மறையறிவுத்தேர்வு இலக்கம் 116இல் பங்கு பற்றியோர் விபரம்

(உங்களுடைய தனிப்பட்ட தகவல்களை பாதுகாப்பதற்காக உங்களுடைய பெயரின் ஒரு பகுதி மாத்திரமே பிரசுரிக்கப்படுகின்றது)

Full Name Country Result
Sinn... Brem...United Kingdom15
Hele... Norb...Germany15
Mano... Aria...United Kingdom15
Amal... Mary...India 15
Andr... Jose...India 15
nilo... cani...Canada15
Mary... Kuha...Canada15
abis... Kuha...Canada15
Guna... Vala...Deutschland15
mary... Alfr...GERMANY15
Just... Veth...Deutschland15
denn... Jose...India 15
Raje... Chin...India15
Anth... Mary...Germany 15
Alwi... Jose...India 15
Alvi... Mary...Germany15
sath... L...India 14
M.S.... Domi...India14
Arul... Alex...India 14
SANG... Vict...INDIA14
Mary... Anth...Tamilnadu 14
KOLA... AMAL...INDIA14
Mari... Thar...United Kingdom14
Mary... Chri...Germany14
Stel... R...India13
Leo... Espe...Switzerland13
Alwi... Jose...India 13
phil... chet...India13
Raym... Gnan...United Kingdom13
ven... mani...Tamilnadu, India13
S Ni... Raj...India13
Rose... Ravi...Germany13
S. A... ashw...India12
J.la... Lath...lndia 12
jaz... Alph...France 12
M. S... Cele...Tamil nadu12
Celi... Jerr...Tamil Nadu 12
alph... thyk...india11
SUSA... DEVA...INDIA11
R Ar... Anna...india 11
jesi... rani...India11
Mary... Push...India11
Rosh... Joli...Deutschland11
Pusp... Nath...India11
Rose... Kama...India 10
M.S.... Cele...Tamil nadu.10
puni... thar...France 10
Bask... Kuma...Italy10
SOBI... SRAN...India9
John... John...Tamilnadu, India9
Alon... Joli...Deutschland9
Amen... Dine...Qatar9
Saha... Rodr...India9
VIYA... I...Asia lndia 8
Aroc... Alos...Italy. 8
NICH... VELA...FRANCE7
V.Ar... V.Ar...Tamilnadu.7
ம... ச...Norge 6
DOJO... DOJO...இந்தியா 2
ல... ல...தமிழ்நாடு1
Jane... R...India0
ROSE... kama...India,0
Amal... Amal...tamilnadu0