இவ் மறையுரையை வழங்குபவர்

Rev.Fr.John Sowri Charles SEBASTIAN ocd
Karmeliten Kloster, Würzburg, Germanyஞாயிறு மறையுரைகள்

மதிப்பிற்குரிய அருட்பணியாளர்களே, துறவிகளே, அருட் கன்னியரே, உங்கள் ஞாயிறு மறையுரைகளை எமது இணையத்தளத்தின் ஆன்மீக வலத்தில் பிரசுரித்து, ஆண்டவர் இயேசுவின் நற்செய்தியை எல்லோருக்கும் அறிவிக்க விரும்பினால், info@tamilcatholicnews.com என்ற எமது மின்னஞ்சலுக்கு உங்களுடைய ஆக்கங்களை அனுப்பிவைக்கவும். உங்கள் மறையுரைகள் உலகெங்கும் இருக்கும் அனைத்து தமிழ் உள்ளங்களையும் சென்றடையும்.


இதோ! ஓநாய்களிடையே ஆடுகளை அனுப்புவதைப்போல நான் உங்களை அனுப்புகிறேன். எனவே பாம்புகளைப்போல முன்மதி உடையவர்களாகவும் புறாக்களைப்போலக் கபடு அற்றவர்களாகவும் இருங்கள்.
(மத்தேயு 10:16)

நீங்கள் போய் எல்லா மக்களினத்தாரையும் சீடராக்குங்கள்; தந்தை, மகன், தூய ஆவியார் பெயரால் திருமுழுக்குக் கொடுங்கள். நான் உங்களுக்குக் கட்டளையிட்ட யாவையும் அவர்களும் கடைப்பிடிக்கும்படி கற்பியுங்கள். இதோ! உலக முடிவுவரை எந்நாளும் நான் உங்களுடன் இருக்கிறேன்
(மத்தேயு 28:19-20)

நீ அவற்றை உன் பிள்ளைகளின் உள்ளத்தில் பதியுமாறு சொல். உன் வீட்டில் இருக்கும்போதும், உன் வழிப்பயணத்தின் போதும், நீ படுக்கும்போது, எழும்போதும் அவற்றைப் பற்றிப் பேசு.
(இணைச்சட்டம் 6:7)Ersten Advent

Buch Jeremia 33: 14-16
Aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Thessalonicher 3, 12 - 4, 2
Lukas 21, 25-28.34-36

Der Advent ist eine besondere Zeit. Das Grün des Adventkrankes, die Kerzen, die adventlichen Lieder und die besonderen Texte der Liturgie helfen uns in der Vorbereitung auf das Weihnachtsfest. Diese Zeit erinnert uns daran, dass es im Glauben nicht um irgendeine Pflicht geht und nicht um abstraktes Wissen über Gott, sondern um Begegnung mit dem lebendigen Gott. Die Triebfeder des Glaubens kann daher nur die Sehnsucht nach dieser Begegnung sein, ihm näher zu kommen und ihn näher kommen zu lassen.

Die Texte der Heiligen Schrift werden uns dazu helfen. Sie stellen uns vor Augen, wie groß die Sehnsucht der Frommen des auserwählten Volkes Israel war, das auf den Messias gewartet hat, Es wird uns gezeigt, wie Gott selber alles vorbereitet hat, als er seinen Sohn Jesus Christus zu uns sandte. Im Evangelium ermutigt uns Jesus: Wenn wir mit Gott in Glaube und Liebe verbunden sind, dann brauchen wir nichts zu fürchten. Dann wird unser Leben gelingen. Denn ich bin bei euch und beschütze euch.

Wie könnten wir ganz bewusst diese Zeit des Advents gestalten, damit wir gleichsam ein Kontrastprogramm setzen zu all den anderen Dingen, die uns in gewisser Weise die Zeit und Aufmerksamkeit zu stehlen drohen? Erstens, Das gemeinsame und private Gebet darf nicht fehlen. Einen guten Anlass bietet uns hier der Adventkranz, dessen Kerzen wir anzünden und vor dem wir singen und beten können. Auch die Kinder sollen einbezogen werden, damit sie gemeinsam mit den Eltern die religiöse Dimension der Vorbereitung auf das Weihnachtsfest erfahren.

Zweitens, unser Herz bereitet sich wirksam vor auf Weihnachten durch Taten der Liebe. Denn wer Gutes tut und uns sein Herz öffnet, der wird auch selber empfangen. Nicht die Kälte des Winters soll unsere Herzen durchdringen, sondern wie die Wärme der göttlichen Liebe. So wie Gott uns reich beschenkt hat, sollen auch wir einander dadurch beschenken, dass wir füreinander da sind. Liebe aber verlangt mitunter auch schmerzliche Opfer, wenn wir auf etwas verzichten, um es dem anderen zu schenken. Dabei dürfen wir eine Freude empfangen, die jene Menschen nicht kennen, die nur um sich selbst kreisen und kein Herz haben für andere.

Drittens, die Wachsamkeit des Herzens ist gleichfalls nötig. Wir sollen Menschen der Hoffnung und der Erwartung sein. Wenn wir jeden Tag bewusst als Geschenk annehmen, dann sind wir wachsam und bereit für die Liebe Gottes, die uns geschenkt ist in seinem Sohn. Geben wir die Liebe auch weiter an unsere Mitmenschen.

Advent feiern heißt. Gott in meinem Alltag hineinlassen, Gott wieder neu in unser Leben einzuladen, um sein kommen zu bitten, ihm unser Leben hinzuhalten. Und dieses Mit Gott leben muss immer wieder neu begonnen werden. Amen.