இவ் மறையுரையை வழங்குபவர்

Rev.Fr.Savarimuthu Eddy Dharmanand,
Krankenhaus St. Valentinushaus Suttonstraße 24,65399 Kiedrich-Rheingau , Germanyஞாயிறு மறையுரைகள்

மதிப்பிற்குரிய அருட்பணியாளர்களே, துறவிகளே, அருட் கன்னியரே, உங்கள் ஞாயிறு மறையுரைகளை எமது இணையத்தளத்தின் ஆன்மீக வலத்தில் பிரசுரித்து, ஆண்டவர் இயேசுவின் நற்செய்தியை எல்லோருக்கும் அறிவிக்க விரும்பினால், info@tamilcatholicnews.com என்ற எமது மின்னஞ்சலுக்கு உங்களுடைய ஆக்கங்களை அனுப்பிவைக்கவும். உங்கள் மறையுரைகள் உலகெங்கும் இருக்கும் அனைத்து தமிழ் உள்ளங்களையும் சென்றடையும்.


இதோ! ஓநாய்களிடையே ஆடுகளை அனுப்புவதைப்போல நான் உங்களை அனுப்புகிறேன். எனவே பாம்புகளைப்போல முன்மதி உடையவர்களாகவும் புறாக்களைப்போலக் கபடு அற்றவர்களாகவும் இருங்கள்.
(மத்தேயு 10:16)

நீங்கள் போய் எல்லா மக்களினத்தாரையும் சீடராக்குங்கள்; தந்தை, மகன், தூய ஆவியார் பெயரால் திருமுழுக்குக் கொடுங்கள். நான் உங்களுக்குக் கட்டளையிட்ட யாவையும் அவர்களும் கடைப்பிடிக்கும்படி கற்பியுங்கள். இதோ! உலக முடிவுவரை எந்நாளும் நான் உங்களுடன் இருக்கிறேன்
(மத்தேயு 28:19-20)

நீ அவற்றை உன் பிள்ளைகளின் உள்ளத்தில் பதியுமாறு சொல். உன் வீட்டில் இருக்கும்போதும், உன் வழிப்பயணத்தின் போதும், நீ படுக்கும்போது, எழும்போதும் அவற்றைப் பற்றிப் பேசு.
(இணைச்சட்டம் 6:7)Fest Taufe des Herrn

Taufe des Herrn

Jesaja 42,5a.1-4.6-7
Apostelgeschichte 10,34-38
Markus 1,7-11

Eines Tages hat ein Verkäufer Luftballons auf einem Kinderspielplatz verkauft. Er hatte farbige Ballons. Viele Kinder haben die Ballons gekauft und sie in die Luft steigen lassen. So haben sie Spaß gemacht. Meistens haben die Kinder bunte, farbige Ballons gekauft und frei gelassen. Deshalb sind die dunklen Ballons bei dem Verkäufer geblieben. Ein Bub, der alles gesehen hatte, fragte den Verkäufer: Werden niemals die dunkelfarbigen Ballons in der Luft hoch fliegen? Darauf antwortete der Verkäufer: Mein Sohn! Der Ballon fliegt in der Luft nicht wegen der Farbe sondern wegen dem Geist, dem (Helium), das in seinem Innern ist.

Wir sind vom Geist nicht vom Wasser getauft. Was ist der Unterschied von beiden? Die Taufe vom Wasser sagt der Name des Täufers und seines Lehres. zum Beispiel Johannes der Täufer. Die Taufe vom Heiligen Geist sagt, dass wir vom heiligen Geist erfüllt sind und tun alles, was dem heiligen Geist entspricht. Unsere Tätigkeiten beziehen sich auf unsere Taufe. Die frühen Christen wurden vom heiligen Geist erfüllt und gestärkt. Deshalb haben sie wie ein Herz und eine Seele miteinander gelebt und das Evangelium verkündet. Heute müssen wir dem Geist der Hoffnung, dem Geist der Wahrheit, dem Geist der Liebe, dem Geist der Freundschaft, dem Geist der Freude und dem Geist der Gemeinschaft verbunden bleiben.

Jeder hat seinen eigenen Umgang und Zustand, der von seinem Geist erfüllt ist und mit dem er mit anderen zusammen arbeitet und zusammen lebt.

Unsere Tätigkeiten bezeugen unseren Geist.

Ein deutscher Tourist in Indien wurde krank und brauchte eine Blutspende. Als ein Inder für ihn die Blutspende initierte, hatte der Deutsche in Dankbarkeit ihm € 500 gespendet. Der Inder war sehr froh und wie gesagt am Tag der Blutspende wurde der Deutsche wieder gesund. Nun hat der Inder mit hoher Erwartung den Deutschen getroffen. Der Deutsche hat ihm aus Dankbarkeit noch einmal € 50 gegeben. Der Inder hat mit Enttäuschung seinem Freund berichtet, dass der Deutsche vor der Blutspende großzügig war und nach der Spende nicht so. Der Freund antwortete: Vor der Spende hatte er deutsches Blut, nach der Spende hat er indisches Blut.

Nach der Taufe vom Heiligen Geist müssen wir die Tat des Heiligen Geistes bezeugen. Tun wir das in unserem alltäglichen Leben. Amen.