இவ் மறையுரையை வழங்குபவர்

Rev.Fr.Savarimuthu Eddy Dharmanand,
Krankenhaus St. Valentinushaus Suttonstraße 24,65399 Kiedrich-Rheingau , Germanyஞாயிறு மறையுரைகள்

மதிப்பிற்குரிய அருட்பணியாளர்களே, துறவிகளே, அருட் கன்னியரே, உங்கள் ஞாயிறு மறையுரைகளை எமது இணையத்தளத்தின் ஆன்மீக வலத்தில் பிரசுரித்து, ஆண்டவர் இயேசுவின் நற்செய்தியை எல்லோருக்கும் அறிவிக்க விரும்பினால், info@tamilcatholicnews.com என்ற எமது மின்னஞ்சலுக்கு உங்களுடைய ஆக்கங்களை அனுப்பிவைக்கவும். உங்கள் மறையுரைகள் உலகெங்கும் இருக்கும் அனைத்து தமிழ் உள்ளங்களையும் சென்றடையும்.


இதோ! ஓநாய்களிடையே ஆடுகளை அனுப்புவதைப்போல நான் உங்களை அனுப்புகிறேன். எனவே பாம்புகளைப்போல முன்மதி உடையவர்களாகவும் புறாக்களைப்போலக் கபடு அற்றவர்களாகவும் இருங்கள்.
(மத்தேயு 10:16)

நீங்கள் போய் எல்லா மக்களினத்தாரையும் சீடராக்குங்கள்; தந்தை, மகன், தூய ஆவியார் பெயரால் திருமுழுக்குக் கொடுங்கள். நான் உங்களுக்குக் கட்டளையிட்ட யாவையும் அவர்களும் கடைப்பிடிக்கும்படி கற்பியுங்கள். இதோ! உலக முடிவுவரை எந்நாளும் நான் உங்களுடன் இருக்கிறேன்
(மத்தேயு 28:19-20)

நீ அவற்றை உன் பிள்ளைகளின் உள்ளத்தில் பதியுமாறு சொல். உன் வீட்டில் இருக்கும்போதும், உன் வழிப்பயணத்தின் போதும், நீ படுக்கும்போது, எழும்போதும் அவற்றைப் பற்றிப் பேசு.
(இணைச்சட்டம் 6:7)30. Sonntag im Jahreskreis

Lieben ist das Leben geben.

Exodus 22,20-26
Thessalonic 1,5c-10
Matthäus 22,34-40

Eines Tages war das Mädchaen des Hauses krank und es brauchte das Blut von einer bestimmten Blutgruppe. Diese Blutgruppe hatte der Bruder des Mädchens. Als die Eltern ihn fagten: Lieber Sohn! Kannst du deiner schwester dein Blut schenken, damit sie gesund wird? Der Bub überlegte einige Sekunden und sagte: Ja. Nach der Blutspende fragte er, wann er sterben werde. Seinen Eltern haben gelacht und erklärten, dass jener, der sein Blut spendet, nicht sterben wird. Seiner Meinung nach , sterben die Leute nach der Blutspende. Mit dieser Meinung hat er seiner Schwester Leben gespendet. Das ist seine Liebe.

Heute spricht Jesus von der dreifachen Liebe: Gottes Liebe, Sebstliebe und Nächtenliebe. Das ist die Kurzfassung der ganzen Heiligen Schrift. Was ist die Liebe? Die Liebe kann mann nicht definieren. Weil sie etwas mit dem Herz zu tun hat. Das können wir nur erfahren.Was mit dem Gehirn zu tun hat, kann man mit Worten erfassen. Die Liebe können wir mit der Selbsterfahrung und von der Erfahrung der Anderen spüren und verstehen. Die Eltern geben das Leben für ihr Kind, das heißt mütterliche und väterliche Liebe. Den anderen das Leben geben ist die Liebe. Wie können wir den Anderen das Leben geben? Wenn wir den anderen Freude bringen und sie in der Freiheit leben lassen, dann geben wir das Leben.

Wir verbringen die Zeit mit den Anderen und teilen das Notwendige und Benötigte mit den Anderen. Gott hat uns erschaffen in der Freiheit zu leben. Er übt keine Kontrolle über uns aus. Er hat uns seine Gebote und Gesetze gegeben, sodass wir ihm nachfolgen. Es gibt keine Kontrolle. Das ist seine Liebe.

Jesus hat uns vorgelebt, dass Liebe zu leben und das Leben zu geben. Tun wir das und schaffen wir eine Welt der Liebe. Amen.