2017

காணொளிப் பதிவுகள்

பெரியவெள்ளி சிலுவைப்பாதை
நெறிப்படுத்தல் அருட்பணி.ஜோசப் விக்ரர் JDH
14-04-2017

மறையுரை , பெரியவெள்ளி
அருட்பணி.ஜோசப் விக்ரர் JDH
14-04-2017


திருச்சிலுவை ஆராதனை
பெரிய வெள்ளி
14-04-2017


கிறீஸ்து உயிர்ப்பு திருநாள் மறையுரை
அருட்பணி.ஜோசப் விக்ரர் JDH
16-04-2017


இறைத்தியான வழிபாடு - எசன்
நெறிப்படுத்தல் அருட்பணி.ஜோசப் விக்ரர் JDH
17-04-2017


இறைத்தியான வழிபாடு-பிராங்க்போர்ட்
நெறிப்படுத்தல் அருட்பணி.செலஸ்டின் ISch
21-05-2017


திருப்பலி, பிராங்க்போர்ட்
அருட்பணி.செலஸ்டின், அருட்பணி.ஜோர்ச் ISch
21-05-2017

நிழல்படங்கள்

குருத்துவப்பொன்விழா
அருட்பணி. S.J.இம்மானுவேல்
25-02-2017
கேவலார் திருவிழா

12-08-2017
ஒளிவிழா
வில்லிங்கன் சுவெலிங்கன்
26-12-2017