ஞாயிறு மறையுரைகள்

மதிப்பிற்குரிய அருட்பணியாளர்களே, துறவிகளே, அருட் கன்னியரே, உங்கள் ஞாயிறு மறையுரைகளை எமது இணையத்தளத்தின் ஆன்மீக வலத்தில் பிரசுரித்து, ஆண்டவர் இயேசுவின் நற்செய்தியை எல்லோருக்கும் அறிவிக்க விரும்பினால், info@tamilcatholicnews.com என்ற எமது மின்னஞ்சலுக்கு உங்களுடைய ஆக்கங்களை அனுப்பிவைக்கவும். உங்கள் மறையுரைகள் உலகெங்கும் இருக்கும் அனைத்து தமிழ் உள்ளங்களையும் சென்றடையும்.


இதோ! ஓநாய்களிடையே ஆடுகளை அனுப்புவதைப்போல நான் உங்களை அனுப்புகிறேன். எனவே பாம்புகளைப்போல முன்மதி உடையவர்களாகவும் புறாக்களைப்போலக் கபடு அற்றவர்களாகவும் இருங்கள்.
(மத்தேயு 10:16)

வழங்குபவர்

Sr.Merina O.S.M
Chiesa parrocchiale san Vittore rho . Milan . Italy
Email: srmerina31@gmail.com

திகதி ஆண்டு ஞாயிறு வாசகங்கள் தலைப்பு மேலும்
2022-09-04cபொதுக்காலம் 23ம் ஞாயிறுசாலமோனின் ஞானம் 9:13-18
பிலமோன் 9-10,12-17
லூக்கா 14:25-33
உறவாக உணர்வாக உடைமையாக இயேசு
2022-08-28cபொதுக்காலம் 22ம் ஞாயிறுசீராக் 27: 4-7,
எபிரேயர்; 10; 5-10
லூக்கா : 1; 39-45
கைம்மாறு கருதாத வாழ்வு
2022-02-27cபொதுக்காலம் 8ம் ஞாயிறுசீராக் 27: 4-7,
1 கொரிந்தியர்; 15:54-58,
லூக்கா; 6: 39-45)
வார்த்தை என்னும் வண்ணஜாலம்
2021-12-19cதிருவருகைக் காலம் நான்காம் ஞாயிறுமீக்கா 5; 2-5
எபிரேயர்; 10; 5-10
லூக்கா : 1; 39-45
மகிழ்வான சந்திப்பு
2021-11-14Bபொதுக்காலம் 33ம் ஞாயிறுதானியேல் 12: 1-3,
எபிரேயர் 10: 11-14,18,
மாற்கு13: 24-32
வருகை என்னும் வரம்
2021-11-07Bபொதுக்காலம் 32ம் ஞாயிறு1 அரசர்கள் 17:10-16,
எபிரேயர் 9:24-28 ,
மாற்கு 12: 38-44
யார் அந்தப் பெண்?
2021-05-16Bவிண்ணேற்பு பெருவிழாI. திருத்தூதர் பணி 1:1-11
எபேசியர் : 4: 1- 13
மாற்கு 16: 15-20
எழுச்சி தரும் ஏற்றம் (விண்ணேற்றம்)
2021-05-09Bபாஸ்கா காலம் 6ம் ஞாயிறுI. திருத்தூதர் பணி 10; 25-48
II. 1 யோவான் 4: 7- 10
III. யோவான் 15: 9-17
கிடைத்த அன்பா? நிலைத்த அன்பா?
2021-05-02Bபாஸ்காகாலம் 5 ம் ஞாயிறுI. திருத்தூதர் பணி9:26- 31
1 யோவான் 3: 18- 24
யோவான் 15: 1-8
இணைந்(த்)திரு......
2021-04-25Bபாஸ்கா காலம் 4ம் ஞாயிறு.திருத்தூதர் பணி: 4: 8-12
1 யோவான் 3:1-2
யோவான் 10; 11-18
>அறிவோம் தெரிவோம் புரிவோம்.
2021-04-11Bபாஸ்கா காலம் இரண்டாம் ஞாயிறு.>திருத்துதர் பணிகள்; 4; 32-35
1 யோவான்; 5;1-6
யோவான் 20; 19-31

நம்புங்கள் வாழ்வு பெறுங்கள்
2021-03-21Bதவக்காலம் ஐந்தாம் ஞாயிறுஎரேமியா 31; 31-34
எபிரேயர் 5;7-9
யோவான் 12: 20-33
பலன் தரும் கோதுமை மணி
2021-03-14Bதவக்காலம் நான்காம் வாரம் 2 குறிப்பேடு 36; 14-16,19-23
எபேசியர் 2; 4-10
யோவான் 3; 14-21 <
உண்மை ஒளி
2021-02-21Bதவக்காலம் முதல் ஞாயிறு தொடக்க நூல்: 9: 8-15
1 பேதுரு: 3: 8-22
மாற்கு 1;12-15
வானவில் மாற்றம்
2021-02-07Bபொதுக்காலம் 5ம் ஞாயிறுயோபு 7:1-4,6-7
1 கொரிந்தியர் 9:16-19,22-23
மாற்கு 1:29-39
எல்லோருக்கும் எல்லாமாய்....
2021-01-31Aபொதுக்காலம் 4ம் ஞாயிறுஇணைச்சட்டம் 18; 15- 20
1 கொரிந்தியர் 7; 32-35
மாற்கு 1; 21-28
"அதிகாரம்"
2020-12-06B. திருவருகைக்காலம் 2ம் ஞாயிறுஎசாயா 40 1-5, 9-11
2 பேதுரு 3: 8-13
மாற்கு 1; 1-8
ஆயத்தமா(க்)குவோம் வாருங்கள்
2020-11-29Bதிருவருகைக்காலம் முதல் ஞாயிறு எசாயா 63; 16-17,64; 3-8
1 கொரிந்தியர் 1:3-9
மாற்கு 13;33-37
விழிப்பாயிருங்கள்.....
2020-11-22Aகிறிஸ்து அரசர் பெருவிழாஎசேக்கியல்: 34: 11-17
1 கொரிந்தியர்: 15: 20-28
மத்தேயு: 25: 31-46
காப்பாளன்
2020-11-15Aபொதுக்காலம் 33 ம் ஞாயிறுநீதி மொழிகள் 31; 10-13,19-20,30-31
1 தெசலோனிக்கர் 5; 1-6
மத்தேயு;25; 14-30
உண்மையான மதிப்பு
2020-11-08Aபொதுக்காலம் 32ம் ஞாயிறுசாலமோனின் ஞானம் ; 6; 12-16
1 தெசலோனிக்கர் 4; 13-18
மத்தேயு 25; 1-13
வாய்ப்பைத்தேடு விழிப்போடு
2020-10-18Aபொதுக்காலம் 29ம் ஞாயிறு எசாயா 45:1, 4-6
1 தெசலோனிக்கர் 1:1-5
மத்தேயு 22:15-21
வரியதை செலுத்தி உரியதை பெறு.
2020-10-11Aபொதுக்காலம் 28 ம் ஞாயிறுஎசாயா; 25;6-10
பிலிப்பியர்; 4;12-14,19,20
மத்தேயு; 22;1-14
தகுதி உடையவனாயிரு.
2020-09-27Aபொதுக்காலம் 26ம் ஞாயிறுஎசேக்கியேல் 18: 25-28,
பிலிப்பியர் 2: 1-11,
மத்தேயு 21: 28-32
எண்ணங்களின் மாற்றம்.
2020-09-20Aபொதுக்காலம் 25ம் ஞாயிறு I. எசாயா 55:6-9
II. பிலிப்பியர் 1:20-24,27
III. மத்தேயு 20:1-16
எண்ணம் போல் வாழ்க்கை.
2020-08-09A பொதுக்காலம் 19ஆம் ஞாயிறு I. 1 அரசர்கள் 19:9, 11-13
II. உரோமையர் 9:1-5
III. மத்தேயு 14:22-33
வெளியே வா .....
2020-05-31Aதூய ஆவியார் பெருவிழா I. திருத்தூதர் பணிகள் 2:1-11
II. 1 கொரிந்தியர் 12:3-7,12-13
III. யோவான் 20:19-23
மொழிபெயர்ப்பு செயலியாக *TRANSLATORS*
2020-04-26Aஉயிர்ப்பு ஞாயிறு மூன்றாம் வாரம்.I. திருத்தூதர் பணி 2:14,22-33
II. 1 பேதுரு 1:17-21
III. லூக்கா 24:13-35
எங்களோடு தங்கும் இயேசுவே....
2020-03-15Aதவக்காலம் மூன்றாம் ஞாயிறுI. விடுதலைப் பயணம் 17:3-7
II. உரோமையர் 5:1-2,5-8
III. யோவான் 4:5-42
என் கிணறு எங்கே?
2020-03-08Aதவக்காலம் இரண்டாம் ஞாயிறு I. தொடக்கநூல் 12:1-4
II. 2 திமொத்தேயு 1:8-10
III. மத்தேயு 17:1-9
எழுந்திருங்கள் அஞ்சாதீர்கள்
2020-02-09Aபொதுக்காலம் 5 ம் ஞாயிறுI. எசாயா 58:7-10 II. 1 கொரிந்தியர் 2:1-5 III. மத்தேயு 5:13-16
I. எசாயா 58:7-10 II. 1 கொரிந்தியர் 2:1-5 III. மத்தேயு 5:13-16
I. எசாயா 58:7-10 II. 1 கொரிந்தியர்
சரியான அளவில்
2020-02-02Aஆண்டவரைக் காணிக்கையாக அர்ப்பணித்தல் விழா I. மலாக்கி 3:1-4
II. எபிரேயர் 2:14-18
III. லூக்கா 2:22-40
காத்திருப்போமா? மீட்புக்காக....
2020-01-26Aபொதுக்காலம் 3 ம் ஞாயிறு I. எசாயா 9:1-4 1
II. கொரிந்தியர் 1:10-13,17
III. மத்தேயு 4:12-23
நான் யாரைப் பின்பற்றுகிறேன்? சாதனங்களா? சாதனைகளா?
2020-01-19Cபொதுக்காலம் இண்டாம் வாரம்I. எசாயா 49:3,5-6 II.
II. 1 கொரிந்தியர் 1:1-3
III. யோவான் 1:29-34
கண்டேன் சான்று பகர்கிறேன்.
2019-12-15Aதிருவருகைக்காலம் மூன்றாம் ஞாயிறுI. எசாயா 35:1-6,10
II. யாக்கோபு 5:7-10
III. மத்தேயு 11:2-11
/>மகிழ்வின் தூய  வழி
2019-12-01Aதிருவருகைக் காலம் முதல் ஞாயிறு I. எசாயா 2:1-5
II. உரோமையர் 13:11-14
III. மத்தேயு 24:37-44
நம்பிக்கை என்னும் திரி
2019-11-24cகிறிஸ்து அரசர் பெருவிழா 2 சாமுவேல் 5:1-3
கொலோசையர் 1:12-20
லூக்கா 23:35-43
இன்று என்னோடு பேரின்ப வீட்டில் இருப்பாய்
2019-10-27cபொதுக்காலம் 30 ம் ஞாயிறு சீராக்கின் ஞானம் 35:12-14,16-18
2 திமொத்தேயு 4:6-8,16-18
லூக்கா 18:9-14
நாம் நாமாக...
2019-09-29cபொதுக்காலம் 26ம் ஞாயிறுஆமோஸ் 6: 1, 3-7,
திமொத்தேயு 6: 11-16,
லூக்கா 16: 19-31)
ஏழையா? பணக்காரனா?
2019-09-22cபொதுக்காலம் 25ம் ஞாயிறுI. ஆமோஸ் 8:4-7
II. 1 திமொ 2:1-8
III. லூக்கா 16:1-13
அழியாத செல்வம் இயேசு.
2019-09-08cபொதுக்காலம் 23ம் ஞாயிறுசாலமோனின் ஞானம் 9:13-18
பிலமோன் 9-10,12-17
லூக்கா 14:25-33
திட்டமிடு --- திடன் கொள்
2019-07-14cபொதுக்காலம் 15ம் வாரம் இணைச்சட்ட நூ. 30:10-14,
கொலோசையரு 1: 15-20,
லூக்கா 10:25-37)
ஆதலால் உதவி செய்வீர்....
2019-07-07cபொதுக்காலம் 14ம் ஞாயிறுI. எசாயா 66:10-14
II. கலாத்தியர் 6:14-18
III. லூக்கா 10:1-12, 17-20
மகிழ்வின் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் இருக்கிறதா?
2019-06-09cதூய ஆவியார் பெருவிழாI. திருத்தூதர் பணிகள் 2:1-11
II. 1 கொரிந்தியர் 12:3-7, 12-13
III. யோவான் 20:19-23
அன்பு மொழியைக் கற்போம்.
2019-06-01cஆண்டவரின் விண்ணேற்றப்பெருவிழா I. திருத்தூதர் பணிகள் 1:1-11
II. எபிரேயர் 9:24-28, 10:19-23
III. லூக்கா 24:46-53
முடிவல்ல தொடக்கம்
2019-05-19c 2019 பாஸ்கா காலம் 5ஆம் ஞாயிறு I. திருத்தூதர் பணிகள் 14:21-27
II. திருவெளிப்பாடு 21:1-5
III. யோவான் 13:31-35
அன்பின் இனிமையை சுவைப்போம்.
2019-05-12cபாஸ்கா காலம் நான்காம் ஞாயிறு I. திருத்தூதர் பணிகள் 13:14, 43-52
II. திருவெளிப்பாடு 7:9, 14-17
III. யோவான் 10:27-30
அன்பு ஆயனா? ஆடம்பர ஆயனா?
2019-05-05cபாஸ்கா காலம் 3ஆம் ஞாயிறு I. திருத்தூதர் பணிகள் 5:27-32, 40-41
II. திருவெளிப்பாடு 5:11-14
III. யோவான் 21:1-19
தேடு தேடப்படு .....
2019-04-21Cஉயிர்ப்பு ஞாயிறு திருத்தூதர் பணி 10:34,37-43
பதிலுரைப்பாடல் திபா: 118: 1-2,16 – 17, 22-23
கொலோசையர் 3:1-4
யோவான் 20: 1-9
ஓடு கால்களால் அல்ல இதயத்தால்.....
2019-04-14cதிருப்பாடுகளின் புனித வாரம் குருத்து ஞாயிறுI. எசாயா 50:4-7
II. பிலிப்பியர் 2:6-11
III. லூக்கா 22:14 - 23:56
வெற்றியா ? தோல்வியா?
2019-04-07cதவக்காலம் ஐந்தாம் ஞாயிறு.I. எசாயா 43:16-21
II. பிலிப்பியர் 3:8-14
III. யோவான் 8:1-11
சட்டங்களா? சவால்களா?
2019-03-31cதவக்காலம் நான்காம் ஞாயிறுI. யோசுவா 5:9,10-12
II. 2 கொரிந்தியர் 5:17-21
III. லூக்கா 15:1-3,11-32
என்னுடையதெல்லாம் உன்னுடையதே....
2019-03-24cதவக்காலம் மூன்றாம் ஞாயிறுbI. விடுதலைப் பயணம் 3:1-8, 13-15
II. 1 கொரிந்தியர் 10:1-6,10-12
III. லூக்கா 13:1-9
முட்புதரின் வழி மீட்பு
2019-03-17cதவக்காலம் இரண்டாம் ஞாயிறுI. தொடக்க நூல் 15:5-12,17-18,21
II. பிலிப்பியர் 3:17-4:1
III. லூக்கா 9:28-36
மூன்று கூடாராம் அமைப்போம் வாரீர்
2019-03-10cதவக்காலம் முதல் ஞாயிறு I. இணைச் சட்டம் 26:4-10
II. உரோமையர் 10:8-13
III. லூக்கா 4:1-13 முயற்சிக்க பயிற்சி......
முயற்சிக்க பயிற்சி......
2019-02-24cபொதுக்காலம் 7ம் ஞாயிறுI. 1 சாமுவேல் 26:2,7-9,12-13,22-23
II. 1 கொரிந்தியர் 15:45-49
III. லூக்கா 6:27-38
வாய்ப்புள்ள போதே வாழ்ந்துவிடு.
2019-02-17cபொதுக்காலம் 6ஆம் ஞாயிறு I. எரேமியா 17:5-8
II. 1 கொரிந்தியர் 15:12,16-20
III. லூக்கா 6:17,20-26
மெல்லிய கோடா??? மீளா கோடா???
2019-02-10cபொதுக்காலம் ஐந்தாம் ஞாயிறுI. எசாயா 6:1-2அ, 3-8
II. 1 கொரிந்தியர் 15:1-11
III லூக்கா 5:1-11
எல்லோர்க்கும் எல்லாமாய்........
2019-02-03cபொதுக்காலம் நான்காம் ஞாயிறுI. எரேமியா 1:4-5, 17-19
II. 1 கொரிந்தியர் 12:31-13:13
III. லூக்கா 4:21-30
இறைவாக்கினரா? என்ன? எங்கு? எப்படி?
2019-01-20cபொதுக்காலம் இரண்டாம் ஞாயிறு I. எசாயா 62:1-5
II. 1 கொரிந்தியர் 12:4-11
III. யோவான் 2:1-11
இரசமிருக்கிறதா நமது வாழ்க்கையில்?
2019-01-13cஆண்டவரின் திருமுழுக்கு விழா.I எசாயா 40:1-5,9-11
II. தீத்து 2:11-14, 3:4-7
III. லூக்கா 3:15-16,21-22
எதிர்பார்ப்பை இரட்டிப்பாக்குங்கள்.
2019-01-06cதிருக்காட்சி பெருவிழாஎசாயா 60:1-6
எபேசியர் 3:2-3, 5-6
மத்தேயு 2:1-12
காட்சி காண்போமா???
2018-12-16cதிருவருகைக்காலம் மூன்றாம் ஞாயிறு.I. செப்பனியா 3:14-17
II. பிலிப்பியர் 4:4-7
III. லூக்கா 3:10-18
மகிழ்ச்சியா அது உன்னைப் பொறுத்தது..
2018-12-09cதிருவருகைக்காலம் இரண்டாம் ஞாயிறுI. பாரூக்கு 5:1-9
II. பிலிப்பியர் 1:4-6,8-11
III. லூக்கா 3:1-6
பற்றற்றான் பற்றினை பற்றுக....
2018-12-02Bதிருவருகைக்காலம் முதல் ஞாயிறுஎரேமியா 33:14-16
1 தெசலோனிக்கர் 3:12-4:2
லூக்கா 21:25-28,34-36
காத்திருக்கின்றோமா? யாருக்காக?
2018-11-25Bஅனைத்துலகின் அரசர் இயேசு..தானியேல்; 7; 13-14
திருவெளிப்பாடு 93; 1-2,5 18;
யோவான்; 33-37
அனைத்துலகின் அரசர் இயேசு....
2018-11-11Bபொதுக்காலம் 32ம் ஞாயிறு. I. 1 அரசர்கள் 17:10-16
II. எபிரேயர் 9:24-28
III. மாற்கு 12:38-44
தானமா? தர்மமா?
2018-11-04Bபொதுக்காலம் 31ம் ஞாயிறு. எண்ணிக்கை 11:25-30
உரோமையர்: 8: 28-3-
மாற்கு ; 9; 39-48
உள் மன ஆற்றல் உடையவரா நீங்கள்?
2018-10-28Bபொதுக்காலம் 30 வாரம்எரேமியா 31:7-9
எபிரேயர் 5:1-6
மாற்கு 10:46-52
.....விழி திரை விலக்கு.....
2018-10-13Bபொதுக்காலம் 28 வாரம்I. சாலமோனின் ஞானம் 7:7-11
II. எபிரேயர் 4:12-13
III. மாற்கு 10:17-30
அருளா? ???பொருளா????
2018-10-07Bபொதுக்காலம் 27 வாரம் தொடக்கநூல் 2:18-24
எபிரேயர் 2:9-11
மாற்கு ;10; 2-16
இருவர் அல்ல ஒருவராக ஒன்றிணைக்கப்பட.....
2018-09-30Bபொதுக்காலம் 26 வாரம்எண்ணிக்கை 11:25-30
யாக்கோபு 5:1-6
மாற்கு ; 9; 39-48
எல்லோரும் இறைவாக்கினர்களே
2018-09-23Bபொதுக்காலம் 25 வாரம்I. சாலமோனின் ஞானம் 2:12, 17-20
II. யாக்கோபு 3:16-4:3
III. மாற்கு 9:30-37
நீங்கள்லாம் பெரிய ஆளுங்க ....
2018-09-16Bபொதுக்காலம் 24ம் ஞாயிறு எசாயா 50:5-9
யாக்கோபு 2:14-18
மாற்கு 8:27-35
நீ யா(ர்)???!!!
2018-09-08Bஅன்னை மரியின் பிறப்பு விழா.மீக்கா; 5:2-5
உரோமையர்: 8: 28-3-
மத்தேயு : 1: 1-16,18-23
தாய்மையின் தாய் பிறந்த தினம்.
2018-09-01Bபொதுக்காலம் 22 வாரம்இணைச்சட்டம் 4; 1-2,6-8.
திருத்தூதர் பணிகள் ; 1; 17-18, 21-22
மாற்கு ; 7 1-8, 14,15, 21,22.
பட்டை தீட்டுங்கள் --- எண்ணம் சொல் செயலை......
2018-08-26Bபொதுக்காலம் 21 வாரம்யோசுவா; : 24; 1-2,15-18
எபேசியர்: 5; 21-32
யோவான்; 6; 60-69
நீங்களும் போய்விட நினைக்கின்றீர்களா?
2018-08-19Bபொதுக்காலம் 20 வாரம்நீதிமொழிகள் ; 9; 1-6
எபேசியர்: 5; 15-20
யோவான் 6; 51-58
எது ஞானம்?
2018-08-12Bஆண்டின் பொதுக்காலம் பத்தொன்பதாம் ஞாயிறு 1அரசர்கள் 19,4-8
எபேசியர் 4,30-5,2
யோவான் 6,41-51
ந‌ல்ல‌ ப‌சியார்வ‌ம்  ஏற்ப‌ட‌ வாழ்த்துக்க‌ள் 
2018-07-29Bபொதுக்காலம் 17 வாரம்2 அரசர்கள் : 4; 42-44
எபேசியருக்கு எழுதிய் திருமுகம்: 4; 1-6
யோவான் 6; 1-15
ஒன்றும் வீணாகாதபடி.....
2018-07-22Bபொதுக்காலம் 16 வாரம்எரேமியா : 23: 1-6,
எபேசியருக்கு எழுதிய் திருமுகம்: 2: 13-18,
மாற்கு : 6: 30-34)
பாலைவன ஓய்வு எடுக்க தயாரா?
2018-07-15Bபொதுக்காலம் பதினைந்தாம் ஞாயிறு ஆமோஸ் 7 , 12- 15
எபேசியர் 1 , 3- 14
மாற்கு 6, 7- 13
அழைக்கப்பட்டோம் அனுப்பப்பட ….
2018-07-08Bபொதுக்காலம் 14 வாரம்எசேக்கியல் ; 2 ; 2-5
2 கொரிந்தியர் 12; 7-10
மாற்கு எழுதிய நற்செய்தி; 6: 1-6
இறைவாக்கினர்களா??? இறைவாக்கிற்கு செவிமடுப்பவர்களா???
2018-07-01Bபொதுக்காலம் 13 வாரம்>சாலமோனின் ஞானம் 1;13-15,2;23-24<
கொரிந்தியர் 8;7,9,13-15<
மாற்கு 5;21-43
உனது பயணம் எத்திசையை நோக்கியது?????
2018-06-24Bதிருமுழுக்கு யோவான் பிறப்பு பெருவிழாஎசாயா; 49;1-6
திருத்தூதர் பணிகள்; 13;22-26
லூக்கா 1;51-66,80
மீண்டும் பிறப்போம் வா!!!
2018-06-17Bபொதுக்காலம் 11 வாரம்எசேக்கியல் 17;22-24
கொரிந்தியர் 5 6-10
மாற்கு 4; 26-34
விதைகளா? விழுதுகளா?
2018-06-10Bபொதுக்காலம் 10 வாரம்தொடக்க நூல்; 3;9-15
கொரிந்தியர்2;4;13-5;1
மாற்கு; 3; 20-35
ஒளிந்து கொள்ள இடம் தேடாதே
2018-06-03Bஆண்டவரின் திருவுடல் திரு இரத்தப் பெருவிழா.முதல் வாசகம்: விடுதலைப் பயணம் 24,3-8
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 116
இரண்டாம் வாசகம்: எபிரேயர் 9,11-15
நற்செய்தி: மாற்கு 14,12-16.22-26
உயிருள்ள உணவாய் உடன் வருவாயே!!!!
2018-05-20Bதூய ஆவி பெருவிழா1 கொரிந்தியர்: 12: 3-7, 12-13
திருத்தூதர் பணிகள்: 2;1-11
யோவான்:20:19-23
துணையாளரே துணையாய் வாருமே
2018-05-13Bவிண்ணேற்றப் பெருவிழாதிருத்தூதர் பணிகள் . 1:1-11,
எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகம் 4: 1-13,
மாற்கு எழுதிய நற்செய்தி 16:15-20)
பறைசாற்றுங்கள்... பணியாற்றுங்கள்....
2018-05-06Bபாஸ்கா காலம் ஆறாம் வாரம்திருத்துதர் பணிகள் 10:25-26, 34-35
1 யோவான் 4:7-10
யோவான் 15: 9-1
அன்பெனும் நட்பில் மகிழ்வோம்.
2018-04-29Bபாஸ்கா காலம் ஐந்தாம் ஞாயிறுதிருத்தூதர் பணிகள் 9,26-31
1யோவான் 3,18-24
யோவான் 15,1-8
இணைப்பில் இருக்கின்றீர்களா?
2018-04-22Bபாஸ்கா காலம் நான்காம் ஞாயிறு முதல் வாசகம்: திருத்தூதர் பணி 4,8-12 பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 118 இரண்டாம் வாசகம்: 1யோவான் 3,1-2 யோவான் 10,11-18ஆடுகளா? ஆயன்களா? நாம் யார்?
2018-04-15Bபாஸ்காக் காலம் மூன்றாம் ஞாயிறு முதல் வாசகம்: திருத்தூதர் பணி 3,13-15.17-19
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 4
இரண்டாம் வாசகம்: 1யோவான் 2,1-5
நற்செய்தி: லூக்கா 24,35-48
நலமானதை எங்களுக்கு அருள்பவர் யார்?
2018-04-08Bபாஸ்கா காலம் இரண்டாம் ஞாயிறு

முதல் வாசகம்: திருத்தூதர் பணிகள்: 4,32-35
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 118
இரண்டாம் வாசகம்: 1யோவான் 5,1-6
நற்செய்தி: யோவான் 20,19-31

ஆண்டவரைக் கண்டோம்.
2018-04-01Bஆண்டவர் உயிர்ப்புப் பெருவிழாமுதல் வாசகம்: திருத்தூதர் பணிகள் 10,34அ.37-43
பதிலுரைப் பாடல்: 118
இரண்டாம் வாசகம்: கொலோசேயர் 3,1-4
நற்செய்தி: யோவான் 20,1-9
நில் கவனி செல் - அன்பில்
2018-03-25Bதவக்காலம் குருத்து ஞாயிறு எரேமியா 31,31-34
திருப்பாடல் 51
எபிரேயர் 5,7-9
யோவான் 12,20-33
முயன்றிடு முன்னேறிச்சென்றிடு
2018-03-18Bதவக்காலம் ஐந்தாம் வாரம்எரேமியா 31,31-34
எபிரேயர் 5,7-9
யோவான் 12,20-33
காணத்துடிக்கின்றேன் இயேசுவே உம்மை.......
2018-03-11Bதவக்காலம் நான்காம் வாரம்முதல் வாசகம்: 2 குறிப்பேடு 36,14-23
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 137
இரண்டாம் வாசகம்: எபேசியர் 2,4-10
நற்செய்தி: யோவான் 3,14-21
கடவுளின் கைவினைப் பொருளே!!!!!
2018-03-04Bதவக்காலத்தின் மூன்றாம் ஞாயிறுவிடுதலைப்பயணம் 20:1-17
1 கொரிந்தியர் 1:22-25
யோவான் 2:13-25
தூய்மைச் சாட்டை
2018-02-25Bதவக்காலத்தின் 2ம் ஞாயிறு தொடக்க நூல் 22:1-2, 9-13, 15-18
உரோ 8:31b-34
மாற்கு 9:2-10
நீயாக மாறுவதே நிரந்தர மாற்றம்.
2018-02-18Bதவக்காலத்தின் முதல் ஞாயிறு தொடக்க நூல். 9:8-15
பதிலுரைப்பாடல்: திபா: 25:4-9
1 பேதுரு 3: 18 – 22
மாற்கு : 1: 12-15
ஏதேன் வனமா? பாலை வனமா?
2018-02-11Bஆண்டின் பொதுக்காலம் ஆறாம் வாரம்லேவியர் 13,1-2.44-46
1கொரிந்தியர் 10,31-11,1
நற்செய்தி: மாற்கு 1,40-45
நன்மையைத் தேடி நாடி ஓடு
2018-02-04Bபொதுக்காலம் 5வது வாரம்யோபு 7: 1-4,6-7
1 கொரி 9: 16-19, 22-23
மாற்கு 1: 29-39
இலக்கை நோக்கிய பயணம்