மாதாந்த விவிலிய அறிவுத்தேடல் போட்டி
போட்டி தொடர் இலக்கம் - 31
வேதாகமப் பகுதி : யோவான் நற்செய்தி 13, 14
முடிவுத் திகதி : 2016-07-31

(சில வினாக்களுக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட விடைகள் சரியானவை, சரியான விடைகள் அனைத்தும் தெரிவு செய்யப்பட வேண்டும்)


1. "நீங்களும் தூய்மையாய் இருக்கிறீர்கள். ஆனாலும் அனைவரும் தூய்மையாயில்லை" - யாரைக் குறித்து இயேசு இவ்வாறு கூறுகிறார்?

பேதுரு
யூதாஸ்
பிலிப்பு
தோமா
இயேசு

2. இயேசுவுக்கும் சீமோனுக்கும் நடந்த உரையாடல் யாது?

ஆண்டவரே, நீரா என் காலடிகளைக் கழுவப்போகிறீர்?
நான் செய்வது இன்னதென்று இப்போது உனக்குத் தெரியாது. பின்னரே புரிந்துகொள்வாய்
நீர் என் காலடிகளைக் கழுவ விடவே மாட்டேன்
நான் உன் காலடிகளைக் கழுவாவிட்டால் என்னோடு உனக்கு பங்கு இல்லை
அப்படியானால் ஆண்டவரே, என் காலடிகளை மட்டுமல்ல, என் கைகளையும் தலையையும் கூடக் கழுவும்

3. சீடரின் காலடிகளைக் கழுவுதல் சடங்கு வாயிலாக இயேசு நமக்கு என்ன சொல்கிறார்?

ஆண்டவரும் போதகருமான நான் உங்கள் காலடிகளைக் கழுவினேன் என்றால், நீங்களும் ஒருவர் மற்றவருடைய காலடிகளைக் கழுவக் கடமைப்பட்டிருக்கிறீர்கள்
நான் செய்வது போல நீங்களும் செய்யுமாறு நான் உங்களுக்கு முன்மாதிரி காட்டினேன்.
பணியாளர் தலைவரைவிட பெரியவர் அல்ல
தூது அனுப்பப்பட்டவரும் அவரை அனுப்பியவரை விடப் பெரியவர் அல்ல என்று உறுதியாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன்.
இவற்றை நீங்கள் அறிந்து அதன்படி நடப்பீர்கள் என்றால் நீங்கள் பேறுபெற்றவர்கள்.

4. "என்னோடு உண்பவனே என்மேல் பாய்ந்தான்" - இம்மறைநூல் வாக்கு எங்கே இடம் பெற்றுள்ளது?

யோவான் 13:17
யோவான் 13: 18
திருப்பாடல் 41:9
திருப்பாடல் 42:9
யோவான் 18:13

5. இயேசுவின் மார்புப்பக்கமாய் சாய்ந்திருந்த சீடர் யார்?

பேதுரு
திருமுழுக்கு யோவான்
நற்செய்தியாளர் யோவான்
திருத்தூதர் யோவான்
மகதலா மரியா

6. தன் சாவிற்கு முன் இயேசு சீடர்களுக்குக் கொடுத்த புதிய கட்டளை என்ன?

ஒருவர் மற்றவரிடம் அன்பு செய்யுங்கள்
நீங்கள் ஒருவர் மற்றவருக்குச் செலுத்தும் அன்பிலிருந்து நீங்கள் என் சீடர்கள் என்பதை எல்லாரும் அறிந்துகொள்வர்
பொய் சொல்லாதே
களவு செய்யாதே
தாய் தந்தையரைப் போற்று

7. "ஆண்டவரே, ஏன் இப்போது நான் உம்மைப் பின்தொடர இயலாது? உமக்காக என் உயிரையும் கொடுப்பேன்". இது யார் கூற்று?

இயேசு
தோமா
யூதாஸ்
மரியா
சீமோன் பேதுரு

8. "ஆண்டவரே நீர் எங்கே போகிறீர்". இது யார் கூற்று?

தோமா
பேதுரு
இயேசு
யோவான்
பிலிப்பு

9. "ஆண்டவரே, தந்தையை எங்களுக்குக் காட்டும்" என்ற பிலிப்பின் கேள்விக்கு இயேசுவின் பதில் என்ன?

இவ்வளவு காலம் நான் உங்களோடு இருந்தும் நீ என்னை அறிந்துகொள்ளவில்லையா?
என்னைக் காண்பது தந்தையைக் காண்பது ஆகும்
நான் தந்தையினுள்ளும் தந்தை என்னுள்ளும் இருப்பதை நீ நம்பவில்லையா?
என்னுள் இருந்துகொண்டு செயலாற்றுபவர் தந்தையே
நான் தந்தையுள் இருக்கிறேன்; தந்தை என்னுள் இருக்கிறார்

10. "உங்களோடு என்றும் இருக்கும்படி மற்றொரு துணையாளரை உங்களுக்குத் தருமாறு நான் தந்தையிடம் கேட்பேன்". இங்கு குறிப்பிடப்படும் துணையாளர் யார்?

வானகத் தந்தை
இயேசு கிறிஸ்து
தூய ஆவியார்
அன்னை மரியா
திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

11. தூய ஆவியாரைப் பற்றி இயேசு கூறுவது என்ன?

உலகம் அவரைக் காண்பதுமில்லை, அறிவதுமில்லை.
அவர் உங்களோடு தங்கியிருக்கிறார்
உங்களுக்குள்ளும் இருக்கிறார்
உலகம் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளாது
அவரே உண்மையை வெளிப்படுத்துபவர்

12. கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக

"நீங்கள் உள்ளம் கலங்கவேண்டாம். கடவுளிடம் -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -. என்னிடமும் -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -"

வாருங்கள்
செல்லுங்கள்
கலங்கவேண்டாம்
நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள்
வேண்டுங்கள்

13. "ஆண்டவரே, நீர் உம்மை உலகிற்கு வெளிப்படுத்தாமல் எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தப் போவதாகச் சொல்கிறீரே, ஏன்"- இது யார் கூற்று?

சீமோன்
யூதா
யூதாசு இஸ்காரியோத்து
பேதுரு
இயேசு

14. பின்வருவனவற்றில் எந்த வசனம் எல்லாத் திருப்பலியிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது?

வழியும் உண்மையும் வாழ்வும் நானே
அமைதியை உங்களுக்கு விட்டுச் செல்கிறேன்; என் அமைதியையே உங்களுக்கு அளிக்கிறேன்
என் தந்தை வாழும் இடத்தில் உறைவிடங்கள் பல உள்ளன
ஒருவர் மற்றவரிடம் அன்பு செலுத்துங்கள்
உண்மையான திராட்சைச் செடி நானே

15. "நீங்கள் உள்ளம் கலங்க வேண்டாம்". இவ்வசனம் எங்கே இடம்பெற்றுள்ளது?

யோவான் 15:1
யோவான் 14:1
யோவான் 14:7
யோவான் 14:27
யோவான் 13:12