மாதாந்த விவிலிய அறிவுத்தேடல் போட்டி
போட்டி தொடர் இலக்கம் - 56
வேதாகமப் பகுதி : விடுதலைப் பயணம் 1, 2
முடிவுத் திகதி : 2018-08-31

(சில வினாக்களுக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட விடைகள் சரியானவை, சரியான விடைகள் அனைத்தும் தெரிவு செய்யப்பட வேண்டும்)


1. இஸ்ரயேலின் புதல்வர்கள் யாவர்?

ரூபன், சிமியோன், லேவி
யூதா, இசக்கார், செபுலோன்
பென்யமின், தாண், நப்தலி
காத்து, ஆசேர், யோசேப்பு
ஆபிரகாம், ஈசாக்கு

2. புதிய எகிப்தின் மன்னன் பார்வோன் ஏன் இஸ்ரயேலர்களை வெறுத்தான்?

இஸ்ரயேல் மக்கள் மிகவும் அழகாக இருந்தனர்
இஸ்ரயேல் மக்கள் மன்னனை மதிக்கவில்லை
இஸ்ரயேல் மக்கள் தீயன செய்தார்கள்
இஸ்ரயேல் மக்கள் பெருந்தொகையாய் வளர்ந்தனர்
இஸ்ரயேல் மக்கள் ஆள் பலம் உள்ளவர்களாகவும் இருந்தனர்.

3. பார்வோன் இஸ்ரயேல் மக்களை எவ்வாறு கொடுமைப்படுத்தினான்?

கடும் வேலையால் அவர்களை ஒடுக்குவதற்காக அடிமை வேலை வாங்கும் அதிகாரிகள் அவர்கள்மேல் நியமிக்கப்பட்டனர்.
பார்வோனுக்காக அவர்கள் பித்தோம், இராம்சேசு ஆகிய களஞ்சிய நகர்களைக் கட்டியெழுப்பினர்
எகிப்தியர் இஸ்ரயேல் மக்களைக் கொடுமைப்படுத்தி வேலைவாங்கினர்
கடினமான சாந்து செங்கல் வேலையாலும், அனைத்து வயல்வெளி வேலையாலும், மேலும் கொடுமைப்படுத்தினர்.
ஒவ்வொரு வேலையாலும் அவர்கள் வாழ்க்கையே கசந்து போகும்படி செய்தனர்.

4. எபிரேயரின் மருத்துவப் பெண்கள் யார்?

சிப்ரா
லேவி
ஆசேர்
பூவா
ஆகார்

5. பார்வோன் மருத்துவப் பெண்களிடம் கூறியது என்ன?

எபிரேயப் பெண்களின் பிள்ளைப்பேற்றின்போது நீங்கள் பணிபுரிகையில் குறிகளைக் கவனியுங்கள்
ஆண்மகவு என்றால் அதைக் கொன்றுவிடுங்கள்
பெண்மகவு என்றால் வாழட்டும்
பிறக்கும் எபிரேய ஆண்மகவு அனைத்தையும் நைல் நதியில் எறிந்துவிடுங்கள்
பெண்மகவையோ வாழ விடுங்கள்

6. “ஏன் இப்படிச் செய்து, ஆண் குழந்தைகளை வாழவிட்டீர்கள்?” என்ற கேள்விக்கு மருத்துவப் பெண்களின் பதில் என்ன?

எகிப்திய பெண்களைப் போன்றவரல்லர் எபிரேயப் பெண்கள்
பெண்மகவு வாழட்டும்
ஆண்மகவு என்றால் அதைக் கொன்றுவிடுங்கள்
ஏனெனில், அவர்கள் வலிமை கொண்டவர்கள்
மருத்துவப்பெண் வருமுன்னரே அவர்களுக்குப் பிள்ளைப்பேறு ஆகிவிடுகிறது

7. பார்வோன் குடிமக்களிடம் கூறியது என்ன?

பிறக்கும் எபிரேய ஆண்மகவு அனைத்தையும் நைல் நதியில் எறிந்துவிடுங்கள்
எபிரேயப் பெண்களின் பிள்ளைப்பேற்றின்போது நீங்கள் பணிபுரிகையில் குறிகளைக் கவனியுங்கள்
எத்துணைக்கு எகிப்தியர் அவர்களை ஒடுக்கினார்களோ அத்துணைக்கு அவர்கள் எண்ணிக்கையில் உயர்ந்தனர்
எகிப்தியர் இஸ்ரயேல் மக்களைக் கொடுமைப்படுத்தி வேலைவாங்கினர்
பெண்மகவையோ வாழவிடுங்கள்


8. மோசே எந்த குலத்தைச் சேர்ந்தவர்?

யூதா
பென்யமின்
லேவி
சிமியோன்
ரூபன்

9. மோசே பிறந்தவுடன், அவரின் தாய் செய்தது என்ன?

மூன்று மாதங்களாக அதனை மறைத்து வைத்திருந்தாள்
இதற்கு மேல் அதனை மறைத்துவைக்க இயலாததால், அதனுக்காகக் கோரைப்புல்லால் பேழை ஒன்று செய்து அதன்மீது நிலக்கீல், கீல் இவற்றைப் பூசினாள்
குழந்தையை தன்னுடன் வளர்த்துவந்தாள்
குழந்தையை அதனுள்வைத்து நைல்நதிக் கரையிலுள்ள நாணல்களுக்கிடையில் விட்டுவைத்தாள்.
குழந்தையை பார்வோன் மன்னனிடம் ஒப்படைத்தாள்

10. நைல் நதியில் விடப்பட்ட குழந்தைக்கு நடந்தது என்ன?

பார்வோனின் மகள் நாணலிடையே பேழையைக் கண்டு தன் தோழி ஒருத்தியை அனுப்பி அதை எடுத்தாள்.
அந்த குழந்தையைக் கொன்றாள்.
அதைத் திறந்தபோது ஓர் ஆண் குழந்தையைக் கண்டாள்; அது அழுதுகொண்டிருந்தது.
அந்த குழந்தையை ஆற்றில் விட்டுவிட்டாள்.
அதன்மேல் அவள் இரக்கம் கொண்டாள்.

11. எபிரேயத்தில் “மோசே” என்றால் என்ன பொருள்?

லேவி குலத்தில் பிறந்தவன்
நீரிலிருந்து நான் இவனை எடுத்தேன்
மருத்துவர்
அப்போஸ்தலர்
இறைவாக்கினர்

12. பார்வோனின் மகள் மோசேவின் தாயிடம் கூறியது என்ன?

இது எபிரேயக் குழந்தைகளுள் ஒன்று
இந்த குழந்தையை நீ எடுத்துச் செல்.
எனக்குப் பதிலாக நீ பாலூட்டி அதனை வளர்த்திடு.
உனக்குக் கூலி கொடுப்பேன்
சரி, சென்று வா

13. மோசே மிதியானுக்கு தப்பியோடக் காரணமென்ன?

தன் தாயைப் பார்க்க சென்றார்.
திருமணம் செய்துகொள்ள சென்றார்.
எகிப்தியனை அடித்துக் கொன்று மணலுக்குள் புதைத்து விட்டார்.
கோடை சுற்றுலாவுக்காக சென்றார்
உறவினர்களைச் சந்திக்கச் சென்றார்

14. மோசே யாரை திருமணம் செய்துகொண்டார்?

ஆகார்
சிப்போரா
பார்வோன்
ரெபேக்கா
இரகுவேல்

15. கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக:

‘நான் வேற்று நாட்டில் அன்னியனாய் உள்ளேன்’ என்று கூறி மோசே அவனை ----------------- என்று பெயரிட்டழைத்தார்.

கேர்சோம்
மோசே
பார்வோன்
சிப்போரா
இரகுவேல்