ஞாயிறு மறையுரைகள்

மதிப்பிற்குரிய அருட்பணியாளர்களே, துறவிகளே, அருட் கன்னியரே, உங்கள் ஞாயிறு மறையுரைகளை எமது இணையத்தளத்தின் ஆன்மீக வலத்தில் பிரசுரித்து, ஆண்டவர் இயேசுவின் நற்செய்தியை எல்லோருக்கும் அறிவிக்க விரும்பினால், info@tamilcatholicnews.com என்ற எமது மின்னஞ்சலுக்கு உங்களுடைய ஆக்கங்களை அனுப்பிவைக்கவும். உங்கள் மறையுரைகள் உலகெங்கும் இருக்கும் அனைத்து தமிழ் உள்ளங்களையும் சென்றடையும்.


இதோ! ஓநாய்களிடையே ஆடுகளை அனுப்புவதைப்போல நான் உங்களை அனுப்புகிறேன். எனவே பாம்புகளைப்போல முன்மதி உடையவர்களாகவும் புறாக்களைப்போலக் கபடு அற்றவர்களாகவும் இருங்கள்.
(மத்தேயு 10:16)

வழங்குபவர்

Rev.Fr.Vedha Bodhaga Sahaya Selvaraj (OFM Cap)
Burkina Faso, West Africa.
Email: vedasahayam1982@gmail.com

திகதி ஆண்டு ஞாயிறு வாசகங்கள் தலைப்பு மேலும்
2017-12-03AFIRST WEEK OF ADVENTIsaiah 63:16-17, 64:1, 3-8
1 Corinthians 1:3-9
Mark 13:33-37
Time is life; wasting time is Wasting Life
2017-10-22AMission SundayIsaiah 45:1,4-6
1 Thessalonians 1:1-5
Mathew 10:1-9
Mission with Vision
2017-10-15ATwenty Eighth Sunday in Ordinary TimeIsaiah 25: 6-10
Philippines 4:12-14, 19-20
Mathew 22:1-14
The chosen people are Wise or Foolish or Lazy
2017-08-06A Eighteenth Sunday in Ordinary time –Year ADaniel 7: 9-10, 13-14
2 Peter 1:16-19
Mathew 17:1-9
TRANSFIGURATION OF JESUS - IT IS GOOD FOR US TO BE HERE
2017-07-30ASeventeenth Sunday in Ordinary time –Year A1 Kings 3: 5, 7-12
Romans 8:28-30
Mathew 13:44-52
IF THE DREAMS BECOME TRUE...
2017-07-23ASixteenth Sunday in Ordinary time –Year AWisdom of Solomon12:13, 16-19
Romans 8:26-27
Mathew 13:24-43
TRANSFORMING THE EARTH AS A HEAVENLY PLACE
2017-07-16AFifteenth Sunday in Ordinary time –Year AIsaiah 55:10-11
Romans 8:18-23
Mathew 13:1-23
THE POWER OF THE WORD
2017-07-02AThirteenth Sunday in Ordinary time –Year A2 Kings 4: 8-11, 14-16
Romans 6:3-4, 8-11
Mathew 10:37-42
THE CHRISTIAN REWARD
2017-06-25ATwelfth Sunday in Ordinary time –Year AJeremiah 20:10-13
Romans 5:12-15
Mathew 10:26-33
BE COURAGEOUS IN TIMES OF SUFFERINGS
2017-06-18AMOST PRECIOUS BODY AND BLOOD OF JESUSLeviticus 8:2-3, 14-16
1 Corinthians 10:16-17
John 6:51-58
Our hearts are like: clear water or dirty water!
2017-06-11ATRINITY SUNDAYExodus 34:4-6,8-9
2 Corinthians 13:11-13
John 3:6-18
LORD BE WITH YOU!
2017-05-28AASCENSION OF THE LORDActs 01:1-11
Ephesians 1:17-23
Mathew 28:16-20
YOUR HOUSE: PALACE? THATCHED ROOF? STREET?
2017-05-21ASixth Sunday of Easter (A)Acts 08:5-8, 14-17
1Peter 3:15-18
John 14:15-21
It is Better to Suffer for Doing Right than for Doing Wrong
2017-05-14AFifth Sunday of Easter (A)Acts 6:1-7
1 Peter 2:4-9
John 14: 1- 12
YOU WILL BE WITH ME WHERE I AM
2017-05-07AFourth Sunday of Easter (A)Acts 2: 14, 36-41
1 Peter 2: 20-25
John 10: 1-10
THE SHEEP AND THE SHEPHERD
2017-04-23ASecond Sunday of Easter (A)Acts 2:42 – 47
1 Peter 1: 3-9
John 20:19-31
LET US ENCOURAGE OUR RELATIONSHIPS
2017-04-13AHoly ThursdayExodus 12:1-8, 11-14
1 Corinthians 11:23-26
John 13:1-15
DO AS I HAVE DONE TO YOU
2017-04-09APalm Sunday Year AIsaiah 50:4-7
Philippians 2:6-11
Mathew 26:14, 27:66
HUMILIATIONS ARE THE STEPPING STONES TO SUCCESS
2017-04-02AFifth Sunday of Lent (A)Ezekiel 37:12-14
Romans 8:8-11
John 11:1-45
Is DEATH A Beginning or end of our life?
2017-03-26AFourth Sunday of Lent (A)1 Samuel 16:1, 6-7, 10-13
Ephesians 5:8-14
John 9:1-41
LOOK CAUSES TO SIN
2017-03-19AThird Sunday of Lent (A)Exodus 17:3-7
Romans 5:1-2,5-8
John 4:5-42
FEELING THIRSTY
2017-03-12ASecond Sunday of Lent (A)Gen 12:1-4
2 Timo 1:8-10
Mt 17:1-9
BLESSINGS BRINGS TRANSFORMATION
2017-03-05AFirst Week of LentGenesis 2:7-9, 3:1-7
Romans 5:12-19
Mathew 4:1-11
ATTRACTIONS LEAD TO TEMPTATIONS!
2017-02-26AEighth Sunday in Ordinary TimeIsaiah: 49:14-15
1Corinthians 4:1-5
Matthew 6:24-34
OUR GOD IS A WORRYING GOD!
2017-02-19ASeventh Sunday in Ordinary TimeLeviticus 19:1-2.17-18
1Corinthians 3:16-23.
Matthew 5:38-48
Who can have fullness of grace?
2017-02-12ASixth Sunday in Ordinary TimeSirach 15:15-20
1 Corinthians 2:6-10.
Matthew 5:17-37
God has created you without your permission but the same God cannot save you without permission!
2016-11-06CThirty Second Sunday in Ordinary Time2 Mac 7:1-2,9-14
2 Thess 2:16-3:5
Lk 20:27-38
Who is your God? Is he God of dead? or God of living?
2016-10-16CTwenty Nineth Sunday in Ordinary TimeBook of Exodus 17:8-13
Second Epistle to Timothy 3:14-4:2
Luke 18:1-8
Are we ordinary persons or extra ordinary persons?
2016-09-11CTwenty Fourth Sunday in Ordinary TimeEx : 32:7-11,13-1
1 Timo : 1:12-17
Luke : 15:1-32
Do you want to be in the presence of God or go away from the presence of God!
2016-08-28CTwenty Second Sunday in Ordinary TimeSirach 3:17-20, 28-29
Hebrews 12:18-19, 22-24
Luke 14:1, 7-14
Lord! You have touched my life and I have received grace upon graces.
2016-08-21CTwenty First Sunday in Ordinary TimeIs 66: 18-21
Heb 12: 5-7, 11-13
LK 13: 22-30
Do you Want the Life of holiness? or the life of Satan? Do you have the life of determinists or Epicureans?
2016-08-14CTwentieth Sunday in Ordinary TimeJer 38 : 4-10
Heb : 12 : 1-4
Lc 12,49-53
Who is Our God?: God of Unity or God of Division?
2016-07-31CEighteenth Sunday in Ordinary TimeEccl 1: 2, 2: 21-23
Col 3: 1-5, 9-11
Luke 12: 13-21
Does the possession of wealth gives the desired life? Or the Denial of wealth gives desired life?