இறைவார்த்தை

ஆண்டவரது இல்லத்திற்குப் போவோம் , என்ற அழைப்பை நான் கேட்டபோது அகமகிழ்ந்தேன்.(திருப்பாடல்கள் 122:1)

இறைவாக்குத்தத்தம்

ஆண்டவருக்கு அஞ்சி அவர் வழிகளில் நடப்போர் பேறுபெற்றோர்!
உமது உழைப்பின் பயனை நீர் உண்பீர்!
நீர் நற்பேறும் நலமும் பெறுவீர்!
உம் இல்லத்தில் உம் துணைவியார் கனிதரும் திராட்சைக்கொடிபோல் இருப்பார்:
உண்ணும் இடத்தில் உம் பிள்ளைகள் ஒலிவக் கன்றுகளைப் போல் உம்மைச் சூழ்ந்திருப்பர்.
நீர் உம் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளைக் காண்பீராக!
(திருப்பாடல்கள் 128)

இறையன்பு

தம் ஒரே மகன் மீது நம்பிக்கை கொள்ளும் எவரும் அழியாமல் நிலைவாழ்வு பெறும் பொருட்டு அந்த மகனையே அளிக்கும் அளவுக்குக் கடவுள் உலகின் மேல் அன்பு கூர்ந்தார்.
(யோவான் 3:16)பணித்தளங்களில் நடைபெறும் வழமையான திருப்பலி ஒழுங்குகள்


இடம் ஆலயம் காலம் நேரம்
பேர்லின் புனித.மரியாள் ஆலயம் மாதத்தின் முதலாம் திங்கள் கிழமை 17.15 மணி
காஸ்றொப்-றொக்சல் இருதய இயேசு ஆலயம் மாதத்தின் முதலாம் வியாழக்கிழமை 18.00 மணி
கேவிலார் யாத்திரகைஸ்தலம் மாதத்தின் முதலாம் வெள்ளிக்கிழமை 18.00மணி
லேவகூசன் புனித.யோசப் ஆலயம் மாதத்தின் முதலாம் சனிக்கிழமை 11.30 மணி
முன்சங்கிளட்பாக் புனித.அல்பேர்ட் ஆலயம் மாதத்தின் முதலாம் சனிக்கிழமை 17.30 மணி
எசன் புனித.பொனிபாடியூஸ் ஆலயம்(ST Bonifatius Kirche,Moltkestr-160,45138 Essen) மாதத்தின் முதலாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை 10.00மணி
வூப்பெற்றால் இருதய இயேசு ஆலயம் மாதத்தின் முதலாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை 12.30மணி
நொயிஸ் புனித.பாபரா ஆலயம் மாதத்தின் முதலாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை 16.30 மணி
கிறிபீல்ட் ஸ்ரட்கபேல ஆலயம் மாதத்தின் முதலாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை 18.30 மணி
கில்டெஸ்கயிம் திருச்சிலுவை ஆலயம் மாதத்தின் இரண்டாம் வெள்ளிக்கிழமை 15.30 மணி
சுவாட்ஸ்வால்ட் - போடன்சே (வில்லிங்கன் சுவெல்லிங்கன்) புனித.பிரான்ஸ்சிஸ்கு ஆலயம் மாதத்தின் இரண்டாம் சனிக்கிழமை 17.00மணி
நியூரன்பேர்க் திரு இருதய ஆண்டவர் ஆலயம் மாதத்தின் இரண்டாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை 11.30 மணி
பிரங்க்போர்ட் புனித.எலிசபேத் ஆலயம் மாதத்தின் இரண்டாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை 18.00மணி
டியூஸ்பேர்க் மாதத்தின் முன்றாவது திங்கள் 18.30 மணி
விற்றன் வயோதிபரில்ல ஆலயம் மாதத்தின் முன்றாவது செவ்வாய்க்கிழமை 18.30 மணி
டுசில்டோப் புனித.மரியாள் ஆலயம் மாதத்தின் முன்றாவது வியாழக்கிழமை 19.00மணி
கனோவர் புனித.மரியாள் ஆலயம் மாதத்தின் முன்றாவது வெள்ளிக்கிழமை 18.00மணி
ஒஸ்னாபுறுக் திருச்சிலுவை ஆலயம் மாதத்தின் முன்றாவது சனிக்கிழமை 17.00 மணி
பிரேமன் புனித.யோசப் ஆலயம் மாதத்தின் முன்றாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை 11.00மணி
கம்பேர்க் புனித.யோசப் ஆலயம் மாதத்தின் முன்றாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை 16.30 மணி
கேர்ன புனித.பொனிபாஸ் ஆலயம் மாதத்தின் இரண்டாவது வெள்ளிக்கிழமை 18.30மணி
போகும்-கெல்சன்கியர்சன் புனித.மரியாள் ஆலயம் மாதத்தின் நான்காவது செவ்வாய்க்கிழமை 18.30 மணி
முல்கயிம் புனித.மரியாளின் விண்ணேற்பு ஆலயம் மாதத்தின் நான்காவது வியாழக்கிழமை 18.30 மணி
ஓபகவுசன் இருதய இயேசு ஆலயம் மாதத்தின் நான்காவது வெள்ளிக்கிழமை 19.00மணி
அர்ன்ஸ்பேர்க் ** புனித.மிக்காயல் ஆலயம் மாதத்தின் நான்காவது சனிக்கிழமை 19.00மணி
மெசடே- (கொக்சவர்லாண்ட் விக்கெட) ** புனித வால்பேர்க ஆலயம் மாதத்தின் நான்காவது சனிக்கிழமை 16.30மணி
கம் புனித.யோசப் ஆலயம் மாதத்தின் நான்காவது ஞாயிற்றுக்கிழமை 09.00மணி
பீலபெல்ட் புனித.யோசப் ஆலயம் மாதத்தின் நான்காவது ஞாயிற்றுக்கிழமை 11.15மணி
முன்ஸ்ரர் புனித.அந்தோனியார் ஆலயம் மாதத்தின் நான்காவது ஞாயிற்றுக்கிழமை 16.00மணி
டோட்முண்ட் ஏகதிருத்துவ ஆலயம் மாதத்தின் நான்காவது ஞாயிற்றுக்கிழமை 19.00மணி


** மெசடே(கொக்சவர்லாண்ட் விக்கெட) , அர்ன்ஸ்பேர்க் ஆகிய பணித்தளங்களில் இரு மாத்தத்திற்கு ஒரு முறை திருப்பலி நடைபெறும்.

ஐந்து வாரங்கள் உள்ள மாதங்களில் டூரன், வெர்டோல், அல்ஸ்டோர்ப், ஆலன், முன்சன், சார்புரூக்கன், நொயங்கேர்சன் ஆகிய இடங்களில் திருப்பலிகள் ஒழுங்குபடுத்தபடும்.