ஞாயிறு மறையுரைகள்

மதிப்பிற்குரிய அருட்பணியாளர்களே, துறவிகளே, அருட் கன்னியரே, உங்கள் ஞாயிறு மறையுரைகளை எமது இணையத்தளத்தின் ஆன்மீக வலத்தில் பிரசுரித்து, ஆண்டவர் இயேசுவின் நற்செய்தியை எல்லோருக்கும் அறிவிக்க விரும்பினால், info@tamilcatholicnews.com என்ற எமது மின்னஞ்சலுக்கு உங்களுடைய ஆக்கங்களை அனுப்பிவைக்கவும். உங்கள் மறையுரைகள் உலகெங்கும் இருக்கும் அனைத்து தமிழ் உள்ளங்களையும் சென்றடையும்.


இதோ! ஓநாய்களிடையே ஆடுகளை அனுப்புவதைப்போல நான் உங்களை அனுப்புகிறேன். எனவே பாம்புகளைப்போல முன்மதி உடையவர்களாகவும் புறாக்களைப்போலக் கபடு அற்றவர்களாகவும் இருங்கள்.
(மத்தேயு 10:16)

வழங்குபவர்

Rev.Fr.Peter Jayakanthan sss
Congregation of the Blessed Sacrament
Corpus Christi Catholic Church,
Houston, Texas, US

திகதி ஆண்டு ஞாயிறு வாசகங்கள் தலைப்பு மேலும்
2022-01-01Aபுதுவருட திருவிருந்து கொண்டாட்டம்-எண்:;6:22-27, கலா4:4-7, லூக்2:16-21.புதிய பூமியில்….புனித அன்னை வழியிலே!
2017-07-23Aபொதுகாலத்தின் பதினாறாம் ஞாயிறு ஞான.நூ12:13 16-19 உரோ8:26-27 மத்13:24-43 என் அணுகுமுறை: கடினமானதா! கனிவானதா!.......
2017-07-16Aபொதுகாலத்தின் பதினைந்தாம் ஞாயிறுஎசா:55-10-11 உரோ8:18-23 மத்13:1-23 என் மனம்…..முட்புதரா! பாறையா! பாழானபாதையா!
2017-07-09Aபொதுகாலத்தின் பதிநான்காம் ஞாயிறு செக்9:9-10 உரோ8:9 11-3 மத்11:25-30 என்னிலே இளைப்பாறுதல்…!
2017-07-02Aபொதுகாலத்தின் பதிமூன்றாம் ஞாயிறு முதலாம் ஆண்டு 2அர4:8-11 14-16 உரோ6:3-4 8-11 மத்10:37-42 தருவோம்…..பெறுவோம்…!
2017-01-01Aபுதுவருட திருவிருந்து கொண்டாட்டம்-எண்:;6:22-27, கலா4:4-7, லூக்2:16-21.புதிய பூமியில்….புனித அன்னை வழியிலே!
2016-12-25Aநள்ளிரவு திருவிருந்துஏசா2:1-6, தீத்2:11-14, லூக்2:1-14. குழப்பங்களில்…….விடியலாய் நம்மிடையே !
2016-12-04Aதிருவருகைக்காலம்; - இரண்டாம் ஞாயிறுஏசா11:1-10 உரோ15:4-9 மத்3:1-12காத்திருப்போம்.....திருப்பங்களோடு…..!
2016-05-15Cதூய ஆவி பெருவிழா தி.ப2:1-11
1கொரி12:3-7, 12-13
யோவா20:19-23
பகுதிநேர கிறிஸ்தவர்களா! ....... முழுநேர கிறிஸ்தவர்களா!
2016-04-17Cபாஸ்கா காலம் 4 ஆம் ஞாயிறுதி.ப 13: 14, 43-52
தி.வெ 7: 9, 14-17
யோவா10: 27-30
நான் தருவது: ஆதரவா!...அழிவா!
2016-03-27Cஇயேசுவின உயிர்ப்பு - பெருவிழா தி.பூ:34, 37-43
கொலோ3:1-4
யோவா20:1-9
கல்லறை... மூடப்பட்டதா!.. திறக்கப்பட்டதா!
2016-03-24Cபுனிதவாரம் வி.ப12:1-8 11-14 1கொரி11:23-26 யோவா13:1-15நினைவாகச் செய்யுங்கள் .. நிஜமாகும் நற்கருணையும்…குருத்துவமும்.!
2016-03-20Cபுனித வாரம் பாடுகளின் ஞாயிறு (குருத்து ஞாயிறு)எசா50:4-7
பிலிப்2:6-11
லூக் 22:14-23 23:56
மாறுபாடுகள் நிரம்பிய நுழைவு!
2016-03-13Cதவக்காலம் வாரம் 5 ஏசா 43:16-21
பிலி 3:8-14
யோவா 8:1-11
பற்றுவோம்.... இறைவனின் வாய்ப்புகளை...!!!
2016-02-28Cதவக்காலம் வாரம் 3 வி.ப3:1-8, 13-15
1கொரி 10:1-6, 10-12
லூக் 13:1-9
சொந்தமாக்குவோம்... இறைவனின் செய்கைகளை...!!!
2016-02-21Cதவக்காலம் வாரம் 2 தொ நூ 15:5-12, 17-18
பிலி 3:17—4:1
லூக் 9:28டி-36
தொடர்வோம்......இறைவனின் பயணங்களை...!!!
2016-02-14Cதவக்காலம் 1 ஆம் ஞாயிறுஇணைச: 26: 4-10
உரோமை 10:8-13
லூக் 4: 1-13
பதிவுசெய்வோம்......இறைவனி;ன் நினைவுகளை...!!!
2016-02-07Cபொதுக்காலம் ஐந்தாம் ஞாயிறு எசாயா 6: 1-8, 1
கொரி 15: 1-11
லூக்கா5: 1-11
அழைப்பு: ஒர் ஆழமான ஆம்...அன்றாட ஆம்...!!!
2016-01-31Cபொதுக்காலத்தின் நான்காம் ஞாயிறுஏரே1:4-5,17-19
1கொரி12:31–13:13
லூக்4:21-30
எதிர்ப்புகள்…..என்னை நிறுத்தாது!...........
2016-01-24Cபொதுக்காலத்தின் மூன்றாம் ஞாயிறுஏசா2:1-6 தீத்து2:11-14 லூக்2:1-14 கெத்தாக…..நிமிர்ந்த மதிற்சுவராவோம்!...........
2016-01-17Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 2ஆம் வாரம்எசா62:1-5
1கொரி12:4-11
யோவா2:1-11
எனது நேரம் சரியில்லை!...எனது நேரம் வரவில்லை!
2016-01-10C இயேசுவின் திருமுழுக்கு பெருவிழாஎசாயா 40:1-5, 9-11
தீத்து 2:11-14; 3:4-7
லூக்கா 3:15-16, 21-22
முழுக்குபெறஅல்ல ………….. முழுபிள்ளையாக!!!
2015-12-20Cதிருவருகைக்காலம் நான்காம் வாரம்மீக் 5:1-4,
எபி 10:5-10
லூக்1:39-45
இணைந்திட.... இதமாகிட.......!
2015-12-13Cதிருவருகைக்காலத்தின் மூன்றாம் ஞாயிறுஎசாயா 12:2-3,4,5-6,
பிலிப்பியர் 4:4-7
நற்செய்தி வாசகம்: லூக்கா 3:10-18
ஆண்டவரில் ஆர்ப்பரி.......அடுத்தவரோடு; அகமகிழ்ந்திடு!
2015-11-08Bபொதுக்காலத்தின முப்பத்தி இரண்டாம் ஞாயிறு-1 அரச 17:10-16, எபி 9:24-28, மாற் 12:38-44வற்றாத வரம்………… வெறுமையாக்குதலே….!!!
2015-09-27Bபொதுக்காலத்தின் இருபத்திஆறாம் ஞாயிறு- எண்11:25-29 யாக்5:1-6 மாற்9:38-43 45 47-48 தனிமரம் செழிக்காது………… சிதைந்துவிடும்…….!!!
2015-08-23Bபொதுக்காலத்தின் இருபத்தொன்றாம் ஞாயிறு-யோசு24:1-2 15-18 எபே5:21-32 யோவா6:60-69 ஆமென்…….என் அன்றாட முடிவாகட்டும்!!
2015-07-26Bபொதுக்காலத்தின் பதினேழாம் ஞாயிறு-2அரச4:42-44 எபே4:1-6 யோவா6:1-15 மீதியானவைகள்………… முழுமையானவைகளே!!
2015-07-19Bபொதுக்காலத்தின் பதினாறாம் ஞாயிறு-எரே23:1-6 எபே2:13-18 மாற்6:30-34 சிதறி…… சிதைந்திருப்போருக்கு….. நிஜமாவோம்:!!!
2015-07-12Bபொதுக்காலத்தின் பதினைந்தாம் ஞாயிறு-ஆமோ7:12-15 எபே1:3-14 மாற்6:7-13 இயங்க…… இயக்க……… அனுப்பபடுகிறோம்!!!
2015-06-21Bபொதுக்காலத்தின் பன்னிரெண்டாம் ஞாயிறுயோபு38:1 8-11 2கொரி5:14-17 மாற்4:35-41 ஆடும் அலைகளிலே……  அமைதியகம் !!!
2015-06-14Bபொதுக்காலத்தின் பதினோராம் ஞாயிறு எசே17:22-24 2கொரி5:6-10 மாற்4:26-34 உறைவிடமாவோம்..  புகலிடம் தருவோம்.!!!
2015-06-07Bஇயேசுவின் திருஉடல் திருஇரத்த பெருவிழாவி.ப24:3-8 எபி9:11-15 மாற்14:12-16 22-26நடமாடுவோம்…. நற்கருணை இயேசுவோடு….!.
2015-05-31Bமூவொரு இறைவன் திருவிழாஇ.ச4:32-34 39-40 உரோ8:14-17 மத்28:16-201+1+1…= ஒரே இறையருள்….!.
2015-05-24Bதூய ஆவியாரின் பெருவிழாதி.ப2:1-11 1கொரி12:3-7 12-23 யோவா20:19-23உயிர் மூச்சே……. உன்னத ஆவியார்……!.
2015-05-17Bபாஸ்கா காலம் –இயேசுவின் விண்ணேற்பு விழா–தி.ப1:1-11 எபே1:17-23 மாற்16:15-20செல்லுங்கள்…. சொல்லுங்கள்… செய்யுங்கள்……!.
2015-05-10Bபாஸ்கா காலம் - உயிர்ப்பின் 6-ம் ஞாயிறுதி.ப10:25-26 34-35 44-48 1யோவா4:7-10 யோவா15:9-17என் நண்பர்கள்…!.
2015-05-03Bபாஸ்கா காலம் - உயிர்ப்பின் 5-ம் ஞாயிறுதி.ப9:26-31 1யோவா3:18-24 யோவா15:1-8எங்கே.. என் தொடர்பு இணைப்பு…....!
2015-04-26Bபாஸ்கா காலம் - உயிர்ப்பின் 4-ம் ஞாயிறுதி.ப4:8-12 1யோவா3:1-2 யேவா10:11-18நான் அறிவேனா…!.........
2015-04-19Bபாஸ்கா காலம் - உயிர்ப்பின் 3ம் ஞாயிறுதி.ப3:13-15 17-19 1யோவா2:1-5 லூக்24:35-48ஞாயிறு ஒன்றிப்பு…….. மேலறை அனுபவமாகட்டும்…..!
2015-04-12Bஇயேசுவின் இறைஇரக்கத்தின் பெருவிழாதி.ப4:32-35 1யோவா5:1-6 யோவா20:19-31ஒன்றாக்கும்…….. பரிவிரக்கம் …..!
2015-04-05Bஇயேசுவின் உயிர்ப்பு பெருவிழா தி.ப10:34 37-43 கொலோ3:1-4 யோவா20:1-9இன்றைய நாளே: முதல் நாள்….மூன்றாம் நாள்….. …..!
2015-04-03Bபெரிய வெள்ளி – புனித வாரம் அனைத்தையும் தாங்குவதே…… அன்பு!
2015-04-02Bபுனித வியாழன் வி.ப12:1-8 11-14 1கொரி11:23-26 யோவா13:1-15இணைந்திருக்க…….. இறங்கி வா….!
2015-03-29Bகுருத்து - பாடுகளின் ஞாயிறுஏசா50:4-7 பிலி2:6-11 மாற்11:1-10 14:1-15:47மகிழ்ச்சியும்….. மாறுபாடுகள் நிரம்பிய நுழைவு!
2015-03-22Bதவக்காலத்தின் ஜந்தாம் ஞாயிறுஎரே31:31-34 எபி5:7-9 யோவா12:20-33உடன்படிக்கை: உடைந்த ஏட்டிலா!.......... உயரிய இதயத்திலா!
2015-03-15Bதவக்காலத்தின் நான்காம் ஞாயிறு 2கு.பே36:14-16,19-23
எபே2:4-10
யோவா 3:14-21
என் இல்லம்: இருட்டிலா!.......... வெளிச்சத்திலா!
2015-03-08Bதவக்காலத்தின் மூன்றாம் ஞாயிறுவி.ப 20:1-17, 1கொரி 1:22-25 யோவா 2:13-25சந்திக்கவா?.......... ..... சங்கமிக்கவா?
2015-03-01Bதவக்காலத்தின் இரண்டாம் ஞாயிறுதொ.நூ22:1-2 9 10-13 உரோ8:31-34 மாற்9:2-10 எந்த மலையை நோக்கி?
2015-02-22Bதவக்காலத்தின் முதலாம் ஞாயிறு வி.ப9:8-15 1பேதுரு3:18-22 மாற்1:12-15 நான் பயணித்த….. பயணிக்கும்… பாலைவனம்?
2015-02-15Bபொதுக்காலத்தின் ஆறாம் ஞாயிறு-லேவி13:1-2 44-46 1கொரி10:31-11:1 மாற்1:40-45 விரும்புகிறேன்: முழுமனிதமாகு…….!!!
2015-02-08Bபொதுக்காலத்தின் ஜந்தாம் ஞாயிறு-யோபு7:1-4 6-7 1கொரி9:16-19 22-25 மாற்1:28-39 எனக்கு ஏன்? - ஓர் இறைபுலம்பல்…….!!!
2015-02-01Bபொதுக்காலத்தின் நான்காம் ஞாயிறு-இ.ச18:15-20 1கொரி7:32-35 மாற்1:21-28 தீமைகளை………… எதிர்கொள்வோம்…….!!!
2015-01-25Bபொதுக்காலத்தின் மூன்றாம் ஞாயிறு-யோனா3:1-5 10 1கொரி7:29-31 மாற்1:14-20 மனிதரை பிடிக்க…….!!!
2015-01-18Bபொதுக்காலத்தின் இரண்டாம் ஞாயிறு1சாமு3:3-10 19 1கொரி6:13-15 17-20 யோவா1:35-42 செம்மறி அவரை: நோக்குவோம்…… தொடர்வோம்….!!!
2015-01-11Bஇயேசுவின் திருமுழுக்கு பெருவிழாஏசா42:1-4 6-7 தி.ப 10:34-38, மாற்1:7-11முழுக்குபெறஅல்ல………….. முழுபிள்ளையாக!!!
2015-01-04Bதிருக்காட்சி பெருவிழாஏசா60:1-6 எபே3:2-3 5-6, மத்2:1-12.என் விண்மீன்……. என் பயணம்… என் மாற்றுப்பாதை!!!
2015-01-01Bபுதுவருட திருவிருந்து கொண்டாட்டம்எண்:;6:22-27, கலா4:4-7, லூக்2:16-21.2014ஜ நினைத்துப்பார்;! …… 2015ஜ நிமிர்ந்துப்பார் !
2014-12-28Bகிறிஸ்து பிறப்பு காலம்சீராக்3:2-6 12-14 கொலோ3:12-21, லூக்2:41-52குடும்பம்…….. ஆசீரும்… ஆணிவேரும்!
2014-12-25Bகிறிஸ்து பிறப்பு பெருவிழா ஏசா2:1-6, தீத்2:11-14, லூக்2:1-14.மாபரனின் முகமே……. மானிடத்தின் முகவரி!
2014-12-21Bதிருவருகைக்காலம்; -நான்காம் ஞாயிறு 2சாமு7:1-5, 8b-12,14a,16 உரோ16:25-27 லூக்;1:26-28.என் மெசியா…..இயங்குகிறார்
2014-12-14Bதிருவருகைக்காலம்; - மூன்றாம் ஞாயிறு ஏசா 61:1-2, 10-11, 1தெச5:16-24, யோவா1:6-8 19-28மகிழ்ச்சியின் குரலாவோம்…..
2014-12-07Bதிருவருகைக்காலம்; - இரண்டாம் ஞாயிறு – ஏசா 40:1-5, 9-11, 2பேது3:8-14, மாற்;1:1-8 சீரான பாதையில….. என் விடுதலைப்பயணம்!
2014-11-30Aதிருவருகைக்காலம்; - முதலாம் ஞாயிறு ஏசா 63:16b-17,19b, 64:2-7,
1கொரி1:3-9,
மாற்;13:33-37
இன்றும்… என்றும்….. மாரனாதா!
2014-11-23Aபொதுக்காலத்தின் முப்பத்திநான்காம் ஞாயிறு எசே34:10-12 15-17
1கொரி15:20-26 28
மத்25:31-46
எனக்கே செய்தாய்……..!
2014-11-09Aபொதுக்காலத்தின் முப்பத்தி இரண்டாம் ஞாயிறு-முதலாம் எசே47:1-2 8-9 12
1கொரி3:9-11 16-17
யோவா12:13-22
ஆண்டவன் இல்லத்தில்… ஆனந்தமாய் இணைவோம்…!!!
2014-11-02Aபொதுக்காலத்தின் முப்பத்தி ஒன்றாம் ஞாயிறு ஞா.நூ3:1-96
உரோ6:3-9
யோவா6:37-40
ஒரு தொடர் பயணம்!!!
2014-10-26 Aபொதுக்காலத்தின் முப்பதாம் ஞாயிறு- வி.ப22:20-26 1தெச1:5-10 மத் 22:34-40 அன்பான உடனிருப்பே……. ஆணடவனின் அரவணைப்பு!!!
2014-10-19Aபொதுக்காலத்தின் இருபத்திஒன்பதாம் ஞாயிறுஏசா45:1 4-6 1தெச1:1-5 மத் 22:15-21 100% ஒன்றிணைவோம்……. 0%புறக்கணிப்போம்!!
2014-10-12Aபொதுக்காலத்தின் இருபத்திஎட்டாம் ஞாயிறு-ஏசா25:6-10 பிலிப்4:12-14 19-20 மத் 22:1-14 விருப்பமே ஆடையாகட்டும்..…. விருந்துக்கு!!
2014-10-05Aபொதுக்காலத்தின் இருபத்திஏழாம் ஞாயிறு ஏசா5:1-7; பிலிப்2:6-9 மத் 21:33-43 மறுக்கப்பட்டவர்களுக்கு……. மறுபாதையாவோம்!!
2014-09-28Aபொதுக்காலத்தின் இருபத்தஆறாம் ஞாயிறு ஏசே18:25-28; பிலிப்2:1-11 மத் 21:28-32 வாக்குறுதிச்சொல்லா……. வாழ்வுறுதிசெயலா!!
2014-09-21Aபொதுக்காலத்தின் இருபத்திஜந்தாம் ஞாயிறு ஏசா55:6-9; பிலிப்1:20 c-24,27a; மத் 20:1-16 a கதவருகே நிற்போருக்கும்…. கடைசிப்பெஞ்சிக்கும்…- சொந்தமானவர் இறைவன்!
2014-09-14Aபொதுக்காலத்தின் இருபத்திநான்காம் ஞாயிறுஎண்21:4-9; பிலி2:6-11; யோவா3:13-17 சிலுவை: ஒரு தோழமையின் இணைப்பு…!
2014-09-07Aபொதுக்காலத்தின் இருபத்திமூன்றாம் ஞாயிறு-எசே33:7-9; உரோ13:8-10; மத் 18:15-20 காயங்கள்… வெளியேற்றும்! கனிவுதாகங்கள்..….. உள்கொணரும்!
2014-08-31Aபொதுக்காலத்தின் இருபத்திஇரண்டாம் ஞாயிறுஏரே20:7-9; உரோ12:1-2; மத் 16:21-27முன்னால் அல்ல…… என்றும் அவர் பின்னால்…!
2014-08-24Aபொதுக்காலத்தின் இருபத்தியொன்றாம் ஞாயிறு-ஏசா22:19-23; உரோ11:33-36; மத் 16:13-28 திறவுகோல்…… நீங்கள் அனுமதிக்கும் விசுவாசம்!
2014-08-17Aபொதுக்காலத்தின் இருபதாம் ஞாயிறு-ஏசா56:1 6-7; உரோ11:13-15 29-32; மத் 15:21-28 உன் சந்தேகங்களை… வெற்றிக்கொள்…!
2014-08-10Aபொதுக்காலத்தின் பத்தொன்பதாம் ஞாயிறு1அர19:9 11-13; உரோ9:1-5; மத் 14:22-33குகையில் ஓதுங்காதே… வெளியே வா…!
2014-08-03Aபொதுக்காலத்தின் பதினெட்டாம் ஞாயிறுஏசா55:1-3; உரோ8:35இ37-39; மத் 14:13-21எஞ்சிய துண்டுகள்… நாமே…. பிறருக்கு நற்கருணையாவோம் !
2014-07-27Aபொதுக்காலத்தின் பதினேழாம் ஞாயிறு1அர 3:5இ 7-12; உரோ8:28-30; மத் 13:44-52ஒருநாள் மகிழ்ச்சியா…… வாழ்நாள் மகிழ்ச்சியா !
2014-07-20Aபொதுக்காலத்தின் பதினாறாம் ஞாயிறுசா.ஞா 12:13 16-19; உரோ8:26-27; மத் 13:24-43இறையரசின் கூரைகள்: களைகளும்… கோதுமையும்!
தீமைகள்: மாறும்… ஒருநாள் நன்மைகளாக அல்லது மடியும்!
2014-07-13Aபொதுக்காலத்தின் பதினைந்தாம் ஞாயிறுஏசா 55:10-11; உரோ8:18-23; மத் 13:1-23 அன்று… வார்த்தை பேசியது… உறவுஉயிரானது!
இன்று…கருவிகள் பேசுகிறது…உறவு டைம்பாஸ்!
2014-07-06Aபொதுக்காலத்தின் பதிநான்காம் ஞாயிறுசெக் 9:9-10; உரோ8:9இ 11-13; மத் 11:25-30எளிதான சுமை…….. அழுத்தாத நுகம்….!!!
2014-06-29Aபொதுக்காலத்தின் பதிமூன்றாம் ஞாயிறு தி.ப 12: 1-11; 2திமொ 4:6-8இ 17-18; மத்; 16: 13-19 வித்தியாசமான …. அத்தியாவசமான:
திருப்புமுனையும்….தலைமைப்பணியும்