இவ் மறையுரையை வழங்குபவர்

Rev.Fr.John Sowri Charles SEBASTIAN ocd
Karmeliten Kloster, Würzburg, Germanyஞாயிறு மறையுரைகள்

மதிப்பிற்குரிய அருட்பணியாளர்களே, துறவிகளே, அருட் கன்னியரே, உங்கள் ஞாயிறு மறையுரைகளை எமது இணையத்தளத்தின் ஆன்மீக வலத்தில் பிரசுரித்து, ஆண்டவர் இயேசுவின் நற்செய்தியை எல்லோருக்கும் அறிவிக்க விரும்பினால், info@tamilcatholicnews.com என்ற எமது மின்னஞ்சலுக்கு உங்களுடைய ஆக்கங்களை அனுப்பிவைக்கவும். உங்கள் மறையுரைகள் உலகெங்கும் இருக்கும் அனைத்து தமிழ் உள்ளங்களையும் சென்றடையும்.இதோ! ஓநாய்களிடையே ஆடுகளை அனுப்புவதைப்போல நான் உங்களை அனுப்புகிறேன். எனவே பாம்புகளைப்போல முன்மதி உடையவர்களாகவும் புறாக்களைப்போலக் கபடு அற்றவர்களாகவும் இருங்கள்.
(மத்தேயு 10:16)

நீங்கள் போய் எல்லா மக்களினத்தாரையும் சீடராக்குங்கள்; தந்தை, மகன், தூய ஆவியார் பெயரால் திருமுழுக்குக் கொடுங்கள். நான் உங்களுக்குக் கட்டளையிட்ட யாவையும் அவர்களும் கடைப்பிடிக்கும்படி கற்பியுங்கள். இதோ! உலக முடிவுவரை எந்நாளும் நான் உங்களுடன் இருக்கிறேன்
(மத்தேயு 28:19-20)

நீ அவற்றை உன் பிள்ளைகளின் உள்ளத்தில் பதியுமாறு சொல். உன் வீட்டில் இருக்கும்போதும், உன் வழிப்பயணத்தின் போதும், நீ படுக்கும்போது, எழும்போதும் அவற்றைப் பற்றிப் பேசு.
(இணைச்சட்டம் 6:7)
Christi Himmelfahrt

Was ist der Sinn des Lebens?

Apostelgeschichte 1,1 11
Apostel Paulus an die Epheser 1, 17-23
Matthäus 28, 16-20

Was ist der Sinn des Lebens? Auf diese Frage eine Antwort zu finden, die wirklich trägt, ist das Wichtigste im Leben. Wer die Sinnfrage verdrängt oder nicht zulässt, befindet sich auf der Flucht vor sich selber. Das Leben ist dann wirklich ‚sinn-los‘ und darum auch unbefriedigend, unerfüllt und unglücklich. Das innere Vakuum wird dann ausgefüllt mit Ersatzangeboten, die keineswegs ‚sinn-stiftend‘ sind, wohl aber für eine gewisse Zeit die Sinnfrage unterdrücken können: Alkohol und Drogen, Macht und Gewalt, hemmungslose Gier nach Reichtum und Ansehen und ähnliche Dinge. Alles Irdische und Materielle genügt sich nicht selbst. Ohne Beziehung auf das Geistige und letztlich auf Gott bleibt es leer und sinnlos. Wir müssen Gott wieder entdecken, um das Leben hier auf der Erden lebenswert zu machen. Wir müssen den Himmel wieder ernst nehmen, damit die Erde wieder bewohnbar wird und wir uns auf ihr freuen können.

Das Ziel des irdischen Lebens ist in der Herrlichkeit des Himmels zu finden; wir sind nur ‚Gast auf Erden‘. Als Sterbliche sollen wir unsere Hoffnung dorthin richten, wo sie nicht enttäuscht wird, sondern ihre Erfüllung findet: zu Gott, der uns liebt und als seine Kinder annimmt, der uns zu Erben des Himmels eingesetzt hat und uns in die ewige und selige Gemeinschaft mit ihm beruft. Der Einwand, es gäbe doch auf der Erde so viel zu tun, und es sei wichtiger, den irdischen Fortschritt zu fördern, als die Menschen mit dem Hinweis auf das Himmelreich zu vertrösten, zählt nicht. Er offenbart letztlich nur den Unglauben derer, die so denken. Das ewige Heil der Menschen und jener menschliche Fortschritt, der wirklich diesen Namen verdient, stehen nämlich nicht im Gegensatz zueinander. Wer Gott dient und ihn liebt, der wird auch den Nächsten lieben. Das wahre Wohl des Mitmenschen wie auch das, was für uns selber das Beste ist, kommt dann in Blick.

Wir werden nicht zu Opfern unseres Egoismus, sondern fähig, uns füreinander einzusetzen und uns hinzugeben im Dienst am Nächsten. Auf diese Weise dienen wir dem wahren Fortschritt und tragen wir bei zur Verbesserung dieser Welt. Nur mit Gott kann alles Große gelingen. Wollten wir allein auf unsere eigenen Kräfte bauen, wir müssten bald erkennen, dass wir am Ende sind. Was dann bleibt, ist Resignation, Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung. Wer hingegen auf Gott vertraut und ihn liebt, dessen Bemühen wird gesegnet. Mag auch manches hier auf Erden scheinbar erfolglos sein und ohne Frucht bleiben. Für das ewige Leben ist das Gute nicht umsonst getan, sondern es bringt überreiche Frucht im Reich Gottes. Der Blick zum Himmel ist darum recht verstanden kein Fluchtmanöver. Es ist nicht Träumerei, wenn wir unsere Herzen im Himmel verankern, sondern es zeigt den Sinn für die tiefste aller Wirklichkeiten: die Gemeinschaft mit Gott. Amen.