மறையறிவுத்தேர்வு இலக்கம் 117இல் பங்கு பற்றியோர் விபரம்

(உங்களுடைய தனிப்பட்ட தகவல்களை பாதுகாப்பதற்காக உங்களுடைய பெயரின் ஒரு பகுதி மாத்திரமே பிரசுரிக்கப்படுகின்றது)

Full Name Country Result
nilo... cani...Canada15
Sinn... Brem...United Kingdom15
Mary... kuru...Canada15
abis... Kuha...Canada15
Guna... Vala...Deutschland15
Mano... Aria...United Kingdom15
Andr... Jose...Tamilnadu 15
Amal... Mary...India 15
mary... Alfr...GERMANY15
Denn... Jose...India 15
Just... Veth...Deutschland15
Hele... Norb...Germany15
Alvi... Mary...Germany15
Alwi... Jose...India 15
M.S.... Domi...India15
Raje... Chin...India15
Anto... Newt...Sri Lanka15
Anth... Mary...Germany 15
Rose... Ravi...Germany15
J.la... Lath...lndia 14
jesi... rani...india14
Mari... Thar...United Kingdom14
phil... chet...india14
Pusp... Nath...India14
Jere... Aksh...Sri Lanka13
SANG... VICT...INDIA13
alph... thyk...india13
Raym... Gnan...United Kingdom13
phil... chet...India13
Mary... Chri...Germany13
KOLA... AMAL...INDIA13
Mary... Soos...Danmark13
M.S.... CELE...Tamil Nadu13
Saha... Rodr...India13
Jenc... Clit...Kanyakumari 13
Abiy... Mary...India13
Mary... Push...India113
SUSA... DEVA...INDIA12
Leo... Espe...Switzerland12
Stel... R...India 12
SANG... VICT...INDIA12
R Ar... Anna...India12
Mary... Anth...Tamilnadu 12
Arul... Alex...India 12
jazl... Alph...France12
phil... chet...India 12
Jeni... Jude...India 12
S. A... Ashw...India12
S Ni... Raj...India12
peni... Rodr...India12
Arok... Roya...Tamilnadu12
Celi... Jerr...Tamil Nadu 11
John... John...Tamilnadu, India11
ven... mani...tamilnadu, India11
arul... mary...India 11
Mari... L...India11
Bask... Kuma...Italy11
SOBI... SRAN...India10
R.D... anth...Tamil Nadu10
ROSE... kama...india10
Dasn... VALD...India 10
Bapt... dass...India 10
ம... ச...Norge 10
Vija... Vija...India10
VIYA... I...Asia India 10
Sony... Sund...India10
Mari... A...India9
Amal... Amal...India9
Alon... Joli...Deutschland9
ANTO... JARA...India 6
GOPI... MASI...India2
Frid... Bulu...Nigeria 0