ஞாயிறு மறையுரைகள்

மதிப்பிற்குரிய அருட்பணியாளர்களே, துறவிகளே, அருட் கன்னியரே, உங்கள் ஞாயிறு மறையுரைகளை எமது இணையத்தளத்தின் ஆன்மீக வலத்தில் பிரசுரித்து, ஆண்டவர் இயேசுவின் நற்செய்தியை எல்லோருக்கும் அறிவிக்க விரும்பினால், info@tamilcatholicnews.com என்ற எமது மின்னஞ்சலுக்கு உங்களுடைய ஆக்கங்களை அனுப்பிவைக்கவும். உங்கள் மறையுரைகள் உலகெங்கும் இருக்கும் அனைத்து தமிழ் உள்ளங்களையும் சென்றடையும்.


இதோ! ஓநாய்களிடையே ஆடுகளை அனுப்புவதைப்போல நான் உங்களை அனுப்புகிறேன். எனவே பாம்புகளைப்போல முன்மதி உடையவர்களாகவும் புறாக்களைப்போலக் கபடு அற்றவர்களாகவும் இருங்கள்.
(மத்தேயு 10:16)

வழங்குபவர்

Sr.Merina O.S.M
Chiesa parrocchiale san Vittore rho . Milan . Italy
Email: srmerina31@gmail.com

திகதி ஆண்டு ஞாயிறு வாசகங்கள் தலைப்பு மேலும்
2018-04-22Bபாஸ்கா காலம் நான்காம் ஞாயிறு முதல் வாசகம்: திருத்தூதர் பணி 4,8-12 பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 118 இரண்டாம் வாசகம்: 1யோவான் 3,1-2 யோவான் 10,11-18ஆடுகளா? ஆயன்களா? நாம் யார்?
2018-04-15Bபாஸ்காக் காலம் மூன்றாம் ஞாயிறு முதல் வாசகம்: திருத்தூதர் பணி 3,13-15.17-19
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 4
இரண்டாம் வாசகம்: 1யோவான் 2,1-5
நற்செய்தி: லூக்கா 24,35-48
நலமானதை எங்களுக்கு அருள்பவர் யார்?
2018-04-08Bபாஸ்கா காலம் இரண்டாம் ஞாயிறு

முதல் வாசகம்: திருத்தூதர் பணிகள்: 4,32-35
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 118
இரண்டாம் வாசகம்: 1யோவான் 5,1-6
நற்செய்தி: யோவான் 20,19-31

ஆண்டவரைக் கண்டோம்.
2018-04-01Bஆண்டவர் உயிர்ப்புப் பெருவிழாமுதல் வாசகம்: திருத்தூதர் பணிகள் 10,34அ.37-43
பதிலுரைப் பாடல்: 118
இரண்டாம் வாசகம்: கொலோசேயர் 3,1-4
நற்செய்தி: யோவான் 20,1-9
நில் கவனி செல் - அன்பில்
2018-03-25Bதவக்காலம் குருத்து ஞாயிறு எரேமியா 31,31-34
திருப்பாடல் 51
எபிரேயர் 5,7-9
யோவான் 12,20-33
முயன்றிடு முன்னேறிச்சென்றிடு
2018-03-18Bதவக்காலம் ஐந்தாம் வாரம்எரேமியா 31,31-34
எபிரேயர் 5,7-9
யோவான் 12,20-33
காணத்துடிக்கின்றேன் இயேசுவே உம்மை.......
2018-03-11Bதவக்காலம் நான்காம் வாரம்முதல் வாசகம்: 2 குறிப்பேடு 36,14-23
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 137
இரண்டாம் வாசகம்: எபேசியர் 2,4-10
நற்செய்தி: யோவான் 3,14-21
கடவுளின் கைவினைப் பொருளே!!!!!
2018-03-04Bதவக்காலத்தின் மூன்றாம் ஞாயிறுவிடுதலைப்பயணம் 20:1-17
1 கொரிந்தியர் 1:22-25
யோவான் 2:13-25
தூய்மைச் சாட்டை
2018-02-25Bதவக்காலத்தின் 2ம் ஞாயிறு தொடக்க நூல் 22:1-2, 9-13, 15-18
உரோ 8:31b-34
மாற்கு 9:2-10
நீயாக மாறுவதே நிரந்தர மாற்றம்.
2018-02-18Bதவக்காலத்தின் முதல் ஞாயிறு தொடக்க நூல். 9:8-15
பதிலுரைப்பாடல்: திபா: 25:4-9
1 பேதுரு 3: 18 – 22
மாற்கு : 1: 12-15
ஏதேன் வனமா? பாலை வனமா?
2018-02-11Bஆண்டின் பொதுக்காலம் ஆறாம் வாரம்லேவியர் 13,1-2.44-46
1கொரிந்தியர் 10,31-11,1
நற்செய்தி: மாற்கு 1,40-45
நன்மையைத் தேடி நாடி ஓடு
2018-02-04Bபொதுக்காலம் 5வது வாரம்யோபு 7: 1-4,6-7
1 கொரி 9: 16-19, 22-23
மாற்கு 1: 29-39
இலக்கை நோக்கிய பயணம்