மாதாந்த விவிலிய அறிவுத்தேடல் போட்டி
போட்டி தொடர் இலக்கம் - 95
வேதாகமப் பகுதி : யோசுவா 21,22,23
முடிவுத் திகதி : 2021-11-30

(சில வினாக்களுக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட விடைகள் சரியானவை, சரியான விடைகள் அனைத்தும் தெரிவு செய்யப்பட வேண்டும்)


1. மோசே கூறியபடி லேவியர் குலத்திற்கு ஆண்டவரின் கட்டளைப்படி பென்ஐமின் குலத்தில் இருந்து எந்த நகர்களையும் நிலங்களையும் கொடுத்தனர்?

ஜோன் பெஞ்சமின் குலத்தில் இருந்து 13 நகர்
எப்ராயின் தாண் மனாசேயின் பாதி குலத்தில் இருந்து 10 நகர்
இசக்கார் ஆசேர் நப்தலி மனாசேயின் பாதி 13 நகர்
ரூபன் காத்து செபுலோன் 12 நகர்
கிபயோன் அதன் மேய்ச்சல் நிலம் கேபா அதன் மேய்ச்சல் நிலம் ஆரோன்மக்கள் பதின் மூன்று நகர் அதன் மேய்ச்சல் நிலம்

2. லேவியர் குலத்திற்காக நகர்களை சீட்டுப்போட்ட போது, எந்த குடும்பத்திற்கு முதலாவது சீட்டு கிடைத்தது?

எப்ராயீம் குலம்
தாண் குலம்
மனாசேயின் குலம்
கோத்தியாரின் குடும்பம்
பெஞ்சமின் குலம்

3. "மோசே உங்களுக்கு விட்ட கட்டளைகளையும் சட்டத்தையும் நிறைவேற்றுவதில் கவனமாக இருங்கள்" இது யாருக்கு கூறப்பட்டது?

ரூபன் காத்து மனாசேயின் குலத்தார்க்கு
ரூபன் தாண் காத்து குலத்தாருக்கு
செபுலோன் எப்ராயீம் பென்யமீன் குலத்தாருக்கு
ரூபன் காத்து ஆசேர் குலத்தார்க்கு
ஐந்து ரூபன் காத்து பெஞ்சமின் குலத்தார்க்கு

4. யோர்தான் அருகில் பெரிய பலி பீடம் எழுப்பியவர் யார்?

செபுலோன் பென்யமின் எப்ராயின் மக்கள்
ரூபன் காத்து மனாசேயின் மக்கள்
தாணின் குடும்பம்
கிபயோன் குடும்பம்
குடும்பம்

5. “எங்களுக்கு ஏற்பட்ட ஓர் அச்சத்தினால் இவ்வாறு செய்தோம்” என கூறியவர்கள் யார்?

சிலைவழிபாடு செய்தவர்கள்
பாம்பு பொன்கன்று வைத்து வழிபட்டவர்கள்
ஆண்டவருக்கெதிரான கலகமும் துரோகமும் செய்தவர்கள்
ரூபன் காத்து மனாசே மக்கள்
தாண் கிபயோன் குடும்பங்கள்

6. „ஆண்டவர் நம் நடுவில் உள்ளார் என அறிந்து கொண்டோம்“ என, ரூபன்,காத்து மனாசே மக்களுக்கு கூரியவர்கள் யார்?

குரு பினகாசு
ஆயிரத்தவர் தலைவர்கள்
மோசே
ஆரோன்
ஆக்கான்

7. யோசுவா முதுமையாகி இருந்த வேளையில் கூறிய செய்தி என்ன?

நான் முதுமை எய்திவிட்டேன்
ஆண்டவர் உங்களுக்காக வேற்றினத்தாருக்கச் செய்த அனைத்தையும் கண்டீர்கள்
உங்களிடமிருந்து எல்லாம் பறிக்கப்படும்
ஆண்டவராகிய கடவுளே உங்களுக்காகப் போரிட்டார்
மீதியிருக்கிற நாடுகளையும் உங்கள் குலங்களுக்கு உரிமையாகக் கொடுத்துள்ளேன்


8. எதில் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் என யோசுவா கூறுகிறார்?

மோசேயின் திருச்சட்டநாலில் எழுதப்பட்டுள்ள அனைத்தையும் கைக்கொள்வதில் கவனமாயிருங்கள்
அதனின்று வலமோ இடமோ விலகாதபடி உறுதிகொள்ளுங்கள்
வேற்றினத்தாரின் தெய்வங்களின் பெயரைச் சொல்லாமல் இருங்கள்
அவற்றின்மீது ஆணையிடாமலும் ஊழியம் செய்யாமலும் இருங்கள்
தியானா தேவதைமீது நம்பிக்கை வையுங்கள்

9. „உங்கள் கடவுளாகிய ஆண்டவரை மட்டும் பற்றிக்கொள்ளுங்கள்“ இது யாருடைய கூற்று

மோசே
ரூபன்
யோசுவா
பென்யமின்
மனோசே

10. ஆண்டவர் எவற்றிக்கு உதவி செய்தார் என இஸ்ராயல் மக்களுக்கு யோசுவா கூறினார்.

மிகப் பெரும் ஆற்றல் வாய்ந்த வேற்றினங்களை விரட்டியது
ஆண்டவரே உங்களுக்காகப் போரிட்டது
எவராலும் உங்களை எதிர்த்து நிற்க முடியாது பாதுகாத்தது
நிலங்களில் மரங்களை வளர்த்தது
திருமுழுக்குத் தந்தது

11. கிலயாது என்பது என்ன?

ரூபன் மக்களைக்காத்த கடவுளின் பெயர்
இசுரவேல் ஆயிரத்தவர் பெயர்
பலிபீடத்தின் பெயர்
எரிபலியின் பெயர்
மக்கள் செய்த பாவத்தின் பெயர்

12. பின்காசு யார் ?

ஆயிரத்தவர் தலைவர்
எலயாசரின் மகன்
ரூபனின் தந்தை
மனாசேயின் தந்தை
காத்து குலத்தாரின் தலைவன்

13. பாசானில் நிலம் யாருக்குக் கொடுக்கப்பட்டது?

மோசேயுக்கு
மனாசேயின் சகோதரருக்கு ஒரு பாதி
யோசுவாவுக்கு
மானாசேயின் குலத்திற்கு ஒருபாதி
காத்துக்குலத்தாருக்கு

14. எதிரிகளிடமிருந்து கொள்ளையிட்ட எப் பெருட்களை ரூபன், காத்து மனாசேயின் குலத்தார் எடுத்துச் சென்றனர்?

ஆடுகளும் மாடுகளும்
வெள்ளி பொன்
வெண்கலம் இரும்பு
தேர்சக்கரங்கள்
மிகுதியான ஆடைகள்

15. மெராரி மக்களின் குடும்பத்தினருக்குக் கிடைத்த நிலப்பகுதிகள் எவை?

யோக்னையாம் அதன் மேய்ச்சல் நிலம்
கர்த்தா அதன் மேய்ச்சல் நிலம்
திம்னா அதன் மேய்ச்சல் நிலம்
நகலால் அதன் மேய்ச்சல் நிலம்
பெட்சேர் அதன் மேய்ச்சல் நிலம்