இறைவார்த்தை

ஆண்டவரின் ஆவி அவர்மேல் தங்கியிருக்கும்: ஞானம், மெய்யுணர்வு, அறிவுரைத்திறன், ஆற்றல், நுண்மதி, ஆண்டவரைப்பற்றிய அச்ச உணர்வு-இவற்றை அந்த ஆவி அவருக்கு அருளும்.
(எசாயா 11:2)

இறைவார்த்தை

அகரமும் னகரமும், முதலும் இறுதியும், தொடக்கமும் முடிவும் நானே.
(திருவெளிப்பாடு22:13)


தொடர்புகள்

யேர்மன் தமிழ் கத்தோலிக்க ஆன்மீகப் பணியகம் சார்ந்த அனைத்து தொடர்புகளுக்கும்
மின்னஞ்சல் : info@tamilcatholicdaily.com