இதோ! ஓநாய்களிடையே ஆடுகளை அனுப்புவதைப்போல நான் உங்களை அனுப்புகிறேன். எனவே பாம்புகளைப்போல முன்மதி உடையவர்களாகவும் புறாக்களைப்போலக் கபடு அற்றவர்களாகவும் இருங்கள்.
(மத்தேயு 10:16)

நீங்கள் போய் எல்லா மக்களினத்தாரையும் சீடராக்குங்கள்; தந்தை, மகன், தூய ஆவியார் பெயரால் திருமுழுக்குக் கொடுங்கள். நான் உங்களுக்குக் கட்டளையிட்ட யாவையும் அவர்களும் கடைப்பிடிக்கும்படி கற்பியுங்கள். இதோ! உலக முடிவுவரை எந்நாளும் நான் உங்களுடன் இருக்கிறேன்
(மத்தேயு 28:19-20)

நீ அவற்றை உன் பிள்ளைகளின் உள்ளத்தில் பதியுமாறு சொல். உன் வீட்டில் இருக்கும்போதும், உன் வழிப்பயணத்தின் போதும், நீ படுக்கும்போது, எழும்போதும் அவற்றைப் பற்றிப் பேசு.
(இணைச்சட்டம் 6:7)
திருப்பலிப் பாடல்கள்


ஆண்டவருடைய திருப்பாடுகளின் பெரிய வெள்ளி

2018ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம்

பாடலின் தலைப்பு பாடலை கேட்கபாடலை தரவிறக்கம் செய்ய
நான் நானகவே வந்திருக்கின்றேன்
எங்கு போகின்றீர்
நான் பாவி இயேசுவே
சந்திப்பு நிகழுதம்மா தாயின் சந்திப்பு நிகழுதம்மா
அன்பும் நட்பும்
எனக்காக இறைவா எனக்காக
பாடுகள் நீர்
ஆணிகொண்ட உம்காயங்களை
சிலுவைமரமே சிலுவைமரமே உன்னை நான் முத்தி
வியாகுல மாமரி


பாடல் தாளை தரவிறக்கம் செய்ய கீழே அழுத்தவும்