மறையறிவுத்தேர்வு இலக்கம் 110இல் பங்கு பற்றியோர் விபரம்

(உங்களுடைய தனிப்பட்ட தகவல்களை பாதுகாப்பதற்காக உங்களுடைய பெயரின் ஒரு பகுதி மாத்திரமே பிரசுரிக்கப்படுகின்றது)

Full Name Country Result
nilo... cani...Canada15
Hele... Norb...Germany15
Sinn... Brem...U K15
Mary... kuru...Canada15
Guna... Vala...Deutschland15
abis... Kuha...Canada15
Amal... Mary...India 15
mary... Alfr...GERMANY15
Mano... Aria...United Kingdom15
Denn... Mari...Tamil Nadu, India15
Amal... Andr...Tamil Nadu,India15
Andr... Jose...Tamilnadu 15
Joff... Mari...Deutschland15
Raje... Chin...India15
Just... Veth...Deutschland15
Mary... Chri...Germany15
Mari... Thar...United Kingdom15
Hosm... Kenn...India15
Meth... Kenn...India15
Kala... Mari...Deutschland15
J.la... Lath...lndia 14
Alvi... Mary...Germany14
Deni... Pete...Deutschland14
Anth... Mary...Germany 14
Mari... Semi...United Kingdom14
Celi... Jerr...Tamil Nadu 13
M.S.... Domi...India13
phil... chet...India13
Jesi... Rani...India13
Anth... Mary...Germany 13
puni... Thar...France 13
Mary... Push...India12
mari... char...Tamilnadu india12
Arul... Alex...India12
Jurm... Nobe...ITALY 12
Pusp... Nath...India12
Anth... Mary...Germany 12
Anth... Mary...Germany 12
Mary... Soos...Danmark12
Sath... L...india11
Anth... Mary...Germany 11
M.S.... Cel...Tamil nadu11
Raym... Gnan...United Kingdom10
Leo... Espe...Switzerland10
alph... thyk...India10
SAHA... HUBE...India10
Jeba... ர...Tamil Nadu 10
SUSA... Deva...INDIA.10
Mari... Just...Tamil Nadu10
Anto... Selv...India 10
Saha... Rodr...India10
ம... ச...Norge 10
R Ar... Anna...India 10
Phil... Erut...Malaysia.10
Anto... Rodr...India10
sr.j... prab...india9
pino... reho...tamilnadu-india9
VIYA... I...Asia lndia 9
sure... k.su...India 9
suji... suji...India9
Anth... Mary...Germany 9
Thom... Adai...India. 9
KOLA... AMAL...INDIA9
Aroc... Alos...italy. 9
Anto... Rodr...India9
Rose... Ravi...Germany9
stel... R...India8
D.JE... MARY...tamilnadu8
VANI... GILB...Malaysia8
ROSE... Anth...indian8
... ச...இந்தியா 8
Anth... Mary...Germany 8
Mary... Kant...Denmark8
Denn... Jose...India 7
Adel... Alph...Tamil Nadu7
Adel... Alph...Tamil Nadu7
John... John...Tamilnadu7
... ...7
ஞ... ச...India7
jero... jero...srilanka 7
C.Ge... Stev...India7
mari... ave ...India7
அ... அ...தமிழ்நாடு.7
S.Sa... Aroc...India6
Fran... Fran...India6
Caro... Esth...india6
mari... elsy...India6
Jaz... Alph...France6
Denn... Jose...India5
Anni... Jose...India 5
Denn... Jose...India 4
Eveo... Rose...Srilanka4
Rome... Rome...punduloya4
Mich... Heil...Germany3
soos... Nick...Tamilnadu 2
jd... ff...ff1
Merl... Subh...india1
Mala... Vizh...india1