திருத்தந்தையின் மறையுரைகள்

திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்


இதோ! ஓநாய்களிடையே ஆடுகளை அனுப்புவதைப்போல நான் உங்களை அனுப்புகிறேன். எனவே பாம்புகளைப்போல முன்மதி உடையவர்களாகவும் புறாக்களைப்போலக் கபடு அற்றவர்களாகவும் இருங்கள்.
(மத்தேயு 10:16)

Access denied for user 'chaplaincyreader'@'localhost' to database 'tamilcat_tamil_USA'