மாதாந்த விவிலிய அறிவுத்தேடல் போட்டி
போட்டி தொடர் இலக்கம் - 75
வேதாகமப் பகுதி : மாற்கு நற்செய்தி 1
முடிவுத் திகதி : 2020-03-31

(சில வினாக்களுக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட விடைகள் சரியானவை, சரியான விடைகள் அனைத்தும் தெரிவு செய்யப்பட வேண்டும்)


1. முதன் முதலில் நற்செய்தியை எழுதியவர் யார்?

மத்தேயு
மாற்கு
லூக்கா
யோவான்
பவுல்

2. "பாலை நிலத்தில் குரல் ஒன்று முழங்குகிறது" – இந்த குரல் யாருடையது?

இயேசு கிறிஸ்து
நற்செய்தியாளர் யோவான்
ஆபிரகாம்
திருமுழுக்கு யோவான்
அன்னை மரியா

3. “ஆண்டவருக்காக வழியை ஆயத்தமாக்குங்கள்; அவருக்காகப் பாதையைச் செம்மையாக்குங்கள்” இவ்வசனம் எங்கே இடம்பெற்றுள்ளது?

மாற்கு 1:2-3
மாற்கு 2:3
யோவான் 1:23
யோவான் 2:20
எசாயா 40:3

4. திருமுழுக்கு யோவானின் ஆடைகள் யாது?

கம்பளி ஆடை
ஒட்டகமுடி ஆடை
காலணி
தோல் கச்சை
சட்டை

5. திருமுழுக்கு யோவானின் உணவு யாது?

வெட்டுக்கிளி
காட்டுத்தேன்
ரொட்டி
தேநீர்
கோழி

6. கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக:

"நான் உங்களுக்குத் தண்ணீரால் திருமுழுக்குக் கொடுத்தேன்; அவரோ உங்களுக்குத் -------------------- திருமுழுக்குக் கொடுப்பார்”.

தண்ணீரால்
தூய ஆவியால்
கையால்
எண்ணையால்
நெருப்பால்

7. இயேசு யாரிடம் திருமுழுக்கு பெற்றார்?

தந்தை கடவுள்
மோசே
திருமுழுக்கு யோவான்
சீடர் யோவான்
பேதுரு

8. இயேசு எந்த ஆற்றில் திருமுழுக்கு பெற்றார்?

சாக்கடல்
கலிலேயா கடல்
யோர்தான் ஆறு
பெத்லகேம்
நாசரேத்

9. இயேசு திருமுழுக்கு பெற்றபோது எந்த வடிவில் தூய ஆவியார் வெளிப்பட்டார்?

நெருப்பு
மேகம்
சூரியன்
புறா
நாக்கு

10. கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக:

“என் அன்பார்ந்த -------------- நீயே, உன்பொருட்டு நான் பூரிப்படைகின்றேன்”

அப்பா
அம்மா
மகன்
மகள்
இறைவன்

11. திருமுழுக்கிற்கு பிறகு எத்தனை நாள்கள் இயேசு பாலைவனத்தில் இருந்தார்?

முப்பது நாள்கள்
நாற்பது நாள்கள்
ஐம்பது நாள்கள்
அறுபது நாள்கள்
எழுபது நாள்கள்

12. "காலம் நிறைவேறிவிட்டது. இறையாட்சி நெருங்கி வந்து விட்டது; மனம் மாறி நற்செய்தியை நம்புங்கள்" – இது யார் கூற்று?

தந்தை கடவுள்
தூய ஆவியார்
திருமுழுக்கு யோவான்
இயேசு கிறிஸ்து
எசாயா

13. இயேசுவின் முதல் சீடர்கள் யாவர்?

யோவான்
சீமோன்
அந்திரேயா
மத்தேயு
யூதாஸ்

14. செபதேயுவின் மக்கள் யாவர்?

யாக்கோபு
யூதாஸ்
யோவான்
பேதுரு
அந்திரேயா

15. “நீர் விரும்பினால் எனது நோயை நீக்க உம்மால் முடியும்” – இது யார் கூற்று?

சீமோனின் மாமியார்
தொழுநோயாளர்
இயேசு கிறிஸ்து
திருமுழுக்கு யோவான்
எசாயா