ஞாயிறு மறையுரைகள்

மதிப்பிற்குரிய அருட்பணியாளர்களே, துறவிகளே, அருட் கன்னியரே, உங்கள் ஞாயிறு மறையுரைகளை எமது இணையத்தளத்தின் ஆன்மீக வலத்தில் பிரசுரித்து, ஆண்டவர் இயேசுவின் நற்செய்தியை எல்லோருக்கும் அறிவிக்க விரும்பினால், info@tamilcatholicnews.com என்ற எமது மின்னஞ்சலுக்கு உங்களுடைய ஆக்கங்களை அனுப்பிவைக்கவும். உங்கள் மறையுரைகள் உலகெங்கும் இருக்கும் அனைத்து தமிழ் உள்ளங்களையும் சென்றடையும்.


இதோ! ஓநாய்களிடையே ஆடுகளை அனுப்புவதைப்போல நான் உங்களை அனுப்புகிறேன். எனவே பாம்புகளைப்போல முன்மதி உடையவர்களாகவும் புறாக்களைப்போலக் கபடு அற்றவர்களாகவும் இருங்கள்.
(மத்தேயு 10:16)

வழங்குபவர்

அருட்.சகோ. சி. குழந்தை திரேசா FSAG
பிரின் ஆம் கிம்சே, யேர்மனி

திகதி ஆண்டு ஞாயிறு வாசகங்கள் தலைப்பு மேலும்
2017-04-02Aதவக்காலம் ஜந்தாம் ஞாயிறு
எசேக்கியேல் 37:12-14
உரோமையர் 8:8-11
யோவான் 11-1-45
படைப்பின் அடையாளமாக
2017-03-19Aதவக்காலம் 3ம் ஞாயிறுவிடுதலை பயண நூல் 17:3-7
உரோமையர் 5:1-2,5-8
யோவான் 4:5-42
தணியாத தாகம்
2017-03-12Aதவக்காலம் இரண்டாம் வாரம்
தொடக்கநூல் 12:1-4
2திமொத்தேயு 1:8-10
மத்தேயு 17:1-9
கடந்து செல்லுதல்
2017-03-05Aதவக்காலம் முதல் ஞாயிறுதொடக்கநூல் 2:7-9;3:1-7
உரோமையர் 5:12-19
மத்தேயு 4:1-11
இறைவன் அருகில் நானிருப்பேன்
2017-02-19Aஆண்டின் 7ம் ஞாயிறு
லேவியர் 19:1-2.17-18
1கொரிந்தியர் 3:16-23
மத்தேயு 5:38-48
பகைவரிடம் அன்பு கூருங்கள்
2017-02-05Aஆண்டின் 5ம் ஞாயிறு
ஏசா 58 :7-10
1கொரி 2: 1-5
மத் 5 :13-16
உப்பாய் ஒளியாய் இருக்கிறார்கள்
2016-10-02Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 27ஆம் ஞாயிறு
அபக்கூக்கு 1:2-3, 2:2-4
2 திமொத்தேயு 1:6-8, 13-14
லூக்கா 17:5-10
தாராள அன்பு - கடுகளவு நம்பிக்கை
2016-09-25Cபொதுக்காலம் 26ஆம் ஞாயிறுஆமோஸ் 6:1.3-7 1திமொத்தேயு 6:11-16 லூக்கா 16:19-31 வாய்ப்புக்கள்
2016-09-11Cபொதுக்காலம் 24ஆம் ஞாயிறு
விடுதலை பயணநூல் 32:7-11.13-14
1திமொத்தேயு1:12-17
லூக்கா15:1-32
தேடலும், ஊதாரித்தனமும்
2016-08-28Cபொதுக்காலம் இருபத்திரண்டாம் ஞாயிறு
சீராக் 3:17-18.20.28-29
எபிரேயர் 12:18-19.22-24
லூக்கா 14:1.7-14
விண்ணகவாழ்வு
2016-08-14Cபொதுக்காலம் 20ஆம் ஞாயிறு
எரேமியா 38:4-6.8-10
எபிரேயர் 12:1-4
லூக்கா 12:49-53
எத்தகைய அமைதி
2016-07-03Cபொதுக்காலம் 14ம் ஞாயிறு
எசாயா 66:10-14
கலாத்தியர் 6:14-18
லூக்கா 10:1-12,17-20
அமைதியின் அறுவடை
2016-06-12cபொதுக்காலம் பதினொன்றாம் ஞாயிறு
2சாமுவேல் 12:7-10.13
கலாத்தியர் 2:16.19-21
லூக்கா 7:36-8:3
அன்பும் இரக்கமும்
2016-06-05cபொதுக்காலம் பத்தாம் ஞாயிறு
1அரசர்கள் 17:17-24
கலாத்தியர்1:11-19
லூக்கா7:11-17
உயிருள்ள நம்பிக்கை
2016-04-24cஉயிர்ப்புக்காலம் 5ஆம் ஞாயிறு
தி.பணி 14:21-27
திருவெளிப்பாடு 21:1-5
யோவான் 13:31-33.34-35
புதிய கட்டளை
2016-04-17Cஉயிர்ப்புக்காலம் 4ஆம் ஞாயிறு
தி.பணி 13:14.43-52
திருவெளிப்பாடு 7:9.14-17
யோவான் 10:27-30
இயேசு நல்ல மேய்ப்பன்
2016-04-10Cஉயிர்ப்புக்காலம் மூன்றாம் ஞாயிறு
தி.பணி 5:27-32.40:41
திருவெளிப்பாடு 5:11-14
யோவான் 21:1-19
“என்னைப் பின் தொடர்”<
2016-03-27Cபாஸ்கா ஞாயிறு தி.பணி 10:34.37-43
கொலோசையர் 3:1-4
யோவான் 20:1-9
அல்லேலூயா அல்லேலூயா
2016-02-21Cதவக்காலம் 2ஆம் ஞாயிறு
தொடக்கநூல் 15:5-12.17-18,21
பிலிப்பியர் 3:17-4:1
லூக்கா 9:28-36
இறைத்தோற்றம்
2016-02-14C தவக்காலம் 1 ஆம் ஞாயிறு
இணைச்சட்ட நூல் 26:4-10
உரோமையர் 10:8-13
லூக்கா 4:1-13
சோதனைகளிலிருந்து எங்களைக் காத்தருளும்
2016-02-07Cபொதுக்காலம் 5ஆம் ஞாயிறு
எசாயா 6: 1-2. 3-8
1கொரிந்தியர் 15:1-11
லூக்காஸ் 5:1-11
நிறைந்த நம்பிக்கை கொண்டு நிறைய செய்ய அழைப்பு
2016-01-31Cபொதுக்காலம் 4 ஆம் ஞாயிறு எரேமியா 1:4-5.17-19
1கொரிந்தியர் 12:31-13, 13
லூக்காஸ் 4:21-30
அன்பே தலைசிறந்தது
2016-01-24Cபொதுக்காலம் 3 ஆம் ஞாயிறு நெகே 8:2-4a.5-6.8-10
1கொரி12:12-31a
லூக் 1:1-4 4:14-21
அருள்பொழிவு பெற்றவர்கள்
2015-12-27Cகிறிஸ்து பிறப்புக்காலம்1சாமுவேல்1:20-22.24-28
1யோவான் 3:1-2.21-24
லூக்கா 2:41-52
திருக்குடும்பம்
2015-12-20Cதிருவருகைக்கால 4ம் ஞாயிறு
மீக்கா 5:2-5
எபிரேயர் 10:5-10
லூக்கா 1:39-45
நாடிச் செல்லுதல்
2015-12-13Cதிருவருகை காலம் 3ம் ஞாயிறுசெப்பனியா 3:14-18
பிலிப்பியர் 4:4-7
லூக்கா3:10-18
மகிழ்ச்சி
2015-11-29Cதிருவருகைக்காலம் முதல் ஞாயிறுஎரேமியா 33:14-16
1தெசலோனிக்கர் 3:12-4:2
லூக்கா 21:25-28.34-36
விழிப்பாயிருத்தல்
2015-11-22Bபொதுக்காலம் 34ஆம் ஞாயிறுதானியேல்7:13-14
திருவெளிப்பாடு1:5-8
யோவான்18:33-37
உண்மையை எடுத்துரைப்பதே என் பணி
2015-11-01Bபொதுக்காலம் 31 ஆம் ஞாயிறு திருவெளிப்பாடு 7:2-4.9-14
1யோவான்3:1-3
மத்தேயு5:1-12
பேறுபெற்றோர்
2015-10-25Bபொதுக்காலம் 30 ஆம் ஞாயிறு எரேமியா 31:7-9
எபிரேயர் 5:1-6
மாற்கு 10:46:52
அசைக்கமுடியாத நம்பிக்கை
2015-10-18Bபொதுக்காலம் 29 ஆம் ஞாயிறு எசாயா 53:10-11
எபிரேயர் 4:14-16
மாற்கு 10:35-45
ஆசைகொள்
2015-09-27Bபொதுக்காலம் 26 ஆம் ஞாயிறு எண்ணிக்கை 11: 25-29
யாக்கோபு 5: 1-6
மாற்கு 9: 38-48
இறையாட்சி பணி
2015-09-20Bபொதுக்காலம் 25 ஆம் ஞாயிறு சாலமோனின் ஞானம் 2:17-20
யாக்கோபு 3:16 4:3
மாற்கு 9:30-37
தலைமைத்துவம்
2015-09-13Bபொதுக்காலம் 24 ஆம் ஞாயிறு எசாயா 50:5-9
யாக்கோபு 2:14-18
மாற்கு 8:27-35
தன்னையறிதல்
2015-09-06Bபொதுக்காலம் 23 ஆம் ஞாயிறு எசாயா 35:4-7
யாக்கோபு 2:1-5
மாற்கு 7:31-37
திறக்கப்படு
2015-08-30Bபொதுக்காலம் 22 ஆம் ஞாயிறுஇணைச் சட்டம் 4:1-2.6-8
யாக்கோபு 1:17-18.21-22.27
மாற்கு7:1-8.14-15.21-23
வலிமையான எண்ணங்கள்
2015-08-23Bபொதுக்காலம் 21 ஆம் ஞாயிறு யோசுவா 24:1-2.15-17.18
எபேசியர் 5:21-32
யோவான் 6:60-69
திருச்சபையின் ஆணிவேர்
2015-08-16Bபொதுக்காலம் 20ஆம் ஞாயிறுநீதிமொழிகள் 9:1-6
எபேசியர் 5:15-20
யோவான் 6:51-58
அறிந்துணரும் உணர்வு
2015-08-09Bபொதுக்காலம் 19 ஆம் ஞாயிறு1அரசர்கள் 19:4-8
எபேசியர் 4:30 5-2
யோவான் 6:41-51
தொடர் பயணம்
2015-07-26Bபொதுக்காலம் 17ஆம் ஞாயிறு.2அரசர்கள் 4:42-44
எபேசியர் 4:1-6
யோவான் 6:1-15
“பராமரிக்கும் தந்தை”
2015-07-19Bபொதுக்காலம் 16 ஆம் ஞாயிறுஎரேமியா23:1-6
எபேசியர்2:13-18
மாற்கு6:30-34
சற்றே இளைப்பாருங்கள்
2015-07-12Bபொதுக்காலம் 15 ஆம் ஞாயிறு.ஆமோஸ் 7:12-15
எபேசியர் 1:3-14
மாற்கு 6:7-13
இறையாட்சிப்பணி
2015-07-05Bபொதுக்காலம் 14 ஆம் ஞாயிறு.எசேக்கியல் 2:2-5
2 கொரிந்தியர் 12:7-10
மாற்கு 6:1-6
என் அருள் உனக்குப் போதும்.
2015-06-28Bபொதுக்காலம் 13 ஆம் ஞாயிறு.‏ சாலமோனின் ஞானம் 1: 13-15; 2: 23-24
2 கொரிந்தியர் 8: 7,9,13-15
மாற்கு 5: 21-43
குணமளிக்கும் ஆற்றல்
2015-03-08Bதவக்காலம் மூன்றாம் ஞாயிறு விடுதலைப் பயண நூல 20: 1-17
1 கொரிந்தியர 1: 22-25
யோவான் 2: 13-25
உன்மீது நீ அன்புகூர்வது போல
2015-03-01Bதவக்காலத்தின் இரண்டாம் ஞாயிறுதொடக்க நூல 22: 1-2, 9-13, 15-18
உரோமையர் 8: 31-34
மாற்கு 9: 2-10
இவருக்குச்செவிசாயுங்கள்
2015-02-22Bதவக்காலத்தின் முதல் ஞாயிறுதொடக்க நூல 9: 8-15
1 பேதுரு 3: 18-22
மாற்கு 1: 12-15
சோதனையே திறவுகோல்