ஞாயிறு மறையுரைகள்

மதிப்பிற்குரிய அருட்பணியாளர்களே, துறவிகளே, அருட் கன்னியரே, உங்கள் ஞாயிறு மறையுரைகளை எமது இணையத்தளத்தின் ஆன்மீக வலத்தில் பிரசுரித்து, ஆண்டவர் இயேசுவின் நற்செய்தியை எல்லோருக்கும் அறிவிக்க விரும்பினால், info@tamilcatholicnews.com என்ற எமது மின்னஞ்சலுக்கு உங்களுடைய ஆக்கங்களை அனுப்பிவைக்கவும். உங்கள் மறையுரைகள் உலகெங்கும் இருக்கும் அனைத்து தமிழ் உள்ளங்களையும் சென்றடையும்.


இதோ! ஓநாய்களிடையே ஆடுகளை அனுப்புவதைப்போல நான் உங்களை அனுப்புகிறேன். எனவே பாம்புகளைப்போல முன்மதி உடையவர்களாகவும் புறாக்களைப்போலக் கபடு அற்றவர்களாகவும் இருங்கள்.
(மத்தேயு 10:16)

வழங்குபவர்

Rev.Fr. Maria Gabriel
St. Jude's Church,Kajupada, Jerimeri,Mumbai - 400072.
Email: frmariagab2015@gmail.com

திகதி ஆண்டு ஞாயிறு வாசகங்கள் தலைப்பு மேலும்
2016-10-16Cஆண்டின் பொதுக்காலம் இருபத்தொண்பதாம் ஞாயிறுவிடுதலைப்பயணம் 17: 8-13
2 திமோத்தேயு 3: 14; 4: 2
லூக்கா 18: 1-8
முழு நம்பிக்கையோடு செபிக்க வேண்டும்
2016-10-09Cஆண்டின் பொதுக்காலம் இருபத்தெட்டாம் ஞாயிறு2 அரசர் 5: 14-17
2 திமோத்தேயு 2: 8-13
லூக்கா 17: 11-19
நன்றியுள்ளவர்களாக வாழ அழைப்பு
2016-10-02Cஆண்டின் பொதுக்காலம் இருபத்தேழாம் ஞாயிறுஅபாகூக் 1: 2-3; 2: 2-4
2 திமோத்தேயு 1: 6-8, 13-14
லூக்கா 17: 5-10
விசுவாசத்தை அதிகமாக்கும்
2016-09-25Cஆண்டின் பொதுக்காலம் இருபத்தாறாம் ஞாயிறுஆமோஸ் 6: 1, 4-7
1 திமோத்தேயு 6: 11-16
லூக்காஸ் 16: 19-31
ஏழையின் சிரிப்பில் இறைவனைக் காண
2016-09-18Cஆண்டின் பொதுக்காலம் இருபத்தைந்தாம் ஞாயிறுஆமோஸ் 8: 4-7
1 திமோத்தேயு 2: 1-8
லூக்காஸ் 16: 1-13
பகிர்வோம் பரலோக மாட்சி பெற
2016-09-11cஆண்டின் பொதுக்காலம் இருபத்திநான்காம் ஞாயிறுவிடுதலைப்பயணம் 32: 7-11, 13-14
1 திமோத்தேயு 1: 12-17
லூக்காஸ் 15: 1-10 (சுருக்கமான நற்செய்தி)
மனமாறி புதுவாழ்வு வாழ
2016-09-04Cஆண்டின் பொதுக்காலம் இருபத்தி மூன்றாம் ஞாயிறுசாலமோன் ஞான நூல் 9: 13-18
பிலமோன் 9-10, 12-17
லூக்கா நற்செய்தி 14: 25-33
கடவுளை அடைய என்ன வழி
2016-08-28Cஆண்டின் பொதுக்காலம் இருபத்திரெண்டாம் ஞாயிறுசீராக் ஞானநூல் 3: 1720, 28-29
எபிரேயர் 12: 18-19, 22-24
லுக்காஸ் 14: 1, 7-14
தாழ்ச்சி உள்ளவர்களாய் வாழ்வோம்
2016-08-21Cஆண்டின் பொதுக்காலம் இருபத்தோராம் ஞாயிறுஎசாயா 66: 18-21
எபிரேயர் 12: 5-7, 11-13
லூக்காஸ் நற்செய்தி 13: 22-30
இடுக்கமான வாயில்
2016-08-14Cஆண்டின் பொதுக்காலம் இருபதாம் ஞாயிறு [நீதியின் ஞாயிறு]எரேமியா 38: 4-6, 8-10
எபிரேயர் 12: 1-4
லூக்காஸ் நற்செய்தி 12: 49-53
உண்மையான சீடத்துவம் எது?
2016-08-07Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 19 ம் ஞாயிறுசாலமோன் ஞான நூல் 18: 6-9
எபிரேயர் 11: 1-2, 8-12
லூக்காஸ் நற்செய்தி 12: 32-48
விழிப்போடும், நம்பிக்கையோடும் காத்திருத்தல்
2016-07-31Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 18 ம் ஞாயிறு சஉ 1:2, 2:21-23
கொலோ 3:1-5, 9-11
லூக் 12:13-21
பகிர்ந்து வாழ