இவ் மறையுரையை வழங்குபவர்

Rev.Fr.Savarimuthu Eddy Dharmanand,
Krankenhaus St. Valentinushaus Suttonstraße 24,65399 Kiedrich-Rheingau , Germanyஞாயிறு மறையுரைகள்

மதிப்பிற்குரிய அருட்பணியாளர்களே, துறவிகளே, அருட் கன்னியரே, உங்கள் ஞாயிறு மறையுரைகளை எமது இணையத்தளத்தின் ஆன்மீக வலத்தில் பிரசுரித்து, ஆண்டவர் இயேசுவின் நற்செய்தியை எல்லோருக்கும் அறிவிக்க விரும்பினால், info@tamilcatholicnews.com என்ற எமது மின்னஞ்சலுக்கு உங்களுடைய ஆக்கங்களை அனுப்பிவைக்கவும். உங்கள் மறையுரைகள் உலகெங்கும் இருக்கும் அனைத்து தமிழ் உள்ளங்களையும் சென்றடையும்.


இதோ! ஓநாய்களிடையே ஆடுகளை அனுப்புவதைப்போல நான் உங்களை அனுப்புகிறேன். எனவே பாம்புகளைப்போல முன்மதி உடையவர்களாகவும் புறாக்களைப்போலக் கபடு அற்றவர்களாகவும் இருங்கள்.
(மத்தேயு 10:16)

நீங்கள் போய் எல்லா மக்களினத்தாரையும் சீடராக்குங்கள்; தந்தை, மகன், தூய ஆவியார் பெயரால் திருமுழுக்குக் கொடுங்கள். நான் உங்களுக்குக் கட்டளையிட்ட யாவையும் அவர்களும் கடைப்பிடிக்கும்படி கற்பியுங்கள். இதோ! உலக முடிவுவரை எந்நாளும் நான் உங்களுடன் இருக்கிறேன்
(மத்தேயு 28:19-20)

நீ அவற்றை உன் பிள்ளைகளின் உள்ளத்தில் பதியுமாறு சொல். உன் வீட்டில் இருக்கும்போதும், உன் வழிப்பயணத்தின் போதும், நீ படுக்கும்போது, எழும்போதும் அவற்றைப் பற்றிப் பேசு.
(இணைச்சட்டம் 6:7)Hochfest der Geburt des Herrn – Weihnachten

Gott ist Mensch geworden.

Jesaja 52,7-10
Hebräer 1,1-6
Johannes 1,1-18

In der Geschichte haben viele Könige und religiöse Leiter sich selbst als Gott bezeichnet und als Gott anrufenlassen. Zum Beispiel die chinesischen Könige von 221 B.C bis 1911 A.D; Julius Caesar im 24 b.c., japanische Könige von 660B.C bis 1945 und Dalai Lamas im Buddismus, nepalische Könige von 1798-2008.

Sie haben nur auf die Leute ihre Macht ausgeübt. Und sie sind als Menschen in der Geschichte einfach verblieben.

Aber Gott ist in Jesus Christus Mensch geworden und er hat die Welt qualitativ und quantitativ verändert. Das feiern wir heute.

In Jesus Christus ist eine Bevölkerung geboren, die Christen, das Christentum. Eine Kirche ist geboren. Das Neue Testament ist geboren. Sakramente sind geboren.

Er hat alles getan durch diese schwache menschliche Natur. Er hat die Armut erlebt. Er wurde vor seiner Geburt nicht angenommen. Und seinen Eltern wurde keine Unterkunft gewährt. Er hat in der Kindheit auf der Flucht Bedrohung erlebt.

Als Sohn eines Tischlers ist er aufgewachsen. Er hat die normalen Menschen getroffen. Die Kranken, die Hungrigen, die Ungebildeten usw.

Er wurde wie eine Krimineller und Sklave getötet. So hat er seine Solidarität mit den Menschen geleistet.

Sein Leben hat viele inspiriert. Nach Ihm haben viele seine Nachfolge angetreten und seine Botschaft verkündet. So hat Gott als Mensch in der Welt durch Jesus mit uns gelebt an unseren menschlichen Schwierigkeiten teilgenommen und sie geändert.

Als Christen und Nachfolger Christi tragen wir zur Welt bei. Und wir denken über seine Botschaft nach und leben in der Freude und im Frieden.

Amen.