மறையறிவுத்தேர்வு இலக்கம் 114இல் பங்கு பற்றியோர் விபரம்

(உங்களுடைய தனிப்பட்ட தகவல்களை பாதுகாப்பதற்காக உங்களுடைய பெயரின் ஒரு பகுதி மாத்திரமே பிரசுரிக்கப்படுகின்றது)

Full Name Country Result
Mano... Aria...United Kingdom15
Sinn... Brem...United Kingdom15
Hele... Norb...Germany15
Amal... Mary...India 15
nilo... cani...Canada15
Mary... kuru...Canada15
abis... Kuha...Canada15
Guna... Vala...Deutschland15
Andr... Jose...TamilNadu15
mary... Alfr...GERMANY15
Denn... Jose...India 15
S. A... Ashw...india15
Just... Veth...Deutschland15
Alvi... Mary...Germany15
Raje... Chin...India15
Mari... Thar...United Kingdom15
Joff... Mari...Deutschland15
Kala... Mari...Germany15
Anth... Mary...Germany 15
Andr... Jose..., Tamilnadu 14
M.S.... Domi...India14
sath... L...india14
Mary... Chri...Germany14
Mary... Push...India14
puni... Thar...France 14
Saha... Rodr...India14
Jesi... Rani...India13
SUSA... Deva...INDIA.13
Stel... R...Indiay13
Adli... jene...India13
Arul... Alex...India13
Mary... Soos...Danmark13
Aroc... Alos...italy. 13
Celi... Jerr...Tamil Nadu 13
VIYA... I...Asia lndia 13
Phil... Erut...Malaysia.13
Rose... Ravi...Germany13
Pusp... Nath...India13
Raym... Gnan...United Kingdom12
SAN... VICT...INDIA12
Mary... Anth...Tamil Nadu 12
alph... thyk...india12
Leo... Espe...Switzerland12
J.la... Lath...lndia 12
KOLA... AMAL...INDIA12
ச... ச...இந்தியா12
VALE... SOOS...India12
Jeri... Robi...Tamil Nadu12
phil... chet...India12
Alon... Joli...Deutschland 12
V.Ar... V.Ar...Tamilnadu.11
R Ar... Anna...India 11
ven... mani...Tamil Nadu, India11
P.Ro... kama...India 11
ச... ச...இந்தியா11
anbu... glor...தமிழ்நாடு,11
அ.... Jeev...india 11
Pavu... Raj...Tamilnadu 11
Phil... Erut...Malaysia.11
Bask... Kuma...Italy11
Robe... Edis...India 10
Anto... Selv...India10
Peni... Rodr...India10
John... John...Tamilnadu, India9
john... saga...India9
Jazl... Alph...France 8
NICH... VELA...FRANCE8
SOBI... SRAN...India7
Flor... Flor...india6
A.Ro... A.Ro...Tamilnadu 6
A.Ro... A.Ro...Tamil Nadu 5
P.Ar... Samy...India5
Rosa... Jess...India 3
grac... lijo...kanyakumari2
Subh... subh...India1
Alex... Jeya...தமிழ் நாடு1