மறையறிவுத்தேர்வு இலக்கம் 115இல் பங்கு பற்றியோர் விபரம்

(உங்களுடைய தனிப்பட்ட தகவல்களை பாதுகாப்பதற்காக உங்களுடைய பெயரின் ஒரு பகுதி மாத்திரமே பிரசுரிக்கப்படுகின்றது)

Full Name Country Result
Mano... Aria...United Kingdom15
Sinn... Brem...United Kingdom15
Hele... Norb...Germany15
nilo... cani...Canada15
Mary... kuru...Canada15
abis... Kuha...Canada15
mary... Alfr...GERMANY15
M.S.... Domi...India15
Just... Veth...Deutschland15
Guna... Vala...Deutschland15
Raje... Chin...India15
Andr... Jose...India 14
Amal... Mary...India 14
Alwi... Jose...India14
Alwn... Jose...India14
phil... chet...India.14
CARO... ANNE...FRANCE14
J.la... Lath...lndia 13
Alwi... Jose...India13
Stel... R...India13
Asha... ashw...India13
R ar... Anna...india 13
Alvi... Mary...Germany13
Mari... Thar...United Kingdom13
Alwi... Jose...Tamil Nadu 13
Celi... Jerr...Tamil Nadu 13
Mary... S.R....Tamilnadu 13
Mary... Auxi...India13
Dann... Jose...India 13
Joff... Mari...Deutschland13
Mary... Soos...Danmark12
Denn... Jose...India 12
SUSA... DEVA...INDIA12
Denn... Jose...India 12
Pusp... Nath...India12
Denn... j...TAMIL Nadu 11
sath... L...india 11
Edit... Push...France 11
Arul... Alex...India 11
Anis... Alph...France 11
Esth... Vini...India11
jesi... Rani...india11
Denn... Jose...India 11
K.SA... P.RA...India10
ven... mani...tamilnadu, India10
Stef... Vict...India10
Adli... S A...India10
laya... jeev...india10
m.s.... cele...Tamil nadu10
Phil... Erut...Malaysia 10
Alon... Joli...Deutschland10
VALE... SOOS...India10
Leo... Espe...Switzerland9
jazl... Simg...France9
ROSE... kama...India 9
Sang... Vict...INDIA9
VIYA... I...Asia lndia 9
CARO... ANNE...FRANCE9
Anto... F.do...India9
KOLA... AMAL...INDIA9
Saha... Rodr...India9
Raym... Gnan...United Kingdom8
puni... Thar...France 8
Shan... Shan...+948
anbu... glor...தமிழ்நாடு,8
Rose... Ravi...Germany8
Rosh... Fern...india7
alph... thyk...India7
alph... thyk...india7
Aroc... Alos...italy. 7
V.Ar... V.Ar...Tamilnadu.7
jj... jj...jj5
alph... thyk...India5
John... John...Tamilnadu, India5
Pavu... Raj...india5
ம... ச...Norge 5
Anit... kula...India5
peni... Rodr...India5
Gild... Gild...Tamil Nadu5
p Re... sure...india4
s... joth...tamil nadu4
A.Ro... A.ro...tamilnadu 4
John... John...Tamilnadu, India4
Jeni... jeni...India 4
asha... asha...india4
SOBI... SRAN...India3
BERN... Lour...India3
Jane... R...India2
Jaya... Subh...india1
Domi... xavi...india1
Kala... Mari...Germany0
Alex... Jeya...Tamil Nadu 0