இவ் மறையுரையை வழங்குபவர்

Rev.Fr.John Sowri Charles SEBASTIAN ocd
Karmeliten Kloster, Würzburg, Germanyஞாயிறு மறையுரைகள்

மதிப்பிற்குரிய அருட்பணியாளர்களே, துறவிகளே, அருட் கன்னியரே, உங்கள் ஞாயிறு மறையுரைகளை எமது இணையத்தளத்தின் ஆன்மீக வலத்தில் பிரசுரித்து, ஆண்டவர் இயேசுவின் நற்செய்தியை எல்லோருக்கும் அறிவிக்க விரும்பினால், info@tamilcatholicnews.com என்ற எமது மின்னஞ்சலுக்கு உங்களுடைய ஆக்கங்களை அனுப்பிவைக்கவும். உங்கள் மறையுரைகள் உலகெங்கும் இருக்கும் அனைத்து தமிழ் உள்ளங்களையும் சென்றடையும்.இதோ! ஓநாய்களிடையே ஆடுகளை அனுப்புவதைப்போல நான் உங்களை அனுப்புகிறேன். எனவே பாம்புகளைப்போல முன்மதி உடையவர்களாகவும் புறாக்களைப்போலக் கபடு அற்றவர்களாகவும் இருங்கள்.
(மத்தேயு 10:16)

நீங்கள் போய் எல்லா மக்களினத்தாரையும் சீடராக்குங்கள்; தந்தை, மகன், தூய ஆவியார் பெயரால் திருமுழுக்குக் கொடுங்கள். நான் உங்களுக்குக் கட்டளையிட்ட யாவையும் அவர்களும் கடைப்பிடிக்கும்படி கற்பியுங்கள். இதோ! உலக முடிவுவரை எந்நாளும் நான் உங்களுடன் இருக்கிறேன்
(மத்தேயு 28:19-20)

நீ அவற்றை உன் பிள்ளைகளின் உள்ளத்தில் பதியுமாறு சொல். உன் வீட்டில் இருக்கும்போதும், உன் வழிப்பயணத்தின் போதும், நீ படுக்கும்போது, எழும்போதும் அவற்றைப் பற்றிப் பேசு.
(இணைச்சட்டம் 6:7)
Zwölfter Sonntag

Wir sind Zeugen

Jeremia 20, 10-13
Paulus an die Römer 5, 12-15
Matthäus 10, 26-33

Unser Herr Jesus Christus fordert uns im Evangelium dieses Sonntags zu innerer Freiheit und zu äußerem Freimut auf: Wir sollen uns nicht vor den Menschen fürchten, sondern in freudiger Bereitschaft unseren Weg gehen im Dienst vor Gott und in Liebe zum Nächsten. Dabei brauchen wir das offene Wort nicht zu scheuen, wenn es darum geht, für Gott einzutreten und ihn zu bezeugen.

Doch ist es nicht so, dass wir immer wieder aufgrund menschlicher Rücksichten gehemmt sind, das Gute zu tun? Mitunter sind wir zu vorsichtig, etwa nach dem Motto: Was wird die oder der sagen oder denken, wenn ich mich anders verhalte? Wir alle kennen den Druck der sozialen Umgebung, der Gruppe, der Öffentlichkeit, und es ist nicht leicht und braucht durchaus eine gewisse Festigkeit, diesem Druck in rechter Weise standzuhalten. Allzu schnell gibt man um des ‚lieben Friedens‘ willen nach oder versteckt sich hinter dem, was man sagt und tut. Wir haben Angst vor der eigenen Meinung, vor dem eigenen Standpunkt, auch dort, wo es um Fragen des Gewissens und der Überzeugung des Glaubens geht. Nicht zuletzt spielen Medien eine wichtige Rolle in dem, was uns im Denken und Handeln gleichsam vorgegeben ist.

Fürchten und anbeten dürfen wir nur Gott allein. Dabei aber ist die Gottesfurcht nicht als Angst vor Gott zu verstehen, sondern vielmehr als Haltung der liebenden Ehrfurcht, des demütigen und vertrauensvollen Respekts gegenüber Gott, unserem himmlischen Vater, der für uns sorgt und nicht zulässt, dass uns letztlich etwas von dem fehlt, was wir für unser Leben brauchen. Die innere Freiheit, die uns Gottes Wort schenkt, besagt nämlich auch, dass wir uns klar darüber werden, dass dieses unser irdisches Leben nicht der Güter höchstes ist. Was würde es uns nützen, wenn wir alle Schätze und Reichtümer dieser Welt gewinnen könnten, aber dabei Schaden an unserer Seele leiden müssten? Ist nicht die Verbundenheit mit Gott, die Freundschaft mit ihm, mehr wert als alle Macht und Ehre dieser Welt?

Eines will das Evangelium dieses Sonntags mit Sicherheit nicht: uns Angst einjagen oder gar mutlos machen. Es könnte nämlich jemand sagen, dass ihm die Anforderungen des Glaubens zu hoch und zu groß sind und er dieses unmöglich aus eigener Kraft bewältigen kann. Ja, dass ist richtig. Aus eigener Kraft schaffen wir dies sicher nicht. Doch eben darin liegt der Schlüssel des Verständnisses und der Grund unserer Hoffnung: Je mehr wir uns der eigenen Schwachheit bewusst sind und unsere Hoffnung allein auf den Herrn gründen, desto sicherer und mächtiger wird uns Gottes Hilfe zuteil. So brauchen wir auch nicht zu fürchten, überfordert zu sein. Denn Gott gibt uns jeden Tag das Nötige, was wir brauchen. Wie er Sorge trägt für die Pflanzen und Tiere, so sorgt er sich umso mehr um uns. Nicht unsere eigene Kraft ist es, auf die wir bauen, sondern der Beistand Gottes, die Stärkung und Salbung seines Heiligen Geistes gibt uns Kraft und Mut.

Der Unfriede der Welt, der Streit und Hass, alles Böse, das täglich geschieht, all das wird ihn nicht davon abhalten, die Liebe zu Gott zu leben und den Mitmenschen daran Anteil zu geben. Wer sich ganz einläßt auf die Liebe Gottes, dessen Leben wird zwar nicht bequemer, aber doch spannender und erfüllter. Gottes Liebe trägt uns. Haben wir keine Angst. Nur das Vertrauen siegt. Ja, wir sind frei und sind erlöst; der Glaube schenkt uns die Freiheit des Herzens und Freimut gegenüber unseren Mitmenschen, die das Zeugnis unseres Glaubens und unserer Liebe brauchen. Amen.