ஞாயிறு மறையுரைகள்

மதிப்பிற்குரிய அருட்பணியாளர்களே, துறவிகளே, அருட் கன்னியரே, உங்கள் ஞாயிறு மறையுரைகளை எமது இணையத்தளத்தின் ஆன்மீக வலத்தில் பிரசுரித்து, ஆண்டவர் இயேசுவின் நற்செய்தியை எல்லோருக்கும் அறிவிக்க விரும்பினால், info@tamilcatholicnews.com என்ற எமது மின்னஞ்சலுக்கு உங்களுடைய ஆக்கங்களை அனுப்பிவைக்கவும். உங்கள் மறையுரைகள் உலகெங்கும் இருக்கும் அனைத்து தமிழ் உள்ளங்களையும் சென்றடையும்.


இதோ! ஓநாய்களிடையே ஆடுகளை அனுப்புவதைப்போல நான் உங்களை அனுப்புகிறேன். எனவே பாம்புகளைப்போல முன்மதி உடையவர்களாகவும் புறாக்களைப்போலக் கபடு அற்றவர்களாகவும் இருங்கள்.
(மத்தேயு 10:16)

வழங்குபவர்

Rev.Fr.Peter Jayakanthan sss
Congregation of the Blessed Sacrament
Corpus Christi Catholic Church,
Houston, Texas, US

Date Year Sunday Readings Heading More..
2016-12-25AChristmas - Midnight Is9:1-6, Tit2:11-14, Lk2:1-14. Always Among us.……..Never away from us!!!
2016-12-04A2nd Sunday of Advent Is 11:1-10, Rom 15:4-9, Matt3:1-12Waiting with U Turn…..!
2016-11-06C32nd Sunday of Ordinary Time IIMc7:1-2, 9-14 IIThes2:16—3:5 Lk 20:27-38Super life with Super God!
2016-10-23C30th Sunday of Ordinary YearSir35:12-14, 16-18 IITm4:6-8, 16-18 Lk 18:9-14Prayer…of the heart: Humility Prayer…of the mind: Pride
2016-10-16C29th Sunday of Ordinary YearEx17:8-13 IITm3:14--4:2 Lk 18:1-18 Prayer…A Non-stop Breath….!
2016-10-09C28th Sunday of Ordinary YearIIKgs5:14-17 IITm2:8-13 Lk 17:11-19Thankfulness is Thoughtfulness….!
2016-10-02C 27th Sunday of Ordinary Year Hbk1:2-3;2:2- 4, IITm1:6-8,13-14 Lk 17:5-10Willing to Wait: A Faith experience….!
2016-09-25C26th Sunday of Ordinary YearAm6:1a, 4-7, 1Tm6:11-16, Lk 16:19-31Willing to break the widening gap of Lazarus around… ….… ….!
2016-09-18C25th Sunday of Ordinary YearAm8:4-7, 1Tm2:1-8, Lk 16:1-13, 16Stewardship is happiness… ….…not ownership….!
2016-09-11C24th Sunday of Ordinary YearEx32:7-11, 13-14 1Tm1:12-17, Lk 15:1-32Home Coming… ….…….is Eucharist!
2016-09-04C23rd Sunday of Ordinary Year Wis 9:13-18b, Phlm 9:10, 12-17, Lk 14:25-33Disciples …of Periphery ….…….!
2016-08-28C22nd Sunday of Ordinary YearSir 3:17-18, 20, 28-29; Heb 12:18-19, 22-24a; Lk 14:1, 7-14Humble ….to Mingle…….!
2016-08-21C21st Sunday of Ordinary YearIs 66: 18-21, Heb 12: 5-7, 11-13; Lk 13: 22-30Yes to Narrow path of Challenges and crisis…….!
2016-08-14C20th Sunday of Ordinary YearJer 38: 4-6, 8-10
Heb 12: 1-4
Lk 12: 49-53
Be a Fire and Water………consistent and constant Yes!
2016-04-17CFourth Sunday of Easter Acts 13: 14, 43-52
Rev. 7: 9, 14-17
John 10: 27-30
In Struggle ……Do we Perish or Bear witness!
2016-03-27CEaster Sunday I live in a……Tomb of destiny…. or …. Tomb of History!!!
2016-03-20CPassion or Palm Sunday IS 50: 4-7
PHIL 2: 6-11
LK: 22: 14-23 - 23: 56
Voices of ……Hosanna or Crucify Him!
2016-03-13CFifth Sunday of Lent IS 43: 16-21
Phil 3: 8-14
John 8: 1-11
Constant Openings of God ……
2016-02-28CThird Sunday of Lent YearExodus 3:1-8a, 13-15
1st Corinthians 10:1-6, 10-12
Luke 13:1-9
The Ever Alive Actions of God
2016-02-21CSecond Sunday of Lent Genesis 15:5-12, 17-18
Phil 3:17—4:1
Luke 9:28b-36
Endless Journeys of God ……
2016-02-14CFirst Sunday of Lent Deut: 26: 4-10
Rom 10:8-13
Lk 4: 1-13
God of Memories…..
2016-02-07C Sunday of Ordinary Year Is 6: 1-2a, 3-8; I Cor 15: 1-11; Luke 5:1-11 Career ….fisherman!....Call……fisher of Men!!!!!
2016-01-17C02ndSunday of Ordinary Isa62:1-5
1Cor12:4-11
Jn2:1-11
The Hour has come…….
2016-01-10CThe Baptism of our Lord Is42:1-4, 6-7
Acts10:34-38,
Lk3:15-16. 21-22
Baptism….Called to Begin…& to be with People …!!!
2015-12-20C4th Sunday of Advent Mic5:1-4a
Heb10:5-10
Lk1:39-45
Isolating….or……Identifying!!!
2015-12-13C3rd Sunday of Advent Zeph3:14-18
Phil4:4-7
Lk3:10-18
Singing….Shouting……Sharing!!!
2015-11-08B32nd Sunday of Ordinary Year-1 Kg 17:10-16, Heb 9:24-28, Mk 12:38-44 Emptiness……never go dry!
2015-09-27B26th Sunday of Ordinary YearNm 11:25-29; Jas 5:1-6; Mk 9:38-43, 45, 47-48 One-man show….A stumbling block!
2015-08-23B21st Sunday of Ordinary YearJos 24:1-2a, 15-17, 18b; Eph 5:21-32; Jn 6: 60-69My Everyday…… Amen!
2015-08-09B19th Sunday of Ordinary YearI Kings 19:4-8, Ephesians 4:30--5:2, Jn 6:41-51 Eucharist: not a Google search….A Great source…..!!
2015-07-26B 17th Sunday of Ordinary Year 2 Kings 4:42-44, Eph 4:1-6, John 6:1-15 Left-overs……..are part of wholeness..!!
2015-07-19B16th Sunday of Ordinary YearJer 23:1-6, Eph 2:13-18, Mk 6:30-34 Restoring: The Shattered….The Scattered!
2015-07-12B15th Sunday of Ordinary YearAm 7:12-15, Eph 1:3-14, Mk 6:7-13 Moving Missionary Spirit!
2015-06-21B12th Sunday of Ordinary YearJob 38:1, 8-11; II Cor 5:14-17; Mk 4:35-41Sleeping Christ or Crying out Peter!
2015-06-14B11thSunday of Ordinary Year Eze17:22-24 2Cor5:6-10 Mk4:26-34 Shelter of Love!
2015-06-07BThe Most Precious Body and Blood of Christ EX. 24: 3-8, HEBREWS 9: 11-15, MARK: 14:12-16, 22-26Who is the Eucharist……Awesome!
2015-05-31BThe Most Holy Trinity Dt4:32-34, 39-40 Rom8:14-17, Mt28:16-20 1+1+1 = one Grace…….!
2015-05-24BThe Pentecost SundayActs2:1-11, 1Cor12:3b-7, 12-23, Jn20:19-23 The Holy Spirit…….Our Life giving Breath …..!
2015-05-17BAscension Sunday Acts1:1-11, Eph1:17-23, Mk16:15-20 No Good-bye…..Go out everywhere…….!
2015-05-10B6th Sunday of Easter Acts10:25-26, 34-35, 44-48; 1Jn4:7-10; Jn15:9-17 My Mother is the first friend…..Jesus is the best friend…….!
2015-05-03B5th Sunday of Easter Acts9: 26-31; 1Jn3:18-24; Jn15: 1-8 My network….Is connected…. To HIM…….!
2015-04-26B4th Sunday of Easter Acts4: 8-12; 1Jn3:1-2; Jn10: 11-18 Do I know my own…….!
2015-04-19B3rd Sunday of EasterActs3: 13-15, 17-19; 1Jn 2:1-5; Lk24: 35-48 Sunday gathering…A Upper Room experience …. !!
2015-04-12B2nd Sunday of Easter – Divine Mercy Sunday Acts4:32-35, 1Jn5:1-6, Jn20:19-31Endless Mercy………. !!!
2015-04-05BEaster Sunday Acts10:34, 37-43, Col3:1-4, Jn20:1-9Third Day is……. Today….!!!
2015-04-03BGood Friday-The Holy Week Love is bearing…..
2015-04-02BHOLY THURSDAYEx12:1-8, 11-14 1Cor11:23-26 Jn13:1-15Bending down…….Breaking self..!
2015-03-29BPalm or Passion Sunday – Holy WeekIs 50:4-7; Phil 2:6-11; Mk 11:1-10; Mk 14: 1--15:47 or Mk 15: 1-39 Puzzling and thrilling…… Entry!
2015-03-22B5th Sunday of the Lent Jer31:31-34, Heb5:7-9, Jn12:20-33Covenant: not giving……..Binding..!
2015-03-15B4th Sunday of the Lent 2Chro36:14-16,
19-23 Eph2:4-10
Jn 3:14-21
Am I : House of Light or House of Darkness!
2015-03-08B3rd Sunday of the LentEx 20:1-17, 1Cor 1:22-25 Jn 2:13-25Temple: Meeting Place……or……. Mingling Place!
2015-03-01B2nd Sunday of the Lent Gen22:1-2, 9, 10-13, Rom8:31-34 Mk9:2-10My Mountain Top moments……
2015-02-22B1st Sunday of Lent Year Gen9:8-15, 1Pet3:18-22 Mk1:12-15My Desert days…..
2015-02-15B06th Sunday of Ordinary YearLev 13:1-2, 44-46 1Cor 10:31-11:1 Mk 1:40-45 Make me ………Give me back my community!
2015-02-08B05th Sunday of Ordinary YearJob 7:1-4, 6-7 1Cor 9:16-19, 22-23 Mk 1:29-39Why to me? - A God-Talk………!
2015-02-01B04th Sunday of Ordinary YearDeut18:15-20 1Cor7:32-35 Mk1:21-28Confronting………Conquering…. the evil!
2015-01-25B03rd Sunday of Ordinary YearJon3:1-5,10 1Cor7:29-31 Mk1:14-20 Called to ………..Fish!
2015-01-18B2ndSunday of Ordinary Year1Sam3:3-10, 19 1Cor6:13-15, 17-20 Jn1:35-42Look up and Live up ……. the Lamb……!
2015-01-11BThe Baptism of Our LordIs42:1-4, 6-7 Acts10:34-38, Mk1:7-11You are Beloved……. Never born again!!!
2015-01-04BThe Epiphany of the LordIs60:1-6, Eph3:2-3a 5-6, Mt2:1-12.Star: My GPS….or…..Recalculating voice of God!!!
2015-01-01B New YearNum6:22-27, Gal4:4-7, Lk2:16-21.No control, delete keys but only keys of Blessings …….!
2014-12-28BChristmas OctaveSir3:2-6, 12-14 Col3:12-21, Lk2:41-52Family is …A Blessing and Domestic (Mini) Church!!!
2014-12-25BChristmasIs9:1-6, Tit2:11-14, Lk2:1-14.Belong to us.……..Belong to Him!!!
2014-12-21B4th Sunday of Advent 2Sam7:1-5, 8b-12, 14a, 16 Rom16:25-27, Lk1:26-28.Community: ….A Living……&…..Moving place of Messiah!
2014-12-14B3rd Sunday of Advent Is 61:1-2a, 10-11, 1 The 5:16-24, Jn1:6-8, 19-28You are…..Voice of Joy…..!!!
2014-12-07B2nd Sunday of Advent Year-B Is 40:1-5,9-11, 2Pet3:8-14, Mk1:1-8 Journey is….. my exodus!
2014-11-30B1st Sunday of Advent YearIs 63:16b-17,19b, 64:2-7,
1Cor1:3-9,
Mk13:33-37
Present is a blessing……”Maranatha”
2014-11-23A34th Sunday of Ordinary TimeEze34:10-12, 15-17
1Cor15:20-26, 28
Mt 25:31-46
Did it TO ME …..!!!
2014-11-09A32nd Sunday of Ordinary TimeEz47:1-2, 8-9, 12;
1Cor3:9-11, 16-17;
Jn2:13-22
Gathering in and Gathering around…As ONE
2014-11-02A31st Sunday of Ordinary TimeWis3:1-9;
Rom6:3-9;
Jn6:37-40
Re-living the memories of the Beloved…
2014-10-26 A30th Sunday of Ordinary Time-Ex22:20-26; IThes1:5c-10; Mt22:34-40The law of love…….Being for and with others!!
2014-10-19A29th Sunday of Ordinary Time-Year-Is45:1, 4-6; IThes1:1-5b; Mt22:15-21100% of integration…….0% to Alienation!!
2014-10-12 A28th Sunday of Ordinary TimeIs25:6-10a; Phil 4:12-14, 19-20; Mt22:1-14Banquet…. To be connected!!
2014-10-05A27th Sunday of Ordinary TimeIs5:1-7; Phil 2:6-9; Mt21:33-43Rejected will be ……Raised!!
2014-09-28A26th Sunday of Ordinary Time-Ez18:25-28; Phil 2:1-11; Mt21:28-32 Yes… From the Head! …or…. From the Heart!!
2014-09-21A25th Sunday of Ordinary Time-Is55:6-9; Phil 1:20c-24, 27a; Mt20:1-16a First class Christians….! or Best class Christians …!
2014-09-14A24th Sunday of Ordinary TimeNu21:4-9; Phili2:6-11; Jn3:13-17 Cross….The Shouldering Solidarity ….of Divine with Human!
2014-09-07A23rd Sunday of Ordinary TimeEz33:7-9; Rom 13:8-10; Mt18:15-20 Harming outsider….! or Healing insider…!
2014-08-31A22nd Sunday of Ordinary Time-YearJer20:7-9; Rom 12:1-2; Mt16:21-27 Never…..Before Him…! Ever…Behind Him!
2014-08-24A21st Sunday of Ordinary Time-Is22:19-23; Rom 11:33-36; Mt16:13-20Keys…. Passwords of Faith App! Rock…our home Page!
2014-08-17A20th Sunday of Ordinary TimeIs56:1, 6-7; Rom 11:13-15, 29-32; Mt15:21-28Winning over…our self-Doubts! Look for crumbs of blessings ….
2014-08-10A19th Sunday of Ordinary Time- - 1Kg19:9, 11-13; Rom 9:1-5; Mt14:22-33 Come out……….of Your Cave… Darkness!
2014-08-03A18th Sunday of Ordinary TimeIs55:1-3; Rom 8:35, 37-39; Mt14:13-21We are…The twelve baskets!
2014-07-27A17th Sunday of Ordinary Time-Year 1Kgs3:5, 7-12; Rom 8:28-30; Mt13:44-52Momentary happiness…or….World of Happiness
2014-07-20A16th Sunday of Ordinary Time Wis 12:13, 16-19; Rom 8:26-27; Mt13:24-43Live with Mixed bag of Good and Evil!
Don’t leave Evil....Evil will leave you
2014-07-13A15th Sunday of Ordinary TimeIs 55:10-11; Rom 8:18-23; Mt13:1-23His Word is : Ever Alive & Active !
2014-07-06A14th Sunday of Ordinary Time Zec 9: 9-10; Rom 8: 9, 11-13; Mt 11: 25-30 Unload your burdens!.....…...He makes it Easy and Light!
2014-06-29A13th Sunday of Ordinary TimeActs 12:1-11; II Tim 4:6-8, 17-18 Mt 16:13-19 U Turns leads to Leadership
0000-00-00The Pentecost Sunday Acts2:1-11
1Cor12:3b-7
12-13, Jn20:19-23
Christians of Season…. or…. Christians of Spirit!!!