இவ் மறையுரையை வழங்குபவர்

Rev.Fr.Savarimuthu Eddy Dharmanand,
Krankenhaus St. Valentinushaus Suttonstraße 24,65399 Kiedrich-Rheingau , Germanyஞாயிறு மறையுரைகள்

மதிப்பிற்குரிய அருட்பணியாளர்களே, துறவிகளே, அருட் கன்னியரே, உங்கள் ஞாயிறு மறையுரைகளை எமது இணையத்தளத்தின் ஆன்மீக வலத்தில் பிரசுரித்து, ஆண்டவர் இயேசுவின் நற்செய்தியை எல்லோருக்கும் அறிவிக்க விரும்பினால், info@tamilcatholicnews.com என்ற எமது மின்னஞ்சலுக்கு உங்களுடைய ஆக்கங்களை அனுப்பிவைக்கவும். உங்கள் மறையுரைகள் உலகெங்கும் இருக்கும் அனைத்து தமிழ் உள்ளங்களையும் சென்றடையும்.


இதோ! ஓநாய்களிடையே ஆடுகளை அனுப்புவதைப்போல நான் உங்களை அனுப்புகிறேன். எனவே பாம்புகளைப்போல முன்மதி உடையவர்களாகவும் புறாக்களைப்போலக் கபடு அற்றவர்களாகவும் இருங்கள்.
(மத்தேயு 10:16)

நீங்கள் போய் எல்லா மக்களினத்தாரையும் சீடராக்குங்கள்; தந்தை, மகன், தூய ஆவியார் பெயரால் திருமுழுக்குக் கொடுங்கள். நான் உங்களுக்குக் கட்டளையிட்ட யாவையும் அவர்களும் கடைப்பிடிக்கும்படி கற்பியுங்கள். இதோ! உலக முடிவுவரை எந்நாளும் நான் உங்களுடன் இருக்கிறேன்
(மத்தேயு 28:19-20)

நீ அவற்றை உன் பிள்ளைகளின் உள்ளத்தில் பதியுமாறு சொல். உன் வீட்டில் இருக்கும்போதும், உன் வழிப்பயணத்தின் போதும், நீ படுக்கும்போது, எழும்போதும் அவற்றைப் பற்றிப் பேசு.
(இணைச்சட்டம் 6:7)Hochfest Allerheiligen

Erkennen wir die Heiligen unter uns?

Offenbarung 7,2-4.9-14.
1 Johannes 3,1-3.
Matthäus 5,1-12a.

Heute und morgen widmen wir die Tage den Verstorbenen. Heute ist das Fest Allerheiligen. Morgen ist das Fest Allerseelen.. Die Heiligen sind in der Herrlichkeit Gottes, deshalb bitten wir sie für uns. Morgen , am Fest Allerseelen, beten wir für sie.

Einmal fragte ein Religionslehrer die Schüler, was sie gerne werden möchten: ein Heiliger oder ein Märtyrer? Alle haben geantwortet, ein Heiliger. Ein Mädchen hat gesagt. ein Märtyrer. Warum? fragte der Lehrer. Sie antwortete: die Märtyrer sterben einmal aber die Heiligen sterben in jeder Zeit.

Ja. Liebe Schwestern und Brüder!

Zu leben als Heilige heißt das Kreuz zu tragen. Eine stattliche Anzahl Heiliger haben in der Geschichte der Kirche gelebt. Sie haben wegen ihres Glaubens gelitten und nun genießen sie die Herrlichkeit Gottes.

In unserer Zeit haben wir auch die Heilige, die wir erkennen müssen. In unserem Familienkreis, Verwandtenkreis, Freundeskreis und in der Gemeinde, in der Nähe als Ehrenamtliche, Freiwillige, MitarbeiterInnen und HelferInnen. Wir erkennen sie und lernen von Ihnen und ehren sie auch als Heilige, wenn sie hier und jetzt leben. Amen.