ஞாயிறு மறையுரைகள்

மதிப்பிற்குரிய அருட்பணியாளர்களே, துறவிகளே, அருட் கன்னியரே, உங்கள் ஞாயிறு மறையுரைகளை எமது இணையத்தளத்தின் ஆன்மீக வலத்தில் பிரசுரித்து, ஆண்டவர் இயேசுவின் நற்செய்தியை எல்லோருக்கும் அறிவிக்க விரும்பினால், info@tamilcatholicnews.com என்ற எமது மின்னஞ்சலுக்கு உங்களுடைய ஆக்கங்களை அனுப்பிவைக்கவும். உங்கள் மறையுரைகள் உலகெங்கும் இருக்கும் அனைத்து தமிழ் உள்ளங்களையும் சென்றடையும்.


இதோ! ஓநாய்களிடையே ஆடுகளை அனுப்புவதைப்போல நான் உங்களை அனுப்புகிறேன். எனவே பாம்புகளைப்போல முன்மதி உடையவர்களாகவும் புறாக்களைப்போலக் கபடு அற்றவர்களாகவும் இருங்கள்.
(மத்தேயு 10:16)

வழங்குபவர்

அருட்சகோதரி.ஜோபி அமல்ராஜ்
Klooster Sancta Maria, 6161 CV Geleen, Netherland

திகதி ஆண்டு ஞாயிறு வாசகங்கள் தலைப்பு மேலும்
2018-05-06Bஉயிர்ப்புக் காலம் அறாம் ஞாயிறுமுதல் வாசகம் : திருப்பணிகள் 10: 25-26. 34-35.44-48
இரண்டாம் வாசகம் : 1 யோவான் 4:7-10
நற்செய்தி : யோவான் 15:9-17
என் அன்பில் நிலைத்திருங்கள்
2018-04-22Bஉயிர்ப்புக் காலம் நான்காம் ஞாயிறுமுதல்வாசகம் :திருத்தூதர் பணிகள் 4:8-12
இரண்டாம் வாசகம் : 1யோவான் 3:1-2
நற்செய்தி வாசகம் : 10:11-18
என் ஆடுகளும் என்னை அறிந்திருக்கின்றன
2018-04-08Bஉயிர்ப்புக் காலம் இரண்டாம் ஞாயிறு/ இறை இரக்க ஞாயிறுமுதல்வாசகம் : திருததூதர் பணிகள் 4:32-35
இரண்டாம் வாசகம் : 1யோவான் 5:1-6
நற்செய்தி வாசகம் : யோவான் 20:19-31
கடவுளிடமிருந்து பிறக்கும் அனைத்தும் உலகை வெல்லும்
2018-04-01Bபாஸ்கா ஞாயிறுமுதல்வாசகம் : திருத்தூதர் பணிகள் 10: 34,37-43
இரண்டாம் வாசகம் : கொலைசையர் 3:1-4
நற்செய்தி வாசகம்: யோவான் :20:1-9
கிறிஸ்துவே உங்களுக்கு வாழ்வு அளிப்பவர்
2018-03-25Bஆண்டவருடைய திருப்பாடுகள் குருத்து ஞாயிறுமுதல்வாசகம் : எசாயா 50: 4-7
இரண்டாம் வாசகம் : பிலிப்பியர் 2: 6-11
நற்செய்தி வாசகம் : மாற்கு 14:1 15:47
ஆண்டவராகிய என் தலைவர் துணை நிற்கின்றார்; நான் அவமானம் அடையேன்
2018-03-18Bதவக்காலம் ஐந்தாம ஞாயிறுமுதல்வாசகம் : எரேமியா 31:31-34
இரண்டாம் வாசகம் : எபிரேயர் 5: 7-9
நற்செய்தி வாசகம் : யோவான் 12:20-33
நான் அவர்களின் கடவுளாய் இருப்பேன்; அவர்கள் என் மக்களாய் இருப்பார்கள்
2018-03-04Bதவக்காலம் மூன்றாம் ஞாயிறுமுதல்வாசகம் : விடுதலை பயணம் 20:1-17
இரண்டாம் வாசகம் : 1 கொரிந்தியர் 1: 22-25
நற்செய்தி வாசகம் : யோவான் 2 :13-25
உம் இல்லத்தின் மீதுள்ள ஆர்வம் என்னை எரித்துவிடும்
2018-02-18Bதவக்காலம் முதல் ஞாயிறு முதல் வாசகம் தொடக்கநூல் 9: 8-15
இரண்டாம் வாசகம் 1 பேதுரு 3:18-22
நற்செய்தி வாசகம் மாற்கு 1:12-15
மனம்மாறி நற்செய்தியை நம்புங்கள்
2018-02-11Bபொதுக்காலம் ஆறாம் ஞாயிறுமுதல்வாசகம் : லேவியர் 13:1-2,44-46
இரண்டாம் வாசகம் : 1 கொரிந்தியர் 10:31, 11:1
நற்செய்தி வாசகம் : மாற்கு1:40-45
நான் விரும்புகிறேன், உமது நோய் நீங்குக
2018-02-04Bபொதுக்காலம் ஐந்தாம் ஞாயிறுமுதல்வாசகம் : யோபு 7: 1-4, 6-7
இரண்டாம் வாசகம் : 1 கொரிந்தியர் 9:16-19,22-23
நற்செய்தி வாசகம் : மாற்கு 1:29-39
இயேசு அவர் அருகில் சென்று கையைப் பிடித்து அவரைத் தூக்கினார்
2018-01-28Bபொதுக் பாலம் நான்காம் ஞாயிறுமுதல் வாசகம் : இணைசசட்ட நூல் 18:15-20
இரண்டாம் வாசகம் : 1 கொரிந்தியர் 7: 32-35
நற்செய்தி வாசகம் : மாற்கு 1:21-18
என்னுடைய வார்த்தைகளை அவனுடைய வாயில் வைப்பேன்
2018-01-21Bபொதுக்காலம் மூனறாம் ஞாயிறுமுதல் வாசகம்: யோனா 3:5.10
இரண்டாம் வாசகம் : 1 கொரிந்தியர் 7: 29-31
நற்செய்தி வாசகம்: மாற்கு 1:4-20
கடவுள் அவர்கள் செய்தது அனைத்தையும் பார்த்தார்
2018-01-14Bபொதுக்காலம் இரண்டாம் ஞாயிறு முதல்வாசகம் : 1 சாமமூவேல் 3:3-10,19
இரண்டாம் வாசகம் : 1 கொரிந்தியர் 6: 13-15, 17-20
நற்செய்தி வாசகம் : யோவான் 1:35-42
ஆண்டவர் அவனோடு இருந்தார்
2018-01-07Bஆண்டவரின் திருக்காட்சிமுதல்வாசகம் : எசாயா 60: 1-6
இரண்டாம் வாசகம் : எபிசேயர் 3: 2-3, 5-6
நற்செய்தி வாசகம் : மத்தேயு 2:1-12
ஆண்டவர் உன்மீது எழுந்தருள்வார்
2017-12-31Bதிருக் குடும்ப திருவிழா முதல் வாசகம் : தொடக்கநூல் 15: 1-6, 21:1-3
இரண்டாம் வாசகம்: எபிரேயர் 11: 8, 11-12, 17-19
நற்செய்தி வாசகம் : லூக்கா 2: 22-40
ஆபிரகாம் ஆண்டவர்மீது நம்பிக்கை கொண்டார்
2017-12-25Bகிறிஸ்து பிறப்புமுதலாம் வாசகம் : எசாயா 52:7-10
இரண்டாம் வாசகம் : எபிரேயர் 1: 1-6
நற்செய்தி வாசகம் : யோவான் 1: 1-18
ஒளியான இறைவன்
2017-12-24Bதிருவருகைக் காலம் 4 ஆம் வாரம்முதல் வாசகம் : 2 சாமூவேல் 7:1-5, 8b-12, 14-16
இரண்டாம் வாசகம் : உரோமையர் 16:25-27
நற்செய்திவாசகம் ; லூக்கா 1:26-38
ஆண்டவர் உம்மோடு இருக்கிறார்
2017-12-17Bதிருவருகைக் காலம் 3ஆம் ஞாயிறுமுதலாம் வாசகம்: எசாயா 61:1-2a, 10-11
இரண்டாம் வாசகம் : 1 தெசலோனிக்கர் 5: 16-24
நற்செய்தி வாசகம் : யோவான் 1: 6-8, 19-28
உங்களை அழைக்கும் அவர் நம்பிக்கைக்குரியவர்
2017-12-10Bதிருவருகைக் காலம் 2 ஆம் ஞாயிறுமுதல் வாசகம் : எசாயா 40:1-5, 9-11
இரண்டாம் வாசகம் : 2 பேதுரு 3: 8-14
நற்செய்தி வாசகம் :மாற்கு 1:1-8
ஆண்டவருக்காக வழியை ஆயத்தமாக்குங்கள்
2017-12-03Bதிருவருகைக் காலம் 1ஆம் வாரம்முதல்வாசகம் - எசாயா 63: 16b-17, 64: 1, 3b-8
இரண்டாம் வாசகம் - 1 கொரிந்தியர் 1: 3-9
நற்செய்தி வாசகம் - மாற்கு 13: 33-37
நாங்கள் யாவரும் இலைபோல் கருகிப் போகின்றோம்
2017-11-26Aகிறிஸ்து அரசர் பெருவிழாமுதலாம் வாசகம் : எசாயா 34: 11-12, 15-17
இரண்டாம் வாசகம் : 1 கொரிந்தியர் 15: 20-26, 28
நற்செய்தி வாசகம் : மத்தேயு 25: 31-46
காணாமல் போனதைத் தேடுவேன்
2017-11-19Aபொதுக்காலம் 33 ஆம் வாரம்முதலாம் வாசகம் : நீதிமொழிகள் 31: 10-13, 19-20, 30-31
இரண்டாம் வாசகம் : 1 தெசலோனிக்கர் 5: 1-6
நற்செய்தி வாசகம்: மத்தேயு 25; 14-30
நீங்கள் எல்லாரும் ஒளியைச் சார்ந்தவர்கள்
2017-11-12Aபொதுக்காலம் 32 அம் வாரம்முதல் வாசகம் : சாலமோன் ஞானம் 6: 12-16
இரண்டாம் வாசகம் : 1 தெசலோனிக்கர் 4: 13-18
நற்செய;தி வாசகம் : மத்தேயு: 25: 1-13
எப்போதும் நாம் ஆண்டவரோடு இருப்போம்
2017-10-22Aபொதுக்காலம் 29 ஆம் வாரம்முதல்வாசகம் : எசாயா 45: 1, 4-6
இரண்டாம வாசகம் : 1 தெசலோனிக்கர் 1: 1-5a
நற்செய்தி வாசகம் : மத்தேயு 22:15-21
நானே ஆண்டவர், வேறு எவரும் இல்லை
2017-10-15Aபொதுக்காலம் 28 ஆம் வாரம்முதல் வாசகம் : எசாயா 25: 6-10a
இரண்டாம வாசகம் : பிலிப்பியர் 4 :12-14,19-20
நற்செய்தி வாசகம் : மத்தேயு 22:1-14
உங்கள் தேவைகள் அனைத்தையும் நிறைவு செய்வார்
2017-10-08Aபொதுக்காலம் 27 ஆம் ஞாயிறுமுதலாம் வாசகம்: எசாயா 5: 1-7
இரண்டாம் வாசகம்: பிலிப்பியர்:4: 6-9
நற்செய்தி வாசகம் : மத்தேயு : 21: 33-43
அமைதியை அருளும் கடவுள் உங்களோடிருப்பார்
2017-09-10Aபொதுக் காலம் 23 ஆம் ஞாயிறுமுதல் வாசகம் : எசேக்கியல் 33: 7-9
இரண்டாம் வாசகம் : உரோமையர் 13: 8-10
நற்செய்தி :மத்தேயு 18: 15-20
அவர்களிடையே நான் இருக்கின்றேன்
2017-09-03Aபொதுகாலம் 22 ஆம் வாரம்எரோமியா 20: 7-9
உரோமையர் 12:1-2
மத்தேயு:21-27
கடவுளுக்கு உகந்த தூய, உயிருள்ள பலியாக உங்களைப் படையுங்கள்
2017-08-27Aபொதுக்காலம 21 ஆம் வாரம்எசாயா 22 : 19-23
இரண்டாம் வாசம் 11: 33-36
மத்தேயு 16: 13-20
நீங்கள், நான் யார் எனச் சொல்கிறீர்கள்
2017-08-13Aபொதுக்காலம் 19 ஆம் வாரம்1 அரசர்கள் 19: 9a, 11-13a
உரோமையர் 9: 1-5
மத்தேயு 14: 22-33
நம்பிக்கை குன்றியவனே
2017-07-30Aபொதுக்காலம் 17ஆம் வாரம்1 அரசர்கள் 3: 5, 7-12
உரோமையர் 8: 28-30
மத்தேயு 13: 44-52
உனக்கு என்ன வரம் வேண்டும் கேள்
2017-07-08Aபொதுக்காலம் 14 ஆம் வாரம்செக்கரியா 9: 9-10
உரோமையர் 8: 9, 11-12
மத்தேயு 11: 25-30
நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன்
2017-07-02A பொதுக்காலம் 13ஆம் வாரம்2 அரசர்கள் 4:8-11, 14-16a
உரோமையர் 6:3-4, 8-11
மத்தேயு 10:37-42
"நம்மிடம் அடிக்கடி வரும் ஆண்டவரின் அடியவர் புனிதர் "
2017-05-07Aபாஸ்கா காலம் நான்காம் ஞாயிறுதிருத்தூதர் பணிகள் 2:14a,36-41
முதல் பேதுரு 2: 20b-25
யோவான் 10;1-10
நானே வாயில். என் வழியாக நுழைவோருக்கு ஆபத்து இல்லை
2017-04-30Aபாஸ்கா காலம் மூன்றாம் ஞாயிறுதிருத்தூதர் பணிகள் 2:14, 22-23
முதல் பேதுரு 1: 17-21
லூக்கா 24:13-35
நான் ஆண்டவரை எப்போதும் என் கண்முன் வைத்துள்ளேன்
2017-04-23Aஇறை இரக்கத்தின் பெருவிழாதிருத்தூதர் பணிகள் 2:42-47
முதல் பேதுரு 1:3-9
யோவான் 20;19-31
நம்பிக்கைக் கொண்டோர் அனைவரும் ஒன்றாயிருந்தனர்
2017-04-16Aஆண்டவரின் உயிர்ப்பு ஞாயிறுதிருத்தூதர் பணிகள் 10: 34a, 37-43
கொலோசையர் 3:1-4
யோவான் 20:1-9
கிறிஸ்து உங்களுக்கு வாழ்வு அளிப்பவர்
2017-04-09Aஆண்டவருடைய திருப்பாடுகளின் குருத்து ஞாயிறுஎசாயா 50: 4-7
பிலிப்பியர் 2: 6-11
மத்தேயு 26:14-27:66
அடிமையின் வடிவை ஏற்றுக் கொண்டார்
2017-04-02Aதவக்காலம் ஐந்தாம் ஞாயிறுஎசேக்கியேல் 37:12-14
உரோமையர் 8: 8-11
யோவான் 11:1-45
என்னிடம் நம்பிக்கை கொள்பவர் இறப்பினும் வாழ்வார்
2017-03-26A பொதுக்காலம் நான்காம் ஞாயிறு1 சாமூவேல் 16: 1b,6-7,10-13a
எபேசியர் 5:8-14
யோவான் 9:1-41
கிறிஸ்து உன்மீது ஒளிர்ந்தெழுவார்
2017-03-19Aதவக்காலம் மூன்றாம் ஞாயிறுவிடுதலைப் பயணம் 17:3-7
உரோமையர் 5: 1-2,5-8
யோவான் 4:5-42
வாழ்வு தரும் தண்ணிர்
2017-03-12Aதவக்காலம் இரண்டாம் வாரம்தொடக்கநூல் 12:1-4a
2 திமொத்தேயு 1:8b-10
மத்தேயு 17;1-9
உனக்கு ஆசி வழங்குவேன்
2017-03-05Aதவக்காலம் முதலாம் ஞாயிறுதொடக்கநூல் 2; 7-9, 3: 1-7
உரோமையர் 5: 12-19
மத்தேயு 4 : 1-11
உன் கடவுளாகிய ஆண்டவரை வணங்கி, அவர் ஒருவருக்கே பணி செய்
2017-02-26Aபொதுக்காலம் எட்டாம் ஞாயிறுஎசாயா 49: 14-15
முதல் கொரிந்தியர் 4:1-5
மத்தேயு 6 : 24-34
நான் உன்னை மறக்கமாட்டேன்
2017-02-19Aபொதுக்காலம் ஏழாம் ஞாயிறுசீராக் ஞானம் 15:15-20
முதல் கொரிந்தியர் 2 : 06-10
மத்தேயு 05 : 17-37
கடவுளின் கோவில் தூயது, நீங்களே அக்கோவில்
2017-02-12Aபொதுக்காலம் ஆறாம் ஞாயிறுசீராக்கின் ஞானம் 15:16-20
முதல் கொரிந்தியர் 2 :6-10
மத்தேயு 5 : 17-37
ஆண்டவரின் ஞானம் பெரிது. அவர் ஆற்றல் மிக்கவர், அனைத்தையும் அவர் காண்கின்றார்
2017-02-05Aபொதுக்காலம் ஐந்தாம் ஞாயிறுஎசாயா 58:7-10
முதல் கொரிந்தியர் 2:1-5
மத்தேயு 5:13-16
உன் நேர்மை உனக்கு முன் செல்லும், ஆண்டவரின் மாட்சி உனக்குப் பின் செல்லும்
2017-01-29Aபெதுக்காலம் நான்காம் ஞாயிறுசெப்பனியா 2:3,3:12-13
முதல் கொரிந்தியர் 1:26 - 31
மத்தேயு 5:1-12
ஆண்டவரைத் தேடுங்கள்
2017-01-22Aபொதுக்காலம் மூன்றாம் ஞாயிறுஎசாயா 9: 1-4
முதல் கொரிந்தியர் 1: 10-13, 17
மத்தேயு 4: 12-23
மனம் மாறுங்கள்
2017-01-15Aபொதுக்காலம் இரண்டாம் ஞாயிறுஎசாயா 49: 5-6
1 கொரிந்தியர் 1:1-3
யோவான் 1: 29-34
ஆண்டவர் பார்வைியில் நான் மதிப்புப் பெற்றவன்
2017-01-08Aஆண்டவரின் திருக்காட்சிப் பெருவிழாஎசாயா 60: 1-6
எபேசியர் 3: 2-3a
மத்தேயு 2: 1-12
ஆண்டவரின் மாட்சி உன்மேல் உதித்துள்ளது
2017-01-01Aகன்னிமரியாள் இறைவனின் தாய் எண்ணிக்கை 6:22-27
கலாத்தியர் 4:4-7
லூக்கா 2:16-21
ஆண்டவர் உனக்கு ஆசி வழங்கி உன்னைக் காப்பாராக
2016-12-25Aகிறிஸ்து பிறப்புஎசாயா 52:7-10
எபிரேயர் 1:1-6
யோவான் 1:1-18
ஒளியான அவர் உலகில் இருந்தார்
2016-12-18Aதிருவருகைக்காலம் நான்காம் ஞாயிறுஎசாயா 7:10-14
உரோமையர் 1:1-7
மத்தேயு 1:18-24
இம்மானுவேல் என்றால் கடவுள் ' நம்முடன் இருக்கிறார் ' என்பது பொருள்
2016-12-11Aதிருவருகைக்காலம்எசாயா 35:1-6,10
யாக்கோபு 5:7-10
மத்தேயு 11:2-11
ஆண்டவரின் மாட்சியையும் நம் கடவுளின் பெருமையையும் அவர்கள் காண்பார்கள்
2016-12-04Aதிருவருகைக்காலம் இரண்டாம் ஞாயிறுஎசாயா 11:1-10
உரோமையர் 15:4-9
மத்தேயு 3:1-12
பாலை நிலத்தில் குரல் ஒன்று முழுங்குகின்றது
2016-11-27Aதிருவருகைக்காலம் முதல் ஞாயிறுஎசாயா 2:1-5
உரோமையர் 13:11-14
மத்தேயு 24:37-44
விழிப்பாயிருங்கள்
2016-11-20Cபொதுக்காலம் முப்பத்தி நான்காம் ஞர்யிறு2 சாமுவேல் 5:1-3
கொலோசையர் 1:12-20
லூக்கா 23:35-43
"இயேசுவே நீர் ஆட்சியுரிமை பெற்று வரும்போது என்னை நினைவிற்கொள்ளும்"
2016-11-13Cபொதுக்காலம் முப்பத்திகமூன்றாம் ஞாயிறுமலாக்கி 4: 1-2
2 தெசலோனிக்கர் 3:7-12
லூக்கா 21:5-19
நீங்கள் மன உறுதியோடு இருந்து உங்கள் வாழ்வைக் காத்துக் கொள்ளுங்கள்
2016-11-06Cபொதுக்காலம் முப்பதிரெண்டாம் றஞாயிறு2 மக்கபேயர் 7:1-2.9-14
2 தெசலோனிக்கர் 2:16-3:5
லூக்கா:20:27-38
ஆண்டவர் நம்பிக்கைகுரியவர், அவர் உங்களை உறுதிப்படுத்தி, தீயோனிடமிருந்து காத்தருள்வார்
2016-10-30Cபொதுக்காலம் முப்பத்தொன்றாம் ஞாயிறுசாலமோனின் ஞானம் 11: 22-12:2
2 தெசலோனிக்கர் 1:11-2:2
லூக்கா 19:1-10
இன்று உமது வீட்டில் நான் தங்க வேண்டும்
2016-10-23Cபொதுக்காலம் முப்பதாம் ஞாயிறுசீராக் 35:12-14,16-18
2 திமொத்தேயு 4:6-8,16-18
லூக்கா 18:9-14
"தங்களைத் தாழ்த்துவோரின் வேண்டுதல் முகில்களை ஊடுருவிச் செல்லும்"
2016-10-16cபொதுக்காலம் இருபத்தொன்பதாம் ஞாயிறுவிடுதலை பயணம் 17: 8-13
2 திமொத்தேயு 3 : 14-4 :2
லூக்கா 18: 1-8
கடவுளின் கோலை கையில் பிடித்தவாறு
2016-10-09Cபொதுக்காலம் இருபத்தெட்டாம் ஞாயிறு2 அரசர்கள் 5:4-17
2 திமொத்தேயு 2:8-13
லூக்கா 17:11-19
எழுந்து செல்லும், உமது நம்பிக்கை உமக்கு நலமளித்தது
2016-10-02Cபொதுக்காலம் இருபத்தேழாம் ஞாயிறுஅபகூக்கு 1:2-3,2:2-4
2 திமொத்தேயு 1:6-8,13-14
லூக்கா:17:5-10
எங்கள் நம்பிக்கையை மிகுதியாக்கும்
2016-09-25Cபொதுக்காலம் இருபத்தாறாம் ஞாயிறுஆமோஸ் 6 1.3-7
1 திமொத்தேயு 6: 11-16
லூக்கா:16:19-31
விசுவாச வாழ்வு என்னும் போராட்டத்தில் ஈடுபடு
2016-09-18Cபொதுக்காலம் இருபத்தி ஐந்தாம் ஞாயிறுஆமோஸ் 8:4-7
1 திமொத்தேயு 2:1-8
லூக்கா 16:1-13
அனைவருக்காகவும் மன்றாடுங்கள்: இறைவனிடம் வேண்டுங்கள்
2016-09-11Cபொதுக்காலம் இருபத்திநான்காம் ஞாயிறுவிடுதலை பயண நூல் 32:7-11.13-14
1 திமொத்தேயு 1:12-17
லூக்கா 15:1-32
மனம் மாறிய ஒரு பாவியைக் குறித்து விண்ணுலகில் மிகுதியான மகிழ்ச்சி உண்டாகும்
2016-09-04Cபொதுக்காலம் இருபத்திமூன்றாம் ஞாயிறுசாலமோனின் ஞானம் 9:13-18
பிலமோன் 9:10,12-17
லூக்கா14:25-33
தம் சிலுவையைச் சுமக்காமல் என் பின் வருபவர் எனக்குச் சீடராய் இருக்கமுடியாது
2016-08-28Cபொதுக்காலம் இருபத்திரண்டாம் ஞாயிறுசீராக் 3:19-21,30-31
எபிரேயர் 12:18-19,22-24
லூக்கா 14:1,7-14
நான் கனிவும் தாழ்மையும் உடையவன்
2016-07-10Cபொதுக்காலம் பதினைந்தாம் ஞாயிறுஇணைச்சட்ட நூல்: 30:10-14
கொலோசையர் 1:15-20
லூக்கா 10:25-37
இறைவனில் நட்புறவு
2016-07-03Cபொதுக்காலம் பதிநான்காம் ஞாயிறுஎசாயா 66:10-14
கலாத்தியர் 6:14-18
லூக்கா 10: 1-12,17-20
"அறுவடை மிகுதி, வேலையாள்களோ குறைவு, புறப்படுங்கள்"
2016-06-26Cபதிமூன்றாம் ஞாயிறு1 அரசர்கள் 19:16,19-21
கலாத்தியர் 5:1.13-18
லூக்கா 9:51-62
தூய ஆவியின் தூண்டுதுலுக்கேற்ப வாழுங்கள்
2016-06-19Cபொதுக்காலம் பன்னிரெண்டாம் றஞாயிறுசெக்கரியா 12:10-11
கலாத்தியர் 3:26-29
லூக்கா 9:18-24
நீங்கள் நான் யார் எனச் சொல்கிறீர்கள்
2016-06-12Cபொதுக்காலம் பதினொன்றாம் ஞாயிறு2 சாமூவேல் 12:7-10.13
காலாத்தியர் 2:16,19-21
லூக்கா 7:36-8:3
"உமது நம்பிக்கை உம்மை மீட்டது, அமைதியுடன் செல்க "
2016-06-05Cபொதுக்காலத்தின் பத்தாம் ஞாயிறு1 அரசர்கள் 17:17-24
கலாத்தியர் 1:11-19
லூக்கா 7: 11-17
"கடவுள் தம் மக்களைத் தேடி வந்திருக்கின்றார்"
2016-05-29C இயேசுவின் திருவுடல், திருஇரத்தப் பெருவிழாத் திருப்பலிதொடக்க நூல் 14:18-20
1கொரிந்தியர் 11: 23-26
லூக்கா 9:11-17
விண்ணகத்திலிருந்து இறங்கி வந்த வாழ்வு தரும் உணவு நானே
2016-05-22C மூவொரு கடவுள் பெருவிழாநீதிமொழிகள் 8: 22-31
உரோமையர் 5: 1-5
யோவான்: 16: 12-15
மூவொரு இறைவன்
2016-05-15Cதூய ஆவி ஞாயிறு பெருவிழாதி.ப2:1-11
1கொரி12:3-7, 12-13
யோவா20:19-23
தூய ஆவியைப் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள்
2016-05-08C ஆண்டவரின் விண்ணேற்புப் பெருவிழாதிப:1:1-11
எபேசி. 1:17-23
லூக்கா 24: 46-53
பாவமன்னிப்புப் பெற மனம் மாறுங்கள்
2016-05-01Cபாஸ்கா காலத்தின் ஆறாம் ஞாயிறு தி ப 15: 1-2,22-29
தி வெ 21: 10-14,22,23
யோவான் 14 :23-29
என் அமைதியை உங்களுக்கு அளிக்கின்றேன்
2016-04-24Cஉயிர்ப்புக்காலம் 5ஆம் ஞாயிறு
தி.பணி 14:21-27
திருவெளிப்பாடு 21:1-5
யோவான் 13:31-33.34-35
அன்புச் சீடர்களாக
2016-02-07Cபொதுக்காலம் ஐந்தாம் ஞாயிறு எசாயா 6: 1-8, 1
கொரி 15: 1-11
லூக்கா5: 1-11
அனைத்து மக்களுக்கும் ஆண்டவரின் வியத்தகு செயல்களை அறிவியுங்கள்
2016-01-31Cபொதுக்காலம் நான்காம் ஞாயிறு எரேமியா: 1:4-5,17-19,
1 கொரி 12:31-13:13
லூக்கா 4:21-30
என் விண்ணப்பத்திற்கு கடவுளே பதில் மொழி தாரும்
2016-01-24Cபொதுக்காலம் மூன்றாம் ஞாயிறு நெகேமியா 8,2-4.5-6.8-10
1கொரி 12:12-30
லூக் 1:1-4,14-21
ஆண்டவர் இரக்கமும் அருளும் கொண்டவர்
2016-01-17Cபொதுக்காலம் இரண்டாம் ஞாயிறு எசா62:1-5
1கொரி12:4-11
யோவா2:1-11
அனைத்து மக்களுக்கும் ஆண்டவரின் வியத்தகு செயல்களை அறிவியுங்கள்
2016-01-10C ஆண்டவரின் திருமுழுக்கு பெருவிழா எசாயா 40:1-5, 9-11
தீத்து 2:11-14; 3:4-7
லூக்கா 3:15-16, 21-22
ஆண்டவர் தம் மக்களுக்கு அமைதி அளித்து ஆசி வழங்குவாராக
2016-01-03C ஆண்டவரின் திருக்காட்சி விழா எசாயா 60:1-12
எபேசி 3:2-3, 5-6
மத்தேயு 2:1-12
உன் ஒளி தோன்றியுள்ளது
2015-12-27C இயேசு, மரியா, யோசேப்பின் திருக்குடும்பம் சாமுவேல் 1:20-22,24-28
யோவான் 3:1-2, 21-24
லூக்கா 2:41-52
ஆண்டவரே உமது இல்லத்தில் தங்கி இருப்போர் பேறுபெற்றோர்.
2015-12-13Cதிருவருகைக்காலத்தின் மூன்றாம் ஞாயிறுஎசாயா 12:2-3,4,5-6
பிலிப்பியர் 4:4-7
லூக்கா 3:10-18
ஆண்டவரே என் ஒளி அவரே என் மீட்பு
2015-12-06Cதிருவருகைக்காலம் இரண்டாம் வாரம்பாரூக்கு 5: 1-9
பிலிப்பியர் 1: 4-6, 8-11
லூக்கா 3:1-6
என் மீட்பரான ஆண்டவரில் என் இதயம் மகிழ்கின்றது
2015-11-22Bபொதுக்காலம் 34 ஆம் வாரம் தானி7:13-14
தி.வெ1:5-8
யோவா18:33-37
ஆண்டவர் ஆட்சி செய்கிறார்; மாட்சியை ஆடையாய் அணிந்துள்ளார்.
2015-09-27Bபொதுக்காலத்தின் இருபத்திஆறாம் ஞாயிறுஎண்11:25-29
யாக்5:1-6
மாற்9:38-43 45 47-48
இறை வாக்கினர்களாக வாழ.....
2015-09-20Bபொதுக்காலம் 25 ஆம் ஞாயிறு சாலமோனின் ஞானம் 2:17-20
யாக்கோபு 3:16 4:3
மாற்கு 9:30-37
நாம் முதல்வராக இருக்க விரும்பினால் .....
2015-03-22Bதவக்காலத்தின் ஜந்தாம் ஞாயிறு எரே31:31-34 எபி5:7-9 யோவா12:20-33முடிவில்லா அன்பு
2015-03-15Bதவக்காலத்தின் நான்காம் ஞாயிறு2கு.பே36:14-16,19-23
எபே2:4-10
யோவா 3:14-21
அவருடைய அன்பிற்கு சாட்சியாய் வளர்வோம்