சாலமோனின் ஞானம் 2:12,17-20
யாக்கோபு 3:16-4:3
மாற்கு 9:30-37
நீதிமான்கள் கடவுளின் மக்கள்; அவர்களை சீண்டாதீர்கள். சீண்டினால் எகிப்தியரின் கதி தான் உங்களுக்கும்!
2018-09-16இரண்டாம்ஆண்டின் பொதுக்காலம் இருபத்திநான்காம் ஞாயிறு ஏசாயா 50:5-9
யாக்கோபு 2: 14-18
மாற்கு 8:27-35.
எனது நம்பிக்கை உயிருள்ளதா? உயிரற்றதா?
2018-09-09இரண்டாம்ஆண்டின் பொதுக்காலம் இருபத்திமூன்றாம் ஞாயிறுஏசாயா 35:4-7
யாக்கோபு 2: 1-5
மாற்கு 7:31-37.
எனது வங்கியில் உள்ள பணமும், கடவுளின் வங்கியில் உள்ள எனது பணமும் எவ்வளவு?
2018-09-02இரண்டாம்ஆண்டின் பொதுக்காலம் இருபத்திரண்டாம் ஞாயிறு இணைச்சட்டம் 4:1-2,6-8
யாக்கோபு 1:17-18,21-22,27
மாற்கு 7:1-8,14-15,21-23.
கடவுளின் கட்டளைகளும் மனிதர்களின் மரபுகளும்; நாம் கிறித்தவர்களா? கத்தோலிக்கர்களா?
2018-03-30இரண்டாம்புனித வெள்ளிஏசாயா 52:13-53:12
எபிரேயர் 4:14-16;5:7-9
யோவான் 18:1-19,42
உலகைத் திருடியவன் சொர்கத்தையும் திருடிக் கொண்டான்
2018-03-29(இரண்டாமபெரிய வியாழன்விடுதலைப்பயணம் 12:1-8,11-14
1 கொரிந்தியர் 11:23-26
யோவான் 13:1-15
கடமைக்காக செய்கின்றேனா? கடமை என செய்கின்றேனா?
2018-03-25இரண்டாம்குருத்து ஞாயிறு (பாடுகளின் ஞாயிறு)ஏசாயா 50 4-7
பிலிப்பியர் 2:6-11
மாற்கு 14:1-15,47
நான் அன்பு செய்பவனா? அன்பு செய்ய மறுப்பவனா?
2018-03-18 (இரண்டாதவக்காலத்தின் ஐந்தாம் ஞாயிறுஎரேமியா 31:31-34
எபிரேயர் 5:7-9
யோவான் 12:20-33
நான் கடவுளின் இறைவாக்கினனா? போலி இறைவாக்கினனா?
2018-03-11 (இரண்டாதவக்காலத்தின் நான்காம் ஞாயிறு1குறிப்பேடு 36:14-16, 19-23
எபேசியர் 2:4-10
யோவான் 3:14-21
எனக்கு பிடித்தது ஒளியா? இருளா?
2018-03-04இரண்டாம்தவக்காலத்தின் மூன்றாம் ஞாயிறுவிடுதலைப்பயணம் 20:1-17
1 கொரிந்தியர் 1:22-25
யோவான் 2:13-25
எனது விசுவாசம் அடையாளங்களிலா? ஆண்டவனிலா?
2018-02-25இரண்டாம்தவக்காலத்தின் இரண்டாம் ஞாயிறுதொடக்க நூல் 22:1-2,9-13,15-18
உரோமையர் 8:31-34
மாற்கு 9:2-10
கடவுள் பார்த்துக் கொள்வார்
2018-02-04(இரண்டாமபொதுக்காலம் ஐந்தாம் ஞாயிறுயோபு 7:1-4, 6-7
1 கொரிந்தியர் 9:16-19, 22-23
மாற்கு 1:29-39
எனது வாழ்வையும் எனது நேரத்தையும், நான் எதற்காக செலவிடுகின்றேன்: கடவுளுக்கு சான்று பகரவா? கடவுளை சாபமிடவா?
2018-01-28(இரண்டாம பொதுக்காலம் நான்காம் ஞாயிறு இணைச்சட்டம் 18:15-20
1 கொரிந்தியர் 7:32-35
மாற்கு 1:21-28
நான் கடவுளால் தேர்ந்து கொள்ளப்பட்டவனா? அல்லது சாத்தானால் தேர்ந்து கொள்ளப்பட்டவனா?
2018-01-21(இரண்டாமபொதுக்காலம் மூன்றாம் ஞாயிறு யோனா 3:1-5,10
1 கொரிந்தியர் 7:29-31
மாற்கு 1:14-20
பாதையை மாற்றினால் பரமனை அடையலாம்
2018-01-14இரண்டாம்பொதுக்காலத்தின் இரண்டாம் ஞாயிறு1சாமுவேல் 3:3-1, 19
1கொரிந்தியர் 6:13-15, 17-20
யோவான் 1:35-42
எனது பார்வை பரமனிலா? பரத்தமையிலா?
2018-01-07இரண்டாம்திருக்காட்சி பெருவிழாஎசாயா 60:1-6
எபேசியர் 3:2-3, 5-6
மத்தேயு 2:1-12
ஆண்டவரைப் பார்ப்பது எனக்கு கலக்கமா? குதுகலமா?!
2018-01-01இரண்டாம்இறைவனின் தாய் அன்னை மரியாள் – புத்தாண்டு விழாஎண்ணிக்கை 6:22-27
கலாத்தியர் 4:4-7
லூக்கா 2:16-21
ஆண்டவரே! என் அன்னை வழியாக எனக்கு ஆசீர்வழங்குவீராக!
2017-12-31இரண்டாம்திருக்குடும்ப பெருவிழாதொடக்க நூல் 15:1-6, 21:1-3
எபிரேயர் 11:8,11-12,17-19
லூக்கா 2:22-40
எனது குடும்பம்: தேன்கூடா? செங்கல் வீடா? காக்கை குடும்பமா?
2017-12-25இரண்டாம்கிறிஸ்து பிறப்பு விழாஏசாயா 52:7-10
எபிரேயர் 1:1-6
யோவான் 1:1-18
இந்த வருடம் நான் பிறக்கமாட்டேன் என்கிறார் இயேசு
2017-12-24முதலாம் திருவருகைக்காலம் நான்காம் ஞாயிறு2 சாமுவேல் 7:1-5,8-12, 14-16
உரோமையர் 16:25-27
லூக்கா 1:26-38
நான் யாருடைய பிரதிநிதி
2017-12-10முதலாம் திருவருகைக்காலம் இரண்டாம் ஞாயிறுஏசாயா 40:1-5, 9-11
2பேதுரு 3:8-14
மாற்கு 1:1-8
பாலைவனத்திலிருந்து ஒரு குரல்
2017-11-12முதலாம் பொதுக்காலம் முப்பத்திரெண்டாம் ஞாயிறுசாலமோனின் ஞானம் 6:12-16
1தெசலோனிக்கர் 4:13-18
மத்தேயு 25:1-13
ஞானம் மனிதரைத் தேடுகின்றதா? மனிதர்கள் ஞானத்தை தேடுகின்றனரா?
2017-10-29முதலாம் பொதுக்காலம் முப்பதாம் ஞாயிறுவிடுதலைப்பயண நூல் 22:21-27
1தெசலோனிக்கர் 1:5-10
மத்தேயு 22:34-40
கண்ணீரால் கடவுளை வெல்வோமா!
2017-10-22முதலாம் பொதுக்காலம் இருபத்தொன்பதாம் ஞாயிறுஏசாயா 45: 1, 4-6
1தெசலோனிக்கர் 1:1-5
மத்தேயு 22:15-21
என் வாழ்க்கைக்கு தேவை பணமா? கடவுளா? நான் யரைச் சார்ந்து இருக்கின்றேன்
2017-10-15முதலாம் பொதுக்காலம் இருபத்தெட்டாம் ஞாயிறுஏசாயா 25: 6-10
பிலிப்பியர் 4:12-14, 19-20
மத்தேயு 22:13-14
அழைக்கப்பட்டவர்கள் அறிவாளிகளா? சோம்பேரிகளா?
2017-10-08முதலாம் பொதுக்காலம் இருபத்தேழாம் ஞாயிறுஏசாயா 5: 1-7
பிலிப்பியர் 4:6-9
மத்தேயு 21:33-43
என்னிடம் இருப்பது நம்பிக்கையா? துரோகமா?
2017-10-01முதலாம் பொதுக்காலம் இருபத்தாறாம் ஞாயிறுஎசேக்கியேல் 18:25-28
பிலிப்பியர் 2:1-11
மத்தேயு 21:21-32
எனது சொல்லும்... எனது செயலும்...
2017-07-30முதலாம் பொதுக்காலம் பதினேழாம் ஞாயிறு1 அரசர்கள் 3:5, 7-12
உரோமையர் 8:28-30
மத்தேயு 13:44-52
கனவுகள் உண்மையானால்…
2017-07-23முதலாம் பொதுக்காலம் பதினாறாம் ஞாயிறுசாலமோனின் ஞானம் 12:13,16-19
உரோமையர் 8:26-27
மத்தேயு 13:24-43
விண்ணரசு மண்ணரசு ஆகுமா?
2017-07-16முதலாம் பொதுக்காலம் பதினைந்தாம் ஞாயிறுஏசாயா 55:10-11
உரோமையர் 8:18-23
மத்தேயு 13:1-23
வார்த்தையின் பலம்
2017-07-09முதலாம் பொதுக்காலம் பதிநான்காம் ஞாயிறுசெக்கரியா 9:9-10
உரோமையர் 8: 9, 11-13
மத்தேயு 11:25-30
உமது திருவுளம் நிறைவேற்ற…
2017-07-02முதலாம் பொதுக்காலம் பதிமூன்றாம் ஞாயிறு2 அரசர் 4:8-11, 14-16
உரோமையர் 6:3-4, 8-11
மத்தேயு 10:37-42
விரும்பி துன்பப்பட்டால் விரும்பியதை அடையலாம்
2017-06-25முதலாம் பன்னிரென்டாம் ஞாயிறு – முதலாம் ஆண்டுஎரேமியா 20: 10-13
உரோமையர் 5:12-15
மத்தேயு 10:26-33
துன்ப நேரத்தில் தைரியமாக…
2017-06-18முதலாம் ஆண்டவரின் திருவுடல், திருஇரத்தப் பெருவிழாஇணைச்சட்ட நூல் 8:2-3, 14-16
1 கொரிந்தியர் 10:16-17
யோவான் 6:51-58
நற்கருணை இயேசுவின் பிரசன்னமா? அல்லது சாத்தானின் பிரசன்னமா? நமது உள்ளம் தெளிந்த நீரோடையா? அல்லது அழுக்குகள் நிறைந்த சாக்கடையா?
2017-06-11முதலாம் மூவொரு இறைவனின் பெருவிழாவிடுதலைப் பயணம் 34:4-6,8-9
2 கொரிந்தியர் 13:11-13
யோவான் 3:6-18
கடவுள் உங்களோடு இருப்பாராக!
2017-06-04முதலாம் தூய ஆவியானவரின் பெருவிழாதிருத்தூதர் பணி 02:1-11
கொரிந்தியர் 12:3-7,12-13
யோவான் 20:19-23
எதையெல்லாம் தெரிந்து வைத்திருக்கின்றோம்? எதையெல்லாம் அறிந்து வைத்திருக்கின்றோம்?
2017-05-28முதலாம் ஆண்டவரின் விண்ணேற்றப் பெருவிழா திருத்தூதர் பணி 01:1-11
எபேசியர் 1:17-23
மத்தேயு 28:16-20
உனது வீடு: பங்களாவா? ஓலைக் குடிசையா? தெரு வீதியா?
2017-05-21முதலாம் பாஸ்கா காலத்தின் ஆறாம் ஞாயிறுதிருத்தூதர் பணி 08:5-8,14-17
1பேதுரு 3:15-18
யோவான் 14:15-21
தீமை செய்து துன்புறுவதை விட நன்மை செய்து துன்புறுவது மேல்
2017-05-14முதலாம் பாஸ்கா காலத்தின் ஐந்தாம் ஞாயிறுதிருத்தூதர் பணிகள் 6:1-7
1 பேதுரு 2:4-9
யோவான் 14:1-12
நான் இருக்கும் இடத்திலே நீங்களும் இருப்பீர்கள்
2017-05-07Aபாஸ்கா காலத்தின் நான்காம் ஞாயிறுதிருத்தூதர் பணிகள் 2:14, 36-41
1 பேதுரு 2:20-25
யோவான் 10:1-10
ஆடுகளும் – ஆயர்களும்
2017-04-23Aஉயிர்ப்பு காலத்தின் இரண்டாம் ஞாயிறு (A)திருத்தூதர் பணிகள் 2:42 – 47
1 பேதுரு 1: 3-9
யோவான் 20:19-31
உறவுகளை உற்சாகப்படுத்துவோம்
2017-04-16முதலாம் உயிர்ப்பு பெருவிழாதொ.நூல் 1:1 2:2, வி.ப 14:15 15:1, ஏசா 55:1-11,பாரு3:9-15,32 4:4, உரோ6:3-11
கொலோசையர் 3:1-4 திருத்தூதர் பணி 10:34, 37-43
மத் 28:1-10, யோவான் 20:1-9
புதிய வாழ்வு வேண்டுமா? ஐ சி யு – வுக்கு செல்லுவோம்
2017-04-14முதலாம் புனித வெள்ளி முதலாம் ஆண்டுஏசாயா 52:13-53:12
எபிரேயர் 4:14-16;5:7-9
யோவான் 18:1-19,42
யாரெல்லாம் இயேசுவின் அன்பு சீடர்கள்
2017-04-13முதலாம் பெரிய வியாழன் முதலாம் ஆண்டுவிடுதலைப்பயனம் 12:1-8, 11-14
1 கொரிந்தியர் 11:23-26
யோவான் 13:1-15
நான் செய்தது போல நீங்களும் செய்யுங்கள்.
2017-04-09முதலாம் குருத்து ஞாயிறு முதலாம் ஆண்டுஏசாயா 50:4-7
பிலிப்பியர் 2:6-11
மத்தேயு 26:14,27:66
அவமானங்களே வெற்றியின் படிக்கட்டுகள்
2017-04-02முதலாம் தவக்காலத்தின் ஐந்தாம் ஞாயிறு (A)எசேக்கியேல் 37:12-14
உரோமையர் 8:8-11
யோவான் 11:1-45
கல்லறை நமது வாழ்வின் தொடக்கமா? முடிவா?
2017-03-26Aதவக்காலத்தின் நான்காம் ஞாயிறு (A )1சாமுவேல் 16:1,6-7,10-13
எபேசியர் 5:8-14
யோவான் 9:1-41
பார்வையால் பாவிகளானோம்!
2017-03-19முதலாம் தவக்காலத்தின் மூன்றாம் ஞாயிறு (A)விடுதலைப்பயணம் 17:3-7
உரேமையர் 5:1-2,5-8
யோவான் 4:5-42
தாகமாய் இருக்கிறேன்...
2017-03-12Aதவக்காலத்தின் இரண்டாம் ஞாயிறு (A)தெடக்கநூல் 12:1-4
2 திமொத்தேயு 1:8-10
மத்தேயு 17:1-9
மாற்றங்கள் வாழ்க்கையை அழகுபடுத்துகின்றன!
2017-03-05Aதவக்காலத்தின் முதலாம் ஞாயிறு (A)ஆதியாகமம் 2:7-9,3:1-7
உரோமையர் 5:12-19
மத்தேயு 4:1-11
ஆசைகள் + சோதனைகள் = பாவம்
2017-02-26Aபொதுக்காலம் எட்டாம் ஞாயிறுஏசாயா 49:14-15
1கொரிந்தியர் 4:1-5
மத்தேயு 6:24-34
நம்முடைய கடவுள் கவலைப்படும் கடவுள்