புனித வார வழிபாட்டு நிரல் - 2019

யேர்மன் தமிழ் கத்தோலிக்க ஆன்மீகப்பணியகத்தின் புனிதவார வழிபாட்டு நிரல்.