ஞாயிறு மறையுரைகள்

மதிப்பிற்குரிய அருட்பணியாளர்களே, துறவிகளே, அருட் கன்னியரே, உங்கள் ஞாயிறு மறையுரைகளை எமது இணையத்தளத்தின் ஆன்மீக வலத்தில் பிரசுரித்து, ஆண்டவர் இயேசுவின் நற்செய்தியை எல்லோருக்கும் அறிவிக்க விரும்பினால், info@tamilcatholicnews.com என்ற எமது மின்னஞ்சலுக்கு உங்களுடைய ஆக்கங்களை அனுப்பிவைக்கவும். உங்கள் மறையுரைகள் உலகெங்கும் இருக்கும் அனைத்து தமிழ் உள்ளங்களையும் சென்றடையும்.


இதோ! ஓநாய்களிடையே ஆடுகளை அனுப்புவதைப்போல நான் உங்களை அனுப்புகிறேன். எனவே பாம்புகளைப்போல முன்மதி உடையவர்களாகவும் புறாக்களைப்போலக் கபடு அற்றவர்களாகவும் இருங்கள்.
(மத்தேயு 10:16)

திருப்பலி வாசக விளக்கவுரை

வழங்குபவர்

அருட்.பணி. மி.ஜெகன்குமார் அமதி

திகதி ஆண்டு ஞாயிறு/திருவிழா வாசகங்கள் மேலும்
2019-11-17Cஆண்டின் பொதுக்காலம் முப்பத்தி மூன்றாம் வாரம்  முதல் வாசகம்: மலாக்கி 3,19-20
திருப்பாடல்: திருப்பாடல் 98
இரண்டாம் வாசகம்: 2தெசலோனிக்கர் 3,7-12
நற்செய்தி: லூக்கா 21,5-19
2019-11-10Cஆண்டின் பொதுக்காலம் முப்பத்திரண்டாம் வாரம். முதல் வாசகம்: 2 மக்கபேயர் 7,1-2.9-14
பதிலுரைப்பாடல்: திருப்பாடல் 17
இரண்டாம் வாசகம்: 2 தெசலோனிக்கர் 2,16-3,5
நற்செய்தி: லூக்கா 20,27-38
2019-11-03Cஆண்டின் பொதுக்காலம் முப்பத்தோராவது வாரம் Thirty-first Sunday in Ordinary Time முதல் வாசகம்: சாலமோனின் ஞானம் 11,22-12,2

பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 145

இரண்டாம் வாசகம்: 2தெசலோனிக்கர் 1,11-2,2

நற்செய்தி: லூக்
2019-10-27Cஆண்டின் பொதுக்காலம் முப்பதாம் வாரம், Thirtieth Sunday in Ordinary Time முதல் வாசகம்: சீராக் 35,12-14.16-19

பதிலுரைப்பாடல்: திருப்பாடல் 33,2-3.17-19.23

இரண்டாம் வாசகம்: 2திமோத்தேயு 4,6-8.16-18.

நற்செய்தி
2019-10-20Cஆண்டின் பொதுக்காலம் இருப்பத்தொன்பதாம் வாரம் முதல் வாசகம்: வி.ப 17,8-13
திருப்பாடல்: 121
இரண்டாம் வாசகம்: 2திமோ 3,14-4,2
நற்செய்தி: லூக் 18,1-8 
2019-10-06Cஆண்டின் பொதுக்காலம் இருப்பத்தேழாம் வாரம் 06,10,2019 முதல் வாசகம், அபகூக்கு 1,2-3:2,2-4
பதிலுரைப்பாடல், திருப்பாடல்: 95
இரண்டாம் வாசகம், 2திமோத்தேயு 1,6-8.13-14
நற்செய்தி, லூக்கா 17,5-10
2019-09-29Cஆண்டின் பொதுக்காலம் இருபத்தி ஆறாம் வாரம் 26th Sunday in Ordinary Time முதல் வாசகம்: ஆமோஸ் 6,1.4-7
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 146
இரண்டாம் வாசகம்: 1திமோத்தேயு 6,11-16
நற்செய்தி: லூக்கா 16,19-31
2019-09-22Cஆண்டின் பொதுக்காலம் இருபத்தைந்தாம் வாரம் 25th Sunday in Ordinary Time  முதல் வாசகம்: ஆமோஸ் 8,4-7
திருப்பாடல்: 113
இரண்டாம் வாசகம்: 1திமோத்தேயு 2,1-8
நற்செய்தி: லூக்கா 16,1-13
2019-09-15Cஆண்டின் பொதுக்காலம் இருப்பத்தி நான்காம் வாரம், 24th Sunday in Ordinary Time முதல் வாசகம்: வி.ப 32,7-11.13-14
பதிலுரைப்பாடல்: திருப்பாடல் 51
இரண்டாம் வாசகம்: 1திமோ 1,12-17
நற்செய்தி: லூக் 15,1-32
2019-09-01Cஆண்டின் பொதுக்காலம் இருபத்திரண்டாம் வாரம்.  முதல் வாசகம், சீராக்: 3,19-21.30-31
திருப்பாடல், திருப்பாடல் 68
இரண்டாம் வாசகம், எபி 12,18-19.22-24
நற்செய்தி, லூக்கா: 14,1.7-14
2019-08-25Cபொதுக்காலத்தின் இருபத்திதோராம் ஞாயிறு Twenty-first Week in Ordinary Times. முதல் வாசகம்: எசாயா 66,18-21
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 117
இரண்டாம் வாசகம்: எபிரேயர் 12,5-7.11-13
நற்செய்தி: லூக்கா 13,22-30
2019-08-11Cபொதுக்காலத்தின் பத்தொன்பதாம் ஞாயிறு The Nineteenth Sunday in Ordinary Times. முதல் வாசகம்: சாலமோனின் ஞானம்: 18,6-9

பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல்: 33

இரண்டாம் வாசகம்: எபிரேயர் 11,1-2.8-19

நற்செய்தி: லூக்கா:
2019-07-28Cபொதுக்காலத்தின் பதினேழாம் ஞாயிறு Seventeenth Week Ordinary Times. முதல் வாசகம்: தொ.நூல் 18,20-32
திருப்பாடல்: 138
இரண்டாம் வாசகம:; கொலோ 2,12-14
நற்செய்தி: லூக் 11,1-13
2019-07-28Cபொதுக்காலத்தின் பதினேழாம் ஞாயிறு Seventeenth Week Ordinary Times. முதல் வாசகம்: தொ.நூல் 18,20-32
திருப்பாடல்: 138
இரண்டாம் வாசகம:; கொலோ 2,12-14
நற்செய்தி: லூக் 11,1-13
2019-07-21Cபொதுக்காலத்தின் பதினாறாம் ஞாயிறு Sixteenth Sunday of the Ordinary Times. முதல் வாசகம்: தொ.நூல் 18,1-10

திருப்பாடல்: 15

இரண்டாம் வாசகம்: கொலோசேயர் 1,24-28

நற்செய்தி: லூக்கா 10,38-42

2019-07-14Cபொதுக்காலத்தின் பதினைந்தாம் ஞாயிறு: 15th Sunday in Ordinary Times. முதலாம் வாசகம்: இணைச்சட்டம் 30,10-14

திருப்பாடல்: திருப்பாடல் 19

இரண்டாம் வாசகம்: கொலோசேயர் 1,15-20

நற்செய்தி: லூக்கா 10,25-37
2019-07-07Cபொதுக்காலத்தின் பதினாங்காம் ஞாயிறு 14th Sunday in Ordinary Times C. முதல் வாசகம்: எசாயா 66,10-14
பதிலுரைப் பாடல் திருப்பாடல் 66
இரண்டாம் வாசகம்: கலாத்தியர் 6,14-18
நற்செய்தி: லூக்கா 10,1-12.17-20
2019-06-30Cபொதுக்காலம் பதிமூன்றாம் ஞாயிறு Thirteen Sunday in Ordinary Times. C முதலாம் வாசகம்:1அரசர் 19,16.19-21

பதிலுரைப்பாடல்: திருப்பாடல் 15

இரண்டாம் வாசகம்: கலாத் 5,1.13-18

நற்செய்தி: லூக்கா 9,51-62

2019-06-23Cகிறிஸ்துவின் திருவுடல், திரு இரத்த பெறுவிழா, The Most Holy Feast of Corpus Christi முதல் வாசகம்: தொ.நூல் 14,18-20
தி.பா: 110.
இரண்டாம் வாசகம்: 1கொரி 11,23-26.
லூக் 9,11-17.
2019-06-16Cமூவொரு இறைவன்-ஒரு கத்தோலிக்க விவிலியப் பார்வை: The Feast of Blessed Trinity. முதல் வாசகம்: நீமொ. 8,22-31
திருப்பாடல்: 8
இரண்டாம் வாசகம்: உரோ 5,1-5
நற்செய்தி: யோ 16,12-15
2019-06-09Cதூய ஆவியார் பெருவிழா முதலாம் வாசகம்: திருத்தூதர் பணிகள் 2,1-11
பதிலுரைப்பாடல்: திருப்பாடல் 104
இரண்டாம் வாசகம்: 1கொரிந்தியர் 12,3-7.12-13
நற்செய்தி: யோவான் 20, 19-23<
2019-05-26Cபாஸ்கா காலம் ஆறாம் வாரம்; முதல் வாசகம்: திருத்தூதர் பணிகள் 15,1-2.22-29.
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 67.
இரண்டாம் வாசகம்: திருவெளிப்பாடு 21,10-14.22-23.
நற்செய்தி: யோவான்
2019-05-19Cபாஸ்கா காலம் ஐந்தாம் வாரம் முதல் வாசகம்: திருத்தூதார் பணி 14,21-27
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 145
இரண்டாம் வாசகம்: தி.வெளி 21,1-5
நற்செய்தி: யோவான் 13,31-35
2019-05-12Cபாஸ்கா காலம் நான்காம் வாரம் முதல் வாசகம்: தி.பணி 13,14.43-52.
திருப்பாடல் 100.
இரண்டாம் வாசகம்: தி.வெ 7,9.14-17.
நற்செய்தி: யோவான் 10,27-30.
2019-05-05Cபாஸ்காக் காலம் மூன்றாம் வாரம், முதல் வாசகம்: தி.பணி 5,27-32.40-41

திருப்பாடல்: 30

திருவெளிப்பாடு 5,11-14

யோவான் 21,1-19

2019-04-28Cபாஸ்கா காலம் இரண்டாம் வாரம் முதல் வாசகம்: தி.பணி 5,12-16

திருப்பாடல்: 118

திருவெளிப்பாடு 1,9-13.17-19

யோவான் 20,19-31

2019-04-21Cஉயிர்ப்புப் பெருவிழா (இ) முதல் வாசகம்: திருத்தூதர் பணிகள் 10,34அ.37-43
பதிலுரைப் பாடல்: 118
இரண்டாம் வாசகம்: கொலோசேயர் 3,1-4
நற்செய்தி: யோவான் 20,1-9
2019-04-20Cபெரிய சனி, திருவிழிப்பு (இ) தொடக்க நூல் 1,1-2,2
விடுதலைப் பயணம் 14,15-15,1
எசாயா 54,5-14
எசேக்கியேல் 36,16-17அ,18-28
உரோமையர் 6,3-11
மத்தேயு 28,1-10
2019-04-14Cகுருத்தோலை ஞாயிறு (இ) முதல் வாசகம்: எசாயா 50,4-7
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 21
இரண்டாம் வாசகம்: பிலிப்பியர் 2,6-11
நற்செய்தி: லூக்கா 22,14 - 23,56
2019-04-07Cதவக்காலம், ஐந்தாம் வாரம் (இ), முதலாம் வாசகம்: எசாயா 43,16-23
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 125
இரண்டாம் வாசகம்: பிலிப்பியர் 3,8-14
நற்செய்தி: யோவான் 8,1-11
2019-03-31Cதவக்காலம், நான்காம் வாரம் (இ), முதல் வாசகம்: யோசுவா 5,9-12

பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 34

இரண்டாம் வாசகம்: 2 கொரிந்தியர் 5,17-21

நற்செய்தி: லூக்கா 15,1-3.11
2019-03-24Cதவக்காலம் மூன்றாம் வாரம் (இ), முதல் வாசகம்: விடுதலைப் பயணம் 3,1-8.13-15

பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 103

இரண்டாம் வாசகம்: 1கொரிந்தியர் 10,1-6.10-12

நற்செய்தி: லூ
2019-03-17Cதவக்காலம் இரண்டாம் வாரம் (இ) முதல் வாசகம்: தொடக்க நூல் 15,5-12.17-18
பதிலுரைப்பாடல்: 27
இரண்டாம் வாசகம்: பிலிப்பியர் 3,17-4,1
நற்செய்தி: லூக்கா 9,28-36
2019-03-10Cதவக்காலம் முதல் வாரம் (இ) முதல் வாசகம்: இ.ச 26,4-10
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 91.
இரண்டாம் வாசகம்: உரோமையர் 10,8-13
நற்செய்தி: லூக்கா 4,1-13
2019-02-10Cபொதுக்காலம் ஐந்தாம் வாரம் (இ) முதல் வாசகம்: எசாயா 6,1-2.3-8
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 138
இரண்டாம் வாசகம்: 1கொரிந்தியர் 15,1-11
நற்செய்தி: லூக்கா 5,1-11
2019-01-27Cஆண்டின் பொதுக்காலம் மூன்றாம் வாரம் (இ) முதல் வாசகம்: நெகேமியா 8,2-10
பதிலுரைப் பாடல்: 19
இரண்டாம் வாசகம்: 1கொரிந்தியர் 12,12-30
நற்செய்தி: லூக்கா 1,1-4:4,14-21
2019-01-20Cஆண்டின் பொதுக்காலம் இரண்டாம் வாரம் (இ) முதல் வாசகம்: எசாயா 62,1-5

பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 96

இரண்டாம் வாசகம்: 1கொரிந்தியர் 12,4-11

நற்செய்தி: யோவான் 2,1-12

2019-01-06ABCThe Epiphany of the Lord: ஆண்டவரின் திருக்காட்சி பெருவிழாமுதல் வாசகம்: எசாயா 60,1-6
பதிலுரைப்பாடல்: திருப்பாடல் 72
இரண்டாம் வாசகம்: எபேசியர் 3,2-3.5-6
நற்செய்தி: மத்தேயு 2,1-12
2019-01-01ABCமகா பரிசுத்த அன்னை மரியா, இறைவனின் தாய் (அ,ஆ,இ) 01,01,2019:  முதல் வாசகம்: எண்ணிக்கை 6,22-27
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 66
இரண்டாம் வாசகம்: கலாத்தியர் 4,4-7
நற்செய்தி லூக்கா 2,16-21 
2018-12-30C‘திருக்குடும்ப விழா, நல்லதொரு குடும்பம் செய்வோம்’ முதல் வாசகம்: 1சாமுவேல் 1,20-22.24-28
திருப்பாடல் 84,1-2.4-5.8-9
இரண்டாம் வாசகம்: 1யோவான் 3,1-2.21-24
நற்செய்தி: லூக்கா 2,41-52
2018-12-16Cதிருவருகைக்காலம் மூன்றாம் வாரம் (இ) முதல் வாசகம்: செப்பானியா 3,14-18
பதிலுரைப் பாடல்: எசாயா 12,2-6
இரண்டாம் வாசகம்: பிலிப்பியர் 4,4-7
நற்செய்தி: லூக்கா 3,10-18
2018-12-09Cதிருவருகைக்காலம் இரண்டாம் வாரம் (இ)A Commentary on the Sunday Readings முதல் வாசகம்: பாரூக்கு 5,1-9
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 126
இரண்டாம் வாசகம்: பிலிப்பியர் 1,4-11
நற்செய்தி: லூக்கா 3,1-6
2018-12-02Cதிருவருகைக்காலம் முதலாம் வாரம் (இ) 02,12,2018 முதல் வாசகம்: எரேமியா 33,14-16
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 25,1.4-5. 9-10.
இரண்டாம் வாசகம்: 1தெசலோனிக்கர் 3,12-4,2
லூக்கா 21,25-28.34-36
2018-11-18Bஆண்டின் பொதுக்காலம் 33ம் வாரம் (ஆ) முதல் வாசகம்: தானியேல் 12,1-3
திருப்பாடல்: திருப்பாடல் 15
இரண்டாம் வாசகம்: எபிரேயர் 10,11-14.18
நற்செய்தி: மாற்கு 13,24-32
2018-11-11Bஆண்டின் பொதுக்காலம் 32ம் ஞாயிறு ஆ முதலாம் வாசகம்: 1அரசர் 17,10-16
பதிலுரைப்பாடல்: திருப்பாடல் 146
இரண்டாம் வாசகம்;: எபிரேயர் 9,24-28
நற்செய்தி: மாற்கு 12,38-44
2018-11-04Bஆண்டின் பொதுக்காலம் முப்பத்தோராம் வாரம் (ஆ) முதல் வாசகம்: இணைச்சட்டம் 6,2-6

பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 17

எபிரேயர் 7,23-28

நற்செய்தி: மாற்கு 12,28-34

2018-10-28Bஆண்டின் பொதுக்காலம் முப்பதாம் வாரம் (ஆ) முதல் வாசகம்: எரேமியா 31,7-9
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 125
இரண்டாம் வாசகம்: எபிரேயர் 5,1-6
நற்செய்தி: மாற்கு 10,46-52
2018-10-21Bஆண்டின் பொதுக்காலம் இருபத்தொன்பதாம் வாரம் (ஆ) முதல் வாசகம்: எசாயா 53,10-11

பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 33

இரண்டாம் வாசகம்: எபிரேயர் 4,14-16

நற்செய்தி: மாற்கு 10,32.35-45
2018-10-14Bஆண்டின் பொதுக்காலம் இருபத்தெட்டாம் வாரம் (ஆ) முதல் வாசகம்: சாலமோனின் ஞானம் 7,7-11

பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 90

இரண்டாம் வாசகம்: எபிரேயர் 4,12-13

நற்செய்தி: மாற்கு 10,17-30
2018-10-07Bஆண்டின் பொதுக்காலம் இருபத்தேழாம் வாரம் (ஆ) முதல் வாசகம்: தொடக்கநூல் 2,18-24

பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 128

இரண்டாம் வாசகம்: எபிரேயர் 2,9-11

நற்செய்தி: மாற்கு 10,2-16
2018-09-23ஆண்டின் பொதுக்காலம் இருபத்தைந்தாம் வாரம் (ஆ)
2018-09-16Bஆண்டின் பொதுக்காலம் இருப்பத்திநான்காம் வாரம் (ஆ) முதல் வாசகம்: எசாயா 50,5-9
பதிலுரைப்பாடல்: திருப்பாடல் 116
இரண்டாம் வாசகம்: யாக்கோபு 2,14-18
நற்செய்தி: மாற்கு 8, 27-35
2018-09-09Bஆண்டின் பொதுக்காலம் இருபத்திமூன்றாம் ஞாயிறு (ஆ) முதல் வாசகம்: எசாயா 35,4-7 பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 146 இரண்டாம் வாசகம்: யாக்கோபு 2,1-5 நற்செய்தி: மாற்கு 7,31-37
2018-08-26Bஆண்டின் பொதுக்காலம் இருபத்தோராம் ஞாயிறு (ஆ) முதல் வாசகம்: யோசுவா 24,1-2.15-17.18

பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 34

இரண்டாம் வாசகம்: எபேசியர் 5,21-32

நற்செய்தி: யோவான் 6,60-69
2018-08-19Bஆண்டின் பொதுக்காலம் இருபதாம் ஞாயிறு (ஆ) முதல் வாசகம்: நீதிமொழிகள் 9,1-6

பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 34

இரண்டாம் வாசகம்: எபேசியர் 5,15-20

நற்செய்தி: யோவான் 6,51-58

2018-08-12B

ஆண்டின் பொதுக்காலம் பத்தொன்பதாம் ஞாயிறு (ஆ)

முதல் வாசகம்: 1அரசர்கள் 19,4-8
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 34
இரண்டாம் வாசகம்: எபேசியர் 4,30-5,2
நற்செய்தி: யோவான் 6,41-51
2018-08-05Bஆண்டின் பொதுக்காலம் பதினெட்டாம் ஞாயிறு (ஆ) முதல் வாசகம்: விடுதலைப் பயணம் 16,2-4.12-15 பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 78 இண்டாம் வாசகம்: எபேசியர் 4,17.20-24 நற்செய்தி: யோவான் 6,24-35
2018-07-29Bஆண்டின் பொதுக்காலம் பதினேழாம் ஞாயிறு (ஆ) முதல் வாசகம்: 2அரசர் 4,42-44
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 145
இண்டாம் வாசகம்: எபேசியர் 4,1-6
நற்செய்தி: யோவான் 6,1-15
2018-07-22Bஆண்டின் பொதுக்காலம் பதினாறாம் ஞாயிறு (ஆ) முதல் வாசகம்: எரேமியா 23,1-6

பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 23

இண்டாம் வாசகம்: எபேசியர் 2,13-18

நற்செய்தி: மாற்கு 6,30-34

2018-07-15Bஆண்டின் பொதுக்காலம் பதினைந்தாம் ஞாயிறு (ஆ) முதல் வாசகம்: ஆமோஸ் 7,12-15
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 85
இண்டாம் வாசகம்: எபேசியர் 1,3-14
நற்செய்தி: மாற்கு 6,7-13
2018-07-01Bஆண்டின் பொதுக்காலம் பதின்மூன்றாம் ஞாயிறு (ஆ) முதல் வாசகம்: சாலமோனின் ஞானம் 1,13-15: 2,23-24
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 30
இண்டாம் வாசகம்: 2கொரிந்தியர் 8,7-15
நற்செய்தி: மாற்கு 5,2-43
2018-06-24Bதிருமுழுக்கு யோவானின் பிறப்பு, பெருவிழா முதல் வாசகம்: எசாயா 49,1-6
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 139
இண்டாம் வாசகம்: திருத்தூதர் பணிகள் 13,22-26
நற்செய்தி: லூக்கா 1,57-66.80
2018-06-17Bஆண்டின் பொதுக்காலம் பதினொராம் ஞாயிறு (ஆ) முதல் வாசகம்: எசேக்கியேல் 17,22-24
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 92
இண்டாம் வாசகம்: 2கொரிந்தியர் 5,6-10
நற்செய்தி: மாற்கு 4,26-34
2018-06-10Bஆண்டின் பொதுக்காலம் பத்தாம் ஞாயிறு (ஆ) முதல் வாசகம்: தொடக்க நூல் 3,9-15
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 130
இண்டாம் வாசகம்: 2கொரிந்தியர் 4,13-5,1
நற்செய்தி: மாற்கு 3,20-35
2018-06-03Bஆண்டவரின் திரு உடல் திரு இரத்தப் பெருவிழா (ஆ) முதல் வாசகம்: விடுதலைப் பயணம் 24,3-8
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 116
இரண்டாம் வாசகம்: எபிரேயர் 9,11-15
நற்செய்தி: மாற்கு 14,12-16.22-26
2018-05-27Bதூய திருத்துவ ஞாயிறு (ஆ) முதல் வாசகம்: இணைச்சட்டம் 4,32-34.39-40
பதிலுரைப்பாடல்: திருப்பாடல் 33
இரண்டாம் வாசகம்: உரோமையர் 8,14-17
நற்செய்தி: மத்தேயு 28,16-20
2018-05-13Bஆண்டவரின் விண்ணேற்பு திருவிழா (ஆ) முதல் வாசகம்: திருத்தூதர் பணிகள் 1,1-11
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 47
இரண்டாம் வாசகம்: எபேசியர் 4,1-13
நற்செய்தி: மாற்க்கு 16,15-20
2018-05-06Bபாஸ்கா காலம் ஆறாம் ஞாயிறு (ஆ) முதல் வாசகம்: திருத்தூதர் பணிகள்: 10,25-26.34-35.44-48
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 98
இரண்டாம் வாசகம்: 1யோவான் 4,7-10
நற்செய்தி: யோவான் 15,9-17
2018-04-29Bபாஸ்கா காலம் ஐந்தாம் ஞாயிறு (ஆ) முதல் வாசகம்: திருத்தூதர் பணிகள் 9,26-31
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 22
இரண்டாம் வாசகம்: 1யோவான் 3,18-24
நற்செய்தி: யோவான் 15,1-8
2018-04-22Bபாஸ்காக் காலம் நான்காம் ஞாயிறு முதல் வாசகம்: திருத்தூதர் பணி 4,8-12

பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 118

இரண்டாம் வாசகம்: 1யோவான் 3,1-2

யோவான் 10,11-18

2018-04-15Bபாஸ்காக் காலம் மூன்றாம் ஞாயிறு முதல் வாசகம்: திருத்தூதர் பணி 3,13-15.17-19
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 4
இரண்டாம் வாசகம்: 1யோவான் 2,1-5
நற்செய்தி: லூக்கா 24,35-48
2018-04-08Bபாஸ்காக் காலம் இரண்டாம் ஞாயிறு முதல் வாசகம்: திருத்தூதர் பணிகள்: 4,32-35
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 118
இரண்டாம் வாசகம்: 1யோவான் 5,1-6
நற்செய்தி: யோவான் 20,19-31
2018-04-01ABCஆண்டவர் உயிர்ப்புப் பெருவிழா, The Easter முதல் வாசகம்: திருத்தூதர் பணிகள் 10,34அ.37-43
பதிலுரைப் பாடல்: 118
இரண்டாம் வாசகம்: கொலோசேயர் 3,1-4
நற்செய்தி: யோவான் 20,1-9
2018-03-31ABCபெரிய சனி - Holy Saturday தொடக்க நூல் 1,1-2,2
விடுதலைப் பயணம் 14,15-15,1
எசாயா 54,5-14
எசேக்கியேல் 36,16-17அ,18-28
உரோமையர் 6,3-11
மத்தேயு 28,1-10
2018-03-30ABCபெரிய வெள்ளி Good Friday எசாயா: 52,13-53,12
எபிரேயர் 4,14-16: 5,7-9
யோவான் 18,1 - 19,42
2018-03-29Bபெரிய-தூய வியாழன் முதல் வாசகம்: விடுதலைப் பயணம் 12,1-8.11-14
பதிலுரைப்ப பாடல்: திருப்பாடல் 116
இரண்டாம் வாசகம்: 1கொரிந்தியர் 11, 23-26
நற்செய்தி: யோவான் 13,1-15
2018-03-18Bதவக்காலம் ஐந்தாம் வாரம் (ஆ) முதல் வாசகம்: எரேமியா 31,31-34
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 51
இரண்டாம் வாசகம்: எபிரேயர் 5,7-9
நற்செய்தி: யோவான் 12,20-33
2018-03-11Bதவக்காலம் நான்காம் வாரம் (ஆ) முதல் வாசகம்: 2 குறிப்பேடு 36,14-23
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 137
இரண்டாம் வாசகம்: எபேசியர் 2,4-10
நற்செய்தி: யோவான் 3,14-21
2018-03-04Bதவக்காலத்தின் மூன்றாம் ஞாயிறு (ஆ) முதல் வாசகம்: விடுதலைப் பயணம் 20,1-17
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 18
இரண்டாம் வாசகம்: 1கொரிந்தியர் 1,22-25
நற்செய்தி: யோவான் 2,13-25
2018-02-25Bதவக்காலம் இரண்டாம் ஞாயிறு (ஆ) முதல் வாசகம்: தொடக்க நூல் 22,1-2.9-18
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 116
இரண்டாம் வாசகம்: உரோமையர் 8,31-34
நற்செய்தி: மாற்கு 9,2-10
2018-02-18Bதவக்காலம் முதலாம் ஞாயிறு (ஆ) முதல் வாசகம்: தொடக்க நூல் 9,8-15

பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 24

இரண்டாம் வாசகம்: 1பேதுரு 3,18-22

நற்செய்தி: மாற்கு 1,12-15

2018-02-11Bஆண்டின் பொதுக்காலம் ஆறாம் வாரம் (ஆ) லேவியர் 13,1-2.44-46

திருப்பாடல்: திருப்பாடல் 32,1-2.5.11

இரண்டாம் வாசகம்: 1கொரிந்தியர் 10,31-11,1

நற்செய்தி: மாற்கு 1,40-45
2018-02-04Bஇலங்கை அன்னை, தேசிய பாதுகாவலி, பெருவிழா
2018-01-28Bஆண்டின் பொதுக்காலம் நான்காம் வாரம் (ஆ)முதலாம் வாசகம்: இணைச் சட்டம் 18,15-20
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 95
இரண்டாம் வாசகம்: 1கொரிந்தியர் 7,32-35
நற்செய்தி: மாற்கு 1,21-28
2018-01-21Bஆண்டின் பொதுக்காலம் மூன்றாம் வாரம் (ஆ) முதலாம் வாசகம்: யோனா 3,1-5.10
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 25
இரண்டாம் வாசகம்: 1கொரிந்தியர் 7,29-31
நற்செய்தி: மாற்கு 1,14-20
2018-01-14Bஆண்டின் பொதுக்காலம் இரண்டாம் வாரம் (ஆ) முதல் வாசகம்: 1சாமுவேல் 3:3-10.19
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 40
இரண்டாம் வாசகம்: 1கொரிந்தியர் 6,13-15.17-20
நற்செய்தி: யோவான் 1,35-42
2018-01-07ABCஆண்டவரின் திருக்காட்சி பெருவிழா முதல் வாசகம்: எசாயா 60,1-6
பதிலுரைப்பாடல்: திருப்பாடல் 72
இரண்டாம் வாசகம்: எபேசியர் 3,2-3.5-6
நற்செய்தி: மத்தேயு 2,1-12
2018-01-01A,B,CThe Feast of Mary Mother of God, Theotokos.  முதல் வாசகம்: எண்ணிக்கை 6,22-27
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 66
இரண்டாம் வாசகம்: கலாத்தியர் 4,4-7
நற்செய்தி லூக்கா 2,16-21
2017-12-25Bகிறிஸ்து பிறப்பு காலைத் திருப்பலி (அ,ஆ,இ)முதல் வாசகம்: எசாயா 62,11-12 பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 96 இரண்டாம் வாசகம்: தீத்து 3,4-7 நற்செய்தி: லூக்கா 2,15-20
2017-12-24Bதிருவருகைக் காலம் நான்காம் ஞாயிறு (ஆ) முதலாம் வாசகம்: 2சாமுவேல் 7,1-5.8-12.14-16
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 89
இரண்டாம் வாசகம்: உரோமையர் 16,25-27
நற்செய்தி: லூக்கா 1,26-38
2017-12-24Bகிறிஸ்து பிறப்பு திருவிழிப்பு திருப்பலி (அ,ஆ,இ)முதல் வாசகம்: எசாயா 62,1-5

பதிலுரைப்பாடல்: திருப்பாடல் 89

இரண்டாம் வாசகம்: திருத்தூதர்பணி 13,16-17.22-25

நற்செய்தி: மத்தேயு 1,1-25
2017-12-17Bதிருவருகைக் காலம் மூன்றாம் ஞாயிறு (ஆ) முதல் வாசகம்: எசாயா 61,1-2.10-11
பதிலுரைப் பாடல்: லூக்கா 1,46-48.49-50.53-54
இரண்டாம் வாசகம்: 1தெசலோனியர் 5,16-24
நற்செய்தி: யோவான் 1,6-8.19-28
2017-12-03Bதிருவருகைக் காலம் முதல் ஞாயிறு (ஆ) முதல் வாசகம்: எசாயா 63,16-17.19: 64,2-7
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 80
இரண்டாம் வாசகம்: 1கொரிந்தியர் 1,3-9
நற்செய்தி: மார்கு 13,33-37
2017-11-26Aஆண்டின் பொதுக்காலம் முப்பத்திநான்காம் வாரம் (அ) கிறிஸ்து அரசர் பெருவிழா முதலாம் வாசகம்: எசேக்கியேல் 34,11-12.15-17
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 23
இரண்டாம் வாசகம்: 1கொரிந்தியர் 15,20-26.28
நற்செய்தி: மத்தேயு 25,31-46<
2017-11-19Aஆண்டின் பொதுக்காலம் முப்பத்தி மூன்றாம் வாரம் (அ) முதலாம் வாசகம்: நீதிமொழிகள் 31,10-13.19-20.30-31
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 128
இரண்டாம் வாசகம்: 1தெசலோனியர் 5,1-6
நற்செய்தி: மத்தேயு 25,14-30<
2017-11-12Aஆண்டின் பொதுக்காலம் முத்திரண்டாம் வாரம் (அ) முதல் வாசகம்: சாலமோனின் ஞானம் 6,12-16
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 63
இரண்டாம் வாசகம்: 1தெசலேனியர் 4,13-18
நற்செய்தி: மத்தேயு 25,1-13
2017-11-05Aஆண்டின் பொதுக்காலம் முப்பத்தோராவது வாரம் (அ) முதல் வாசகம்: மலாக்கி 1,14 - 2,2.8-10
பதிலுரைப்பாடல்: திருப்பாடல் 131
இரண்டாம் வாசகம்: 1தெசலோனியர் 2,7-9.13
நற்செய்தி: மத்தேயு 23,1-12
2017-10-29Aஆண்டின் பொதுக்காலம் முப்பதாம் வாரம் (அ). முதல் வாசகம்: விடுதலைப் பயணம் 22,20-26
பதிலுரைப்பாடல்: திருப்பாடல் 18
இரண்டாம் வாசகம்: 1தெசலோனியர் 1,5-10
நற்செய்தி: மத்தேயு 22,34-40
2017-10-22Aஆண்டின் பொதுக்காலம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வாரம். முதல் வாசகம்: எசாயா 45,1.4-6
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 95
இரண்டாம் வாசகம்: 1தெசலோனியர் 1,1-5
நற்செய்தி: மத்தேயு 22,15-21
2017-10-15Aஆண்டின் பொதுக்காலம் இருபத்தெட்டாம் ஞாயிறு முதல் வாசகம்: எசாயா 26,6-10
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 23
இரண்டாம் வாசகம்: பிலிப்பியர் 4,12-14.19-20
நற்செய்தி: மத்தேயு 22,1-14
2017-10-08Aஆண்டின் பொதுக்காலம் இருபத்தேழாம் ஞாயிறு முதல் வாசகம்: எசாயா 5,1-7
திருப்பாடல்: திருப்பாடல் 80
இரண்டாம் வாசகம்: பிலிப்பியர் 4,6-9
நற்செய்தி: மத்தேயு 21,33-43
2017-10-01Aஆண்டின் பொதுக்காலம் இருபத்தாறாம் ஞாயிறு முதல் வாசகம்: எசேக்கியேல் 18,25-28
திருப்பாடல்: திருப்பாடல் 25
இரண்டாம் வாசகம்: பிலிப்பியர் 2,1-11
நற்செய்தி: மத்தேயு 21,28-32
2017-09-17Aஆண்டின் பொதுக்காலம் இருபத்தி நான்காம் வாரம் (அ) முதல் வாசகம்: சீராக் 27,30-28,7
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 103
இரண்டாம் வாசகம்: உரோமையர் 14,7-9
நற்செய்தி: மத்தேயு 18,21-35
2017-09-10Aஆண்டின் பொதுக்காலம் இருப்பத்திமூன்றாம் ஞாயிறு முதல் வாசகம்: எசேக்கியேல் 33,1-9
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 94
இரண்டாம் வாசகம்: உரோமையர் 13,8-10
நற்செய்தி: மத்தேயு 18,15-20
2017-09-03Aஆண்டின் பொதுக்காலம் இருபத்திரண்டாம் வாரம் (அ) முதல் வாசகம்: எரேமியா 20,7-9
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 62
இரண்டாம் வாசகம்: உரோமையர் 12,1-2
நற்செய்தி: மத்தேயு 16,21-27
2017-08-27Aஆண்டின் பொதுக்காலம் இருபத்தோராம் ஞாயிறு (அ) முதல் வாசகம்: எசாயா 22,19-23
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 138
இரண்டாம் வாசகம்: உரோமையர் 11,33-36
நற்செய்தி: மத்தேயு 16,13-20
2017-08-20Aஆண்டின் பொதுக்காலம் இருபதாம் ஞாயிறு (அ) முதல் வாசகம்: எசாயா 56,1-7
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 67
இரண்டாம் வாசகம்: உரோமையர் 11,13-32
நற்செய்தி: மத்தேயு 15,21-28
2017-08-13Aஆண்டின் பொதுக்காலம் பத்தொன்பதாம் ஞாயிறு (அ) முதாலம் வாசகம்: 1அரசர் 19,9-13
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 85
இரண்டாம் வாசகம்: உரோமையர் 9,1-5
நற்செய்தி: மத்தேயு 14,22-33
2017-07-30Aஆண்டின் பொதுக்காலம் பதினேழாம் ஞாயிறு (அ) முதலாம் வாசகம்: 1அரசர்கள் 3,5-12
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 119
இரண்டாம் வாசகம்: உரோமையர் 8,28-30
நற்செய்தி: மத்தேயு 13,44-52
2017-07-23Aஆண்டின் பொதுக்காலம் பதினாறாம் ஞாயிறு (அ) முதல் வாசகம்: சாலமோனின் ஞானம் 12,13.16-19
பதிலுரைப்பாடல்: திருப்பாடல் 86
இரண்டாம் வாசகம்: உரோமையர் 8,26-27
நற்செய்தி: மத்தேயு 13,24-43
2017-07-16Aஆண்டின் பொதுக்காலம் பதினைந்தாம் ஞாயிறு (அ) முதல் வாசகம்: எசாயா 55,10-11
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 65
இரண்டாம் வாசகம்: உரோமையர் 8,18-23
நற்செய்தி: மத்தேயு 13,1-23
2017-07-09Aபொதுக்காலம் பதின்நான்காம் வாரம் (அ) முதல் வாசகம்: செக்கரியா 9,9-10
பதிலுரைப்பாடல்: திருப்பாடல் 145
இரண்டாம் வாசகம்: உரோமையர் 8,9-13
நற்செய்தி: மத்தேயு 11,25-30
2017-07-02Aஆண்டின் பொதுக் காலம் பதின்மூன்றாம் ஞாயிறு (அ) முதல் வாசகம்: 2அரசர்கள் 4,8-11.13-16
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 89
இரண்டாம் வாசகம்: உரோமையர் 6,3-4.8-11
நற்செய்தி: மத்தேயு 10,37-42
2017-06-25Aஆண்டின் பொதுக்காலம் பன்னிரண்டாம் ஞாயிறு (அ) முதல் வாசகம்: எரேமியா 20,10-13
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 69
இரண்டாம் வாசகம்: உரோமையர் 5,12-15
நற்செய்தி: மத்தேயு 10,26-33
2017-06-18Aஆண்டவரின் திரு உடல் திரு இரத்தப் பெருவிழா (அ) முதல் வாசகம்: இணைச்சட்டம் 8,2-3.14-16
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 147
இரண்டாம் வாசகம்: 1கொரிந்தியர் 10,16-17
நற்செய்தி: யோவான் 6,51-58
2017-06-11Aதிரித்துவ பெருவிழா (அ) முதல் வாசகம்: விடுதலைப் பயணம் 34,4-9
பதிலுரைப் பாடல்: தானியேல் 3,52-56
இரண்டாம் வாசகம்: 2கொரிந்தியர் 13,11-13
நற்செய்தி: யோவான் 3,16-18
2017-06-04Aதூய ஆவியார் பெருவிழா (அ) முதலாம் வாசகம்: திருத்தூதர் பணிகள் 2,1-11
பதிலுரைப்பாடல்: திருப்பாடல் 104
இரண்டாம் வாசகம்: 1கொரிந்தியர் 12,3-7.12-13
நற்செய்தி: யோவான் 20, 19-23<
2017-05-28Aஆண்டவரின் விண்ணேற்பு திருவிழா முதல் வாசகம்: திருத்தூதர் பணிகள் 1,1-11
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 47
இரண்டாம் வாசகம்: எபேசியர் 1,17-23
நற்செய்தி: மத்தேயு 28,16-20
2017-05-21Aபாஸ்கா காலம் ஆறாம் ஞாயிறு முதல் வாசகம்: திருத்தூதர் பணிகள் 8,5-8.14-17
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 66
இரண்டாம் வாசகம்: 1பேதுரு 3,15-18
நற்செய்தி: யோவான் 14,15-21
2017-05-14Aபாஸ்காக் காலம் ஐந்தாம் ஞாயிறு (அ) முதல் வாசகம்: திருத்தூதர் 6,1-7
பதிலுரைப்பாடல்: திருப்பாடல் 33
இரண்டாம் வாசகம்: 1பேதுரு 2,4-9
நற்செய்தி: லூக்கா: யோவான் 14,1-12
2017-05-07Aபாஸ்காக் காலம் நான்காம் ஞாயிறு (அ) முதல் வாசகம்: திருத்தூதர் 2,14.36-41
பதிலுரைப்பாடல்: திருப்பாடல் 23
இரண்டாம் வாசகம்: 1பேதுரு 2,20-25
நற்செய்தி: லூக்கா: யோவான் 10,1-10
2017-04-30Aபாஸ்காக் காலம் மூன்றாம் ஞாயிறுமுதல் வாசகம்: திருத்தூதர் பணிகள் 2,14.22-33
பதிலுரைப்பாடல்: திருப்பாடல் 16
இரண்டாம் வாசகம்: 1பேதுரு 1,17-21
நற்செய்தி: லூக்கா 24,13-35
2017-04-23Aபாஸ்காக் காலம் இரண்டாம் ஞாயிறு முதல் வாசகம்: திருத்தூதர் பணிகள்: 2,42-47
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 118
இரண்டாம் வாசகம்: 1பேதுரு 1,3-9
நற்செய்தி: யோவான் 20,19-31
2017-04-16Aஆண்டவர் உயிர்ப்புப் பெருவிழா முதல் வாசகம்: திருத்தூதர் பணிகள் 10,34அ.37-43
பதிலுரைப் பாடல்: 118
இரண்டாம் வாசகம்: கொலோசேயர் 3,1-4
நற்செய்தி: யோவான் 20,1-9
2017-04-15Aபெரிய சனிதொடக்க நூல் 1,1-2,2
விடுதலைப் பயணம் 14,15-15,1
எசாயா 54,5-14
எசேக்கியேல் 36,16-17அ,18-28
உரோமையர் 6,3-11
மத்தேயு 28,1-10
2017-04-14Aபுனித வாரம், பெரிய வெள்ளி (அ) முதல் வாசகம்: எசாயா 52,13-53,12
பதிலுரைப்பாடல்: திருப்பாடல் 31
இரண்டாம் வாசகம்: எபிரேயர் 4,14-16: 5,7-9:
நற்செய்தி: யோவான் 18,1 - 19,42
2017-04-13Aபெரிய-தூய வியாழன் முதல் வாசகம்: விடுதலைப் பயணம் 12,1-8.11-14
பதிலுரைப்ப பாடல்: திருப்பாடல் 116
இரண்டாம் வாசகம்: 1கொரிந்தியர் 11, 23-26
நற்செய்தி: யோவான் 13,1-15
2017-04-09Aபரிசுத்த வாரம், குருத்தோலை ஞாயிறு (அ) முதல் வாசகம்: எசாயா 50,4-7
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 21
இரண்டாம் வாசகம்: பிலிப்பியர் 2,6-11
நற்செய்தி: மத்தேயு 26,14-27,66
2017-04-02Aதவக்காலம் ஐந்தாம் வாரம் முதல் வாசகம்: எசேக்கியேல் 37,12-14
பதிலுரைப்பாடல்: திருப்பாடல் 130
இரண்டாம் வாசகம்: உரோமையர் 8,8-11
நற்செய்தி: யோவான் 11,1-45
2017-03-26Aதவக்காலம் நான்காம் வாரம் முதல் வாசகம்: 1சாமுவேல் 16,1.4.6-7.10-23
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 23
இரண்டாம் வாசகம்: எபேசியர் 5,8-14
நற்செய்தி: யோவான் 9,1-41
2017-03-19Aதவக்காலம் மூன்றாம் ஞாயிறு (அ) முதலாம் வாசகம்: விடுதலைப்பயணம் 17,3-7
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 95
இரண்டாம் வாசகம்: உரோமையர் 5,1-2: 5-8
நற்செய்தி: யோவான் 4,5-42
2017-03-12Aதவக்காலம் இரண்டாம் ஞாயிறு (அ) முதல் வாசகம்: தொடக்க நூல் 12,1-4
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 33
இரண்டாம் வாசகம்: 2 திமோத்தேயு 1,8-10
நற்செய்தி: மத்தேயு 17,1-9
2017-03-05Aதவக்காலம் முதலாம் ஞாயிறு (அ) முதலாம் வாசகம்: தொடக்க நூல் 2,7-9: 3,1-7
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 51
இரண்டாம் வாசகம்: உரோமையர் 5,12-19
நற்செய்தி: மத்தேயு 4,1-11
2017-02-26Aஆண்டின் பொதுக்காலம் எட்டாம் ஞாயிறு (அ) முதல் வாசகம்: எசாயா 49,14-15
பதிலுரைப்பாடல்: திருப்பாடல் 61
இரண்டாம் வாசகம்: 1 கொரிந்தியர் 4,1-5
நற்செய்தி: மத்தேயு 6,24-34
2017-02-19Aபொதுக்காலம் ஏழாம் வாரம் (அ) முதலாம் வாசகம்: லேவியர் 19,1-2.17-18
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 103
இரண்டாம் வாசகம்: 1கொரிந்தியர் 3,16-23
நற்செய்தி: மத்தேயு 5,38-48
2017-02-12Aஆண்டின் பொதுக்காலம் ஆறாம் ஞாயிறு (அ) முதல் வாசகம்: சீராக் 15,16-21
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 118
இரண்டாம் வாசகம்: 1கொரிந்தியர் 2,6-10
நற்செய்தி: மத்தேயு 5,17-37
2017-02-05Aஆண்டின் பொதுக்காலம் ஐந்தாம் வாரம் (அ) முதல் வாசகம்: எசாயா 58,7-10
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 112
இரண்டாம் வாசகம்: 1கொரிந்தியர் 2,1-5
நற்செய்தி: மத்தேயு 5,13-16
2017-01-29Aஆண்டிடன் பொதுக்காலம் நான்காம் வாரம் முதல் வாசகம்: செப்பானியா 2,3: 3,12-13 பதிலுரைப்பாடல்: திருப்பாடல் 145,6-10 இரண்டாம் வாசகம்: 1கொரிந்தியர் 1,26-31 நற்செய்தி: மத்தேயு 5,1-12
2017-01-22Aஆண்டின் பொதுக்காலம் மூன்றாம் ஞாயிறுமுதல் வாசகம்: எசாயா 8,23-9,3
பதிலுரைப்பாடல்: திருப்பாடல் 27
இரண்டாம் வாசகம்: 1கொரிந்தியர் 1,10-13.17
நற்செய்தி: மத்தேயு 4,12-23
2017-01-15Aபொதுக்காலம் இரண்டாம் ஞாயிறு (அ) முதல் வாசகம்: எசாயா 49,3.5-6
பதிலுரைப்பாடல்: திருப்பாடல் 40
இரண்டாம் வாசகம்: 1கொரிந்தியர் 1,1-3
நற்செய்தி: யோவான் 1,29-34
2017-01-08ABCதிருவருகைக்காலம். ஆண்டவரின் திருக்காட்சி பெருவிழா முதல் வாசகம்: எசாயா 60,1-6
பதிலுரைப்பாடல்: திருப்பாடல் 72
இரண்டாம் வாசகம்: எபேசியர் 3,2-3.5-6
நற்செய்தி: மத்தேயு 2,1-12
2017-01-01ABCமகா பரிசுத்த அன்னை மரியா, இறைவனின் தாய் முதல் வாசகம்: எண்ணிக்கை 6,22-27
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 66
இரண்டாம் வாசகம்: கலாத்தியர் 4,4-7
நற்செய்தி லூக்கா 2,16-21
2016-12-25ABCகிறிஸ்து பிறப்பு திருவிழிப்பு திருப்பலி (அ,ஆ,இ) முதல் வாசகம்: எசாயா 62,1-5
பதிலுரைப்பாடல்: திருப்பாடல் 89
இரண்டாம் வாசகம்: திருத்தூதர்பணி 13,16-17.22-25
நற்செய்தி: மத்தேயு 1,1-25
2016-12-18Aதிருவருகைக் காலம் நான்காம் ஞாயிறு (முதலாம் ஆண்டு அ) முதல் வாசகம், எசாயா: 7,10-14
பதிலுரைப் பாடல், திருப்பாடல்: 24
இரண்டாம் வாசகம், உரோமையர்: 1,1-7
நற்செய்தி, மத்தேயு: 1,18-24
2016-12-11Aதிருவருகைக் காலம் மூன்றாம் ஞாயிறு (முதலாம் ஆண்டு அ) முதல் வாசகம்: எசாயா 35,1-6.8.10

பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 146

இரண்டாம் வாசகம்: யாக்கோபு 5,7-10

நற்செய்தி: மத்தேயு 11,2-11
2016-12-04Cதிருவருகைக் காலம் இரண்டாம் ஞாயிறு (முதலாம் ஆண்டு அ) முதல் வாசகம்: எசாயா 11,1-10
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 72
இரண்டாம் வாசகம்: உரோமையார் 15,4-9
நற்செய்தி: மத்தேயு 3,1-12
2016-11-27Aதிருவருகைக் காலம் முதலாம் ஆண்டு (அ) 2016 முதலாம் ஞாயிறு 27,11,2016 1st Sunday of Advent  முதல் வாசகம்: எசாயா 2,1-5
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 122
இரண்டாம் வாசகம்: உரோமையர் 13,11-14
நற்செய்தி: மத்தேயு 24,37-44
2016-11-20Cஆண்டின் பொதுக்காலம் முப்பத்திநான்காம் வாரம்
கிறிஸ்து அரசர் பெருவிழா
(இரக்கத்தின் யூபிலி ஆண்டு நிறைவு)
முதல் வாசகம்: 2சாமு 5,1-3
பதிலுரைப்பாடல்: திருப்பாடல் 122
இரண்டாம் வாசகம்: கொலோசேயர் 1,12-20
நற்செய்தி: லூக்கா 23,35-43
2016-11-13Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 33ஆம் ஞாயிறுமுதல் வாசகம்: மலாக்கி 3,19-20
திருப்பாடல்: திருப்பாடல் 98
இரண்டாம் வாசகம்: 2தெசலோனிக்கர் 3,7-12
நற்செய்தி: லூக்கா 21,5-19
2016-11-06Cஆண்டின் பொதுக்காலம் முப்பத்திரண்டாம் வாரம். முதல் வாசகம்: 2 மக்கபேயர் 7,1-2.9-14
பதிலுரைப்பாடல்: திருப்பாடல் 17
இரண்டாம் வாசகம்: 2 தெசலோனிக்கர் 2,16-3,5
நற்செய்தி: லூக்கா 20,27-38
2016-10-30Cஆண்டின் பொதுக்காலம் முப்பத்தோராவது வாரம்முதல் வாசகம்: சாலமோனின் ஞானம் 11,22-12,2
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 145
இரண்டாம் வாசகம்: 2தெசலோனிக்கர் 1,11-2,2
நற்செய்தி: லூக்கா 19,1-10
2016-10-23Cஆண்டின் பொதுக்காலம் முப்பதாம் வாரம் சீராக் 35,12-14.16-19.
திருப்பாடல் 33,2-3.17-19.23.
2திமோத்தேயு 4,6-8.16-18.
லூக்கா 18,9-14.
2016-10-16Cஆண்டின் பொதுக்காலம் இருப்பத்தொன்பதாம் வாரம்முதல் வாசகம்: வி.ப 17,8-13
திருப்பாடல்: 121
இரண்டாம் வாசகம்: 2திமோ 3,14-4,2
நற்செய்தி: லூக் 18,1-8
2016-10-09Cபொதுக்காலத்தின் இருபத்தெட்டாம் ஞாயிறு 2அரசர்கள் 5:14-17
திருப்பாடல்: 97
2திமொத்தேயு 2:8-13
லூக்கா 17:11-19
2016-10-02Cஆண்டின் பொதுக்காலம் இருப்பத்தேழாம் வாரம்முதல் வாசகம், அபகூக்கு 1,2-3:2,2-4
பதிலுரைப்பாடல், திருப்பாடல்: 95
இரண்டாம் வாசகம், 2திமோத்தேயு 1,6-8.13-14
நற்செய்தி, லூக்கா 17,5-10
2016-09-25Cஆண்டின் பொதுக்காலம் இருபத்தி ஆறாம் வாரம் முதல் வாசகம்: ஆமோஸ் 6,1.4-7

பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 146

இரண்டாம் வாசகம்: 1திமோத்தேயு 6,11-16

நற்செய்தி: லூக்கா 16,19-31
<
2016-09-18Cஆண்டின் பொதுக்காலம் இருபத்தைந்தாம் வாரம் முதல் வாசகம்: ஆமோஸ் 8,4-7
திருப்பாடல்: 113
இரண்டாம் வாசகம்: 1திமோத்தேயு 2,1-8
நற்செய்தி: லூக்கா 16,1-13
2016-09-11Cஆண்டின் பொதுக்காலம் இருப்பத்தி நான்காம் வாரம் முதல் வாசகம்: வி.ப 32,7-11.13-14
பதிலுரைப்பாடல்: திருப்பாடல் 51
இரண்டாம் வாசகம்: 1திமோ 1,12-17
நற்செய்தி: லூக் 15,1-32
2016-09-04Cஆண்டின் பொதுக்காலம் இருபத்தி மூன்றாம் வாரம் முதல் வாசகம்: சாலமோனின் ஞானம் 9,13-18
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 90
இரண்டாம் வாசகம்: பிலமோன் 1,9-10.12-17
நற்செய்தி: லூக்கா 14,25-33
2016-08-28Cஆண்டின் பொதுக்காலம்; இருபத்திரண்டாம் வாரம். முதல் வாசகம், சீராக்: 3,19-21.30-31
திருப்பாடல், திருப்பாடல் 68
இரண்டாம் வாசகம், எபி 12,18-19.22-24
நற்செய்தி, லூக்கா: 14,1.7-14
2016-08-21Cபொதுக்காலத்தின் இருபத்திதோராம் ஞாயிறு முதல் வாசகம்: எசாயா 66,18-21
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல் 117
இரண்டாம் வாசகம்: எபிரேயர் 12,5-7.11-13
நற்செய்தி: லூக்கா 13,22-30
2016-08-14Cஆண்டின் பொதுக்காலம் இருபதாம் ஞாயிறு 14,08,2016 முதல் வாசகம்: எரேமியா 38,4-6.8-10
பதிலுரைப்பாடல்: திருப்பாடல் 40
இரண்டாம் வாசகம்: எபிரேயர் 12,1-4
நற்செய்தி: லூக்கா 12,49-53
2016-08-07Cபொதுக்காலத்தின் பத்தொன்பதாம் ஞாயிறு முதல் வாசகம்: சாலமோனின் ஞானம்: 18,6-9
பதிலுரைப் பாடல்: திருப்பாடல்: 33
இரண்டாம் வாசகம்: எபிரேயர் 11,1-2.8-19
நற்செய்தி: லூக்கா: 12,32-48
2016-07-31Cபொதுக்காலத்தின் பதினெட்டாம் ஞாயிறு
2016-07-24பொதுக்காலத்தின் பதினேழாம் ஞாயிறு முதல் வாசகம்: தொ.நூல் 18,20-32
திருப்பாடல்: 138
இரண்டாம் வாசகம:; கொலோ 2,12-14
நற்செய்தி: லூக் 11,1-13
2016-07-17Cபொதுக்காலத்தின் பதினாறாம் ஞாயிறு 17,07,2016. முதல் வாசகம்: தொ.நூல் 18,1-10
திருப்பாடல்: 15
இரண்டாம் வாசகம்: கொலோசேயர் 1,24-28
நற்செய்தி: லூக்கா 10,38-42
2016-07-10Cபொதுக்காலத்தின் பதினைந்தாம் ஞாயிறுமுதலாம் வாசகம்: இணைச்சட்டம் 30,10-14
திருப்பாடல்: திருப்பாடல் 19
இரண்டாம் வாசகம்: கொலோசேயர் 1,15-20
நற்செய்தி: லூக்கா 10,25-37
2016-07-03Cபொதுக்காலத்தின் பதினாங்காம் ஞாயிறு 03,07,2016 முதல் வாசகம்: எசாயா 66,10-14
பதிலுரைப் பாடல் திருப்பாடல் 66
இரண்டாம் வாசகம்: கலாத்தியர் 6,14-18
நற்செய்தி: லூக்கா 10,1-12.17-20
2016-06-26Cபொதுக்காலம் பதிமூன்றாம் ஞாயிறு முதலாம் வாசகம்:1அரசர் 19,16.19-21

பதிலுரைப்பாடல்: திருப்பாடல் 15

இரண்டாம் வாசகம்: கலாத் 5,1.13-18

நற்செய்தி: லூக்கா 9,51-62

2016-06-19Cபொதுக்காலத்தின் பன்னிரன்டாம் ஞாயிறு முதல்வாசகம்: செக் 12,10-11: 13,1
திருப்பாடல்: 63
இரண்டாம் வாசகம்: கலாத் 3,26-29
நற்செய்தி: லூக் 9,18-24
2016-06-12Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 11ம் ஞாயிறு 2சாமு 12,7-10.13
தி.பா 32
கலாத் 2,16.19-21
லூக் 7,36-8.3
2016-06-05Cஆண்டின் பொதுக்காலம் 10ம் ஞாயிறு 1அர 17,17-24
தி.பா 30
கலா 1,11-19
லூக் 7,11-17
2016-05-29CThe Most Holy Feast of Corpus Christi, கிறிஸ்துவின் திருவுடல், திரு இரத்த பெறுவிழா 29.05.2016 முதல் வாசகம்: தொ.நூல் 14,18-20
தி.பா: 110.
இரண்டாம் வாசகம்: 1கொரி 11,23-26.
லூக் 9,11-17.
2016-05-22cThe Feast of Holy Trinityமுதல் வாசகம்: நீமொ. 8,22-31
திருப்பாடல்: 8
இரண்டாம் வாசகம்: உரோ 5,1-5
நற்செய்தி: யோ 16,12-15
2016-05-15cதூய ஆவியார் வருகை பெந்தகோஸ்த் பெருவிழா 15, மே, 2016 முதலாம் வாசகம்: தி.தூ 2,1-11; திருப்பாடல்: 104,1.24.29-31,34; இரண்டாம் வாசகம்: உரோ 8,8-17; நற்செய்தி: 14,15-16.23-26;
2016-05-08cஞாயிறு, 8 மே, 2016 முதலாம் வாசகம்: தி.ப.1,1-11.

திருப்பாடல்: தி.பா. 47.

இரண்டாம் வாசகம்: எபி. 9,24-28.19-23.

நற்செய்தி: லூக்கா 24,46-53.

2016-05-01cபாஸ்கா காலம் ஆறாம் வாரம்; 01,மே,2016முதல் வாசகம்: தி.பணி 15,1-2.22-29.
திருப்பாடல்: 67.
இரண்டாம் வாசகம்: தி.வெளி 21,10-14.22-23.
நற்செய்தி: யோவான் 14,23-29.
2016-04-24cபாஸ்கா காலம் ஐந்தாம் வாரம் ஞாயிறு, 24 ஏப்ரல், 2016 தி.பணி 14,21-27; திருப்பாடல் 145; தி.வெளி 21,1-5; யோவான் 13,31-35;
2016-04-17cபாஸ்கா காலம் நான்காம் வாரம் முதல் வாசகம்: தி.பணி 13,14.43-52. திருப்பாடல் 100. இரண்டாம் வாசகம்: தி.வெ 7,9.14-17. நற்செய்தி: யோவான் 10,27-30.
2016-04-10cபாஸ்காக் காலம் மூன்றாம் வாரம், முதல் வாசகம்: தி.பணி 5,27-32.40-41 திருப்பாடல்: 30 திருவெளிப்பாடு 5,11-14 யோவான் 21,1-19
2016-04-03CPascha, பாஸ்கா காலம் இரண்டாம் வாரம் முதல் வாசகம்: தி.பணி 5,12-16
திருப்பாடல்: 118
திருவெளிப்பாடு 1,9-13.17-19
யோவான் 20,19-31
2016-03-27Cஉயிர்ப்பு ஞாயிறுதிருத்தூதர் பணி 10,34.37-43
திருப்பாடல் 118
கொலோசேயர் 3,1-4
யோவான் 20,1-9
2016-03-26Cபெரிய சனிதொடக்க நூல் 1,1-2,2
விடுதலைப் பயணம் 14,15-15,1
எசாயா 54,5-14
எசேக்கியேல் 36,16-17அ,18-28
உரோமையர் 6,3-11
லூக்கா 24,1-12
2016-03-25Cதிருப்பாடுகளின் வெள்ளி எசா 52: 13 - 53: 12
எபிரே 4: 14-16, 5: 7-9
லூக்கா 22:14 - 23:56
2016-03-24Cபெரிய-தூய வியாழன் விப 12: 1-8; 11-14
1 கொரி 11: 23-26
யோவா 13: 1-15
2016-03-20Cகுருத்தோலை ஞாயிறு: 20, பங்குனி 2016. லூக்கா 22, 14 - 23, 56
2016-03-13Cதவக்காலம் 5ம் வாரம், மார்ச் 13, 2016 முதலாம் வாசகம்: எசாயா 43,16-23; திருப்பாடல்: 125; இரண்டாம் வாசகம்: பிலிப்பியர் 3,8-14; நற்செய்தி: யோவான் 8,1-11.
2016-03-06Cதவக்காலம், நான்காம் வாரம் (இ)யோசுவா 5,9-12:தி.பாடல் 34:2கொரிந் 5,17-21: லூக் 15,1-3.11-32:
2016-02-28Cதவக்காலம் மூன்றாம் வாரம் (இ) வி.ப 3,1-8.13-15;தி.பா: 103;1கொரிந் 10,1-6.10-12;லூக் 13,1-9
2016-02-21Cதவக்காலம் இரண்டாம் வாரம் (இ) தொ.நூ 15,5-12.17-18; தி.பா 27;பிலி 3,17-4,1;லூக் 9,28-36
2016-02-14CFirst Week of Lent 2016இ.ச 26,4-10;திருப்பாடல் 91;உரோமையர் 10,8-13; லூக்கா 4,1-13
2016-02-07cபொதுக்காலம் ஐந்தாம் வாரம்எசா 6,1-2.3-8: திருப்பா. 137: 1கொரி 15,1-11: லூக் 5,1-11
2016-01-31C ஆண்டின் பொதுக்காலம் 4ஆம் ஞாயிறு எரேமியா 1,4-5.17-19
1கொரிந்தியர் 12,31-13,13
லூக்கா 4,21-30
2016-01-24Cஆண்டின் பொதுக்காலம் மூன்றாம் ஞாயிறுநெகேமியா 8,2-4.5-6.8-10
1கொரி 12:12-30
லூக் 1:1-4,14-21
2016-01-17Cபொதுக்காலத்தின் இரண்டாம் ஞாயிறு எசாயா 62:1-5
கொரி 12: 4-11
யோவான் 2:1-11
2016-01-10C ஆண்டவரின் திருமுழுக்கு பெருவிழா எசாயா 40:1-5, 9-11
தீத்து 2:11-14; 3:4-7
லூக்கா 3:15-16, 21-22