ஞாயிறு மறையுரைகள்

மதிப்பிற்குரிய அருட்பணியாளர்களே, துறவிகளே, அருட் கன்னியரே, உங்கள் ஞாயிறு மறையுரைகளை எமது இணையத்தளத்தின் ஆன்மீக வலத்தில் பிரசுரித்து, ஆண்டவர் இயேசுவின் நற்செய்தியை எல்லோருக்கும் அறிவிக்க விரும்பினால், info@tamilcatholicnews.com என்ற எமது மின்னஞ்சலுக்கு உங்களுடைய ஆக்கங்களை அனுப்பிவைக்கவும். உங்கள் மறையுரைகள் உலகெங்கும் இருக்கும் அனைத்து தமிழ் உள்ளங்களையும் சென்றடையும்.


இதோ! ஓநாய்களிடையே ஆடுகளை அனுப்புவதைப்போல நான் உங்களை அனுப்புகிறேன். எனவே பாம்புகளைப்போல முன்மதி உடையவர்களாகவும் புறாக்களைப்போலக் கபடு அற்றவர்களாகவும் இருங்கள்.
(மத்தேயு 10:16)

வழங்குபவர்

Rev.Fr.John Sowri Charles SEBASTIAN ocd
Karmeliten Kloster, Würzburg, Germany

திகதி ஆண்டு ஞாயிறு வாசகங்கள் தலைப்பு மேலும்
2016-07-10CFünfzehnter SonntagAus dem Buch Deuteronomium 30, 10-14
Aus dem Brief des Apostels Paulus an die Kolosser 1, 15-20
Lukas 10, 25-37
Nächstenliebe
2016-07-03CVierzehnter SonntagAus dem Buch Jesaja 66, 10-14c
Aus dem Brief des Apostels Paulus an die Galater 6, 14-18
Lukas 10, 1-12.17-20
Ihr seid Botinnen und Boten
2016-05-22CDreifaltigkeit SonntagSprichwörter 8, 22-31
Aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer 5, 1-5
Johannes 16, 12-15
2016-04-24CFünfter OstersonntagAus der Apostelgeschichte 14, 21b-27
Aus der Offenbarung des Johannes 21, 1-5a
Johannes 13, 31-33a.34-35
"Liebt Einander"
2016-04-10CDritter Ostersonntag jkr CAus der Apostelgeschichte 5, 27b-32.40b-41
Aus der Offenbarung des Johannes 5, 11-14
Johannes 21, 1-19
Den Sinn von Ostern verstehen
2015-12-20CVierter AdventssonntagAus dem Buch Micha 5, 1-4a
Hebräerbrief 10, 5-10
Lukas 1, 39-45
2015-12-13CDritter Adventssonntag Buch Zefanja 3, 14-17 (14-18a)
Aus dem Brief des Apostels Paulus an die Philipper 4, 4-7
Lukas 3, 10-18
„Gaudete“ – „Freuet euch“
2015-12-06CZweiten AdventssonntagBuch Baruch 5, 1-9
Aus dem Brief des Apostels Paulus an die Philipper 1, 4-6.8-11
Lukas 3, 1-6
Die Vorbereitung
2015-11-29CErsten AdventBuch Jeremia 33: 14-16
Aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Thessalonicher 3, 12 - 4, 2
Lukas 21, 25-28.34-36
2015-10-25BDreißigster Sonntag Buch Jeremia 31, 7-9
Hebräerbrief 5, 1-6
Markus 10, 46-52
„Not lehrt Beten“
2015-10-11BAchtundzwanzigster SonntagBuch der Weisheit 7, 7-11
Hebräerbrief 4, 12-13
Markus 10, 17-30
Bei Gott zählt nur die „Weltwährung“, und die heißt Liebe.
2015-10-04B Siebenundzwanzigster Sonntag Buch Genesis 2, 18-24
Hebräerbrief 2, 9-11
Markus 10, 2-16
„Jesus segnet die Kinder“
2015-09-27BSechsundzwanzigster SonntagBuch Numeri 11, 25-29
Jakobusbrief 5, 1-6
Markus 9, 38-43.45.47-4
Nehmen wir die Worte Jesu ernst; denn sie sind gut gemeint
2015-05-17BSiebter Sonntag der Osterzeit Apostelgeschichte 1, 15-17.20a.c-26
Ersten Brief des Johannes 4, 11-16
Johannes 17, 6a.11b-19
Das Leben in Fülle haben.
2015-05-14BChristi HimmelfahrtApostelgeschichte. 1,1-11
Apostel Paulus Brief an die Epheser 1, 17-23
Markus 16, 15-20
Der Himmel beginnt bereits hier in diesem Leben
2015-05-10BSechster Sonntag der OsterzeitApostelgeschichte 10, 25-26.34-35.44-48
Ersten Johannesbrief 4, 7-10
Johannes 15, 9-17
Die Liebe
2015-03-15BVierter Fastensonntag2. Chronik 36, 14-16.19-23
Epheser 2, 4-10
Johannes 3, 14-21
Wer die Wahrheit tut, kommt zum Licht
2015-03-08BDritter FastensonntagBuch Exodus 20,1-17
1 Korinther 1,22-25
Johannes 2,13-25
Wie begegnen wir Gott?
2014-12-28BFest der Heiligen FamilieBuch Jesus Sirach 3, 2-6.12-14 (3-7.14-17a
Apostels Paulus an die Kolosser 3, 15a u. 16a
Lukas 2, 22-40
Jede Familie gibt Hoffnung
2014-12-25BWeihnachtenBuch Jesaja 52, 7-10
Hebräerbrief 1, 1-6
Johannes 1, 1-18
„Das Wort ist Fleisch geworden“.
2014-12-21B4 Adventsonntag Aus dem zweiten Buch Samuel 7, 1-5.8b-12.14a.16
Apostels Paulus an die Römer 16, 25-27
Lukas 1, 26-38
Das Gute zu wollen
2014-11-16ADreiunddreißigster SonntagBuch der Sprichwörter 31, 10-13.19-20.30-31
Apostels Paulus an die Thessalonicher 1 Thess 5, 1-6
Matthäus 25, 14-30
Du bist ein tüchtiger und treuer Diener
2014-10-19ANeunundzwanzigster SonntagJesaja 45, 1.4-6
Paulus an die Thessalonicher 1, 1-5b
Matthäus 22, 15-21
Unsere Gottesbeziehung
2014-10-12AAchtundzwanzigter SonntagBuch Jesaja 25, 6-10a
Paulus an die Philipper 4, 12-14.19-20
Matthäus 22, 1-14
Die Einladung Gottes
2014-09-28ASechsundzwanzigster SonntagBuch Ezechiel 18, 25-28
Apostels Paulus an die Philipper 2, 1-11
Matthäus 21, 28-32
Liebesdienst
2014-09-21A Fünfundzwanzigster Sonntag Buch Jesaja 55, 6-9
Paulus an die Philipper 1, 20ad-24.27a
Matthäus 20, 1-16a
Gott gibt, was Er will
2014-09-14AKreuzerhöhung Buch Numeri 21, 4-9
Paulus an die Philipper 2, 6-11
Joh 3, 13-17
Kreuz ist das Symbol der Liebe Gottes
2014-08-17AZwanzigster SonntagJesaja 56, 1.6-7
Paulus an die Römer 11, 13-15.29-32
Matthäus 15, 21-28
Gottes Erbarmen kennt keine Grenzen
2014-08-15AHochfest Maria Aufnahme in den HimmelOffenbarung des Johannes 11, 19a; 12, 1-6a.10ab
1 Korinther 15, 20-27a
Lukas 1, 39-56
Wer aber ist Maria?
2014-08-10ANeunzehnter Sonntag1 König 19, 9. 11-13
Römer 9, 1-5
Matthäus 14, 22-33
Wir Menschen brauchen einen Halt
2014-08-03AAchtzehnter Sonntag Buch Jesaja 55, 1-3
Apostels Paulus an die Römer 8, 35.37-39
Matthäus 14, 13-21
'Gebt ihr ihnen zu essen'
2014-07-27ASiebzehnter SonntagErsten buch der Könige 3, 5.7-12
Paulus an die Römer 8, 28-30
Matthäus 13, 44-52
Das Ziel des Lebens
2014-07-20ASechzehnter SonntagWeish 12, 13.16-19
Röm 8, 26-27
Matthäus 13, 24-43
Gott versteht unser Gebet
2014-06-22AZwölfter Sonntag Jeremia 20, 10-13
Paulus an die Römer 5, 12-15
Matthäus 10, 26-33
Wir sind Zeugen
2014-06-15ADreifaltigkeitssonntagExodus 34:1-10
2 Korinther 13:11-13
Johannes 3:16-18
"Gott ist die Liebe"
2014-06-01ASiebter Sonntag der OsterzeitApostelgeschichte 1,12–14; 2.
1 Petrus 4,13–16;
Johannes 17,1–11a
Wir brauchen das Gebet
2014-05-29AChristi Himmelfahrt Apostelgeschichte 1,1 11
Apostel Paulus an die Epheser 1, 17-23
Matthäus 28, 16-20
Was ist der Sinn des Lebens?
2014-05-25ASechster Sonntag der Osterzeit Apostelgeschichte 8,5-8.14-17
1. Petrus 3,15-18
Johannes 14,15-21
Was ist Liebe?
2014-05-04ADritter Sonntag der Osterzeit Apostelgeschichte 2,14.22-33.
Erster Brief des Apostels Petrus 1,17-21.
Lukas 24,13-35.
"Brannte nicht unser Herz"?
2014-04-27A 2. Sonntag der Osterzeit - Barmherzigkeitsonntag und Weißer Sonntag Apostelgeschichte 2,42-47.
Erster Brief des Apostels Petrus 1,3-9.
Evangelium nach Johannes 20,19-31.
Was heißt glauben?
2014-04-20Aஉயிர்ப்பு ஞாயிறு    
திப 10‘34அ,37-43
கொலோ 3‘1-4
யோவா 20‘1-9
உயிர்ப்பு கடவுளின் பரிசா?